МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 квітня 2012 року N 681

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Положення про відомчу атестаційну комісію Міністерства надзвичайних ситуацій України

Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію, затвердженого наказом МНС України від 17.11.2003 N 441, Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201, з метою здійснення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників у системі МНС України на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт наказую:

1. Створити відомчу атестаційну комісію Міністерства надзвичайних ситуацій України.

2. Затвердити:

Положення про відомчу атестаційну комісію Міністерства надзвичайних ситуацій України, що додається;

Персональний склад відомчої атестаційної комісії Міністерства надзвичайних ситуацій України, згідно з додатком.

3. Департаменту управління рятувальними силами (Марченко Г. Б.) забезпечити організацію роботи та координацію діяльності ВАК МНС України, ведення обліку атестованих аварійно-рятувальних служб та рятувальників системи МНС України.

4. Головним територіальним управлінням (територіальним управлінням) МНС в АР Крим, областях, містах Київ та Севастополь у місячний термін забезпечити розроблення та погодження Положень про атестаційні комісії підпорядкованих підрозділів з ВАК МНС України.

5. Покласти на Департамент управління рятувальними силами здійснення планових, оперативних перевірок готовності підрозділів сил МНС України до виконання завдань за призначенням та організацію контролю за їх діяльністю.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога


 

ПОГОДЖЕНО
Голова Центральної міжвідомчої атестаційної комісії -
Голова Державної інспекції техногенної безпеки України
                             Е.М. Улинець
"___" 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
09.04.2012 N 681


ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу атестаційну комісію Міністерства надзвичайних ситуацій України

I. Загальні положення

1.1. Відомча атестаційна комісія Міністерства надзвичайних ситуацій України з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників в системі Міністерства (далі - ВАК МНС України) створюється на підставі Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованого в Мін'юсті України 24.07.2003 за N 640/7961 (далі - Порядок атестації), та Положення про Центральну міжвідомчу атестаційну комісію, затвердженого наказом МНС України від 17.11.2003 N 441 і зареєстрованого в Мін'юсті України 04.12.2003 за N 1120/8441.

1.2. ВАК МНС України створюється в МНС з метою організації та проведення атестації аварійно-рятувальних служб (далі - АРС) і рятувальників у системі МНС на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, координації діяльності атестаційних комісій підпорядкованих підрозділів МНС України, забезпечення єдиної державної політики у сфері рятувальної справи.

1.3. ВАК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність АРС, рішеннями Центральної міжвідомчої атестаційної комісії (далі - ЦМАК) та цим Положенням.

1.4. У розгляді питань щодо атестації та діяльності АРС у засіданнях ВАК МНС України беруть участь представники відповідних атестаційних комісій підпорядкованих підрозділів МНС України.

II. Завдання та функції ВАК МНС України

2.1. Проведення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників у системі МНС України, визначених ЦМАК.

2.2. Координація в межах повноважень діяльності атестаційних комісій підпорядкованих підрозділів МНС України.

2.3. Погодження положень про атестаційні комісії підпорядкованих підрозділів МНС України (далі - атестаційні комісії).

2.4. Погодження навчальних програм підготовки рятувальників і розробка пропозицій до розділів державних стандартів навчання рятувальників.

2.5. Розробка пропозицій з питань правового, науково-методичного, інформаційного, технічного забезпечення АРС та рятувальників.

2.6. Ведення обліку атестованих АРС та рятувальників системи МНС України.

III. Права і обов'язки комісії

Комісія має право:

3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації АРС і рятувальників.

Рішення ВАК МНС України є обов'язковими для виконання атестаційними комісіями.

3.2. Відміняти рішення атестаційних комісій у разі виявлення порушень, які впливають на результати атестації.

3.3. За узгодженням із ЦМАК делегувати, в окремих випадках, свої повноваження атестаційним комісіям щодо можливості атестації конкретних АРС.

3.4. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед ВАК МНС України від структурних підрозділів Міністерства.

3.5. Надавати пропозиції до підпорядкованих підрозділів МНС України щодо удосконалення атестаційної системи та підвищення готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальних служб (формувань), їх технічного оснащення та професійної підготовки особового складу.

3.6. Перевіряти в межах повноважень роботу атестаційних комісій.

3.7. Безперешкодного допуску до місця постійної дислокації АРС та освітніх закладів системи МНС України, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації рятувальників.

3.8. Члени комісії несуть відповідальність згідно з законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

IV. Організація роботи ВАК МНС України

4.1. Роботу ВАК МНС України забезпечує структурний підрозділ Центру організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (далі - Підрозділ забезпечення).

Основними завданнями Підрозділу забезпечення є:

перевірка повноти та наявності документів, що подаються до ВАК МНС України на атестацію згідно з пунктом 3.3 та 4.9 Порядку атестації;

оформлення результатів атестації, ведення обліку атестованих АРС та рятувальників МНС України;

підготовка для ВАК МНС України необхідних матеріалів для проведення атестації, розробка планів і графіків її роботи, забезпечення засідання комісії.

4.2. ВАК МНС України проводить свою роботу за річним планом та графіками, затвердженими її головою, які доводяться до відома відповідних структурних і підпорядкованих підрозділів системи МНС України.

4.3. ВАК МНС України на своєму засіданні розглядає підготовлені Підрозділом забезпечення матеріали щодо атестації державних АРС та рятувальників з попередніми висновками атестаційних комісій і приймає відповідне рішення. При позитивному результаті атестації Департамент управління рятувальними силами у десятиденний термін надає відповідні матеріали до ЦМАК для його остаточного затвердження.

4.4. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності АРС відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС України від 05.03.2002 N 61 і зареєстрованого в Мін'юсті України 28.03.2002 за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами, гармонізованими з міжнародними нормами.

4.5. Засідання ВАК МНС України вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин облікового складу комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.6. Результати засідання комісії викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації АРС і рятувальників підлягають зберіганню в установленому порядку.

4.7. ВАК МНС України на своєму засіданні може розглядати результати роботи атестаційних комісій та інші питання, що належать до її компетенції, та приймати відповідні рішення. Рішення комісії при цьому підписує голова та секретар ВАК МНС України.

4.8. Про дату і місце засідання ВАК МНС України та орієнтовний порядок денний Підрозділ забезпечення, за погодженням з головою ВАК МНС України за десять днів повідомляє членів комісії, відповідні АРС та інші заінтересовані підрозділи.

 

Директор Департаменту
управління рятувальними силами

Г. Марченко


 

Додаток
до наказу МНС України
09.04.2012 N 681


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
відомчої атестаційної комісії Міністерства надзвичайних ситуацій України

МАРЧЕНКО
Григорій Борисович

директор Департаменту управління рятувальними силами, голова комісії

СТОЄЦЬКИЙ
Василь Федорович

заступник директора Департаменту управління рятувальними силами, заступник голови комісії

ГРИНЬКО
Віталій Юрійович

головний фахівець відділу координації аварійно-рятувальних формувань Департаменту управління рятувальними силами, секретар комісії

 

Члени комісії:

АДАМОВ
Юрій Володимирович

начальник відділу координації аварійно-рятувальних формувань Департаменту управління рятувальними силами

ВАСЬКОВСЬКИЙ
Олександр Миколайович

головний фахівець відділу експлуатації основних фондів Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

ГЕРАСИМЧУК
Геннадій Григорович

головний фахівець відділу координації аварійно-рятувальних формувань Департаменту управління рятувальними силами

КІРІН
Сергій Петрович

головний спеціаліст відділу медико-біологічного захисту та профілактики невиробничого травматизму Управління медичного забезпечення та з питань створення і впровадження Системи 112

ЛЕЩЕНКО
Олександр Якович

заступник директора Департаменту - начальник управління організації та планування заходів цивільного захисту Департаменту цивільного захисту

МИХАЙЛОВ
Віктор Миколайович

заступник начальника Центру - начальник відділу координації державних спеціальних (спеціалізованих, воєнізованих) підрозділів та підготовки сил цивільного захисту Центру організації служби, підготовки сил та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

САВІНСЬКИЙ
Сергій Павлович

головний фахівець відділу організації пожежно-рятувальних робіт та пожежогасіння Департаменту управління рятувальними силами.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали