ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.11.2011 р. N 1504

Про затвердження Положення про відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, посадових інструкцій начальника, заступника начальника та головних спеціалістів цього відділу

Відповідно до статей 5, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 11 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.96 N 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади", Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 N 11 (Наказ N 11):

1. Затвердити Положення про відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації, посадові інструкції начальника, заступника начальника та головних спеціалістів цього відділу (додаються).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 15.08.2005 N 599 "Про затвердження Положення про відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації".

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату обласної держадміністрації, підпорядкованим голові облдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

З питань організації та проведення роботи з кадрами та у сфері державної служби відділ керується актами Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба України).

3. Службові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються розпорядженням голови обласної держадміністрації.

4. Структура відділу, його штатна чисельність та Положення про відділ затверджуються, посадові оклади та надбавки встановлюються розпорядженням голови облдержадміністрації.

5. Основними завданнями відділу є:

реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби;

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту в обласній та районних держадміністраціях;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи в апараті облдержадміністрації, її структурних підрозділах, районних держадміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації (далі - підпорядковані установи), узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних держадміністрацій;

здійснює організаційне забезпечення роботи Регіональної ради з питань державної служби в Луганській облдержадміністрації, а також методичне та інформаційне забезпечення кадрових служб структурних підрозділів обласної держадміністрації та районних держадміністрацій;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців обласної та районних держадміністрацій;

організовує проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в облдержадміністрації;

вивчає разом з іншими підрозділами облдержадміністрації особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на заміщення вакантних посад, що віднесені до номенклатури кадрів облдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті облдержадміністрації;

здійснює документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин з працівниками, посади яких віднесено до номенклатури кадрів облдержадміністрації, вживає заходів щодо дотримання порядку прийому, проходження державної служби державними службовцями та їх звільнення;

приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців, що віднесені до номенклатури кадрів облдержадміністрації;

розглядає та вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату облдержадміністрацій, керівників підпорядкованих установ;

у межах компетенції бере участь у розробленні структури апарату облдержадміністрації та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій працівників апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, у тому числі й за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

проводить роботу з резервом кадрів апарату облдержадміністрації, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву, вносить голові облдержадміністрації відповідні пропозиції щодо її вдосконалення;

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних держадміністрацій, організує навчання працівників апарату облдержадміністрації;

розглядає матеріали та готує документи для заохочення й нагородження працівників, веде відповідний облік;

у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу щодо працівників номенклатури кадрів облдержадміністрації;

готує документи щодо призначення пенсій працівникам номенклатури апарату облдержадміністрації;

здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;

оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника;

здійснює облік використання робочого часу працівників апарату облдержадміністрації, оформлення листків тимчасової непрацездатності;

здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційних комісій та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях;

здійснює облік військовозобов'язаних і призовників в апараті облдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами облдержадміністрації роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів із керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації здійснює контроль в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, підпорядкованих установах за дотриманням Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державних службовців вносить голові облдержадміністрації та заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції щодо їх переміщення по службі;

оформляє документи про складання Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки;

обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової роботи;

розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

здійснює заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців апарату облдержадміністрації, використання його даних у межах повноважень, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до Нацдержслужби України та її територіальних органів інформації у встановленому Нацдержслужбою України порядку;

з метою реалізації державної політики з питань кадрової роботи в апараті облдержадміністрації здійснює обробку персональних даних та забезпечує доступ до цих даних в установленому чинним законодавством порядку;

здійснює заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні відділу;

виконує інші функції, що випливають із покладених на відділ завдань.

7. Відділ має право:

перевіряти і контролювати дотримання вимог законодавства про працю та державну службу в апараті облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях та підпорядкованих установах;

одержувати у встановленому порядку від посадових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підпорядкованих установ документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій;

брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та підпорядкованих установах з питань кадрової роботи, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

вносити голові облдержадміністрації пропозиції з питань удосконалення роботи з кадрами, підвищення ефективності державної служби;

залучати працівників структурних підрозділів облдержадміністрації (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

8. Покладення на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та державної служби, не допускається.

9. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Нацдержслужбою України.

10. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу й несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розподіляє обов'язки та завдання між працівниками відділу, вносить на затвердження голові облдержадміністрації посадові інструкції працівників;

виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

11. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та об'єднаннями громадян та громадськими організаціями.

12. Структура відділу, його штатна чисельність, Положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу затверджуються, а посадові оклади та надбавки встановлюються головою облдержадміністрації.

13. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад головою облдержадміністрації у встановленому законодавством порядку.

14. Відділ має свою печатку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до IV категорії посад державних службовців.

Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба).

Начальник відділу підпорядковується безпосередньо голові облдержадміністрації, є підзвітним та підконтрольним заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 5 років, в тому числі на посадах в службах управління персоналом не менше 3 років, або стажем роботи у службах управління персоналом в інших сферах управління не менше 5 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Нацдержслужби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

У разі відсутності начальника відділу його заміщує заступник начальника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в апараті облдержадміністрації, координує цю роботу в її структурних підрозділах та райдержадміністраціях;

здійснює контроль за дотриманням Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної служби, організовує в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях перевірки стану цієї роботи та вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

забезпечує розроблення та виконання річного плану роботи з кадрами;

бере участь у розробленні структури та штатного розпису апарату облдержадміністрації;

узагальнює практику роботи з кадрами в обласній і районних держадміністраціях, організовує роботу з підготовки та надання звітно-облікової документації, державної статистичної звітності з кадрових питань;

забезпечує перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює організаційне забезпечення роботи Регіональної ради з питань державної служби в Луганській облдержадміністрації;

забезпечує надання методичної допомоги кадровим службам структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

організовує прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з ним, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

вивчає професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті облдержадміністрації, посад керівного складу в структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо переміщення та ротації кадрів;

організовує підготовку й проведення конкурсів на заміщення вакантних посад в апараті облдержадміністрації, посад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, для зарахування до кадрового резерву на посади голів обласної та районних держадміністрацій;

організовує проведення в апараті облдержадміністрації співбесід з претендентами на заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, заступників голів райдержадміністрацій та керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

здійснює контроль за підготовкою документів про нагородження працівників підприємств, установ, організацій області, веденням відповідного обліку;

у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни в апараті облдержадміністрації;

організовує заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ працівників апарату облдержадміністрації, використання його даних у межах повноважень облдержадміністрації, супроводження та зберігання відомостей для формування єдиної бази даних;

за дорученням голови облдержадміністрації організовує підготовку та оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового розслідування стосовно державних службовців апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

здійснює організаційне забезпечення проведення атестації та щорічної оцінки виконання працівниками апарату облдержадміністрації, керівниками її структурних підрозділів та їх заступниками, головами райдержадміністрацій покладених на них завдань і обов'язків, координує цю роботу в райдержадміністраціях та структурних підрозділах обласної держадміністрації, аналізує та узагальнює її результати;

організовує ведення, облік, зберігання особових справ (особових карток), трудових книжок працівників апарату, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, забезпечує обробку, використання та захист персональних даних, що є у володінні відділу, згідно з вимогами чинного законодавства;

організує в установленому чинним законодавством порядку розгляд звернень громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запитів на інформацію;

координує роботу з підготовки матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації;

організовує в межах своєї компетенції розробку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

погоджує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації про затвердження штатних розписів структурних підрозділів облдержадміністрації, апаратів райдержадміністрацій, про преміювання голів райдержадміністрацій та їх заступників;

здійснює підготовку за дорученням голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації інформаційних матеріалів і пропозицій з питань кадрової роботи в обласній та районних державних адміністраціях, підприємствах, установах, організаціях;

вносить пропозиції щодо преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації у порядку, визначеному головою облдержадміністрації;

здійснює розробку та внесення на розгляд голови облдержадміністрації пропозицій щодо структури, чисельності відділу, посадових інструкцій його працівників;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Начальник відділу повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків начальник відділу має право:

вносити в установленому порядку голові та заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

залучати працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за згодою їх керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність начальника відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Начальник відділу у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян з питань виконання завдань, що покладені на відділ.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
заступника начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада заступника начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до IV категорії посад державних службовців.

Заступник начальника відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації.

Заступник начальника відділу безпосередньо підпорядковується начальнику відділу.

На посаду заступника начальника відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності заступник начальника відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба), актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

2. Завдання та обов'язки

Заступник начальника відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу у межах делегованих йому начальником відділу повноважень;

у разі відсутності начальника відділу виконує його обов'язки;

забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в апараті облдержадміністрації, координує цю роботу в її структурних підрозділах, райдержадміністраціях;

розробляє проекти планів роботи з кадрами, заходи щодо реалізації основних напрямів діяльності та пріоритетних цілей організації роботи з кадрами на поточний рік;

аналізує в межах наданих повноважень практику роботи з кадрами в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, готує інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації з питань, що стосуються проходження державної служби;

організовує роботу з підготовки проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу;

подає начальнику відділу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень;

контролює підготовку матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, заступників голів райдержадміністрацій та керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій;

узагальнює практику формування кадрового резерву в апараті і структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, вносить начальнику відділу пропозиції щодо її вдосконалення;

координує за напрямами діяльності взаємодію працівників відділу зі структурними підрозділами облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

забезпечує організацію роботи з ведення діловодства у відділі;

бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання працівниками апарату облдержадміністрації, керівниками її структурних підрозділів та їх заступниками, головами райдержадміністрацій покладених на них обов'язків і завдань;

вживає заходів щодо організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних держадміністрацій, координує їх діяльність за цим напрямом;

здійснює аналіз стану роботи з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в обласній та районних держадміністраціях, надає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

узагальнює потребу в перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців обласної та районних держадміністрацій, забезпечує внесення відповідних пропозицій Національному агентству України з питань державної служби, Національній академії державного управління при Президентові України;

вносить відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації пропозиції щодо фінансування витрат на відрядження з метою підвищення кваліфікації державних службовців апарату облдержадміністрації;

проводить роботу щодо організації добору кандидатів для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України та Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

в межах повноважень забезпечує дотримання вимог Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, сприяє працевлаштуванню державних службовців - магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

вживає заходів щодо забезпечення проходження стажування в облдержадміністрації слухачів денної форми навчання за направленнями Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур державної служби вищих навчальних закладів;

готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, осіб, зарахованих до кадрового резерву, організує та контролює їх виконання;

здійснює організаційне забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в апараті облдержадміністрації;

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу та напрямів своєї роботи;

у межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавської дисципліни в апараті облдержадміністрації, бере участь у проведенні службових розслідувань, вносить пропозиції про застосування заходів дисциплінарного впливу;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Заступник начальника відділу повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків заступник начальника відділу має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

залучати працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства за напрямами роботи відділу в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Заступник начальника несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність заступника начальника відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Заступник начальника відділу у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян з питань виконання завдань, що покладені на відділ.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі ст. 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до V категорії посад державних службовців.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

Головний спеціаліст відділу за рішенням начальника відділу виконує функціональні обов'язки відсутнього працівника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст:

бере участь у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в облдержадміністрації, здійснює координацію та методичне керівництво роботою з присвоєння почесного звання України "Мати-героїня", відзначення працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій області відзнаками обласної ради та обласної державної адміністрації;

веде встановлену звітно-облікову документацію в межах наданих повноважень;

здійснює підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань нагородження та інших питань, що віднесені до компетенції відділу;

здійснює підготовку матеріалів щодо відзначення працівників підприємств, установ, організацій області відзнаками обласної ради та обласної державної адміністрації, присвоєння багатодітним матерям почесного звання України "Мати-героїня";

надає структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям методичну та практичну допомогу з питань нагородження, підготовки та проведення професійних свят;

здійснює наповнення електронної бази персональних даних "Оптима" інформацією про присвоєння почесним званням України "Мати-героїня", нагородження працівників підприємств, установ, організацій відзнаками обласної ради та обласної державної адміністрації;

забезпечує виготовлення та видачу посвідчень працівників апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, а також керівників підприємств, установ і організацій, які віднесені до номенклатури кадрів облдержадміністрації;

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Головний спеціаліст повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Головний спеціаліст у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі ст. 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до V категорії посад державних службовців.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

Головний спеціаліст відділу за рішенням начальника відділу виконує функціональні обов'язки відсутнього працівника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст:

бере участь у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в облдержадміністрації, здійснює координацію та методичне керівництво роботою з нагородження працівників і трудових колективів підприємств, установ, організацій області державними нагородами України; Почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Подяками Прем'єр-міністра України;

веде встановлену звітно-облікову документацію в межах наданих повноважень;

аналізує практику відзначення державними нагородами України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Подяками Прем'єр-міністра України, здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи в облдержадміністрації;

бере участь у підготовці методичних та інформаційних матеріалів з питань нагородження;

розглядає клопотання творчих спілок, товариств, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, які є юридичними особами, незалежно від форми власності та господарювання про нагородження їх працівників та трудових колективів;

здійснює підготовку документів про відзначення державними нагородами, нагородження Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Подяками Прем'єр-міністра України згідно з вимогами чинного законодавства;

складає протоколи вручення державних нагород України;

здійснює наповнення електронної бази персональних даних "Оптима" інформацією про нагородження працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій державними нагородами України;

бере участь у проведенні заходів та організації урочистих церемоній нагородження державними нагородами України та обласними відзнаками з нагоди професійних та державних свят;

надає структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям методичну та практичну допомогу з питань нагородження, підготовки та проведення професійних свят;

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації,

здійснює підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань нагородження та інших питань, що віднесені до компетенції відділу;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Головний спеціаліст повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Головний спеціаліст у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі ст. 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до V категорії посад державних службовців.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

Головний спеціаліст відділу за рішенням начальника відділу виконує функціональні обов'язки відсутнього працівника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст:

бере участь у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в облдержадміністрації, здійснює координацію та методичне керівництво кадровою роботою в апараті облдержадміністрації;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність із кадрових питань, аналізує якісний склад кадрів апарату облдержадміністрації;

здійснює обробку персональних даних, що містяться в особових справах працівників апарату облдержадміністрації, в межах компетенції забезпечує їх захист;

спрямовує та координує роботу відділів апарату облдержадміністрації з питань формування кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву, вносить начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця;

здійснює прийом документів на участь у конкурсах на заміщення вакантних посад державних службовців апарату облдержадміністрації, перевіряє ці документи на відповідність кваліфікаційним вимогам та вносить їх на розгляд голові конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

здійснює організаційне забезпечення стажування кадрів на посадах державних службовців апарату облдержадміністрації, разом з відповідними структурними підрозділами апарату облдержадміністрації готує матеріали з цих питань, здійснює контроль за проведенням стажування;

здійснює заходи щодо добору кандидатів на проходження навчання у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань "Державне управління" серед працівників апарату облдержадміністрації, їх працевлаштування у встановленому законодавством порядку;

бере участь в організації проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в апараті облдержадміністрації; здійснює підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з кадрових питань в апараті облдержадміністрації;

готує документи з питань призначення на посади та звільнення з посад керівників і працівників апарату облдержадміністрації, погодження цих питань з центральними органами виконавчої влади;

оформляє документи про складання Присяги державного службовця та присвоєння рангів державним службовцям апарату облдержадміністрації, вносить про це записи у трудові книжки;

обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, здійснює облік часу безперервної роботи державних службовців в органах виконавчої влади;

складає графіки щорічних відпусток працівників апарату облдержадміністрації, контролює їх виконання;

у межах компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

проводить роботу із заповнення, обліку і зберігання трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату облдержадміністрації;

оформлює довідки з місця роботи працівників апарату облдержадміністрації;

веде табель обліку використання робочого часу працівників апарату облдержадміністрації, оформляє листки тимчасової непрацездатності;

здійснює організаційне забезпечення роботи комісії з атестації державних службовців апарату облдержадміністрації, проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату облдержадміністрації покладених на них обов'язків;

здійснює облік військовозобов'язаних і призовників в апараті облдержадміністрації, готує звітність з цього питання;

здійснює заходи щодо своєчасного подання державними службовцями апарату облдержадміністрації відомостей про майно, доходи, видатки, зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї (декларування доходів);

веде комп'ютерний облік електронних особових справ працівників апарату облдержадміністрації в єдиній комп'ютерній системі "Кадри", здійснює підготовку та подає Нацдержслужбі у встановленому порядку необхідну інформацію з цього питання;

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Головний спеціаліст повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Головний спеціаліст у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі ст. 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до V категорії посад державних службовців.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

Головний спеціаліст відділу за рішенням начальника відділу виконує функціональні обов'язки відсутнього працівника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст:

бере участь у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в облдержадміністрації, здійснює координацію та методичне керівництво роботою кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації;

аналізує практику застосування трудового законодавства у сфері державної служби у структурних підрозділах облдержадміністрації, здійснює підготовку та подає на розгляд начальника відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації;

бере участь у підготовці плану роботи відділу та річного плану роботи з кадрами облдержадміністрації;

веде встановлену звітно-облікову документацію з кадрових питань по структурних підрозділах облдержадміністрації, аналізує якісний склад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

здійснює експертизу проектів розпоряджень голови облдержадміністрації про затвердження штатних розписів структурних підрозділів облдержадміністрації щодо їх відповідності чинному законодавству, вносить начальнику відділу пропозиції щодо їх погодження;

здійснює прийом документів на участь у конкурсах на заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, перевіряє ці документи на відповідність кваліфікаційним вимогам, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

здійснює організаційне забезпечення роботи комісії з проведення атестації, узагальнює результати атестації та щорічної оцінки у структурних підрозділах облдержадміністрації;

вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця;

здійснює організаційне забезпечення проведення стажування на посадах керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, готує разом з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації документи щодо організації стажування;

здійснює підготовку матеріалів щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо призначення на посади, звільнення з посад керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, встановлення їм доплат, надбавок, присвоєння рангів, преміювання та з інших питань проходження державної служби;

оформлює документи про складання Присяги та присвоєння рангів керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступникам, вносить про це записи до трудових книжок;

забезпечує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

обчислює стаж роботи та державної служби, оформлює і видає довідки про стаж та невикористані відпустки на день звільнення, а також довідки з місця роботи керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

веде облік відпусток керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, здійснює підготовку проектів розпоряджень щодо їх надання;

здійснює підготовку пропозицій щодо підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

готує документи щодо призначення пенсій керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступникам;

здійснює обробку персональних даних, що містяться в особових справах керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, у межах компетенції забезпечує їх захист;

забезпечує формування кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників та разом із структурними підрозділами облдержадміністрації організовує роботу з особами, які зараховані до резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у структурних підрозділах облдержадміністрації, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

здійснює контроль за своєчасним поданням керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступниками відомостей про майно, доходи, видатки, зобов'язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

за дорученням начальника відділу бере участь у службових розслідуваннях, готує документи щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників;

бере участь в організації та проведенні в облдержадміністрації щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Головний спеціаліст повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Головний спеціаліст у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі ст. 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до V категорії посад державних службовців.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

Головний спеціаліст відділу за рішенням начальника відділу виконує функціональні обов'язки відсутнього працівника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст відділу:

бере участь у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в облдержадміністрації, здійснює координацію та методичне керівництво кадровою роботою з питань погодження кадрових змін керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління та сфери управління облдержадміністрації;

формує списки посад керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, призначення на які здійснюється за погодженням з головою облдержадміністрації, спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації переглядає перелік підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на заміщення посад керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також сфери управління облдержадміністрації, перевіряє їх документи на відповідність кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством;

організовує проведення в апараті облдержадміністрації співбесід з претендентами на заміщення вакантних посад керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління та сфери управління облдержадміністрації;

здійснює підготовку матеріалів з висновками та пропозиціями щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також до сфери управління облдержадміністрації для внесення їх голові облдержадміністрації або подання обласній раді;

забезпечує інформування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про рішення голови облдержадміністрації щодо погодження призначення або звільнення;

здійснює підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що віднесені до компетенції відділу;

формує документи (копії особових справ) керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

здійснює заходи щодо погодження списків осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

складає квартальні плани роботи відділу, звіти про їх виконання;

проводить роботу з ведення діловодства у відділі;

складає номенклатуру відділу, формує архівні справи та передає їх в архів для подальшого зберігання;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Головний спеціаліст повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Головний спеціаліст у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
18.11.2011 N 1504

Посадова інструкція
головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

1. Загальні положення

Посада головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації (далі - відділ) згідно зі ст. 25 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) відноситься до V категорії посад державних службовців.

Головний спеціаліст відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу.

На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління.

У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Національного агентства України з питань державної служби, актами інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Луганської обласної державної адміністрації, Положенням про відділ, іншими нормативними актами, які регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій з питань кадрової роботи та державної служби.

Головний спеціаліст відділу за рішенням начальника відділу виконує функціональні обов'язки відсутнього працівника відділу.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст:

бере участь у реалізації державної політики у сфері кадрової роботи та державної служби в облдержадміністрації, здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю кадрових служб райдержадміністрацій;

аналізує практику застосування трудового законодавства у сфері державної служби в райдержадміністраціях, здійснює підготовку та подає на розгляд начальника відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрових служб райдержадміністрацій;

бере участь у підготовці плану роботи відділу та річного плану роботи з кадрами облдержадміністрації;

веде встановлену звітно-облікову документацію з кадрових питань, аналізує якісний склад керівників райдержадміністрацій;

здійснює перевірку штатних розписів апаратів райдержадміністрацій на відповідність чинному законодавству, вносить начальнику відділу пропозиції щодо їх погодження;

координує діяльність кадрових служб райдержадміністрацій з питань визначення потреб у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців;

аналізує склад кадрового резерву на посади голів райдержадміністрацій та їх заступників, узагальнює практику формування кадрового резерву в райдержадміністраціях, вносить пропозиції начальнику відділу щодо вдосконалення цієї роботи;

здійснює організаційне забезпечення роботи комісії з проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади голів обласної та районних держадміністрацій;

вивчає разом з іншими підрозділами апарату облдержадміністрації ділові та професійні якості осіб, які претендують на зайняття посад голів райдержадміністрацій, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця;

готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад голів райдержадміністрацій, погодження призначення на посади та звільнення з посад заступників голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій;

здійснює підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань проходження державної служби головами райдержадміністрацій та їх заступниками;

узагальнює результати атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями райдержадміністрацій своїх обов'язків;

за дорученням начальника відділу бере участь у проведенні службових розслідувань у відношенні голів райдержадміністрацій;

забезпечує ведення, облік та зберігання копій особових справ голів райдержадміністрацій, їх заступників, керівників апаратів райдержадміністрацій;

координує діяльність кадрових служб райдержадміністрацій з питань проведення конкурсу "Кращий державний службовець";

здійснює обробку персональних даних, що містяться в особових справах голів, заступників голів, керівників апаратів райдержадміністрацій, в межах компетенції забезпечує захист цих даних;

узагальнює інформацію про подання працівниками райдержадміністрацій відомостей про майно, доходи, видатки, зобов'язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії облдержадміністрації;

здійснює підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та наказів заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає за дорученням начальника відділу в установленому чинним законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій, запити на інформацію;

виконує інші обов'язки, що випливають з покладених на відділ завдань.

Головний спеціаліст повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють питання роботи з кадрами;

акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, відділу;

практику застосування загального трудового законодавства та з питань державної служби;

основи державного управління;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

основи права, політології та ринку праці.

3. Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст має право:

вносити в установленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації та відділу;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

брати участь у перевірках стану дотримання вимог чинного законодавства за напрямами роботи відділу в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях;

брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в облдержадміністрації.

4. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI);

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає атестації та щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Головний спеціаліст у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, райдержадміністраціями, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали