ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 01.09.2011 р. N 1174

Про затвердження Порядку анулювання вантажних митних декларацій та їх електронних копій у Чопській митниці

З метою забезпечення єдиного порядку анулювання ВМД у Чопській митниці, на виконання вимог наказів Держмитслужби України від 28.02.2003 р. N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів" (із змінами і доповненнями), від 03.07.2006 р. N 551 "Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220" та від 10.12.2001 р. N 800 "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки" в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України" (із змінами і доповненнями) наказую:

1. Затвердити та ввести в дію Порядок анулювання вантажних митних декларацій та їх електронних копій у Чопській митниці (далі - Порядок), що додається.

2. Начальникам митних постів та відділів митного оформлення, інформаційної роботи та митної статистики, контролю за переміщенням товарів, адміністрування митних платежів забезпечити вивчення та дотримання вимог Порядку у підпорядкованих підрозділах.

3. Наказ Чопської митниці від 25.11.2003 р. N 629 "Про затвердження Порядку анулювання вантажних митних декларацій та їх електронних копій у Чопській митниці" вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника митниці за напрямом.

 

Начальник митниці

О. І. Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
01.09.2011 N 1174

ПОРЯДОК
анулювання вантажних митних декларацій та їх електронних копій у Чопській митниці

1. Загальні положення

Порядок анулювання вантажних митних декларацій та їх електронних копій у Чопській митниці (далі Порядок) розроблено відповідно до Митного кодексу України, наказів Держмитслужби від 28.02.2003 р. N 129 "Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів", із змінами і доповненнями, від 03.07.2006 р. N 551 "Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 12.12.2005 N 1220" та від 10.12.2001 р. N 800 "Про затвердження Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки" в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України" із змінами і доповненнями.

Процедура анулювання ВМД здійснюється виключно в митниці, якою здійснено оформлення ВМД, що подається до анулювання, за поданням підрозділу, що здійснював її митне оформлення.

Подана суб'єктом підприємницької діяльності ВМД після її прийняття та реєстрації митницею у порядку, що визначається Положенням про вантажну митну декларацію та нормативними документами Державної митної служби України, не може бути відкликана і підлягає, у разі потреби, тільки анулюванню за цим Порядком на будь-якій стадії митного оформлення.

ВМД може бути анульована тільки у випадках і за процедурою, які передбачені цим Порядком.

Анулювання ВМД здійснюється за письмовим зверненням суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності до митниці про визнання ВМД недійсною.

В окремих випадках, передбачених цим Порядком, питання анулювання ВМД може ініціюватись начальниками структурних підрозділів митниці.

Рішення щодо можливості анулювання ВМД приймається виключно начальником митниці або особою, яка його заміщує, шляхом видання письмового дозволу. Анулювання електронних копій ВМД, ДКД виконуються тільки на підставі письмового розпорядження начальника митного органу або його заступника, або начальника відділу контролю за переміщенням товарів митниці

Реєстраційний номер анульованої ВМД не може бути використаний при оформленні інших ВМД. У разі оформлення нової ВМД замість анульованої, вона отримує новий реєстраційний номер.

У випадках, коли більше не існує підстави для здійснення зовнішньоекономічної операції на оформлений в митному відношенні товар і за умови, що товар ще не перетнув митний кордон України (наприклад при розірванні/призупиненні відносин між сторонами договору з власної ініціативи сторін договору або інших випадках, передбачених чинним законодавством України), суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (або за його дорученням декларант, який здійснював декларування зазначеного товару) має право звернутися до митниці із проханням про анулювання ВМД.

У разі фактичного виконання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності операції за інших умов, ніж ті, що були заявлені в декларації (наприклад при фактичній зміні характеру угоди), в інших випадках, коли виконання зовнішньоекономічної операції виявляється неможливим з причин, що викликані обставинами, на які не впливає воля суб'єкта або декларанта (наприклад, обставини непереборної сили, виконання постанов суду, пов'язаних із конфіскацією товарів та інших випадків, передбачених законодавством) передбачається обов'язкове анулювання ВМД.

2. Терміни, що вживаються в Порядку анулювання вантажних митних декларацій та їх електронних копій

- "Вантажна митна декларація" - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Порядок заповнення ВМД визначається відповідними нормативними актами України і Державної митної служби України;

- "Електронна копія вантажної митної декларації" (далі - ЕК ВМД) - митна електронна інформація, яка відображає дані, що містяться у ВМД.

Формати та структура електронної копії ВМД, кодування символів, засоби пересилання визначаються Державною митною службою України;

- "Прийняття митницею ВМД для оформлення" - процедура попередньої перевірки відомостей, зазначених у ВМД, на відповідність вимогам, визначеним у Положенні про вантажну митну декларацію, та наданих документів;

- "Реєстраційний номер ВМД" - дванадцятизначний цифровий код, структуру якого встановлено Положенням про вантажну митну декларацію;

- "Анулювання ВМД" - процедура, передбачена Положенням і яка спрямована на визнання вантажної митної декларації недійсною з моменту подання звернення про необхідність її анулювання до моменту вилучення програмними засобами ЕК ВМД із загальної бази даних та одночасного розміщення її в окремій базі;

"Повідомлення про анулювання" - повідомлення, які пересилаються до Інформаційно-аналітичного митного Управління та уповноважених банків із переліком анульованих ВМД.

3. Підстави анулювання ВМД

Анулювання ВМД по завершенню процедури митного оформлення з наступним оформленням нової ВМД можливе у випадках:

- зміни характеру угоди (контракту) та належному документальному його оформленні й зверненні суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до митниці в межах терміну повернення валютної виручки на територію України передбаченому чинним законодавством (180 календарних днів із дати митного оформлення вантажної митної декларації), переоформлення здійснюється шляхом анулювання попередньо оформленої ВМД та оформленням нової ВМД із сплатою митних зборів в установленому порядку. При цьому попередньо сплачені митні збори не повертаються.

- невивезенні з України товару, оформленого на експорт;

- документальному підтвердженні виникнення форс-мажорних обставин.

4. Процедура анулювання ВМД та її електронної копії

4.1. Подання документів про визнання ВМД недійсною

4.1.1. Для вирішення питання про анулювання ВМД, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (або уповноважена ним особа) подає до митниці письмову заяву довільної форми про визнання ВМД недійсною, з вказаною причиною та обов'язковим посиланням на реєстраційний номер ВМД. До заяви додаються всі наявні примірники ВМД та товаросупровідних документів.

4.1.2. Якщо товар, на який оформлена ВМД, фактично не вивезений за межі митної території України, анулювання проводиться за умови обов'язкового пред'явлення митниці товару, товаросупровідних та інших документів, на які накладено митні забезпечення. До звернення додаються:

· примірник (примірники) оформленої ВМД;

· товаросупровідні та інші документи, на які накладено митні забезпечення;

· інші документи, якщо вони мають відношення до вирішення питання про анулювання ВМД.

4.1.3. Якщо товар, на який оформлена ВМД фактично не вивезений за межі митної території України і за умови неможливості пред'явлення митниці товару (наприклад, втрата товару), до звернення та вищезазначених документів додаються документи, що підтверджують неможливість пред'явлення митниці оформленого товару (наприклад, акти, довідки державних органів України, постанов суду).

4.1.4. Начальником структурного підрозділу митниці, яким здійснено оформлення зазначеної ВМД, подається начальникові митниці службова записка, де дається обґрунтування необхідності її анулювання й обов'язково зазначається її реєстраційний номер. До службової записки додається примірник ВМД та інші необхідні для прийняття рішення документи або їх копії.

4.2. Анулювання ВМД

4.2.1. Начальник митниці або особа, що його заміщує, за заявою суб'єкта підприємницької діяльності і (або) службовою запискою начальника ВМО, видає письмове доручення начальникові структурного підрозділу, яким здійснено оформлення даної ВМД щодо вирішення питання про анулювання ВМД та начальникові відділу інформаційної роботи та митної статистики щодо анулювання електронної копії ВМД в базі даних ПІК "Інспектор - 2006" оформлених Чопською митницею ВМД.

4.2.2. Після отримання письмового доручення начальника митниці, ВМО, де безпосередньо здійснювалося митне оформлення ВМД, вилучає надані суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності примірники ВМД та розсилає картку-узгодження (Додаток 1) на проведення анулювання ВМД у наступні структурні підрозділи митниці:

- відділ митних доходів та платежів;

- відділ контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ);

- відділ інформаційної роботи та митної статистики (далі - ВІРМС).

4.2.3. Після повернення картки-узгодження у відділ митного оформлення, де безпосередньо здійснювалося митне оформлення ВМД із відповідними відмітками про погодження начальників (заступників) структурних підрозділів про анулювання та екземплярами ВМД, на звороті всіх ВМД вноситься запис такого змісту: "Анульовано за зверненням (службовою запискою) від "___" _______ 20 1_ р. N ___" (зазначається вхідний реєстраційний номер звернення та дата реєстрації), при цьому кожний примірник ВМД перекреслюється хрест-навхрест.

4.2.4. У журналі реєстрації анульованих ВМД робиться запис про анулювання ВМД з обов'язковим зазначенням:

- реєстраційного номера ВМД;

- коду ЄДРПОУ та назви суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

- вхідного реєстраційного номера звернення суб'єкта ЗЕД (службової записки керівники підрозділу, який здійснював оформлення ВМД) та дати реєстрації;

- причини анулювання;

- дати анулювання.

4.2.4. Посадовою особою ВКПТ на підставі службової записки начальника ВМО де безпосередньо здійснювалося митне оформлення ВМД та наданих документів проводиться анулювання електронної копії ВМД в ЄАІС Держмитслужби.

Вилучення з ЄАІС електронних копій ВМД ТР80 та ВТД здійснюється ДМІТС Держмитслужби за зверненням митниці.

4.2.5. Про проведення анулювання, начальником ВМО, що здійснював оформлення ВМД, письмово інформуються всі структурні підрозділи митниці, які були задіяні при оформлені ВМД, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, при необхідності, до уповноваженого банку надсилається повідомлення про анулювання ВМД (додаток 2).

4.3. Анулювання попередньої вантажної митної декларацій, попереднього повідомлення за допомогою ПІК ЄАІС Держмитслужби

4.3.1. Порядок анулювання попередніх декларацій

4.3.1.1. Попередня ВМД (ПД) може бути анульована за письмовою заявою суб'єкта підприємницької діяльності на підставі рішення начальника митниці, яке приймається в п'ятнадцятиденний термін, тільки за умови, що вантаж ще не був увезений на митну територію України. Копія цього рішення надсилається суб'єктові-заявнику.

4.3.1.2. ПД анулюється по закінчення терміну її дії.

При цьому в разі обрання суб'єктом підприємницької діяльності заходу забезпечення доставки товарів у вигляді грошової застави митниця письмово попереджає суб'єкта про закінчення терміну дії оформленої ПД і зберігає кошти на відповідному рахунку до звернення суб'єкта до цього митного органу з проханням повернути кошти, або зарахувати їх у рахунок сплати наступних установлених законодавством податків і зборів чи грошову заставу для забезпечення доставки товарів, що ввозитимуться в майбутньому, або до закінчення терміну позовної давності.

4.3.1.3. Начальник митниці або особа, що його заміщує, за заявою суб'єкта підприємницької діяльності і (або) службовою запискою начальника ВМО, видає письмове доручення начальникові структурного підрозділу, яким здійснено оформлення даної ВМД та начальникові ВКПТ щодо вирішення питання про анулювання ПД.

4.3.1.4. Посадова особа ВКПТ перевіряє в ЄАІС відсутність факту ввезення товару за заявленою до анулювання ПД і вносить до ЄАІС відмітку про надання заяви про анулювання ПД. Начальник ВКПТ службовою запискою повідомляє начальника митниці про відсутність факту ввезення товару за ПД на митну територію України та можливість проведення анулювання ПД.

4.3.1.5. Після закінчення перевірки начальник митниці приймає рішення щодо анулювання ПД. На заяві суб'єкта підприємницької діяльності проставляється відповідна резолюція. При цьому до заяви обов'язково долучаються:

- примірник ПД, поданий суб'єктом підприємницької діяльності;

- роздрукований витяг з ЄАІС цієї ПД.

4.3.1.6. Після прийняття позитивного рішення начальником митниці всі примірники ПД посадова ВМО перекреслює, а в графі "А" зазначає:

"Анульовано за заявою від ________ N ______" (проставляються дата й вхідний реєстраційний номер заяви в митному органі призначення).

Начальник ВМО службовою запискою інформує ВКПТ про проведення анулювання твердих примірників ПД.

4.3.1.7. Інформація про анулювання ПД в оперативному режимі засобами електронного зв'язку заноситься посадовою особою ВКПТ до ЄАІС.

Начальник ВКПТ службовою запискою інформує ВІРМС та відділ адміністрування митних платежів про проведення анулювання електронних копій ПД.

4.3.1.8. Грошові кошти, сплачені суб'єктом підприємницької діяльності під час оформлення ПД як грошова застава, за заявою цього суб'єкта повертаються йому в 3-денний термін з дати анулювання ПД чи зараховуються в рахунок сплати наступних установлених законодавством податків і зборів або в рахунок грошової застави для забезпечення доставки товарів, що ввозитимуться в майбутньому. Примірники анульованої ПД, письмова заява суб'єкта підприємницької діяльності та всі потрібні документи зберігаються в окремій справі.

4.3.1.9. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву про анулювання ПД, за якою вантаж увезено на митну територію України, але не пройшов митного оформлення, то рішення про анулювання ПД та про повернення сум платежів приймаються виключно Держмитслужбою України в п'ятнадцятиденний термін.

Для цього ВКПТ митниці спільно з ВКПТ митного органу, заявленого в ПД як митниця на кордоні, визначає стан та місцезнаходження вантажу, здійснює перевірку наявності порушень митних правил.

Зазначені матеріали разом із заявою суб'єкта підприємницької діяльності надсилаються до Держмитслужби України.

Копія цього рішення надсилається суб'єктові-заявнику.

4.3.1.10. При отриманні позитивного рішення від Держмитслужби України митницею о проводиться анулювання ПД за процедурою, викладеною в пунктах 4.3.1.4. - 4.3.1.8.

4.3.1.11. Попередня декларація громадянина (ПДГ) може бути анульована за його письмовою заявою на підставі рішення начальника митниці, яке приймається в п'ятнадцятиденний термін, тільки за умови, що вантаж ще не був увезений на митну територію України в порядку визначеному в пунктах 4.3.1.4. - 4.3.1.8.

4.3.2. Порядок анулювання попередніх повідомлень

4.3.2.1. ПП анулюється по закінченні строку його дії.

ПП може бути також анульоване за письмовою заявою суб'єкта ЗЕД та з ініціативи митного органу призначення, у якому було оформлене це ПП, на підставі рішення начальника ВКПТ митного органу призначення або особи, що його заміщує, тільки якщо за цим ПП ще не розпочато переміщення товарів.

4.3.2.2. Якщо особа, яка подала ПП, бажає його анулювати, то вона подає у митницю письмову заяву про це. У такому разі посадова особа ВКПТ перевіряє за ЄАІС Держмитслужби відсутність факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП.

4.3.2.3. За відсутності факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП начальник ВКПТ або особа, що його заміщує, приймає рішення про анулювання цього ПП і проставляє на заяві суб'єкта ЗЕД відповідну резолюцію. Після повторної перевірки в ЄАІС Держмитслужби відсутності факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП посадова особа ВКПТ в оперативному режимі передає до ЄАІС Держмитслужби інформацію про анулювання ПП і зняття його з контролю.

4.3.2.4. Примірник ПП перекреслюється, у графі "А" вчиняється запис "Анульовано за заявою від ________ N ______" (зазначаються дата реєстрації та вхідний номер заяви).

При формуванні митним органом призначення справи про анулювання до заяви суб'єкта ЗЕД обов'язково долучаються:

- примірник ПП, поданий суб'єктом ЗЕД;

- роздрукований з ЄАІС Держмитслужби витяг з електронної копії цього ПП, який підтверджує відсутність факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП.

Про анулювання попередніх декларацій типів ПП, керівником ВКПТ інформуються всі структурні підрозділи, що були задіяні у їх оформлені.

Примірники анульованого ПП і всі зазначені документи зберігаються у ВКПТ.

4.4. Анулювання електронних копій ВМД

4.4.1. Анулювання електронних копій (ЕК) ВМД в локальній базі митниці проводиться ВІРМС після отримання письмового повідомлення з відділу, що здійснював їх оформлення з рішенням начальника митниці, або особи, що його заміщує, про їх анулювання.

4.4.2. У разі, коли оформлення ВМД не завершено, ЕК ВМД переводиться зі стану "ВМД, що підлягають оформленню" до стану "Анульовані ВМД" і зберігається в окремій базі даних анульованих ВМД. Повідомлення до ДМІТС Держмитслужби про анулювання не направляється.

4.4.3. У разі, коли оформлення ВМД завершено, ЕК ВМД переводиться зі стану "Оформлені ВМД" до стану "Анульовані ВМД" і зберігаються в окремій базі даних анульованих ВМД. Направляється повідомлення про анулювання ВМД ДМІТС Держмитслужби.

4.5. Особливості заповнення ВМД, оформленої замість анульованої

У разі, коли замість анульованої ВМД оформляється нова, до неї вносяться такі відомості:

- до графи 30 "Загальна декларація/попередній документ" ВМД - "ХХХХХ/Х/ХХХХХХ", де "ХХХХХ/Х/ХХХХХХ" - реєстраційний номер анульованої ВМД. При цьому у ЕК ВМД зазначається код документа - '0019 - анульована ВМД".

5. Порядок зберігання анульованих ВМД, їх електронних копій та документів, що служили підставою анулювання

5.1. Зберігання анульованих ВМД і документів, що служили підставою для їх анулювання

5.1.1. По завершенню процедури анулювання ВМД, усі примірники анульованої ВМД разом із документами щодо її анулювання (письмова заява (службова записка) про визнання ВМД недійсною та доручення начальника митниці, інші необхідні документи) повинні зберігатися в окремих від оформлених ВМД реєстрах, у справах структурного підрозділу, де безпосередньо здійснювалося митне оформлення ВМД.

5.1.2. Порядок і строки зберігання анульованих ВМД повинні відповідати порядку й строкам передбаченим для зберігання ВМД.

5.1.3. У разі потреби повернення суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності документів, поданих до митного оформлення, разом з анульованою ВМД у справі структурного підрозділу, де безпосередньо здійснювалося митне оформлення ВМД, замість оригіналів документів (крім примірників ВМД) зберігаються їх, завірені печаткою суб'єкта ЗЕД і ОНП інспектора ксерокопії.

5.2. Порядок зберігання електронних копій анульованих ВМД

Електронні копії анульованих ВМД зберігаються в окремій базі даних - базі анульованих ЕК ВМД у порядку, передбаченому нормативними документами Державної митної служби України, що регламентують порядок зберігання електронної інформації.

 

Начальник ВКПТ

В. Цисельський

 

Додаток 1

Чопська митниця

Картка узгодження анулювання ВМД

N 3050/ /_________ від "___" 20__ р.

Начальник митного поста (вантажного відділу)

______

/_/
Дата, підпис

Начальник відділу митних доходів та платежів

______

/_/
Дата, підпис

Начальник відділу контролю за доставлянням вантажів

______

/_/
Дата, підпис

Начальник відділу інформаційної роботи та митної статистики

______

/_/
Дата, підпис

Начальник митного поста (відділу)

______
Прізвище

Дата

Додаток 2

Реєстр анульованих Чопською митницею ВМД

N ВМД

Дата випуску

Український резидент

Уповноважений банк

Код валюти

Код характ. угоди

Загальна вартість

Причина анулювання ВМД

Дата анулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник митниці

__________
Підпис, П. І. Б. (завіряється печаткою митниці)

Виконавець:
________
                    П. І. Б.

Реєстр сформовано
________

Дата

 

Додаток 3

ЖУРНАЛ
реєстрації анульованих ВМД

N
з/п

Реєстраційний номер ВМД

Дата оформлення ВМД

Відправник

Отримувач

Підстава анулювання, документ і дата анулювання

Анулювання здійснив

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали