КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.07.2011 р. N 787

Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.05.2011 N 446 "Про утворення відділу забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації":

1. Затвердити Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської обласної держадміністрації від 26.05.2011 N 517 "Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 517).

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської обласної державної адміністрації
29.07.2011 N 787

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації

I. Загальні засади

1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Київської обласної державної адміністрації (далі - облдержадміністрація), підзвітним та підконтрольним голові облдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Метою діяльності відділу є забезпечення прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією своїх повноважень, передбачених законодавством, або яка знаходиться у її володінні.

II. Основні завдання відділу

4. Основними завданнями відділу є:

4.1. організація роботи з питань доступу до публічної інформації в облдержадміністрації;

4.2. розгляд, опрацювання, ведення обліку, систематизація, аналіз запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації;

4.3. координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам або структурним підрозділам райдержадміністрацій області, які є відповідальними за організацію доступу до публічної інформації.

III. Повноваження відділу

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. забезпечує виконання облдержадміністрацією обов'язків розпорядника інформації, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

5.2. здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли до облдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

5.3. організовує прийом запитів на інформацію, забезпечує їх своєчасне опрацювання та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

5.4. надає запитувачам форми запитів на інформацію та консультації під час оформлення запитів на інформацію, оформлює запити на інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит;

5.5. здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками;

5.6. забезпечує контроль щодо задоволення запитів на інформацію;

5.7. забезпечує надання роз'яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації стосовно відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки в задоволенні запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання облдержадміністрацією обов'язку оприлюднювати інформацію, відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а також інших рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;

5.8. забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику інформації, відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

5.9. надає практичну та консультаційну допомогу працівникам структурних підрозділів або відповідальним особам з організації доступу до публічної інформації в райдержадміністраціях;

5.10. в межах компетенції бере участь в оприлюдненні публічної інформації про діяльність облдержадміністрації, відповідно до ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

5.11. проводить аналіз та узагальнює інформацію про забезпечення доступу до публічної інформації районними держадміністраціями;

5.12. вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу з питань доступу до публічної інформації;

5.13. забезпечує реалізацію державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації;

5.14. виконує інші функції, покладені на відділ, відповідно до законодавства.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

VI. Права відділу

7. Відділ має право:

7.1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи, матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.2. використовувати системи зв'язку і комунікації облдержадміністрації;

7.3. готувати та вносити у встановленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції;

7.4. скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

7.5. відповідно до покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації;

7.6. брати участь у засіданнях, нарадах, навчаннях, конференціях, інших заходах із питань, віднесених до компетенції відділу;

7.7. ініціювати скликання нарад та брати участь у роботі експертних комісій з питань, що належать до компетенції відділу.

V. Організація роботи відділу

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації.

9. Начальник відділу повинен мати:

9.1. вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

9.2. стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років;

9.3. післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

10. Начальник відділу:

10.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу за виконання покладених на них завдань;

10.2. видає в межах повноважень накази і контролює їх виконання;

10.3. подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис і штатний розпис відділу;

10.4. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

10.5. вносить голові облдержадміністрації подання про присвоєння працівникам відділу рангів державного службовця;

10.6. призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

10.7. приймає рішення про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу, згідно з законодавством;

10.8. розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

10.9. забезпечує виконання плану роботи облдержадміністрації з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва облдержадміністрації, плану роботи відділу;

10.10. бере участь у нарадах, семінарах з питань, що пов'язані з діяльністю відділу;

10.11. скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу;

10.12. виконує інші передбачені законодавством функції.

11. Для забезпечення виконання завдань у відділі можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи. Склад зазначених органів і положення про них затверджує начальник відділу.

12. Відділ є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання облдержадміністрації.

13. Граничну чисельність працівників, фонд оплати праці та видатки на утримання відділу визначає голова облдержадміністрації, в межах виділених асигнувань і затвердженої для облдержадміністрації граничної чисельності працівників.

14. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова облдержадміністрації.

15. Відділ є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація, як місцевий орган виконавчої влади.

16. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки і штампи.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали