ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 26.01.2012 р. N 91

Про затвердження Положення про відділи митного оформлення митного поста "Ужгород" Чопської митниці

На виконання наказу Держмитслужби України від 18.07.2008 N 794 "Про затвердження Примірного положення про підрозділ митного оформлення регіональної митниці, митниці", наказу Чопської митниці від 27.12.2011 N 1761 "Про введення в дію структури та штатного розпису Чопської митниці", а також вимог наказу Чопської митниці від 20.01.2012 N 46 "Про затвердження Положення про митний пост "Ужгород" Чопської митниці" наказую:

1. Затвердити Положення про відділи митного оформлення NN 1 - 4 митного поста "Ужгород" Чопської митниці (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику митного поста "Ужгород":

2.1. Ознайомити особовий склад митного поста з вимогами даного Положення під підпис.

2.2. Привести у відповідність до даного Положення посадові інструкції особового складу підрозділів митного поста "Ужгород".

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника митниці відповідно до розподілу обов'язків між начальником Чопської митниці та його заступниками.

 

Т. в. о. начальника митниці

В. Г. Середа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
26.01.2012 N 91

ПОЛОЖЕННЯ
про відділи митного оформлення NN 1 - 4 митного поста "Ужгород" Чопської митниці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про відділи митного оформлення NN 1 - 4 митного поста Ужгород" Чопської митниці (далі - Положення) визначає організаційно-правовий статус відділів митного оформлення NN 1 - 4 (далі - ВМО) митного поста "Ужгород" Чопської митниці.

1.2. ВМО є структурними підрозділами митного поста "Ужгород". ВМО безпосередньо підпорядковуються начальнику митного поста "Ужгород".

1.3. ВМО очолює начальник. Начальник ВМО призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому Держмитслужбою України.

1.4. Структура та штатний розпис ВМО формуються (з урахуванням обсягів автомобільних перевезень, транспортних засобів, товарів, вантажних та пасажиропотоків) у межах граничної штатної чисельності й фонду заробітної плати Чопської митниці.

1.5. Положення про ВМО, зміни до нього затверджуються наказом Чопської митниці.

1.6. ВМО безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів, транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через митний кордон України в рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; товарів, транспортних засобів фізичних осіб; справляння податків і зборів; проводить збір та аналіз оперативної та статистичної інформації; здійснює ведення діловодства та документообігу; виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи та Положенням про митний пост.

1.7. Службові обов'язки посадових осіб ВМО визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

1.8. У своїй діяльності посадові особи ВМО керуються законодавством України, наказами та розпорядженнями Державної митної служби України, Чопської митниці й цим Положенням.

1.9. У своїй діяльності ВМО взаємодіє з іншими підрозділами Чопської митниці.

1.10. ВМО здійснює свої функції в межах зони діяльності митного поста "Ужгород" та компетенції, визначеної цим Положенням.

1.11. Посадові особи ВМО безпосередньо підпорядковуються начальнику ВМО.

2. Основні завдання ВМО

2.1. Здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

2.2. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань, наданих при розміщенні товарів і транспортних засобів у відповідні митні режими.

2.3. Здійснення попереднього документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію України або переміщуються через її територію транзитом у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 року N 1030.

2.4. Нарахування та справляння податків, зборів та інших платежів, стягнення яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи. У встановленому порядку надання керівництву митного поста інформації з питань справляння податків і зборів, а при необхідності відповідним структурним підрозділам митниці.

2.5. Вжиття заходів для забезпечення справляння в повному обсязі податків, зборів (інших обов'язкових платежів) в установленому законодавством порядку.

2.6. Створення сприятливих умов для прискорення товарообігу, збільшення обсягів вантажопотоку та пасажиропотоку через митний кордон України з дотриманням встановлених часових нормативів виконання контрольних операцій.

2.7. Здійснення заходів щодо контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення, а також щодо виконання громадянами зобов'язань про зворотне вивезення транспортних засобів та транзиту.

2.8. Підготовка та подання керівництву митного поста пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

2.9. Вжиття заходів із захисту інтересів споживачів товарів, недопущення ввезення на територію України та випуску у вільний обіг неякісних товарів, товарів, що завдають шкоди навколишньому середовищу й не відповідають чинним в Україні стандартам і вимогам.

2.10. Здійснення контролю за переміщенням валютних і культурних цінностей через митний кордон України.

2.11. Взаємодія з іншими підрозділами Чопської митниці, та в межах своєї компетенції з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

2.12. Забезпечення та здійснення заходів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

2.13. Підготовка за дорученням керівництва митного поста інформації з питань, що належать до компетенції ВМО.

3. Функції ВМО

ВМО відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Здійснює митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Під час проведення митного контролю визначає форми та обсяги контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи:

3.1.1. Перевіряє документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.2. Здійснює митний огляд (огляд вантажів, товарів і транспортних засобів юридичних та фізичних осіб, що переміщуються через митний кордон України, особистий огляд громадян).

3.1.3. Здійснює облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

3.1.4. Здійснює усне опитування громадян і посадових осіб підприємств.

3.1.5. Перевіряє системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. У межах повноважень, встановлених наказом Чопської митниці, перевіряє своєчасність і повноту нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

3.1.6. Використовує в процесі здійснення митного контролю технічні та спеціальні засоби, що безпечні для життя й здоров'я людей, тварин і рослин та не завдають шкоди товарам і транспортним засобам. Забезпечує експлуатацію цих засобів відповідно до вимог технічної документації, а також їх збереження.

3.1.7. Здійснює огляд територій магазину безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари та транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.

Проводить митне оформлення товарів, що розміщуються в магазин безмитної торгівлі та реалізуються магазином. Здійснює контроль за діяльністю магазину безмитної торгівлі.

3.1.8. Використовує інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України та іншими законами України з питань митної справи.

3.2. Використовує технологічні схеми митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, що діють у місцях розташування підрозділів митного оформлення митного поста, а саме: у межах території пункту пропуску для автомобільного сполучення "Ужгород" та пункту пропуску для повітряного сполучення "Ужгород-аеропорт".

3.3. Здійснює контроль за достовірністю правильності класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, визначення митної вартості та країни походження товарів що переміщуються через митний кордон України.

3.4. Вживає заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

3.5. Здійснює на основі електронних баз обліку переміщення транспортних засобів та вантажів, узагальнення та порівняльний аналіз роботи ВМО. Надає аналітичні та статистичні матеріали щодо діяльності відділу.

3.6. Здійснює підготовку та направлення до інших митних органів, установ та організацій запитів відносно митного оформлення та пропуску транспортних засобів і товарів, та узагальнення отриманих відповідей.

3.7. Використовує під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів митні забезпечення: печатки, штампи (у тому числі допоміжні), а також одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої та інші засоби ідентифікації.

3.8. Нараховує та стягує податки, збори й інші платежі, справляння яких відповідно до законодавства України покладено на митні органи.

3.9. У межах повноважень, встановлених наказом Чопської митниці, застосовує уніфіковану митну квитанцію МД-1 під час здійснення митних процедур.

3.10. В межах визначеної компетенції забезпечує взаємодію з представниками контрольних органів, що здійснюють державні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.

3.11. В межах визначеної компетенції здійснює контролю за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, у митні органи призначення, а також щодо виконання громадянами зобов'язань про зворотне вивезення (ввезення) транспортних засобів. Здійснює приймання, перевірку, обробку й оформлення документів контролю за доставкою товарів, а також транспортних засобів особистого користування. З використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює обробку та облік документів контролю за доставкою товарів.

3.12. Забезпечує ведення митної статистики та формування даних до ПІК ЄАІС ДМСУ та локальної бази даних митниці.

3.13. Вимагає від юридичних і фізичних осіб при здійснені митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів подання дозволів державних органів.

3.14. Здійснює заходи, спрямовані на попередження, виявлення та припинення контрабанди та порушень митних правил, складає протоколи про порушення митних правил.

3.15. Забезпечують схоронність предметів, прийнятих посадовими особами ВМО на зберігання, товарів, транспортних засобів і документів, вилучених за протоколом про порушення митних правил до передачі їх на склад (в касу) Чопської митниці, готівкових коштів при поверненні громадянам грошової застави.

3.16. Готує та подає керівництву митного поста пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань митної справи.

3.17. Формує та подає керівництву митного поста звіти про роботу відділу, а також звіти та статистичні дані з питань, що належать до компетенції ВМО.

3.18. За дорученням керівництва митного поста здійснює підготовку інформації (у межах компетенції ВМО) для надання її підрозділам Державної митної служби України, іншим митним органам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства України.

3.19. За дорученням керівництва митного поста бере участь у розгляді запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, а також звернень (пропозицій, зауважень, заяв, клопотань і скарг) громадян з питань, що належать до компетенції ВМО.

3.20. Виходячи із основних завдань митного поста, виконує інші функції за дорученням його керівництва.

4. Права ВМО

Відділ митного оформлення має право:

4.1. Вимагати від фізичних, юридичних осіб, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

4.2. Зупиняти й повертати в зону митного контролю транспортні засоби, громадян, а також товари та інші предмети, що переміщуються ними за межі зони митного контролю без дозволу митного органу.

4.3. Відмовити в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України з оформленням Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

4.4. На підставі аналізу ефективності застосування митних процедур, готувати та надавати керівнику митного поста пропозиції щодо впровадження в діяльність ВМО передових принципів роботи, вжиття заходів до підвищення ефективності митного контролю.

4.5. Розробляти самостійно та брати участь у розробленні іншими підрозділами Чопської митниці технологій (порядків, інструкцій тощо) здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів.

4.6. Вести діловодство згідно затвердженої номенклатури, готувати запити та одержувати в установленому порядку від підрозділів Чопської митниці, інших державних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян інформацію й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на ВМО.

4.7. Подавати керівництву митного поста пропозиції щодо призначення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу ВМО, а також щодо заохочення посадових осіб ВМО чи накладання на них стягнень.

4.8. За дорученням керівництва митного поста брати участь у роботі комісій, експертних груп, у нарадах, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції ВМО.

5. Відповідальність

Посадові особи ВМО несуть персональну відповідальність:

5.1. за неналежне виконання своїх службових обов'язків та порушення законодавства України;

5.2. за розголошення державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом;

5.3. в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Т. в. о. начальника
митного поста "Ужгород"

А. І. Ципящук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали