Додаткова копія: Про затвердження Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 травня 2011 року N 231/12

Про затвердження Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

Керуючись статтею 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII, з метою здійснення повноважень з організації контролю за якістю аудиторських послуг Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (додається).

2. Визнати таким, що втратить чинність з 1 вересня 2011 р., рішення АПУ від 23.04.2009 N 201/4 "Про Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських послуг, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог".

3. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

  

Голова Аудиторської
палати України

І. І. Нестеренко

  

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
26.05.2011 N 231/12

Положення
про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", актів Аудиторської палати України (далі - АПУ) та стандартів аудиту.

1.2. Це Положення визначає єдиний порядок проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг (далі - перевірки) і є обов'язковими для всіх суб'єктів аудиторської діяльності в Україні.

1.3. Це Положення не поширюється на здійснення перевірок матеріалів скарг, що надійшли на суб'єктів аудиторської діяльності до АПУ.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1. Контролер - працівник Комітету з контролю за якістю аудиторських послуг (далі - Комітет з контролю) та (або) позаштатний контролер.

1.4.2. Конфіденційна інформація - це відомості, які стали відомі контролерам у ході проведення перевірки про замовників суб'єкта аудиторської діяльності, порядок ціноутворення професійних послуг (погодинні ставки, методика визначення вартості, надбавки та знижки) та їх вартість, зміст результатів надання аудиторських послуг, зміст робочих документів, методологія та техніка перевірок або надання інших професійних послуг, особисті дані виконавців і співвиконавців, у тому числі розмір їх гонорарів (доходів).

1.4.3. Перешкоджання проведенню перевірки - це відмова суб'єкта аудиторської діяльності від проведення перевірки, відмова від надання робочій групі повної та достовірної інформації, документів щодо предмета перевірки, а також невиконання інших обов'язків, визначених цим Положенням.

1.4.4. Робоча група - група контролерів, яка сформована Комітетом з контролю та направлена Головою АПУ для здійснення перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

1.4.5. Система контролю якості - це формалізована сукупність принципів, методів і правил, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності для здійснення контролю якості аудиторських послуг, а також заходи та дії, які він здійснює для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам.

1.4.6. Суб'єкти аудиторської діяльності - це включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі - Реєстр) аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці.

1.4.7. Позаштатний контролер - це залучена до проведення зовнішніх перевірок особа, яка не є штатним працівником АПУ та відповідає вимогам розділу 4 цього Положення.

1.5. Система контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності повинна містити елементи, визначені Положенням з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" (далі - Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг) та стандартами аудиту, що підтверджується документами, визначеними у додатку 1 до цього Положення.

1.6. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, слід застосовувати в контексті Закону України "Про аудиторську діяльність" та стандартів аудиту.

2. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗОВНІШНІХ ПЕРЕВІРОК СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

2.1. Перевірки суб'єктів аудиторської діяльності проводяться відповідно до Плану зовнішніх перевірок системи контролю якості, затвердженому АПУ (далі - План перевірок).

2.2. План перевірок формується за даними Реєстру з урахуванням аналітичної інформації, отриманої за результатами аналізу звітів аудиторських фірм (аудиторів) про виконані роботи (надані послуги) (форма N 1-аудит) за попередній рік.

2.3. До Плану перевірок включаються суб'єкти аудиторської діяльності на підставі значень інтегрального коефіцієнта в порядку зменшення відповідно до додатка 2 до цього Положення.

2.4. До Плану перевірок із урахуванням пункту 2.3 включаються суб'єкти аудиторської діяльності, які були включені до Плану перевірок у минулому році, але із незалежних від них причин не були перевірені та щодо яких АПУ було прийнято рішення про усунення недоліків системи контролю якості.

2.5. До Плану перевірок можуть бути включені суб'єкти аудиторської діяльності за власною ініціативою.

2.6. Суб'єкти аудиторської діяльності позапланово можуть бути додатково перевірені за поданням Комісій АПУ та за рішенням АПУ.

2.7. Проект Плану перевірок на наступний рік відповідно до вимог розділу 5 цього Положення формується Комітетом з контролю та надається на розгляд Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики (далі - профільна комісія) не пізніше 31 жовтня поточного року. Профільна комісія розглядає проект Плану перевірок. За наслідками такого розгляду профільна комісія або погоджує План перевірок або направляє його на доопрацювання Комітету з контролю. Після доопрацювання і остаточного погодження профільна комісія передає План перевірок на розгляд та затвердження АПУ.

2.8. Затверджений АПУ План перевірок до 1 грудня поточного року оприлюднюється на сайті АПУ та публікується в офіційному виданні АПУ.

2.9. План перевірок Комітетом з контролю деталізується у квартальні плани, які погоджуються профільною Комісією.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

3.1. Предметом перевірки відповідно до цього Положення є система контролю якості, впроваджена суб'єктом аудиторської діяльності, в тому числі за елементом "Виконання завдання" щодо окремих завершених на перше число місяця, в якому проводиться перевірка, завдань з надання впевненості (далі - завдання).

3.2. Метою проведення перевірки є отримання інформації щодо впровадження суб'єктом аудиторської діяльності системи контролю якості і її відповідності стандартам аудиту та контролю якості.

3.3. При проведенні перевірки завдань з обов'язкового аудиту контролери здійснюють об'єктивну оцінку ступеня:

3.3.1. Відповідності розробленої системи контролю якості вимогам Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг та стандартів аудиту.

3.3.2. Дотримання суб'єктом аудиторської діяльності стандартів аудиту, законодавчих і нормативних вимог при наданні аудиторських послуг.

3.3.3. Повноти і обґрунтованості документування політики та процедур контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

3.3.4. Відповідності кількості та якості витрачених ресурсів очікуваній винагороді.

3.3.5. Фактичного виконання політики та процедур контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

3.4. Перевірки суб'єкта аудиторської діяльності здійснюються на періодичній основі не рідше одного разу на шість років.

3.5. Перевірки суб'єктів аудиторської діяльності здійснюють контролери, які направлені АПУ на їх проведення.

4. ВИМОГИ ДО ПОЗАШТАТНИХ КОНТРОЛЕРІВ

4.1. Склад позаштатних контролерів формується Комітетом з контролю з числа сертифікованих аудиторів, які:

4.1.1 Мають досвід у сфері обов'язкового аудиту не менш як три роки за основним місцем роботи та не менш як три роки чинності сертифіката аудитора.

4.1.2. Успішно склали відповідний іспит шляхом виконання тестових і ситуаційних завдань.

4.1.3. Не входять до складу керівних органів (в тому числі регіональних) професійних громадських організацій аудиторів України.

4.1.4. Не є членами АПУ чи уповноваженими представниками АПУ у регіонах.

4.1.5. Не займаються аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець.

4.1.6. Кандидатури яких погоджені профільною комісією.

4.2. Для отримання допуску на складання відповідного іспиту кандидат у позаштатні контролери подає до Комітету з контролю такі документи:

4.2.1. Відповідну заяву.

4.2.3. Копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку.

4.2.4. Лист керівника аудиторської фірми, в якій працює аудитор, про надання визначеного обсягу часу (не менш як 200 годин на рік) для виконання функцій позаштатного контролера.

4.3. На підставі отриманих документів Комітет з контролю надає кандидатам у позаштатні контролери допуск до складання іспиту.

4.4. Іспит складається шляхом проведення тестування, що включає тести та ситуаційні завдання. Перевірку результатів тестування здійснює комісія з перевірки, склад якої затверджує профільна комісія. До складу комісії з перевірки включаються член профільної комісії та голова Комітету з контролю.

4.5. Тести та ситуаційні завдання для проведення тестування кандидатів у позаштатні контролери розробляє і подає на затвердження профільній Комісії Комітет з контролю. Конкретний набір питань для проведення тестування затверджує профільна комісія.

4.6. Кандидат у позаштатні контролери вважається таким, що успішно склав іспит, якщо він набрав не менш як 70 балів зі 100 максимально можливих.

4.7. За результатами тестування Комітет з контролю передає профільній комісії подання про включення кандидатів, які відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, до складу позаштатних контролерів. Подання розглядається профільною комісією на черговому засіданні. Кандидат включається до складу позаштатних контролерів після погодження його кандидатури профільною комісією.

4.8. Погодження кандидатур позаштатних контролерів профільною комісією є підставою для укладення АПУ з кожним із них відповідного договору щодо умов оплати і порядку його участі у проведенні перевірок.

4.9. Договір із позаштатним контролером може бути розірваний за рішенням профільної комісії в таких випадках:

4.9.1. Якщо позаштатний контролер не брав участі у перевірках протягом календарного року або його участь у перевірках становила менш як 200 годин за календарний рік.

4.9.2. У разі порушення позаштатним контролером вимог цього Положення при проведенні перевірок.

4.9.3. У разі застосування АПУ стягнення до позаштатного контролера.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОНТРОЛЕРІВ ТА СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРКИ

5.1. При проведенні перевірки контролер має право:

5.1.1. Мати власне обґрунтоване неупереджене судження щодо системи контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

5.1.2. Відмовитися від здійснення перевірки, якщо персонал або керівництво суб'єкта аудиторської діяльності перешкоджає її проведенню.

5.1.3. Вимагати необхідні документи та іншу інформацію для реалізації своїх повноважень.

5.1.4. Брати пояснення у посадових осіб і працівників суб'єкта аудиторської діяльності стосовно предмета перевірки.

5.1.5. Вивчати (досліджувати) документи відповідно до цього Положення.

5.1.6. Направляти з відома суб'єкта аудиторської діяльності, щодо якого здійснюється перевірка, запити до співвиконавців (субпідрядників) аудиторських послуг з питань, що стосуються предмета перевірки.

5.2. При проведенні перевірки контролер зобов'язаний:

5.2.1. Здійснювати перевірку з дотриманням вимог цього Положення, Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг, стандартів аудиту та норм професійної етики.

5.2.2. Документувати та розкривати всі виявлені невідповідності системи контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

5.2.3. Не допускати розголошення інформації щодо виявлених невідповідностей та оцінки результатів системи контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

5.2.4. Не допускати розголошення конфіденційної інформації у будь-який спосіб та для будь-яких цілей, крім тих, що пов'язані з виконанням його функцій.

5.2.5. Підписувати заяви-зобов'язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації суб'єкта аудиторської діяльності, до якої вони отримують доступ у зв'язку зі здійсненням своїх повноважень (форма заяви-зобов'язання погоджується профільною комісією).

5.3. При проведенні перевірки контролеру забороняється:

5.3.1. Досліджувати чи намагатися отримати будь-яким іншим способом інформацію, яка не стосується системи контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

5.3.2. Надавати рекомендації чи поради за додаткову винагороду у будь-якій формі (гроші, преференції тощо).

5.3.3. Надавати рекомендації щодо змін у персональному складі виконавців суб'єкта аудиторської діяльності (або співвиконавців) та надавати оцінку професійним якостям співробітників суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється.

5.3.4. Розголошувати конфіденційну інформацію, яка йому стала відома у зв'язку зі здійсненням своїх повноважень.

5.4. Позаштатні контролери не можуть брати участь у проведенні перевірки суб'єкта аудиторської діяльності того регіону, в якому вони зареєстровані. Положення цього пункту не поширюється на позаштатних контролерів м. Києва та Київської області.

5.5. Посадові особи суб'єкта аудиторської діяльності під час проведення перевірки мають право:

5.5.1. Відхилити контролера від участі у перевірці за наявності обґрунтованих підстав (конфлікт інтересів, порушення норм професійної етики чи вимог цього Положення) не пізніше як за два дні до початку перевірки шляхом письмового звернення до голови Комітету з контролю.

5.5.2. Надавати пояснення щодо предмета перевірки.

5.5.3. Ознайомитися зі звітом з перевірки та надати зауваження до нього.

5.6. Перелік контролерів розміщується на веб-сайті АПУ з оприлюдненням прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації, інформації про членство в професійних організаціях аудиторів або бухгалтерів.

5.7. Посадові особи суб'єкта аудиторської діяльності під час проведення перевірки зобов'язані:

5.7.1. Підтвердити повноваження посадових осіб суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється відповідними документами.

5.7.2. Поставити на другому примірнику направлення на перевірку відмітку про отримання.

5.7.3. Забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення перевірки.

5.7.4. Своєчасно надавати робочій групі повну і достовірну інформацію та документи щодо предмета перевірки.

5.7.5. На запит керівника робочої групи надавати копії необхідних документів для приєднання їх до документів робочої групи.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Для перевірки суб'єктів аудиторської діяльності Комітет з контролю формує робочі групи контролерів. Керівником робочої групи може бути виключно працівник Комітету з контролю.

6.2. Перед проведенням перевірки керівник робочої групи формує попередній файл перевірки по кожному суб'єкту аудиторської діяльності, щодо якого здійснюється перевірка. Попередній файл перевірки повинен включати такі документи:

6.2.1. Інформацію (витяг) з Реєстру про суб'єкта аудиторської діяльності.

6.2.2. Копії звітів суб'єкта аудиторської діяльності за формою N 1-аудит за попередні роки, що перевіряються.

6.2.3. Заяву-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації суб'єкта аудиторської діяльності.

6.2.4. Направлення на перевірку.

6.3. Перевірка проводиться за Програмою перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, яка наведена у додатку 3 до цього Положення.

6.4. Комітет з контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів письмово (лист або електронна пошта, факсограма, телефонограма) повідомляє суб'єкта аудиторської діяльності про проведення перевірки. Після отримання повідомлення перед початком перевірки суб'єкт аудиторської діяльності заповнює і передає керівнику робочої групи попередню анкету, форма якої наведена у додатку 4 до Положення.

6.5. Перед початком проведення перевірки керівник робочої групи надає керівнику суб'єкта аудиторської діяльності направлення на перевірку (форма направлення погоджується профільною Комісією) та заяви-зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації членів робочої групи.

6.6. Додатково на вимогу керівника суб'єкта аудиторської діяльності, щодо якого здійснюється перевірка, контролери можуть надавати документ про нерозголошення комерційної таємниці такого суб'єкта аудиторської діяльності.

6.7. Порушення конфіденційності та розголошення комерційної таємниці контролером розглядається як суттєве порушення норм професійної етики.

6.8. Термін проведення перевірки не може перевищувати 10 днів.

6.9. Під час здійснення перевірки контролери досліджують документи суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до Програми перевірки системи контролю якості аудиторських послуг.

6.10. Відбір окремих завдань для перевірки здійснює керівник робочої групи з перевірки на підставі професійного судження із урахуванням критеріїв, визначених у додатку 5 до цього Положення. При відборі завдань перевага насамперед віддається завданням з обов'язкового аудиту. Для кожного відібраного для перевірки завдання складається коротка характеристика і присвоюється індекс, що фіксується в контрольному аркуші робочої групи. Контрольний аркуш складається у двох примірниках, один із яких залишається у суб'єкта аудиторської діяльності.

6.11. В останній день перевірки по її закінченні складається Звіт за результатами перевірки. Звіт за результатами перевірки повинен бути підготовлений керівником робочої групи у двох примірниках.

Один примірник Звіту за результатами перевірки залишається у суб'єкта аудиторської діяльності. Другий примірник, на якому суб'єкт аудиторської діяльності завіряє факт отримання та згоду (або незгоду) із зауваженнями контролерів, залишається у контролерів.

6.12. У разі незгоди суб'єкта аудиторської діяльності з фактами, викладеними у Звіті за результатами перевірки, суб'єкт аудиторської діяльності протягом п'яти днів може надати свої обґрунтовані заперечення до Звіту за результатами перевірки.

За наявності обґрунтованих підстав може бути проведено додаткову перевірку такого суб'єкта аудиторської діяльності.

6.13. На підставі Звіту за результатами перевірки та заперечень до нього (у разі їх надходження до АПУ від суб'єкта аудиторської діяльності) Комітет з контролю не пізніше 21-го календарного дня з дати завершення перевірки складає висновок про результати перевірки (далі - висновок).

Комітет з контролю надсилає висновок поштою та (або) електронною поштою суб'єкту аудиторської діяльності і після цього передає на розгляд профільній комісії.

7. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕНИХ ПЕРЕВІРОК

7.1. Профільна комісія розглядає Звіт за результатами перевірки та за наслідками його розгляду подає на чергове засідання АПУ проект рішення про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.

7.2. Залежно від наявності у суб'єкта аудиторської діяльності впровадженої системи контролю якості та ступеня її відповідності Положенню з національної практики контролю якості аудиторських послуг та стандартам аудиту АПУ приймається рішення про визнання суб'єкта аудиторської діяльності таким, що:

7.2.1. Пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

7.2.2. Не пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

7.3. У разі визнання суб'єкта аудиторської діяльності таким, що пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, АПУ видає йому Свідоцтво про відповідність системи контролю якості.

7.4. У разі визнання суб'єкта аудиторської діяльності таким, що не пройшов перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, АПУ встановлює йому термін від 6 до 12 місяців для усунення недоліків системи контролю якості. Після закінчення встановленого терміну суб'єкт аудиторської діяльності підлягає повторній перевірці на предмет усунення недоліків системи контролю якості у порядку, визначеному цим Положенням.

7.5. У разі неусунення недоліків протягом установленого терміну результати перевірки системи контролю якості такого суб'єкта аудиторської діяльності підлягають розгляду на Дисциплінарній комісії АПУ щодо застосування стягнень (у тому числі вигляді виключення з Реєстру). Рішення про застосування зазначених стягнень підлягає розгляду та затвердженню АПУ.

7.6. Інформація та рішення АПУ про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг підлягають оприлюдненню на сайті АПУ.

7.7. Витяг з рішення АПУ про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг впродовж 10 календарних днів з дня набрання чинності АПУ надсилає суб'єкту аудиторської діяльності, що перевірявся.

7.8. Документи з перевірок системи контролю якості аудиторських послуг підлягають зберіганню протягом шести років.

8. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. З метою забезпечення виконання цього Положення перевірка системи контролю якості здійснюється за період з 1 жовтня 2008 р.

8.2. На період до 1 жовтня 2013 р. відбір завдань для перевірки суб'єктів аудиторської діяльності здійснюється виключно із завдань з обов'язкового аудиту. Відбір завдань суб'єктів аудиторської діяльності, щодо яких проводиться повторна перевірка, здійснюється з дати закінчення попередньої перевірки.

8.3. Це Положення набирає чинності з 1 вересня 2011 року.

  

Додаток 1
до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО НАЯВНІСТЬ В АУДИТОРСЬКІЙ ФІРМІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

1. Документи, які підтверджують дотримання суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо умов здійснення аудиторської діяльності, а саме:

1.1. Документи, які містять інформацію про склад засновників (учасників, акціонерів, власників) щодо належності 70 % статутного капіталу сертифікованим аудиторам (установчі документи - статут (положення) суб'єкта господарювання, рішення про утворення або засновницький договір).

1.2. Копії сертифікатів аудитора у керівника та засновників суб'єкта аудиторської діяльності протягом періоду, за який здійснюється перевірка.

1.3. Документи, що підтверджують факт перебування у трудових відносинах керівника із суб'єктом аудиторської діяльності або іншим суб'єктом господарювання (копія трудової книжки керівника, завірена в установленому порядку, наказ (протокол) про призначення керівника).

1.4. Документи, що підтверджують надання послуг суб'єктом аудиторської діяльності за період перевірки (договори та інші правочини, акти наданих послуг та інші документи).

1.5. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

2. Документи по організації контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності:

2.1. Документи з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності, а саме: внутрішні стандарти, інструкції, методики, інші внутрішні документи.

2.1. Документи, що свідчать про створення підрозділу (призначення працівника) або залучення сторонньої особи, яка відповідає за організацію системи контролю якості.

3. Документи з дотримання етичних вимог:

3.1. Документи, відповідно до яких забезпечується виконання вимог статті 20 Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо випадків заборони проведення аудиту.

3.2. Документи, що свідчать про дотримання норм професійної етики щодо професійної незалежності аудитора.

4. Документи, які підтверджують відповідність політики та процедур щодо людських ресурсів:

4.1. Документи, що містять кваліфікаційні вимоги до фахівців під час прийому на роботу.

4.2. Документи із забезпечення компетентності та професійного розвитку фахівців: вимоги до підвищення кваліфікації фахівців, постійного удосконалення професійних знань аудиторів, що перебувають з ним у трудових відносинах, навчання працівників за місцем роботи.

4.3. Документи із викладеними вимогами до відповідності кваліфікації співробітників посадам - посадові інструкції.

4.4. Документи, в яких викладені вимоги до персоналу під час виконання завдань: порядок розподілу функцій працівників під час проведення аудиту; наявність відповідального керівника за контроль якості під час виконання конкретного завдання з аудиту; призначення по кожному аудиту відповідальних за перевірку осіб; письмові організаційно-розпорядчі документи щодо кадрового складу групи з аудиту; графік призначення на виконання завдань з аудиту.

4.5. Заходи, які застосовуються до працівників у разі невиконання чи невідповідного виконання покладених на них зобов'язань.

4.6. Документи, в яких зафіксовано підтримку створеної системи інформаційного забезпечення роботи фахівців щодо: визначення сфери, в яких потрібне консультування працівників; формування бібліотеки нормативної та довідкової літератури і забезпечення доступу працівників до неї; наявності у суб'єкта аудиторської діяльності підрозділу (відповідальних осіб) чи кваліфікованого зовнішнього консультанта працівників; порядку документування роботи з внутрішнього консультування працівників; наявності процедур вирішення розбіжності думок і системи інформаційної безпеки.

5. Документи щодо відповідності політики, застосовуваних процедур прийняттю завдання та продовженню співпраці з клієнтом:

5.1. Документи щодо політики прийняття нового завдання та продовження співпраці з клієнтом.

5.2. Документи про порядок проведення періодичної оцінки існуючих клієнтів та її документування.

5.3. Документи про порядок розгляду питань прийняття клієнта.

6. Документи з моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості:

6.1. Документ про призначення особи, відповідальної за здійснення моніторингу.

6.2. Документи, в яких викладено періодичність здійснення аналізу необхідних змін і доповнень до письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості.

6.3. Документи, в яких викладено періодичність та факти необхідності коригувальних дій і поліпшень, які необхідно внести в систему.

6.4. Документи про порядок та про факти інформування відповідного персоналу фірми про недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості.

6.5. Документи про заходи, які вживає відповідний персонал фірми щодо своєчасного впровадження необхідних змін у політику та процедури контролю якості.

6.6. Документи про наявність фактів і про періодичність перевірок завершених завдань.

6.7. Документи щодо системи вжиття заходів за результатами оцінки кожного із завершених завдань.

6.8. Звіт або інший документ про результати моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості.

  

Додаток 2
до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

Значення нормуючих коефіцієнтів та приклад розрахунку інтегрального коефіцієнта для формування Плану зовнішніх перевірок

Таблиця 1. Значення нормуючих коефіцієнтів за видами аудиторських послуг

Вид аудиторської послуги

Відповідно до коду рядка Звіту за формою N 1-аудит

Значення нормуючого коефіцієнта

Обов'язковий аудит фінансової звітності

111

1000

Приклад розрахунку інтегрального коефіцієнта

Інтегральний коефіцієнт розраховується відповідно до п. 2.2 Положення за даними Звіту за формою N 1-аудит за попередній рік як сума добутків, визначених шляхом множення загальної кількості замовлень з конкретного виду завдання на фактичний обсяг наданих послуг за цим видом завдання та діленням на відповідний нормуючий коефіцієнт для кожного виду завдань, наведений у таблиці 1.

Приклад ілюстративного розрахунку інтегрального коефіцієнта наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Приклад ілюстративного розрахунку інтегрального коефіцієнта

Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Фактичний обсяг
наданих послуг (без ПДВ), тис. грн.

Значення нормуючого коефіцієнта

Значення інтегрального коефіцієнта
ряд. 6 = ряд. 3 х ряд. 4 / ряд. 5

1

2

3

4

5

6

Обов'язковий аудит фінансової звітності

111

20

250

1000

5,00

  

Додаток 3
до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

ПРОГРАМА
ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Дотримання суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо умов здійснення аудиторської діяльності

1.1. Склад засновників (учасників, акціонерів, власників) щодо належності 70 % статутного капіталу сертифікованим аудиторам.

1.2. Наявність чинного сертифіката аудитора у керівника протягом періоду, за який здійснюється перевірка (період перевірки).

1.3. Чи працює керівник суб'єкта аудиторської діяльності на цьому суб'єкті за основним місцем роботи. Якщо ні, то яка робота (зайнятість) є його основним місцем роботи.

1.4. Види послуг, що надавалися суб'єктом аудиторської діяльності за період перевірки.

1.5. Перебування суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів протягом усього періоду перевірки.

2. Відповідальність керівництва за організацію контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності

2.1. Наявність письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності, наявність розроблених і прийнятих внутрішніх стандартів, інструкцій, методик, інших внутрішніх документів, які регламентують питання контролю якості (навести їх назви та дати затвердження).

2.2. Наявність підрозділу (працівника), який відповідає за організацію системи контролю якості.

3. Дотримання етичних вимог

3.1. Наявність вимог із дотримання принципів професійної етики аудиторів у письмових документах з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності, а також чи відповідають ці вимоги Кодексу професійної етики, який застосовується в Україні.

3.2. Перевірка процедур з контролю дотримання професійної етики передбачених у суб'єкта аудиторської діяльності.

3.3 Перевірка забезпечення суб'єктом аудиторської діяльності виконання вимог статті 20 Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо випадків заборони проведення аудиту.

4. Відповідність політики та процедур щодо людських ресурсів

4.1. Вимоги до найму співробітників (чи є у суб'єкта аудиторської діяльності кваліфікаційні вимоги для фахівців під час прийняття на роботу).

4.2. Забезпечення компетентності та професійного розвитку фахівців:

4.2.1. Наявність у суб'єкта аудиторської діяльності вимоги щодо підвищення кваліфікації фахівців.

4.2.2. Дотримання суб'єктом аудиторської діяльності вимог АПУ щодо постійного удосконалення професійних знань аудиторів, які перебувають з ним у трудових відносинах.

4.2.3. Перевірка можливості навчання працівників за місцем роботи.

4.3. Вимоги щодо відповідності кваліфікації співробітників посадам:

4.3.1. Наявність посадових інструкцій.

4.3.2. Перевірка контролю за якістю роботи кожного працівника.

4.3.3. Перевірка здійснення оцінки якості роботи працівників та її періодичності.

4.3.4. Перевірка ведення особистих справ працівників та відображення в них результатів їх роботи.

4.4. Вимоги до персоналу під час виконання завдань

4.4.1. Порядок розподілу функцій працівників під час проведення аудиту.

4.4.2. Наявність керівника, який відповідає за контроль якості під час виконання конкретного завдання з аудиту.

4.4.3. Призначення по кожному аудиту осіб, які відповідають за перевірку.

4.4.4. Наявність письмових організаційно-розпорядчих документів по кадровому складу групи з аудиту.

4.4.5. Наявність графіка призначення на виконання завдань з аудиту.

4.4.6. Заходи, яких вживають до працівників у разі невиконання чи невідповідного виконання покладених на них зобов'язань.

4.5. Підтримка створеної системи інформаційного забезпечення роботи фахівців:

4.5.1. Визначення сфер, в яких потрібне консультування працівників.

4.5.2. Перевірка наявності бібліотеки нормативної та довідкової літератури і доступу працівників до неї.

4.5.3. Перевірка наявності у суб'єкта аудиторської діяльності підрозділу (працівників), або залучення кваліфікованої зовнішньої особа для консультування працівників.

4.5.5. Перевірка документування роботи з внутрішнього консультування працівників.

4.5.4. Наявність процедур вирішення розбіжності думок.

4.5.5. Наявність системи інформаційної безпеки.

5. Відповідність політики, застосовуваних процедур прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом

5.1. Наявність задокументованої політики прийняття нового завдання та продовження співпраці з клієнтом.

5.2. Проведення періодичної оцінки існуючих клієнтів та її документування.

5.3. Перевірка наявності розгляду суб'єктом аудиторської діяльності питань прийняття клієнта та документування цих питань.

6. Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості

6.1. Чи призначена особа, відповідальна за здійснення моніторингу.

6.2. Періодичність здійснення аналізу необхідних змін і доповнень до письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості.

6.3. Періодичність визначення необхідних коригувальних дій і поліпшень, які потрібно внести в систему.

6.4. Як інформується відповідний персонал фірми про недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості.

6.5. Чи вживає заходи відповідний персонал фірми щодо своєчасного впровадження необхідних змін у політику та процедури контролю якості.

6.6. Періодичність перевірок завершених завдань.

6.7. Чи існує система вжиття заходів за результатами оцінки кожного з завершених завдань.

  

Додаток 4
до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

Попередня анкета
проведення перевірки системи контролю якості
за період з до

Розділ 1. Загальні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який підлягає перевірці:

Повне найменування / П. І. Б.: _________

Скорочене найменування / П. І. Б.: _____

Місцезнаходження / місце проживання (юридична адреса):
__________

Адреса здійснення діяльності: ________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: _

Номер сертифіката аудитора/керівника:

Інформація про державну реєстрацію: _
__________

Внесені зміни __________

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
__________

Є членом об'єднання підприємств за професійною ознакою
__________
                                                                                        (вказати якого)

N п/п

Показник

Відповідь

Чи були зміни у контрольному періоді

 

 

 

Так

Ні

1

Загальна кількість працівників на дату проведення перевірки:

 

 

 

у тому числі сертифікованих аудиторів

 

 

 

2

Кількість працівників, які брали участь у проведенні аудиту та наданні інших аудиторських послуг за період, що перевіряється

 

 

 

3

Загальна кількість проведених аудиторських перевірок за контрольний період

 

 

 

4

Загальна кількість договорів на здійснення супутніх та інших послуг за контрольний період

 

 

 

5

Список сертифікованих аудиторів:

N

П. І. Б.

Вид сертифіката (аудитора чи аудитора банків)

Номер сертифіката

Термін чинності сертифіката

Членство в громадських професійних організаціях (спілках)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

Розділ 2. Професійна діяльність

Які види послуг здійснює суб'єкт аудиторської діяльності за період, що перевіряється

N п/п

Вид послуги

Кількість замовлень (угод) за період, що перевіряється (по роках)

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. за період, що перевіряється (по роках)

1

2

3

4

1

Надано послуг

 

 

 

 

 

 

2

Завдання з надання впевненості - всього, в тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1

обов'язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язкове заповнення примітки 1)

 

 

 

 

 

 

2.2

ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язкове заповнення примітки 1)

 

 

 

 

 

 

2.3

огляд історичної фінансової інформації

 

 

 

 

 

 

2.4

завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

 

 

 

 

 

 

3

Супутні послуги - всього,
в тому числі:

 

 

 

 

 

 

3.1

завдання з виконання погоджених процедур

 

 

 

 

 

 

3.2

завдання з підготовки фінансової інформації

 

 

 

 

 

 

3.3

ведення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

3.4

відновлення бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

3.5

консультаційні послуги - всього

 

 

 

 

 

 

3.6

консультування з питань оподаткування

 

 

 

 

 

 

3.7

представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді

 

 

 

 

 

 

3.8

інші види аудиторських послуг

 

 

 

 

 

 

4

Організаційне та методичне забезпечення аудиту - всього,
в тому числі:

 

 

 

 

 

 

4.1

проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів

 

 

 

 

 

 

4.2

здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг

 

 

 

 

 

 

Керівник
суб'єкта аудиторської діяльності

_______
(П. І. Б.)

20__ р.    М. П.

 

  

Додаток 5
до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

Суб'єкт перевірки (назва, регіон, код ЄДРПОУ)
___________

КОНТРОЛЬНИЙ АРКУШ
ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОКРЕМОГО ЗАВДАННЯ З АУДИТУ АБО ОГЛЯДУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАННЯ

1. Характер завдання, яке було прийнято суб'єктом перевірки _____

2. Дата прийняття завдання суб'єктом перевірки
(дата підписання та номер договору) __

3. Дата завершення виконання завдання (надання висновку) ______

4. Остаточний файл із завдання отримано __________

5. Завданню присвоєно індекс ________

КРИТЕРІЇ

N п/п

Фактори ризику

Так

Ні

1

Завдання в галузях, пов'язані з необхідністю залучення відповідних фахівців у цій галузі

 

 

2

Великі та складні завдання, а також завдання, пов'язані з високим ризиком

 

 

3

Завдання, що викликають великий суспільний інтерес

 

 

4

Завдання, що вперше виконуються

 

 

5

Завдання в галузях, які раніше не перевірялися й не аналізувалися

 

 

6

Завдання, після закінчення яких видано модифікований аудиторський висновок

 

 

7

Завдання, після закінчення яких висловлено негативну думку або відмову від висловлення думки

 

 

8

Попередні фактори відсутні і завдання відібране на розсуд контролера

 

 

ВІДБІР ЗАВДАННЯ З АУДИТУ АБО ОГЛЯДУ ПРИ ЗОВНІШНІЙ ПЕРЕВІРЦІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відбір завдання N ______ перевірки ґрунтувався на комплексній оцінці ризику аудиторської практики суб'єкта аудиторської діяльності, що перевірявся, з урахуванням таких факторів:

ПРОЦЕДУРИ, ЗАСТОСОВАНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗАВДАННЯ N ______

N п/п

Процедури

Так

Ні

1

Перевірка записів і документів

 

 

2

Запити керівництву суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється

 

 

3

Опитування персоналу суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється

 

 

4

Спостереження

 

 

5

Аналітичні процедури

 

 

N п/п

Питання перевірки

Наявність

Часткова наявність

Відсутність

Примітки
(посилання на підстави заповнення колонок 4 та 5)

Правові підстави

1

2

3

4

5

6

7

1

Процедури до прийняття завдання

 

 

 

 

МСА 315

2

Прийняття завдання

 

 

 

 

МСА 210

3

Планування, оцінка ризиків

 

 

 

 

МСА 300,320,330

4

Наявність аудиторських доказів:

 

 

 

 

МСА 500

- зовнішні підтвердження;

 

 

 

 

МСА 505

- залишки на початок періоду;

 

 

 

 

МСА 510

- аналітичні процедури;

 

 

 

 

МСА 520

- аудиторська вибірка;

 

 

 

 

МСА 530

- перевірки оцінок;

 

 

 

 

МСА 540

- зв'язані сторони;

 

 

 

 

МСА 550

- подальші події;

 

 

 

 

МСА 560

- безперервність;

 

 

 

 

МСА 570

- пояснення управлінського персоналу;

 

 

 

 

МСА 580

- оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту

 

 

 

 

МСА 450

5

Нагляд

 

 

 

 

МСА 220,
МСКЯ 1

6

Документація з аудиту

 

 

 

 

МСА 230

7

Інформування найвищого управлінського персоналу

 

 

 

 

МСА 260, 265

8

Аудиторські висновки та звітні документи

 

 

 

 

МСА 700, 705, 706, 710, 720, 800

9

Контроль якості

 

 

 

 

МСА 220

10

Моніторинг

 

 

 

 

МСА 220

Керівник робочої групи перевірки систем контролю якості підтверджує, що робота з перевірки якості виконання зазначеного окремого завдання оформлена відповідно до документів, складених робочою групою із перевірки систем контролю якості.


(П. І. Б.)

______
(підпис)

"___" 20__ р.


(П. І. Б.)

______
(підпис)

"___" 20__ р.

Другий примірник контрольного аркуша отримав

 

 

Керівник
суб'єкта аудиторської діяльності

 

 


(П. І. Б.)

М. П.

______
(підпис)

"___" 20__ р.

  
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали