ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.03.2011 р. N 57-к

Про затвердження Положення про управління з питань регіональної політики Черкаської облдержадміністрації

Керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядженням облдержадміністрації від 07.02.2011 N 34-к "Про оптимізацію структури облдержадміністрації":

затвердити Положення про управління з питань регіональної політики Черкаської облдержадміністрації (додається).

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
04.03.2011 N 57-к

Положення
про управління з питань регіональної політики Черкаської облдержадміністрації

1. Управління з питань регіональної політики Черкаської облдержадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, обласної ради, а також цим положенням (далі - положення).

3. Основними завданнями управління є:

3.1. Сприяння утвердженню місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширенню повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів державної влади, гармонізації загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.

3.2. Проведення в області державної політики щодо посилення відповідальності представників органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів перед територіальними громадами, що їх обрали.

3.3. Створення ефективних механізмів забезпечення активної участі територіальних громад та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики.

3.4. Сприяння досягненню високої функціональної спроможності кадрового потенціалу регіонів, передусім шляхом вдосконалення системи і технологій підготовки та перепідготовки високопрофесійних управлінських кадрів.

3.5. Сприяння підвищенню ролі та відповідальності політичних партій, політичній структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади.

3.6. Трансформація на території області державної політики у сфері зайнятості та ринку праці, у тому числі шляхом розвитку партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками підприємств, установ, організацій та професійними спілками.

3.7. Реалізація в області державної політики щодо підвищення ролі вищої освіти і науки як основ становлення в Україні ефективної "економіки знань".

3.8. Сприяння культурному розвитку громадян України, створенню в області умов для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення рівних можливостей для всіх громадян України у задоволенні культурно-духовних потреб.

3.9. Реалізація державної політики в сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин в області.

3.10. Сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку національно-культурних традицій та національно етнічних особливостей українського народу, етнічної самобутності національних меншин на території області.

3.11. Вжиття в межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам міжетнічної та расової ворожнечі.

3.12. Реалізація в межах своїх повноважень державної політики в сфері дотримання державної таємниці.

3.13. Сприяння забезпеченню на території області національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

3.14. Проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує моніторинг, аналізує та прогнозує розвиток громадсько-політичних процесів на території області.

4.2. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію з питань регіональної політики в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації.

4.3. Бере участь у інформаційному наповненні офіційних сторінок веб-сайту облдержадміністрації щодо реалізації засад регіональної політики в області.

4.4. Узагальнює суспільну думку різних верств населення щодо актуальних питань громадсько-політичного життя.

4.5. Оцінює можливі наслідки прийнятих соціальних та політичних рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на території області.

4.6. Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області.

4.7. Організовує моніторинг проведення публічних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій, за наслідками готує в установленому порядку відповідні пропозиції.

4.8. Готує матеріали для засобів масової інформації з питань реалізації засад регіональної політики, а також сприяє їх розповсюдженню.

4.9. Аналізує виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень облдержадміністрації з питань регіональної політики.

4.10. Забезпечує реалізацію в області державної регіональної політики щодо вдосконалення системи проведення виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування.

4.11. Сприяє молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, залученню її до активної участі в соціальному, економічному, гуманітарному та політичному розвитку держави.

4.12. Подає голові облдержадміністрації та заступникам голови облдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали.

4.13. Вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо формування і реалізації засад зовнішньої та внутрішньої регіональної політики.

4.14. Розглядає за дорученням голови облдержадміністрації або заступників голови облдержадміністрації питання, що належать до компетенції управління.

4.15. Здійснює спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації організаційне забезпечення засідань колегій, нарад, семінарів, навчань, інших масових заходів, проведення яких ініціюється облдержадміністрацією.

4.16. Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення означених організацій до заходів, що здійснюються облдержадміністрацією, з питань соціально-економічних реформ та реалізації державної регіональної політики щодо розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

4.17. Організовує доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень облдержадміністрації, а також офіційної точки зору вищих посадових осіб держави, позиції голови облдержадміністрації з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої регіональної політики.

4.18. Сприяє реалізації в області державної регіональної політики щодо процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України.

4.19. Бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку регіону.

4.20. Сприяє реалізації та вдосконаленню програм перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та керівників державних підприємств.

4.21. Розробляє методичні рекомендації, інформаційно-довідкові матеріали з питань реалізації засад внутрішньої та зовнішньої регіональної політики з метою надання консультативної та методичної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

4.22. Здійснює функції з галузевого управління комунальною установою Черкаської обласної ради "Центр соціологічних досліджень", контроль діяльності та фінансування його функціонування за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію програм забезпечення участі громадськості Черкащини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

4.23. Погоджує плани діяльності комунальної установи Черкаської обласної ради "Центр соціологічних досліджень", фонд оплати, форми, системи та розміри оплати працівників.

4.24. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

5. Управління має право:

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених і фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали, а від обласного управління статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо скасування прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і їх посадовими особами рішень, що суперечать чинному законодавству України з питань, які належать до компетенції управління.

5.4. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до компетенції управління.

5.5. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до компетенції управління.

5.6. Використовувати системи зв'язку та комунікації, що існують в облдержадміністрації.

5.7. Одержувати в установленому законодавством порядку примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області для здійснення аналізу та моніторингу громадсько-політичної ситуації в області.

5.8. Координувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо планування роботи Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій з питань реалізації засад внутрішньої та зовнішньої регіональної політики.

6. При управлінні, на громадських засадах, можуть бути сформовані

групи експертів та консультантів. Склад цих груп та положення про них затверджує начальник управління.

7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами облдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації.

8.1. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

9. Начальник управління:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій.

9.2. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів управління щодо окремих напрямів діяльності управління.

9.3. Призначає на посади та звільняє з посад працівників управління.

9.4. Затверджує положення про структурні підрозділи, функціональні обов'язки працівників управління.

9.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління.

9.6. Відповідно до законодавства здійснює управління закріпленим за управлінням майном, що є державною власністю.

9.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

9.8. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9.9. Здійснює підготовку подання Черкаській обласній раді щодо призначення на посаду і звільнення з посади начальника комунальної установи Черкаської обласної ради "Центр соціологічних досліджень".

9.10. Затверджує кошторис та штатний розпис комунальної установи Черкаської обласної ради "Центр соціологічних досліджень".

10. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету

України, виділених на утримання облдержадміністрації.

10.1. Кошторис доходів і видатків на утримання управління та штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали