ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 серпня 2011 року N 134

Про затвердження Положення про Житомирське обласне управління водних ресурсів

Відповідно до Закону України від 21.09.2006 N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Указу Президента України від 13.04.2011 N 453/2011 "Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України" (Указ N 453/2011) наказую:

1. Затвердити Положення про Житомирське обласне управління водних ресурсів (далі - Положення), що додається.

2. Начальнику Житомирського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства В. Невмережицькому у двомісячний строк:

здійснити державну реєстрацію Положення у встановленому чинним законодавством порядку;

надати юридичному сектору Держводагентства нотаріально завірену копію зареєстрованого Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від 09.03.2005 N 65 "Про затвердження Положення про Житомирське обласне виробниче управління меліорації і водного господарства".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства М. Яцюка.

 

Голова Агентства

В. Сташук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства водних ресурсів України
15.08.2011 N 134

ПОЛОЖЕННЯ
про Житомирське обласне управління водних ресурсів

1. Загальні положення

1.1. Житомирське обласне управління водних ресурсів (далі - Житомирське облводресурсів) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів - Державного агентства водних ресурсів України (далі - Держводагентство України).

1.2. У своїй діяльності Житомирське облводресурсів керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевої державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства України, цим Положенням.

1.3. Житомирське облводресурсів у межах своїх повноважень забезпечує на території Житомирської області вирішення питань щодо експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства України виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об'єктами, що перебувають у державній власності.

1.4. Житомирське облводресурсів є юридичною особою, має самостійний та зведений баланси, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку з зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

1.5. Житомирське облводресурсів є правонаступником усіх прав і обов'язків Житомирського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства, утвореного відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1977 року N 469.

1.6. Найменування та юридична адреса Житомирського облводресурсів:

Повне найменування: Житомирське обласне управління водних ресурсів.

Скорочена назва: Житомирське облводресурсів.

Місцезнаходження Житомирського облводресурсів: 10001, м. Житомир, вул. Київська, 81.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Житомирського облводресурсів є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснення у водогосподарському комплексі області єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2.1.2. Забезпечення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах.

2.1.3. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області.

2.1.4. Організація робіт з експлуатації, капітального та поточного ремонту меліоративних систем, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарського значення.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об'єкти.

2.2. Житомирське облводресурсів відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Вносить пропозиції Держводагентству України, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання, відтворення поверхневих водних ресурсів, а також меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації.

2.2.2. Здійснює керівництво і контролює діяльність підпорядкованих йому організацій.

2.2.3. Співпрацює в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства України, і здійснюють діяльність у межах області, Басейновими радами, іншими організаціями, підприємствами і установами.

2.2.4. Готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель, використання меліорованих угідь області, обґрунтовує і визначає за участю обласної державної адміністрації потребу в державних централізованих капітальних вкладеннях у розрізі районів, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем та водогосподарських об'єктів.

2.2.5. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства.

2.2.6. Готує та подає на розгляд Держводагентства України пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

2.2.7. Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.8. Розробляє та встановлює режими роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем, затверджує правила їх експлуатації.

2.2.9. Здійснює організацію та координацію робіт щодо забезпечення дотримання режиму роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

2.2.10. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію.

2.2.11. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок, бере участь у їх реалізації, а також здійснює спостереження за станом цих водних об'єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає у межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області.

2.2.12. Видає дозволи на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів і інших комунікацій (крім будівельних робіт) на землях водного фонду.

2.2.13. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих Житомирському облводресурсів організацій, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, додержанням і зміцненням державної дисципліни, збереженням майна, ощадливим та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей, здійснює практичні заходи щодо недопущення корупційних проявів.

2.2.14. Виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.

2.2.15. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Житомирського облводресурсів, формує в установленому порядку кадровий резерв Житомирського облводресурсів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Житомирського облводресурсів, а також осіб, включених до кадрового резерву.

2.2.16. Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

2.2.17. Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.

2.2.18. Організовує роботу по ефективному використанню меліорованих сільськогосподарських угідь, забезпечує складання основних показників водокористування по меліоративних системах, проведення гідрометричних робіт та розробку відповідної документації.

2.2.19. Визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових маловитратних та перспективних енергозберігаючих заходів, вдосконалення існуючих засобів зв'язку та впровадження альтернативних.

2.2.20. Розглядає та погоджує технічні умови для проектування будівництва та реконструкції меліоративних систем.

2.2.21. Організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

2.2.22. Забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем та інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших незаборонених законодавством джерел фінансування.

2.2.23. Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, систем захисту від шкідливої дії вод, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах.

2.2.24. Реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель, організовує впровадження науково-технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів.

2.2.25. Організовує впровадження у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства і меліорації земель.

2.2.26. Погоджує видачу дозволів на проведення на землях водного фонду робіт із будівництва об'єктів гідротехнічного, гідрометричного та лінійного призначення.

2.2.27. Погоджує проекти землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.

2.2.28. Погоджує договори оренди водних об'єктів.

2.2.29. Погоджує межі зон санітарної охорони водних об'єктів.

2.2.30. Здійснює державний моніторинг за меліоративним станом земель.

2.2.31. Здійснює моніторинг технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підвідомчих організацій, що належать до сфери його управління.

2.2.32. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць складування відходів.

2.2.33. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

2.2.34. Здійснює у межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства України, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

2.2.35. Готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з обласною державною адміністрацією та органами Мінприроди перелік об'єктів захисту від шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів, та подає їх на розгляд Держводагентству України.

2.2.36. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству України щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки.

2.2.37. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству України.

2.2.38. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, ощадного ставлення до водних ресурсів тощо. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

2.2.39. Забезпечує виконання всіма посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності. Здійснює контроль за станом охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у підпорядкованих організаціях.

2.2.40. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.41. Здійснює державний облік водокористування.

2.2.42. Здійснює аналіз інформації про обсяги використаних водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використаної води водокористувачами всіх галузей економіки.

2.2.43. Погоджує клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді в разі використання поверхневих вод та нормативи водопостачання.

2.2.44. Узагальнює результати державного водообліку щодо використання водних ресурсів та надає інформацію Держводагентству України.

2.2.45. Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом "Водокористування".

2.2.46. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об'єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення.

2.2.47. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, на водних об'єктах та водогосподарських системах.

2.2.48. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, інформує про результати Держводагентство України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення.

2.2.49. Виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних й інших об'єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

2.2.50. Здійснює за дорученням Держводагентства України міжнародне співробітництво з питань управління, використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об'єктах басейну, готує відповідні пропозиції Держводагентству України, бере участь у нарадах уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

2.2.51. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

2.2.52. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю, та підпорядкованих йому організацій.

2.2.53. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права та обов'язки

3.1. Житомирське облводресурсів має право:

3.1.1. Подавати на розгляд Держводагентства України пропозиції з удосконалення структури підпорядкованих йому організацій.

3.1.2. Залучати спеціалістів організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Житомирського облводресурсів.

3.1.3. Одержувати інформацію, документи і матеріали від організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

3.1.4. Скликати наради за участю організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, інших учасників водогосподарського комплексу, створювати комісії та робочі групи.

3.1.5. Вести господарську діяльність та надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

3.1.6. Виконувати функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарського комплексу, які фінансуються за рахунок державного бюджету та інших джерел фінансування.

3.1.7. Проводити процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також здійснювати технічний нагляд за веденням робіт, які виконуються іншими організаціями на водогосподарських об'єктах та землях водного фонду.

3.1.8. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Житомирське облводресурсів зобов'язане:

3.2.1. Забезпечувати цільове використання та збереження закріпленого за ним майна.

3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об'єкти виробничого та іншого призначення, що знаходяться на балансі Житомирського облводресурсів.

3.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України.

3.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

3.2.5. Забезпечувати цільове і раціональне використання бюджетних асигнувань, своєчасні розрахунки з працівниками управління.

3.2.6. Забезпечувати єдиний порядок документування і роботи з документами.

3.2.7. Забезпечувати практичну реалізацію заходів Держводагентства України щодо ефективної взаємодії із засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення офіційної інформації Держводагентства України та підвідомчих організацій.

3.2.8. Забезпечувати у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

3.2.9. Для здійснення координації діяльності в області, подавати до Держводагентства України фінансову, відомчу, статистичну звітність та оперативну інформацію з питань експлуатації меліоративних систем та управління водними ресурсами.

3.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.11. Виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

4. Майно та кошти

4.1. Майно Житомирського облводресурсів складається з основних фондів та обігових коштів, вартість яких відображається на балансі Житомирського облводресурсів.

4.2. Майно Житомирського облводресурсів є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження майна, що є державною власністю і закріплене за Житомирським облводресурсів, здійснюється з дозволу Держводагентства України, у порядку, встановленому законодавством.

4.3. Джерелами формування майна є:

• майно, передане Житомирському облводресурсів Держводагентством України;

• бюджетні асигнування;

• надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;

• безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;

• інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Житомирського облводресурсів здійснюється за рахунок коштів фондів Державного бюджету України.

4.5. Оплата праці працівників Житомирського облводресурсів здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України, які затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів у встановленому порядку.

4.6. Житомирське облводресурсів у встановленому законодавством України порядку здійснює користування відведеною йому землею.

4.7. Житомирське облводресурсів забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Житомирського облводресурсів здійснюються Держводагентством України та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Управління Житомирським облводресурсів

5.1. Держводагентство України здійснює управління та контроль за діяльністю Житомирського облводресурсів з питань реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

5.2. Держводагентство України:

5.2.1. Закріплює за Житомирським облводресурсів майно, необхідне для його діяльності.

5.2.2. Затверджує Положення про Житомирське облводресурсів та зміни і доповнення до нього, здійснює контроль за додержанням вимог Положення та приймає рішення у зв'язку з його порушеннями.

5.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади начальника Житомирського облводресурсів шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.4. За поданням начальника Житомирського облводресурсів погоджує призначення та звільнення з посад заступників начальника та головного бухгалтера Житомирського облводресурсів.

5.2.5. За поданням начальника Житомирського облводресурсів призначає на посаду та звільняє з посади начальників міжрайонних управлінь водного господарства, управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної експедиції шляхом укладання та розірвання з ними контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.6. За поданням начальника Житомирського облводресурсів погоджує призначення та звільнення з посад заступників начальника, головного інженера та головного бухгалтера підпорядкованих йому організацій.

5.2.7. Здійснює контроль за виконанням Житомирським облводресурсів своїх завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за ним майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.2.8. Затверджує штатний розпис і кошторис на утримання Житомирського облводресурсів та його апарату, положення міжрайонних управлінь водного господарства, управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної експедиції.

5.2.9. Координує діяльність Житомирського облводресурсів з питань регулювання і використання водних ресурсів.

5.3. Керівництво діяльністю Житомирського облводресурсів здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника Житомирського облводресурсів.

5.4. Начальник Житомирського облводресурсів самостійно вирішує питання діяльності Житомирського облводресурсів за винятком віднесених законодавством і цим Положенням до компетенції Держводагентства.

5.5. Начальник Житомирського облводресурсів:

5.5.1. Очолює облводресурсів, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Житомирське облводресурсів у відносинах з іншими підприємствами, установами і організаціями.

5.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Житомирське облводресурсів завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.5.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства.

5.5.4. Призначає на посади та звільняє з посад заступників начальника та головного бухгалтера Житомирського облводресурсів за погодженням з Держводагентством України.

5.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату Житомирського облводресурсів, формує кадровий резерв.

5.5.6. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника Житомирського облводресурсів.

5.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Житомирського облводресурсів, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв'язку з їх порушенням.

5.5.8. Приймає рішення про заохочення, накладання стягнень на працівників апарату Житомирського облводресурсів.

5.5.9. Подає пропозиції до Держводагентства України про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на керівників підпорядкованих йому організацій.

5.5.10. Укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває в установах Державного казначейства та банках України рахунки від імені Житомирського облводресурсів.

5.5.11. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для працівників апарату Житомирського облводресурсів та підпорядкованих управлінь.

5.5.12. Затверджує кошторис та штатний розпис підпорядкованих йому організацій.

5.5.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Житомирське облводресурсів.

5.5.14. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти міжрайонних управлінь водного господарства, управлінь водного господарства та гідрогеолого-меліоративної експедиції, приймає щодо них відповідні рішення.

5.5.15. Подає пропозиції до Держводагентства України щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.5.16. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.5.17. Надає Держводагентству України узагальнений звіт щодо виконання умов контрактів, укладених з керівниками підпорядкованих йому організацій.

5.5.18. Вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Держводагентством України, цим Положенням до компетенції начальника.

5.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Житомирського облводресурсів, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в Житомирському облводресурсів утворюється колегія.

Загальні засади діяльності колегії визначаються Положенням про колегію Житомирського облводресурсів, яке затверджується начальником Житомирського облводресурсів.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Житомирського облводресурсів.

5.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Житомирського облводресурсів з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.8. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих в Житомирському облводресурсів відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.9. Житомирське облводресурсів здійснює координацію та контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій на території області, які належать до сфери управління Держводагентства України, а саме:

- Бердичівського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 13300, смт Мирне, вул. Володарського, 151, Бердичівський район);

- Ємільчинського управління водного господарства (місцезнаходження: 11201, смт Ємільчине, вул. Жовтня, 122-в);

- Житомирського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Ватутіна, 55-а);

- Коростенського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 11505, м. Коростень, вул. Маяковського, 109);

- Новоград-Волинського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 11706, м. Новоград-Волинський, вул. 50-років Жовтня, 106);

- Овруцького міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 11103, с. Дубовий Гай, Овруцький район);

- Олевського управління водного господарства (місцезнаходження: 11050, смт Білокоровичі, вул. Першотравнева, 38, Олевський район);

- Радомишльського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 12200, м. Радомишль, вул. Микгород, 107);

- Червоноармійського міжрайонного управління водного господарства (місцезнаходження: 12000, смт Червоноармійськ, вул. Пушкіна, 17);

- Житомирської гідрогеолого-меліоративної експедиції (місцезнаходження: 10031, м. Житомир, вул. Щорса, 239-в).

Права і обов'язки вищезазначених організацій визначаються Положеннями про них, які затверджуються Держводагентством України.

6. Ліквідація та реорганізація Житомирського облводресурсів

6.1. Припинення діяльності Житомирського облводресурсів відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводагентства України у відповідності до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

6.2. У разі реорганізації Житомирського облводресурсів всі його майнові права та обов'язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Житомирського облводресурсів активи передаються іншій неприбутковій організації Держводагентства України відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

6.4. Ліквідація Житомирського облводресурсів здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводагентством України. За рішенням Держводагентства України ліквідація може проводитись самим Житомирським облводресурсів.

6.5. Держводагентство України встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Житомирського облводресурсів працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Житомирське облводресурсів таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення відбуваються при зміні законодавства України і затверджуються наказом Держводагентства України та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.2. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід'ємною частиною.

7.3. Положення набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали