МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 липня 2011 року N 434

Про затвердження Положення про відділ фізичної підготовки та спорту МВС

На виконання протокольного рішення наради керівництва МВС від 05.04.2011 N 14 та з метою підвищення якості підготовки та виступу працівників органів внутрішніх справ в змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, забезпечення популяризації фізичної культури і спорту серед особового складу, підвищення мотивації їх підготовки до виконання покладених на ОВС завдань наказую:

1. Затвердити Положення про відділ фізичної підготовки та спорту МВС (далі - Положення), що додається.

2. НАВС (Коваленко В. В.) забезпечити виконання працівниками відділу фізичної підготовки та спорту МВС вимог цього Положення та створити необхідні умови для організації його діяльності.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Ворону Д. М.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Т. в. о. Міністра
генерал-лейтенант міліції

С. Є. Попков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
15.07.2011 N 434

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фізичної підготовки та спорту МВС

1. Загальні положення

1.1. Відділ фізичної підготовки та спорту МВС (далі - відділ) є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ (далі - НАВС), у складі якого функціонує спортивна команда.

1.2. Організація діяльності відділу здійснюється відповідно до вимог цього Положення.

1.3. Діяльність відділу спрямована на підбір і підготовку спортсменів та забезпечення їх участі у складі збірних команд МВС України (далі - МВС), в змаганнях вищого рівня, а також сприяння в індивідуальній підготовці та участі в змаганнях спортсменів, які зараховані до складу національних збірних команд.

1.4. Організація навчально-тренувального процесу, виступи працівників спортивної команди на змаганнях здійснюються відповідно до календарних планів спортивних заходів, затверджених МВС, Центральною радою ФСТ "Динамо" України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.5. Організаційно-методичне керівництво та контроль за ефективністю діяльності відділу здійснює управління професійної підготовки Департаменту кадрового забезпечення МВС.

1.6. Призначення працівників на штатні посади відділу та їх переміщення здійснюються після попереднього узгодження з Департаментом кадрового забезпечення МВС (далі - ДКЗ МВС).

1.7. Місце розташування відділу - вул. Богомольця, 10, м. Київ.

2. Завдання відділу

Завданням відділу є реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту та організаційно-методичне забезпечення роботи з розвитку професійно-прикладних видів спорту в органах і підрозділах внутрішніх справ.

3. Функції відділу

3.1. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1.1. Гідна репрезентація держави та МВС на Олімпійських іграх, чемпіонатах, першостях і кубках Світу, Європи та України.

3.1.2. Підготовка спортсменів вищої кваліфікації для участі у змаганнях.

3.1.3. Ведення обліку та аналізу участі членів спортивної команди у змаганнях усіх рівнів, узагальнення успіхів представників Міністерства внутрішніх справ та доведення їх до особового складу, надання належної інформації засобам масової інформації.

3.1.4. Організація спортивно-масових заходів та змагань з професійно-прикладних та інших видів спорту серед команд ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС, внутрішніх військ та структурних підрозділів апарату Міністерства за програмою Спартакіади МВС.

3.1.5. Поточне та перспективне планування підготовки збірних команд МВС і спортсменів вищої кваліфікації.

3.1.6. Відбір кандидатів до складу збірних команд МВС. Організація їх підготовки до участі в змаганнях загальнодержавного та міжнародного рівнів.

3.1.7. Участь у проведенні змагань різних рівнів з метою вивчення перспективних спортсменів - кандидатів на комплектування спортивної команди МВС.

3.1.8. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з організації спортивної підготовки в спортивних організаціях і правоохоронних органах України та закордоном.

3.1.9. Узагальнення результатів спортивної та фізкультурно-масової роботи в ОВС.

3.1.10. Участь в розробленні нормативних та методичних документів з організації спортивної діяльності в органах внутрішніх справ.

3.1.11. Організація навчально-методичних зборів із фахівцями органів внутрішніх справ з фізичної підготовки і спорту.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади ректором НАВС за погодженням з ДКЗ.

Начальник відділу повинен мати вищу спеціальну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, стаж роботи на керівних посадах не менше 2 років. У своїй діяльності він керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, які регулюють суспільні відносини в сфері фізичної культури і спорту, а також Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

Начальникові відділу підпорядковується весь особовий склад відділу та спортивної команди.

4.2. Спортивну команду очолює заступник начальника відділу - начальник спортивної команди якому підпорядковуються всі працівники спортивної команди.

Начальник спортивної команди повинен мати вищу спеціальну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, стаж та досвід роботи з організації спортивної діяльності. У своїй роботі він керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, які регулюють суспільні відносини в сфері фізичної культури і спорту, а також Міністерства внутрішніх справ України та цим Положенням.

4.3. Призначення, переміщення і звільнення з посад працівників відділу здійснюється наказом ректора НАВС за поданням начальника відділу, погодженим з ДКЗ МВС.

4.4. Особовий склад відділу проходить службу на підставі Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. N 114, і користується всіма встановленими правами та пільгами відповідно до законодавства.

Посади фахівців спортивної команди заміщуються згідно трудового законодавства особами, які мають високий рівень спортивної кваліфікації.

4.5. З метою забезпечення тренувального процесу та участі в спортивних змаганнях працівникам спортивної команди може бути дозволено проходити службу в ОВС за місцем їх постійного проживання. Таке рішення вмотивовується та відображається в наказі про призначення працівника на посаду.

4.6. Зниження рівня спортивних результатів працівника спортивної команди, порушення ним службової чи спортивної дисципліни є підставою для розгляду атестаційною комісією питання щодо доцільності перебування його в займаній посаді.

5. Обов'язки і права начальника відділу

5.1. Начальник відділу підпорядковується ректорові НАВС, є прямим начальником особового складу відділу та спортивної команди, здійснює керівництво й контроль за діяльністю підпорядкованого йому особового складу.

Він зобов'язаний:

забезпечувати ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики з питань розвитку фізичної культури і спорту, втілювати в життя вимоги керівництва МВС та контролювати хід їх виконання;

здійснювати перспективне та поточне планування роботи відділу, своєчасно вносити до планів роботи необхідні зміни і вимагати їх виконання;

готувати та подавати на затвердження ректорові НАВС посадові інструкції працівників відділу та контролювати їх виконання;

здійснювати контроль та надавати методичну й практичну допомогу в організації спортивної підготовки працівників спортивної команди;

проводити роботу щодо зміцнення службової дисципліни, запобіганню надзвичайних подій серед особового складу відділу, своєчасно виявляти й усувати їх причини;

підтримувати взаємодію відділу з апаратом МВС, органами і підрозділами внутрішніх справ та іншими органами виконавчої влади;

готувати матеріали для доповіді керівництву МВС щодо порядку та умов організації підготовки спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, у змаганнях серед збірних команд правоохоронних органів України;

вносити пропозиції щодо персонального складу збірних команд МВС для участі в змаганнях за календарним планом Міністерства;

здійснювати роботу з організації та проведення навчально-тренувальних зборів з працівниками спортивної команди та членами збірних команд, сприяти створенню належних умов їх підготовки до змагань;

подавати узгоджені з ДКЗ пропозиції керівництву НАВС щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу і спортивної команди, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішувати інші питання службової діяльності;

організовувати та контролювати роботу зі зверненнями громадян і здійснювати їх особистий прийом.

5.2. З метою виконання покладених завдань та обов'язків начальник відділу має право:

представляти МВС України в інших органах влади з питань забезпечення участі працівників-спортсменів в навчально-тренувальних зборах та спортивних заходах;

отримувати від посадових осіб структурних підрозділів НАВС, ГУМВС, УМВС та апарату МВС документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, які необхідні для виконання посадових обов'язків;

у межах своїх повноважень дає доручення та приймає рішення, контролює їх виконання;

брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, що проводяться в МВС із питань забезпечення участі працівників відділу в навчально-тренувальних та спортивних заходах;

вносити пропозиції керівництву МВС з питань удосконалення організації діяльності відділу та спортивної команди, фізичної підготовки і спорту рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

5.3. Начальник відділу несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

6. Обов'язки і права начальника спортивної команди

6.1. Начальник спортивної команди підпорядковується начальникові відділу, є прямим начальником для всіх працівників спортивної команди, здійснює керівництво й контроль за діяльністю підпорядкованого особового складу.

Він зобов'язаний:

забезпечувати ефективне виконання покладених на спортивну команду завдань щодо реалізації державної політики з питань розвитку фізичної культури і спорту;

планувати роботу спортивної команди, своєчасно вносити до планів роботи необхідні зміни і вимагати їх виконання;

готувати та подавати на затвердження керівництву відділу та НАВС посадові інструкції працівників спортивної команди і контролювати їх виконання;

забезпечувати спортивну підготовку працівників, здійснювати контроль за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті результати спортивної команди, підбивати підсумки і заохочувати кращих, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід у практику навчання особового складу;

завжди мати точні відомості про працівників спортивної команди;

проводити роботу щодо зміцнення службової дисципліни, запобігання надзвичайних подій серед підлеглих працівників, своєчасно виявляти й усувати їх причини;

виявляти чуйність та бути уважним до підлеглих, поєднувати вимогливість і принциповість з повагою їх честі і гідності, вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати соціальний та правовий захист;

знати потреби і запити особового складу, приймати рішення за його заявами, скаргами та іншими зверненнями;

здійснювати заходи щодо безпеки працівників під час проведення тренувань, виконання інших службових обов'язків;

підтримувати взаємодію спортивної команди зі структурними підрозділами НАВС, апарату МВС, іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади;

вносити пропозиції щодо участі працівників спортивної команди в навчальних зборах та змаганнях, персонального складу збірних команд МВС для участі в змаганнях за календарним планом Міністерства та в інших змаганнях різних рівнів;

проводити роботу щодо створення дієвого резерву для заміщення вакантних посад спортивної команди;

вносити пропозиції начальникові відділу та керівництву НАВС щодо кандидатів на посади спортивної команди, звільнення з посад та переміщення особового складу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та вирішувати інші питання службової діяльності;

своєчасно виявляти працівників органів і підрозділів внутрішніх справ, які досягли високої спортивної майстерності з видів спорту, що культивуються в МВС та підтримувати з ними постійний контакт;

визначати потребу спортивної команди в придбанні спортивного майна та інвентарю, готувати з цих питань відповідні пропозиції.

6.2. З метою виконання покладених завдань та обов'язків начальник спортивної команди має право:

представляти відділ та спортивну команду в інших органах влади з питань забезпечення участі працівників-спортсменів в навчально-тренувальних зборах та спортивних заходах;

отримувати від посадових осіб структурних підрозділів НАВС, ГУМВС, УМВС та апарату МВС документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання посадових обов'язків;

вносити пропозиції начальникові відділу та керівництву НАВС щодо залучення до навчально-тренувального процесу з працівниками спортивної команди фахівців навчальних закладів МВС, інших установ та спортивних організацій, а також з питань удосконалення організації діяльності відділу та спортивної команди, фізичної підготовки і спорту рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ;

брати участь в роботі комісії з перевірки організації та проведення фізичної підготовки, спортивних заходів в органах та підрозділах внутрішніх справ.

6.3. Начальник спортивної команди несе персональну відповідальність за дотримання службової дисципліни працівниками спортивної команди і повинен постійно її контролювати.

7. Порядок відрядження працівників відділу на навчально-тренувальні збори та спортивні змагання

7.1. Відрядження працівників відділу на навчально-тренувальні збори та змагання за планом-календарем спортивно-масових заходів МВС здійснюється відповідно до вимог нормативних актів з організації відряджень.

7.2. З метою якісної організації навчально-тренувального процесу наказом ректора НАВС дозволяється відрядження працівників відділу в межах України для участі в навчально-тренувальних зборах та змаганнях у складі національних збірних команд або в особистій першості на підставі персонального запрошення уповноваженого суб'єкта сфери фізичної культури і спорту.

У запрошенні мають бути зазначені терміни, місце, мета та умови фінансового забезпечення на весь період відрядження, дані про осіб, які несуть відповідальність за безпеку та дисципліну спортсменів під час відрядження.

7.3. Виїзд працівників відділу на навчально-тренувальні збори та спортивні змагання за кордон здійснюється в установленому законодавством порядку.

7.4. У період перебування працівників-спортсменів на навчально-тренувальних зборах та змаганнях службову та спортивну дисципліну серед них забезпечує начальник спортивної команди та керівництво спортивних організацій, в розпорядження яких відряджені спортсмени.

7.5. Витрати на організацію та проведення навчальних зборів з видів спорту для підготовки й участі спортсменів у складі збірної команди Міністерства в змаганнях "Динаміади", інших всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах світу і Європи серед поліцейських здійснюються за окремими кошторисами МВС на зазначені заходи у межах видатків, передбачених в Державному бюджеті України для МВС на відповідний рік.

7.6. Усі витрати, пов'язані з відрядженням працівників спортивної команди на тренувальні збори та спортивні змагання, які не передбачені календарними планами МВС, або за персональними запрошеннями, здійснюються за рахунок спортивних організацій, які їх запрошували.

 

Начальник Департаменту кадрового
забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

Ю. С. Казанський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали