МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 травня 2011 року N 217

Про затвердження Положення про Управління зв'язків із громадськістю МВС України

Відповідно до вимог Законів України "Про міліцію", "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" (Положення N 383/2011) та з метою забезпечення належної організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації та населенням наказую:

1. Затвердити Положення про Управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів МВС, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відповідно до Положення про Управління зв'язків із громадськістю в місячний термін розробити та затвердити власні положення.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 18.06.2010 N 254 "Про затвердження Положення про Департамент зв'язків із громадськістю МВС України та Типового положення про підрозділ зв'язків із громадськістю органу внутрішніх справ України".

4. Наказ надіслати за належністю.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції

А. В. Могильов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
20.05.2011 N 217

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Положення про Управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Управління зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом МВС України, який координує проведення органами та підрозділами внутрішніх справ інформаційної політики Міністерства, здійснення взаємодії з населенням, засобами масової інформації, а також підприємствами, організаціями та установами, об'єднаннями громадян, що діють в інформаційній сфері.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.4. Структура та штатний розпис Управління затверджуються в установленому порядку керівництвом Міністерства.

1.5. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в органах внутрішніх справ підрозділи зв'язків із громадськістю.

1.6. Діловодство Управління здійснює самостійно, у порядку, установленому законодавством України та нормативно-правовими актами МВС.

1.7. Управління має офіційний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, а також необхідні штампи.

1.8. Під час виконання службових завдань працівники Управління мають право на носіння цивільного одягу.

1.9. Працівники Управління не залучаються до виконання будь-яких інших завдань, не передбачених цим Положенням.

1.10. Матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення Управління здійснюється в установленому порядку.

2. Основні завдання Управління

2.1. Організація проведення та координація заходів органів та підрозділів МВС, спрямованих на реалізацію інформаційної політики Міністерства, упровадження гласності та відкритості в діяльності органів внутрішніх справ.

2.2. Забезпечення оперативного висвітлення в засобах масової інформації стану правопорядку в державі та заходів, які здійснюються органами внутрішніх справ, щодо боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку.

2.3. Організація співпраці з творчими організаціями, підприємствами та установами у виготовленні та розповсюдженні інформаційно-рекламної продукції, фотовідеоматеріалів, художніх і документальних творів, що популяризують діяльність органів внутрішніх справ, сприяють формуванню позитивного іміджу працівників міліції та профілактиці правопорушень.

2.4. Узагальнення та поширення позитивного досвіду взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації та громадськістю.

2.5. Підготовка проектів нормативно-правових актів, аналітичних та інших документів з питань організації взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

2.6. Моніторинг громадської думки щодо діяльності органів внутрішніх справ, проведення узгодженої інформаційної політики у сфері формування об'єктивної, неупередженої громадської думки про діяльність Міністерства внутрішніх справ, створення позитивного іміджу працівників органів внутрішніх справ.

2.7. Координація та контроль у межах компетенції Управління за діяльністю підрозділів зв'язків із громадськістю органів і підрозділів внутрішніх справ.

3. Функції Управління

3.1. Планування та здійснення заходів, спрямованих на реалізацію інформаційної політики Міністерства, упровадження гласності як одного з основних принципів діяльності органів внутрішніх справ.

3.2. Забезпечення акредитації при Управлінні представників засобів масової інформації та організація їх участі в брифінгах, прес-конференціях, зустрічах з редакційними колективами, інших публічних заходах, організація розгляду інформаційних запитів журналістів.

3.3. Надання допомоги інформаційним агентствам, телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації, інтернет-виданням, творчим організаціям, підприємствам та установам в інформуванні населення про діяльність органів внутрішніх справ.

3.4. Організація взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації, громадськими організаціями та населенням з метою інформування про стан правопорядку в державі, заходи міліції щодо його зміцнення та профілактики правопорушень.

3.5. Підготовка тематичних матеріалів та програм для засобів масової інформації з актуальних питань підтримання громадського порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, сприяння журналістам у цій роботі.

3.6. Забезпечення використання інтернет-мережі для оперативного поширення інформації про діяльність органів внутрішніх справ. Координація інформаційного наповнення та наповнення офіційного веб-порталу МВС, офіційних веб-сайтів органів та підрозділів внутрішніх справ в інтернет-мережі.

3.7. Проведення моніторингу розміщених у засобах масової інформації та інтернет-мережі матеріалів щодо діяльності органів внутрішніх справ, своєчасне інформування керівництва Міністерства про критичні виступи в засобах масової інформації, організація реагування органів внутрішніх справ на такі виступи.

3.8. Сприяння органам внутрішніх справ, підприємствам, організаціям та установам у поширенні інформації правового характеру з метою підвищення рівня правової культури населення, роз'яснення заходів органів внутрішніх справ щодо зміцнення правопорядку і громадської безпеки.

3.9. Організація та проведення заходів з опитування населення з метою вивчення громадської думки про діяльність органів внутрішніх справ, інформування керівництва Міністерства про результати опитування, унесення пропозицій щодо шляхів формування позитивної думки населення про міліцію.

3.10. Виготовлення та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції, фотовідеоматеріалів, що популяризують діяльність органів внутрішніх справ, сприяють формуванню позитивного іміджу міліції, профілактиці злочинності.

3.11. Організація конкурсів серед журналістів, інших творчих працівників на краще висвітлення діяльності органів внутрішніх справ, створення високоякісних літературно-художніх та мистецьких творів на міліцейську тематику.

3.12. Координація діяльності відомчих засобів масової інформації, приведення змісту їх інформації та матеріалів у відповідність до запитів широкого читацького загалу, у тому числі працівників органів внутрішніх справ.

3.13. Надання структурним підрозділам МВС, органам та підрозділам внутрішніх справ організаційно-методичної та практичної допомоги в налагодженні взаємодії із засобами масової інформації та населенням.

3.14. Унесення пропозицій керівництву МВС щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління.

3.15. Забезпечення за напрямками діяльності підготовки та надання на підпис Міністрові відомчих та міжвідомчих проектів нормативно-правових актів, а також опрацювання проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України за напрямками діяльності.

3.16. Здійснення в установленому порядку відповідно до компетенції Управління перевірки діяльності підрозділів зв'язків із громадськістю органів і підрозділів внутрішніх справ, узагальнення і поширення передового досвіду їх діяльності, порушення перед керівництвом відповідних органів і підрозділів клопотань про притягнення працівників підрозділів зв'язків із громадськістю до дисциплінарної відповідальності.

4. Керівництво Управління

4.1. Управління очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ у встановленому порядку. Керівник має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад у встановленому порядку за його поданням.

4.2. Керівник Управління зобов'язаний:

4.2.1. Здійснювати загальне керівництво діяльністю Управління, забезпечувати належне виконання Управлінням покладених на нього завдань і функцій.

4.2.2. Розподіляти функціональні обов'язки між заступниками, затверджувати посадові інструкції працівників Управління.

4.2.3. Забезпечувати відбір та розстановку кадрів Управління, їх професійну підготовку в установленому порядку, уносити пропозиції щодо їх призначення на посади, переміщення та звільнення, присвоєння чергових спеціальних звань, а також, у межах компетенції, вирішення питань проходження ними служби та дотримання законності і дисципліни.

4.2.4. Організовувати взаємодію та співпрацю Управління зі структурними підрозділами МВС, прес-службами інших державних органів з метою координації заходів, спрямованих на формування позитивної громадської думки про діяльність міліції.

4.2.5. Підбивати підсумки службової діяльності відділів Управління, а також підрозділів зв'язків із громадськістю в органах та підрозділах внутрішніх справ.

4.2.6. Забезпечувати належний контроль за діяльністю підрозділів зв'язків із громадськістю, утворених у територіальних органах внутрішніх справ, навчання та стажування у МВС новопризначених керівників цих підрозділів.

4.2.7. Організовувати підготовку матеріалів щодо стану взаємодії із громадськістю та засобами масової інформації на розгляд колегії, оперативних нарад при Міністрові, а також подання найбільш важливої інформації з цих питань до органів законодавчої та виконавчої влади.

4.2.8. Контролювати дотримання працівниками Управління вимог нормативно-правових актів, що регламентують проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, та трудового законодавства України.

4.2.9. Організовувати надання практичної та методичної допомоги органам та підрозділам внутрішніх справ з питань взаємодії із громадськістю та засобами масової інформації.

4.2.10. Організовувати роботу із забезпечення діловодства.

4.2.11. За дорученням керівництва Міністерства здійснювати інші повноваження в межах завдань та функцій Управління.

4.3. Начальник Управління має право:

4.3.1. У межах компетенції видавати обов'язкові для виконання накази організаційно-розпорядчого характеру, давати доручення та приймати рішення з питань службової діяльності Управління, підрозділів зв'язків із громадськістю органів внутрішніх справ.

4.3.2. Уносити на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо зміни в структурі і штатах Управління, усунення недоліків у виконанні наказів, доручень, рішень Міністра та його заступників, визначення ефективних способів залучення засобів масової інформації та громадськості до здійснення заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу працівника органу внутрішніх справ.

4.3.3. Подавати пропозиції керівництву МВС щодо встановлення і зміни посадових окладів працівникам Управління в межах максимальних і мінімальних розмірів, доплат до посадових окладів у встановлених розмірах і межах фонду грошового забезпечення, розмірів преміювання особового складу.

4.3.4. Уносити пропозиції керівництву МВС з питань заохочення і покарання працівників Управління, керівників підрозділів зв'язків із громадськістю на місцях.

4.3.5. Порушувати клопотання перед керівництвом МВС щодо заохочення громадян та організацій, які своєю діяльністю сприяли належному виконанню завдань та функцій Управління.

4.3.6. Погоджувати призначення та звільнення керівників підрозділів зв'язків із громадськістю та інших підрозділів, які здійснюють інформаційну діяльність, структурних підрозділів МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, вищих навчальних закладів системи МВС.

4.3.7. Реалізує інші передбачені нормативно-правовими актами повноваження.

4.3.8. У межах компетенції за напрямком діяльності підрозділу організовувати розгляд та надавати відповіді на інформаційні запити засобів масової інформації, а також об'єднань громадян з питань інформаційної політики Міністерства.

4.4. Керівник Управління несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення.

5. Організація роботи Управління

5.1. Організація роботи Управління покладається безпосередньо на керівника, а в разі його відсутності - на одного з його заступників за рішенням керівництва Міністерства.

5.2. Управління підпорядковано безпосередньо Міністрові внутрішніх справ, а з питань поточної організаційно-службової діяльності - першому заступнику Міністра.

5.3. Діяльність Управління здійснюється на основі планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.

5.4. Працівники Управління здійснюють трудову діяльність у межах покладених на них функціональних обов'язків, вимог нормативно-правових актів МВС і законодавства.

5.5. Підбиття підсумків діяльності Управління здійснюється не рідше одного разу на квартал, відділів та секторів у складі Управління - щомісяця.

5.6. За підсумками роботи у звітний період начальники відділів Управління мають право виходити з клопотанням до керівництва Управління щодо заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на працівників з урахуванням їх особистого трудового внеску, ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків.

5.7. Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

5.7.1. Одержувати й використовувати в роботі інформаційно-довідкові матеріали МВС, органів та підрозділів внутрішніх справ, центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

5.7.2. Уносити керівництву Міністерства пропозиції щодо залучення фахівців підприємств, організацій та установ, що діють в інформаційній сфері, для виконання окремих завдань, покладених на Управління.

5.7.3. Організовувати в установленому порядку інструктивні наради, навчальні семінари для працівників підрозділів зв'язків із громадськістю органів та підрозділів внутрішніх справ.

5.7.4. Користуватися відповідними інформаційними базами даних органів державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій.

6. Контроль і перевірка діяльності Управління

Контроль і перевірка діяльності Управління здійснюється на вимогу Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов'язки, відповідно до нормативно-правових актів МВС.

 

Начальник Управління зв'язків
із громадськістю МВС України
підполковник міліції

В. О. Кушнір

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали