МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 жовтня 2011 року N 133

Про затвердження Положення про юридичний департамент

НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про юридичний департамент як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.10.2011 N 133

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний департамент

1. Загальні положення

1.1. Юридичний департамент (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі.

1.2. Головною метою діяльності департаменту є створення правових основ для ефективної діяльності та забезпечення законності в роботі Мінекономрозвитку, запобігання порушенням прав і законних інтересів Мінекономрозвитку.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі.

З питань організації та ведення правової роботи департамент керується актами Мін'юсту.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління правового забезпечення економічної політики;

управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання;

управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах;

відділ правового забезпечення державних закупівель;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

правовий супровід діяльності Мінекономрозвитку;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

розроблення та участь у розробленні та підготовці проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, та наказів Мінекономрозвитку;

організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані та здійснення інформаційно-правового обслуговування працівників центрального апарату Мінекономрозвитку;

внесення керівництву Мінекономрозвитку пропозицій щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту для державної реєстрації, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

надання правової допомоги структурним підрозділам у роботі з перегляду нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством;

здійснення методичного керівництва правовою роботою в Мінекономрозвитку, перевірка стану правової роботи та надання пропозицій на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності департаменту, виконання актів Мін'юсту;

представлення в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів тощо;

перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організація претензійної та позовної роботи Мінекономрозвитку, здійснення контролю за її проведенням;

організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Мінекономрозвитку, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

правовий супровід забезпечення реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, організаціями іноземних держав, їх угруповань з метою залучення кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій тощо;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій та підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн при розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів України;

координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку та взаємодія з іншими органами державної влади у сфері адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС);

участь у підготовці плану заходів щодо виконання у відповідному році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

координація та забезпечення договірно-правової роботи з питань укладення міжнародних договорів: про сприяння та взаємний захист інвестицій, щодо співробітництва між Україною та ЄС, угод про вільну торгівлю та економічне співробітництво, а також інших угод зовнішньоекономічного характеру;

участь у проведенні роботи із правового супроводження реалізації укладених міжнародних договорів;

методична та правова допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, організаціям, установам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розгляд запитів щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, і в разі необхідності надання письмових роз'яснень про застосування чинних норм права;

сприяння правильному застосуванню чинного законодавства про працю в Мінекономрозвитку;

участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, надання правових висновків за фактами виявлених порушень;

систематизація та впорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньо узгодженої системи;

забезпечення літературного редагування нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, проектів листів за підписом Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та заступника Міністра;

погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

підготовка за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

участь у межах компетенції в забезпеченні реалізації державної політики у сфері державних закупівель, а також у забезпеченні здійснення Мінекономрозвитку функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;

участь у межах компетенції в забезпеченні здійснення Мінекономрозвитку функцій спеціально уповноваженого органу у сфері метрології, питань державно-приватного партнерства, державної регуляторної політики, ліцензування, а також дозвільної системи у сфері господарської діяльності, оборонного замовлення;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на департамент завдань.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право, в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції департаменту;

перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління;

одержувати для виконання покладених на департамент завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

інформувати Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі Міністра про покладення на департамент обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу департаменту необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

підписує листи та матеріали, що надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

підписує супровідні листи до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення;

організовує взаємодію з юридичними службами центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі;

за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту, а з інших питань - за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, заступника директора департаменту - начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах, начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, начальника відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу правового забезпечення державних закупівель;

погоджує положення про структурні підрозділи (управління, відділи), утворені у складі департаменту, а також про інші самостійні структурні підрозділи та управління/відділи/сектори у складі департаментів (самостійних управлінь) Міністерства;

затверджує положення про структурні підрозділи (відділи), що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує підготовлені керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, подання про заохочення державних службовців і працівників відповідних структурних підрозділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

надає пропозиції Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі щодо вдосконалення правового забезпечення роботи Мінекономрозвитку та структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, організацій, установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату для внесення на розгляд Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, заступника директора департаменту - начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, начальника відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу правового забезпечення державних закупівель, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

4.4. Заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики, заступник директора департаменту - начальник управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах призначаються на посади та звільняються з посад Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі за поданням директора департаменту.

4.5. Повноваження заступника директора департаменту:

здійснює координацію роботи управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання та відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

підписує листи та матеріали, що надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

візує документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Мінекономрозвитку;

візує супровідні листи до проектів законодавчих та нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

в межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.6. У разі тимчасової відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту, а в разі його відсутності - заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики, а в разі відсутності останнього - заступник директора департаменту - начальник управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики, заступник директора департаменту - начальник управління правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах та інші керівники структурних підрозділів департаменту здійснюють керівництво у підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

 

Директор юридичного департаменту

С. В. Козир

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали