ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 28.03.2018 р. N 39/12

Про затвердження Положення про управління транспорту та зв'язку міської ради у новій редакції

Відповідно до ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Затвердити у новій редакції Положення про управління транспорту та зв'язку міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 01.12.2011 N 16/14 "Про затвердження Положення про управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А. Г.) та першого заступника міського голови Недопада Г. В.
 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
28.03.2018 N 39/12

ПОЛОЖЕННЯ
про управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління транспорту та зв'язку міської ради (далі - Управління) є виконавчим органом Луцької міської ради.

1.2. Управління є правонаступником відділу транспорту та зв'язку управління економіки Луцької міської ради.

1.3. Управління є відповідальним органом управління КП "Луцьке підприємство електротранспорту", КП "АвтоПаркСервіс".

1.4. Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов'язків.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Штатний розпис Управління затверджує міський голова.

1.6. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з урахуванням функціональної специфіки, стандартом ISO 9001, рішеннями Волинської обласної ради, розпорядженнями голови Волинської обласної державної адміністрації, рішеннями Луцької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.7. Положення про Управління затверджується міською радою.

1.8. На посади начальника та спеціалістів Управління призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи згідно вимог чинного законодавства України. Усі працівники Управління приймаються і звільняються з посад міським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України.

1.9. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібникам та літературою.

1.10. Управління використовує в роботі бланки, штампи.

1.11. Місцезнаходження Управління: 43025, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 21.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою діяльності Управління є задоволення потреб населення та суспільного виробництва міста у перевезеннях пасажирів та вантажів транспортними засобами, забезпеченні поштовим та електрозв'язком.

2.2. Основними завданнями та функціями Управління на виконання повноважень органів місцевого самоврядування є:

2.2.1. Забезпечення, відповідно до законодавства, регулювання діяльності та контроль за виконанням суб'єктами підприємницької діяльності правил перевезення пасажирів та вантажів, вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху, інших нормативних актів, що визначають порядок функціонування підприємств транспорту і зв'язку усіх форм власності, які здійснюють свою діяльність та надають послуги на території міста Луцька.

2.2.2. Участь у розробці програм розвитку міської транспортної інфраструктури та зв'язку.

2.2.3. Здійснення заходів щодо розвитку ринку транспортних послуг, організації роботи пасажирського транспорту та державної підтримки підприємств транспорту і зв'язку.

2.2.4. Здійснення контролю за виконанням умов договору на перевезення на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

2.2.5. Відповідно до програми розвитку та вдосконалення транспорту (яку готує центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту і затверджує Кабінет Міністрів України) розробка та подання на затвердження міської ради програми розвитку автомобільного транспорту, яка визначає розвиток мережі автобусних маршрутів загального користування міста та її інфраструктури, оновлення та поповнення парку автобусів, кошти на покриття збитків автомобільних перевізників, які обслуговують збиткові маршрути загального користування, а також заходи з безпеки перевезень.

2.2.6. Проведення аналітичних спостережень за роботою міського транспорту, розроблення заходів щодо його діяльності та організації їх виконання.

2.2.7. Планування і організація роботи з підготовки підприємств транспорту і зв'язку до дій у разі надзвичайних ситуацій та виконання завдань транспортного забезпечення цивільної оборони.

2.2.8. Контроль за утриманням в належному стані проїзної частини автомобільних доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах загального користування) і в разі завдання матеріальних збитків автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут загального користування, унаслідок неналежного утримання проїзної частини автомобільної дороги чи під'їзду приймання участь у розгляді звернень щодо компенсації йому збитків.

2.2.9. Узгодження в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати транспортних послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.

2.2.10. Розробка маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

2.2.11. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.

2.2.12. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами транспорту та зв'язку, надання пропозицій про скасування даного ним дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.

2.2.13. Формування та ведення реєстру міських автобусних та тролейбусних маршрутів загального користування, затвердження мережі і забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху відповідно до Порядку розроблення та затвердження паспорта маршруту затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту.

2.2.14. Здійснення контролю за облаштуванням необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування, а саме - автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів і підтриманням її в належному технічному та санітарному стані.

2.2.15. Забезпечення підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

2.2.16. Забезпечення укладання договору на міських автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу та контроль за виконанням ним умов договору.

2.2.17. Розгляд заяв і звернень громадян міста.

2.2.18. Управління при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, іншими виконавчими органами Луцької міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ РАДИ, ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ КОМІСІЙ

3.1. Начальник та працівники Управління зобов'язані дотримуватись положень законодавства щодо забезпечення діяльності депутатів та діяльності постійних і тимчасових контрольних комісії міської ради, а також вимог Регламенту Луцької міської ради та Положення про постійні комісії міської ради.

3.2. Депутат має право звернутися із запитом до Управління з питань, віднесених до відання ради. Управління зобов'язане дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону.

3.3. Депутат має право висловити або передати у письмовій формі головуючому на сесії пропозиції і зауваження з питань, що входять до відання Управління, а також з питань діяльності Управління. Такі пропозиції і зауваження надсилаються на розгляд Управління, яке зобов'язано розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. Депутату повинно бути забезпечено його право брати участь в роботі Управління під час розгляду Управління його пропозицій і зауважень. Управління забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутата, схвалених радою, інформує депутата про реалізацію пропозицій і зауважень.

3.4. Депутат має право на депутатське звернення (запитання) та на невідкладний прийом. Депутат має право вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

3.5. Депутат має право офіційно представляти виборців в Управлінні та може брати участь в роботі Управління з правом дорадчого голосу.

3.6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в Управлінні та робити виписки, копіювання цих документів (крім документів, поширення яких обмежено згідно із законом).

3.7. Постійні комісії мають право вивчати діяльність Управління, а також підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. Постійна комісія може подати за результатами перевірки рекомендації на розгляд начальника Управління, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради.

3.8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від Управління необхідні матеріали і документи. Постійні комісії мають право запросити на засідання комісії начальника або заступника начальника Управління, заступника міського голови. Постійна комісія повідомляє запрошених осіб про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення.

3.9. Для вивчення питань, розробки проектів рішень постійні комісії мають право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням спеціалістів Управління.

3.10. Рекомендації і висновки постійних комісій, адресовані Управлінню або його службовим особам, підлягають обов'язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи службові особи Управління повинні повідомити комісіям у встановлений ними строк.

3.11. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Працівники Управління, яких було залучено для участі в роботі тимчасової контрольної комісії не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

4.1. У межах своєї компетенції, Управління:

4.1.1. Координує роботу міського пасажирського транспорту всіх форм власності.

4.1.2. Бере участь у розробці та подає на затвердження в установленому порядку маршрути, схеми та графіки руху міського пасажирського транспорту всіх форм власності, узгоджує питання транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.1.3. Погоджує дозволи на зміну маршрутів та напрямків руху транспорту, припинення руху транспорту на вулицях міста у зв'язку з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.

4.1.4. За рішенням виконавчого комітету забезпечує підготовку та проведення конкурсів на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом, видачу перевізникам необхідні дозволи для роботи на маршрутах.

4.1.5. Організовує роботу щодо покращення обслуговування населення міста послугами транспорту і зв'язку, впровадження нових технічних розробок та новинок у сфері зв'язку з метою розширення зон обслуговування.

4.1.6. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю підприємств (об'єднань) і організацій транспорту і зв'язку незалежно від їх підпорядкування та форм власності, а також за організацією обслуговування пасажирів на автовокзалах, залізничному вокзалі.

4.1.7. Вносить пропозиції до планів та програм економічного та соціального розвитку міста, екологічних програм, а також до планів підприємств (об'єднань), організацій з питань, пов'язаних із задоволенням потреб населення в галузі транспорту та зв'язку.

4.1.8. Погоджує фінансовий план підприємств транспорту та зв'язку, підпорядкованих управлінню.

4.1.9. Приймає участь у залученні на договірних засадах підприємства, установи та організації, які не входять до місцевого господарства, а також фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.

4.1.10. Координує та забезпечує роботу комісій, діяльність яких належить до повноважень Управління.

4.1.11. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

4.1.12. Здійснює інші повноваження, покладені на Управління, відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Має право:

4.2.1. Отримувати в межах, передбачених законодавством від підприємств транспорту і зв'язку незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування відомості та необхідні документи для виконання функцій Управління.

4.2.2. Проводити відповідно до законодавства перевірку роботи суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів різними видами транспорту.

4.2.3. Вимагати від об'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності усунення виявлених порушень правил перевезення пасажирів різними видами транспорту та нормативних документів, що регулюють надання послуг телефонного та поштового зв'язку.

4.2.4. Складати відповідні акти на виявлені порушення, давати обов'язкові приписи щодо усунення порушень законодавства.

4.2.5. Залучати в установленому порядку, в тому числі і на договірній основі, для розробки проектів комплексних планів і окремих господарських проблем науково-дослідні, технологічні, проектно-конструкторські та інші організації.

4.2.6. Одержувати від державних фондів нормативно-методичну та інструктивну документацію, контрольні цифри планів і державних замовлень, іншу інформацію з питань, що відносяться до компетенції управління.

4.2.7. Брати участь в роботі засідань виконавчого комітету, бути присутнім на засіданні сесії міської ради.

4.2.8. Скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.9. Вносити міському голові пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.10. Надавати пропозиції щодо дострокового розірвання договору з автомобільним перевізником в разі порушення ним умов договору і призначення для роботи на автобусному маршруті загального користування (групі маршрутів) автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови - призначення до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не більше ніж три місяці.

4.2.11. Надавати пропозиції у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта щодо призначення один раз тимчасового автомобільного перевізника на термін до трьох місяців, після чого за результатами функціонування маршруту щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу.

4.2.12. Готувати пропозиції щодо надання перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону.

4.2.13. Визначати обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками.

4.2.14. Для вирішення завдань, покладених на Управління, співпрацювати з представниками відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування та територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, відповідальних за безпеку дорожнього руху, а також громадських організацій.

4.2.15. Для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету на конкурсних умовах за договором може залучати підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Конкурс проводиться із залученням представників виконкому міської ради, а також представників громадських організацій відповідно до Порядку проведення конкурсів визначеного Кабінетом Міністрів України. Залучене для проведення засідань конкурсного комітету підприємство (організація) готує матеріали щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інші матеріали.

5. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління складається з наступних структурних підрозділів:

- відділ логістики перевезень;

- сектор зв'язку та інформаційних систем.

5.2. Положення про Управління затверджується міською радою.

5.3. Положення про структурні підрозділи Управління затверджуються розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства України.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

6.1. Управління очолює начальник.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України.

6.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

6.2.3. Планує роботу Управління, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови.

6.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання.

6.2.5. Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штату працівників Управління.

6.2.6. Розробляє положення про Управління, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку.

6.2.7. Звітується про проведену роботу Управління в порядку визначеному законодавством України.

6.2.8. Несе відповідальність за забезпечення належної взаємодії Управління з засобами масової інформації та висвітлення в ЗМІ діяльності Управління.

6.2.9. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

6.3. Начальнику Управління підпорядковуються працівники Управління, згідно штатного розпису.

6.4. Керівники структурних підрозділів:

6.4.1. Організовують виконання доручень начальника Управління.

6.4.2. Здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Управління.

6.4.3. Здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

6.5. Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

7.1. Працівники Управління несуть відповідальність за не належне виконання, покладених на Управління даним положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Управління розподіляються між начальником, заступником начальника, керівниками та працівниками структурних підрозділів Управління та закріплюються у посадових інструкціях.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Управління (ліквідація, реорганізація) здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали