МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2018

м. Київ

N 130

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за N 507/31959

Про затвердження Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу та Зразка військового квитка офіцера запасу

Відповідно до пункту 54 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, Положення про військовий квиток офіцера запасу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року N 582 (Положення N 582/2016), та пункту 5 Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 (Постанова N 48),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу;

2) Зразок військового квитка офіцера запасу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 10 грудня 2010 року N 650/ДСК "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують питання організації та порядку ведення військового обліку офіцерів запасу, атестування осіб до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу, а також зразка військового квитка офіцера запасу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за N 261/18999.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Управління
Державної охорони України
генерал-полковник

В. Гелетей

Міністр освіти і науки України

Л. М. Гриневич

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

Є. В. Божок

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

П. Демчина

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
27 березня 2018 року N 130

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за N 507/31959

ПОРЯДОК
атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу.

2. Атестування громадян України до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу - комплекс заходів, який здійснюється військовими частинами, міськими (об'єднаними міськими), районними (об'єднаними районними), районними у містах (об'єднаними районними у містах) військовими комісаріатами (далі - районні військові комісаріати), вищими військовими навчальними закладами або військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти (далі - ВВНЗ або ВНП ЗВО) та спрямований на всебічне вивчення й оцінювання рівня військової підготовки, ділових, моральних, психологічних якостей осіб, кандидатури яких подаються до присвоєння первинних і чергових військових звань, підготовку для цього необхідних атестаційних матеріалів та прийняття відповідного рішення.

3. Завданнями атестування громадян України до присвоєння первинного та чергових військових звань офіцерського складу запасу є:

комплектування вакантних посад офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях в мирний час та особливий період;

накопичення військово-навченого людського ресурсу офіцерського складу в запасі Збройних Сил України;

покращення якісного стану ресурсів офіцерів запасу, які призначені для доукомплектування військових частин до штатів воєнного часу.

Потреба в атестуванні громадян України до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу для накопичення військово-навченого людського ресурсу офіцерського складу в запасі Збройних Сил України визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

4. Атестаційні матеріали - комплект документів, які опрацьовуються у військовій частині, військовому комісаріаті та ВВНЗ або ВНП ЗВО та подаються для видання відповідного наказу.

5. Атестаційний лист - основний документ, що відображає атестування громадян України до присвоєння первинних і чергових військових звань офіцерського складу запасу (додаток 1).

6. Військові звання офіцерського складу запасу присвоюються відповідно до вимог, визначених у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.

II. Організація роботи військових частин, районних військових комісаріатів та ВВНЗ або ВНП ЗВО щодо атестування громадян України до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу

1. Атестаційні листи та інші атестаційні матеріали щодо присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу оформлюються:

військовими частинами;

районними військовими комісаріатами;

ВВНЗ або ВНП ЗВО.

2. Військовими частинами проводиться оформлення атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта), пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби.

Подання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які успішно пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби здійснюється військовими частинами в семиденний строк після складання ними іспитів.

Після успішного проходження навчальних зборів і складання іспитів за програмою підготовки офіцерів запасу військовослужбовцями рядового складу, сержантського та старшинського складу та позитивного розгляду атестаційними комісіями військових частин на кожного військовослужбовця, що атестується до присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта запасу після звільнення зі строкової військової служби, оформлюється особова справа та два примірники послужної картки, один з яких - для картотеки Кадрового центру Збройних Сил України (далі - Кадровий центр).

Атестаційний лист, один примірник послужної картки, два примірники автобіографії (написаної власноруч та в друкованому вигляді), засвідчені командиром військової частини копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а також копії документів про освіту та військового квитка (посвідчення прапорщика (мічмана)) подаються військовими частинами за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України.

Додатково подаються витяг із наказу командира військової частини щодо проходження навчальних зборів, копія відомості про складання встановлених іспитів за програмою підготовки офіцерів запасу та витяг із протоколу засідання атестаційної комісії військової частини щодо присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

Перед звільненням з військової служби військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу в їх військових квитках та облікових картках військовими частинами ставиться відмітка про направлення атестаційних матеріалів до Генерального штабу Збройних Сил України, яка візується підписом командира військової частини та скріплюється гербовою печаткою.

Після отримання атестаційних листів з відміткою про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, витягів з наказів (по особовому складу) та інших атестаційних матеріалів військові частини здійснюють такі заходи:

долучають атестаційні листи та витяги з наказу (по особовому складу) до сформованих особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу у документах військового обліку офіцерів запасу (далі - військово-облікові документи);

надсилають особові справи та військово-облікові документи у семиденний строк до районних військових комісаріатів за місцем перебування військовозобов'язаних на військовому обліку.

Щодо військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, яким у присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу було відмовлено, до районних військових комісаріатів надсилаються тільки атестаційні листи з відображенням причин відмови, а решта військово-облікових документів знищуються в установленому для таких документів порядку.

Скасування відміток у військових квитках про направлення атестаційних матеріалів до Генерального штабу Збройних Сил України як таких, що нереалізовані, в цьому разі здійснюється районними військовими комісаріатами.

3. Районними військовими комісаріатами проводиться оформлення атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на:

військовозобов'язаних, які пройшли військову службу і мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

військовозобов'язаних, які не проходили військової служби, і на жінок, які не перебувають на військовому обліку, якщо вони мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняного до нього освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (повна вища освіта) за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності.

У мирний час вік громадянина України, який атестується до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, повинен забезпечувати можливість набуття права на пенсійне забезпечення військовослужбовця за вислугою років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі молодшого офіцерського складу.

Під час дії особливого періоду атестаційні листи та інші атестаційні матеріали оформлюються на громадян України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Перед оформленням атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів районні військові комісаріати організовують медичний огляд військовозобов'язаних та жінок, які не перебувають на військовому обліку, проводять всебічне вивчення їх професійних, ділових та моральних якостей за службовими характеристиками (характеристиками з місця роботи або навчання) та іншими військово-обліковими документами.

У разі позитивних результатів вивчення подання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на військовозобов'язаних або жінок, які не перебувають на військовому обліку, здійснюється військовими комісаріатами:

у двадцятиденний строк після надходження відповідного рішення щодо подальшого прийняття їх на військову службу за контрактом до Збройних Сил України;

у термін, що визначається планами атестування військовозобов'язаних і жінок, які не перебувають на військовому обліку, до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу, форми, порядок заповнення та строк складання яких визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Атестаційні матеріали на військовозобов'язаних та жінок, кандидатури яких плануються районними військовими комісаріатами до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, оформлюються у строки, визначені у плані атестування військовозобов'язаних до присвоєння військових звань осіб офіцерського складу запасу, який визначається директивами Генерального штабу Збройних Сил України.

На кожного військовозобов'язаного і жінку, яка не перебуває на військовому обліку, які атестуються до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, оформлюється алфавітна картка та два примірники послужної картки, один з яких - для картотеки Кадрового центру.

Атестаційний лист, один примірник послужної картки, два примірники автобіографії (написаної власноруч та в друкованому вигляді), довідка військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров'я до проходження військової служби, копія трудової книжки, службова характеристика (характеристика з місця роботи або навчання), засвідчені районним військовим комісаром копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копії свідоцтв про шлюб та народження дітей, документів про освіту та військового квитка подаються військовими комісаріатами за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України.

Послужні та алфавітні картки до повернення атестаційного листа, атестаційних матеріалів зберігаються окремо.

Про направлення атестаційного листа та інших атестаційних матеріалів ставиться відмітка військовими комісаріатами у книзі обліку громадян України, кандидатури яких подано до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу (далі - Книга обліку громадян) (додаток 2).

У послужних та алфавітних картках військовозобов'язаних та жінок, які не перебувають на військовому обліку, на яких подано атестаційні листи та інші атестаційні матеріали, у графі "Присвоєння військових звань" військовими комісаріатами ставиться відмітка про те, коли та за яким номером відправлено атестаційні листи та інші атестаційні матеріали, і зазначається порядковий номер запису в Книзі обліку громадян.

Після отримання атестаційних листів з відміткою про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, витягів з наказу (по особовому складу) та атестаційних матеріалів районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

формують особову справу офіцера запасу;

долучають атестаційні листи та витяги з наказу (по особовому складу) до цих особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу у військово-облікових документах та в Книзі обліку громадян;

запрошують офіцерів запасу для оголошення їм про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу;

оформлюють взяття на військовий облік офіцерського складу запасу.

У разі отримання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів з відміткою про відмову в присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

ставлять відмітку про причини відмови в присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу в Книзі обліку громадян;

скасовують у військово-облікових документах відмітки про направлення атестаційних матеріалів;

ставлять в алфавітних картках відмітки про причини відмови в присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу запасу та розміщують їх у загальній архівній картотеці алфавітних карток.

На громадян України, які знялися з військового обліку, атестаційні листи та інші атестаційні матеріали в семиденний строк після їх отримання надсилаються військовими комісаріатами до районних військових комісаріатів за новим місцем перебування військовозобов'язаних на військовому обліку.

4. ВВНЗ або ВНП ЗВО здійснюють оформлення атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на громадян України, які здобули вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) та склали встановлені іспити.

Керівники ВВНЗ та ВНП ЗВО організовують роботу щодо опрацювання відповідних проектів наказів, атестаційних матеріалів у два етапи відповідно до графіка подання на розгляд Міністру оборони України проектів наказів про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

На першому етапі (до отримання громадянами України дипломів про вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра) подається проект наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу і такі атестаційні матеріали:

копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) на кожного громадянина України, включеного до проекту наказу;

витяг із наказу начальника ВВНЗ (ректора ЗВО) про зарахування громадян України для проходження військової підготовки;

витяги із наказів начальника ВВНЗ (ректора ЗВО) про відрахування громадян України з навчання та їх поновлення на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу;

копії рішень відповідних керівників (начальників) про поновлення (продовження) навчання громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;

довідка військово-лікарської комісії встановленого зразка з висновком про придатність до військової служби;

довідка про зарахування громадян України для проходження військової підготовки (додаток 3).

Зазначені вище документи подаються до:

Міністерства оборони України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані;

Генерального штабу Збройних Сил України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані, для погодження.

У разі зміни громадянином прізвища, імені чи по батькові додатково до атестаційних матеріалів додаються копії документів, що підтверджують таку зміну.

Крім цього, ВВНЗ та ВНП ЗВО на першому етапі складають особові справи на громадян України, які включені до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

На другому етапі ВВНЗ та ВНП ЗВО проводять уточнення проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу на підставі результатів:

проходження навчальних зборів;

складання встановлених іспитів;

складання Військової присяги на вірність Українському народові.

Після складання громадянами України Військової присяги на вірність Українському народові ВВНЗ та ВНП ЗВО подають:

два примірники послужних карток;

уточнений проект наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу;

завірені начальником (керівником) ВВНЗ або ВНП ЗВО копії дипломів про вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра, а за їх відсутності - копії (витяги) наказів ректорів ЗВО про завершення громадянами України навчання у ЗВО;

копії наказів районних військових комісарів (за місцем перебування на військовому обліку) про призов громадян України на навчальні збори;

довідки військово-лікарських комісій на осіб, які включені до проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу;

копії протоколів засідання екзаменаційної комісії про складання випускних екзаменів громадянами України, які пройшли курс військової підготовки;

копії списків громадян, які склали Військову присягу на вірність Українському народові;

довідку про завершення громадянами України військової підготовки (додаток 4);

довідку до проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 5).

Зазначені вище документи подаються до:

Міністерства оборони України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані;

Генерального штабу Збройних Сил України - ВВНЗ та ВНП ЗВО, які їм підпорядковані, для погодження.

ВВНЗ або ВНП ЗВО щодо громадян України призовного віку, які навчалися у ЗВО з денною формою навчання та втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу у зв'язку з припиненням здобуття наступного ступеня вищої освіти, у семиденний строк після складання ними Військової присяги на вірність Українському народові:

видають довідку про подання до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 6) для пред'явлення до районних військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання), яка дійсна протягом шести місяців від дати її видачі;

здійснюють у приписних свідоцтвах запис такого змісту: "Пройшов повний курс військової підготовки та включений до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, Військову присягу на вірність Українському народові склав 12 серпня 2017 року", який засвідчується підписом начальника (керівника) ВВНЗ та ВНП ЗВО і гербовою печаткою. Запис дійсний протягом шести місяців від дати запису.

У семиденний строк після складання Військової присяги на вірність Українському народові ВВНЗ та ВНП ЗВО складають список громадян України, що включені до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 7), та в цей самий строк надсилають його до районних військових комісаріатів за місцем перебування громадян на військовому обліку (місцем проживання).

Після отримання витягу з наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, атестаційних листів з відміткою про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу, атестаційних та довідкових матеріалів ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють такі заходи:

долучають атестаційні листи та інші атестаційні матеріали до особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу у військово-облікових документах;

видають довідку про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу (додаток 8);

надсилають один примірник послужних карток до Кадрового центру.

залежно від підпорядкування ВВНЗ та ВНП ЗВО у термін, що визначається Міністерством оборони України або Генеральним штабом Збройних Сил України, після отримання витягу з наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу ВВНЗ та ВНП ЗВО завершують складання особових справ і військово-облікових документів (послужних карток) та надсилають їх до районних військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання) громадян України, які закінчили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

ВВНЗ та ВНП ЗВО, які підпорядковані іншим військовим формуванням, проекти наказів, атестаційні листи та інші атестаційні матеріали подають до Генерального штабу Збройних Сил України.

ВВНЗ та ВНП ЗВО (залежно від підпорядкування) подають донесення про надсилання особових справ і військово-облікових документів до районних військових комісаріатів (додаток 9) безпосередньо до Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України.

Облікові документи громадян України, які з будь-яких причин не атестовані до присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта запасу, зберігаються у ВВНЗ та ВНП ЗВО протягом одного року.

III. Організація роботи районних військових комісаріатів щодо атестування громадян України до присвоєння чергових військових звань офіцерського складу запасу

1. Районними військовими комісаріатами оформлюються атестаційні листи та інші атестаційні матеріали щодо присвоєння чергових військових звань до полковника запасу (резерву) (капітана 1 рангу запасу (резерву)) включно на офіцерів запасу (резерву) (після закінчення строків вислуги в попередньому військовому званні).

2. Про рішення районних військових комісарів щодо оформлення атестаційних матеріалів здійснюється відмітка в аркуші вивчення.

3. Подання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів на офіцерів запасу оформлюються у строки, визначені у Плані атестування військовозобов'язаних до присвоєння військових звань осіб офіцерського складу запасу.

4. Атестаційний лист, копія трудової книжки та засвідчені районним військовим комісаром копії документів про освіту, копії першої основної та додаткових сторінок, які містять відомості про громадянина України, паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) подаються за підпорядкованістю до відповідних органів військового управління.

5. Про направлення атестаційного листа та інших атестаційних матеріалів здійснюється відмітка у Книзі обліку громадян.

6. У послужних списках особових справ, послужних та алфавітних картках офіцерів запасу, на яких подано атестаційні листи та інші атестаційні матеріали, у графі "Присвоєння військових звань" здійснюється відмітка про те, коли та за яким номером їх відправлено, і зазначається порядковий номер запису в Книзі обліку громадян.

7. Після отримання витягів з наказу (по особовому складу), атестаційних листів з відміткою про присвоєння чергових військових звань офіцерського складу запасу та інших атестаційних матеріалів районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

долучають атестаційні листи та витяги з наказу (по особовому складу) до особових справ;

ставлять відмітки про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу у військово-облікових документах та в Книзі обліку громадян;

запрошують офіцерів запасу для оголошення їм про присвоєння військових звань;

надсилають витяг із наказу (по особовому складу) до військової частини за місцем проходження служби у військовому резерві офіцером.

У разі отримання атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів з відміткою про відмову в присвоєнні чергових військових звань офіцерського складу запасу районні військові комісаріати в семиденний строк здійснюють такі заходи:

ставлять відмітки про причини відмови в присвоєнні чергових військових звань офіцерського складу запасу в Книзі обліку громадян;

долучають атестаційні листи до особових справ;

ставлять відмітки в аркушах вивчення про причини відмови у присвоєнні чергових військових звань офіцерського складу запасу;

скасовують в особових справах та інших військово-облікових документах офіцерів запасу відмітки про направлення атестаційних матеріалів.

8. На офіцерів запасу, які зняті з військового обліку, атестаційні матеріали в семиденний строк після їх отримання надсилаються до районних військових комісаріатів за новим місцем перебування офіцерів запасу на військовому обліку.

IV. Організація роботи органів військового управління щодо атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу

1. Обласні військові комісаріати розглядають отримані атестаційні листи та інші атестаційні матеріали щодо присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу, вирішують питання щодо їх погодження та в семиденний строк від дня надходження матеріалів з районних військових комісаріатів подають їх до управлінь оперативних командувань. Рішення відображається в атестаційному листі в графі "Висновки прямих начальників" та засвідчується підписом обласного військового комісара і гербовою печаткою.

Атестаційні листи та інші атестаційні матеріали на офіцерів запасу подаються за підпорядкованістю до посадових осіб (через відповідні служби персоналу), яким надано право присвоювати відповідні військові звання.

Після отримання атестаційних матеріалів, витягів із наказів та атестаційних листів з відміткою про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу або про недоцільність подання до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу обласні військові комісаріати в семиденний строк від дня їх надходження надсилають зазначені документи до районних військових комісаріатів. Причини, за яких визнано недоцільним подавати кандидатури офіцерів запасу до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу, відображаються в атестаційному листі у графі "Висновки прямих начальників" та засвідчуються підписом обласного військового комісара і гербовою печаткою.

2. Служби персоналу органів військового управління вивчають отримані атестаційні листи та інші атестаційні матеріали на присвоєння первинного (крім атестаційних матеріалів на громадян, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і склали встановлені іспити) і чергових військових звань офіцерського складу запасу та подають їх на погодження відповідним посадовим особам.

На громадян України, кандидатури яких погоджено, атестаційні листи, засвідчені підписом командира (командувача, начальника) і гербовою печаткою, та інші атестаційні матеріали в семиденний строк від дня їх надходження подаються до служб персоналу вищих органів військового управління.

У цей самий строк повертаються атестаційні листи за підписом начальника служби персоналу із зазначенням причини відмови та атестаційні матеріали на громадян України, кандидатури яких не погоджено.

Служби персоналу органів військового управління, керівникам яких надано право присвоювати військові звання офіцерського складу запасу, для прийняття рішення опрацьовують проекти наказів на підставі атестаційних листів та інших атестаційних матеріалів.

У семиденний строк після підписання наказів про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу служби персоналу здійснюють такі заходи:

надсилають витяги з наказу до Кадрового центру, підпорядкованих служб персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та управлінь оперативних командувань;

ставлять відмітки про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу в атестаційних листах;

надсилають витяги з наказу, атестаційні листи та інші атестаційні матеріали до підпорядкованих обласних військових комісаріатів.

3. Служби персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щороку протягом грудня місяця опрацьовують на наступний рік графіки подання на розгляд Міністру оборони України проектів наказів про присвоєння громадянам України, які пройшли підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, первинного військового звання офіцерського складу запасу за підпорядковані ВВНЗ та ВНП ЗВО. Витяги з цих графіків після їх затвердження доводять до підпорядкованих ВВНЗ та ВНП ЗВО.

4. Служби персоналу Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України на підставі отриманих атестаційних та інших атестаційних матеріалів опрацьовують подані ВВНЗ або ВНП ЗВО проекти наказів Міністра оборони України (по особовому складу).

У семиденний строк після підписання наказів про присвоєння військових звань офіцерського складу запасу служби персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України здійснюють такі заходи:

надсилають витяги з наказів до Кадрового центру;

ставлять відмітки про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу в атестаційних листах;

надсилають витяги з наказів та атестаційні матеріали до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

V. Організація обліку громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу

1. Для ведення обліку громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, у ВВНЗ та ВНП ЗВО (за місцем їх навчання за програмою підготовки офіцерів запасу) і в районних військових комісаріатах (за місцем їх перебування на військовому обліку або проживання) ведуться окремі картотеки облікових карток.

2. ВВНЗ та ВНП ЗВО формують окрему картотеку облікових карток (додаток 10) у місячний строк після зарахування на навчання громадян за програмою підготовки офіцерів запасу.

У ВВНЗ та ВНП ЗВО картотеки облікових карток ведуться за роками вступу (поновлення) громадян на навчання; у роках вступу на навчання - за місцем їх перебування на військовому обліку або проживання, а в них - в алфавітному порядку.

У військових комісаріатах картотеки облікових карток ведуться за роками вступу (поновлення) на навчання; у роках вступу на навчання - за ВВНЗ та ВНП ЗВО, у ВВНЗ та ВНП ЗВО - в алфавітному порядку. Копії облікових карток долучаються до особових справ призовників.

3. З метою формування картотек облікових карток ВВНЗ та ВНП ЗВО у місячний строк після зарахування на навчання громадян за програмою підготовки офіцерів запасу складають два примірники облікової картки на кожного громадянина України.

У цей самий строк ВВНЗ та ВНП ЗВО направляють зарахованих на навчання громадян, у тому числі жінок, які не перебувають на військовому обліку, до військових комісаріатів за місцем їх перебування на військовому обліку з двома примірниками облікової картки, у яких районні військові комісаріати ставлять відмітку про взяття на облік. Один примірник залишається у військовому комісаріаті для формування картотеки облікових карток, інший повертається громадянином до ВВНЗ та ВНП ЗВО.

4. Облікові картки громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу та під час навчання змінили місце проживання, направляються районними військовими комісаріатами в семиденний строк до районних військових комісаріатів за новим місцем їх проживання.

5. Облікові картки громадян України, яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу, зберігаються протягом року від дати присвоєння, після чого знищуються в установленому для таких документів порядку.

6. Військові комісаріати, ВВНЗ та ВНП ЗВО мають у семиденний строк здійснювати стосовно громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, обмін повідомленнями (відомостями) щодо зняття (взяття) їх з обліку (на облік), у тому числі вступу громадянина на військову службу, зміни їх облікових даних, стану здоров'я, форми навчання, відрахування їх з навчання, поновлення на навчання.

На підставі цих повідомлень (відомостей) вносяться відповідні зміни в облікові картки.

7. Жінки, які не перебувають на військовому обліку та зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, подають до військових комісаріатів за місцем проживання заяву, що є підставою для взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних рядового складу.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання;

найменування ВВНЗ або ВНП ЗВО, у якому навчаються та проходять військову підготовку відповідно;

спеціальність, за якою проходять військову підготовку;

прохання про прийняття на військовий облік військовозобов'язаних у добровільному порядку.

 

Начальник Головного управління
персоналу - заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

А. М. Артеменко

 

Додаток 1
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 5 розділу I)

Присвоєно військове звання

 

____

наказом _________

від "___" 20__ року N _________

______
(підпис)

М. П.

_

_
(найменування закладу, який
здійснює атестування)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

на присвоєння __ військового звання "__ запасу (резерву)"
                                              (первинного, чергового)

__
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові того, хто атестується)

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

__

2. Число, місяць, рік та місце народження __

3. Освіта:

вища _________
(заклад вищої освіти та факультет, рік закінчення, спеціальність, ступінь вищої освіти)

військова _____
(військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти, рік закінчення, військово-облікова спеціальність)

4. Проходження військової служби _______
                                                                                                                      (період проходження)

5. Проходження зборів _____
(вид зборів, період проходження, найменування установи (військової частини), за якою спеціальністю, військово-облікова спеціальність, посада)

6. Постанова військово-лікарської комісії ___
__
(номер свідоцтва про хворобу, дата та ким затверджено, затверджений висновок)

7. Військове звання присвоєно ___________
                                                         (ким, коли, номер наказу)

8. Військово-облікова спеціальність, за якою перебуває на військовому обліку

__

(зворотний бік)

9. Атестація

__
__
__

Висновок того, хто атестує: __

___________
(посада, військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

10. Військова служба на посадах офіцерського складу і робота (навчання) в цивільних закладах, на підприємствах, в організаціях (заповнюється в хронологічному порядку)

З якого часу (місяць, рік)

До якого часу (місяць, рік)

Найменування посади і спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Висновки прямих начальників: __

___________
(посада, військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

__

___________
(посада, військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

__

___________
(посада, військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

ПОЯСНЕННЯ
щодо складання атестаційного листа

1. Пункти 1 - 5, 7, 8 та 10 заповнюються на підставі особової справи та послужної картки. У пункті 5 також вказуються відомості про проходження зборів під час навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

2. Пункт 6 заповнюється на підставі результатів медичного огляду військово-лікарських комісій військових комісаріатів.

3. Пункти 7, 8 заповнюються у разі присвоєння чергових військових звань офіцерів запасу.

4. У пункті 9 відображаються:

1) у разі присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу:

на громадян, які здобули вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені іспити, а також на військовослужбовців рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають повну вищу освіту, пройшли навчальні збори і склали іспити за програмою підготовки офіцерів запасу, перед закінченням строкової військової служби - стисла характеристика, ділові та моральні якості, ступінь засвоєння знань, навичок і умінь за пройденою програмою військової підготовки, тип освоєної зброї та військової техніки, результат випускних екзаменів, дата складання Військової присяги на вірність Українському народові, на якій посаді офіцерського складу та за якою військово-обліковою спеціальністю можуть бути використані в особливий період;

на військовозобов'язаних, які пройшли військову службу і здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та військовозобов'язаних, які не проходили військову службу, і на жінок, які не перебувають на військовому обліку, якщо вони здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, - стисла характеристика, ділові та моральні якості, потреба в офіцерах такої спеціальності (необхідність накопичення військово-навчених ресурсів офіцерів запасу або необхідність комплектування вакантних посад у Збройних Силах України). Додатково зазначається, на якій посаді офіцерського складу та за якою військово-обліковою спеціальністю можуть бути використані в особливий період або про посаду, на яку планується призначення (найменування посади, штатно-посадова категорія і військово-облікова спеціальність).

У висновку визначається гідність присвоєння первинного військового звання (наприклад: "Гідний присвоєння первинного військового звання "молодший лейтенант запасу");

2) у разі присвоєння чергових військових звань офіцерського складу запасу на офіцерів запасу:

які отримали позитивні висновки атестації та успішно пройшли навчальні збори за посадою, що відповідає черговому військовому званню, - стисла характеристика, ділові та моральні якості, результати проведення навчальних зборів, відомості про посаду, на якій проходили навчальні збори (найменування посади, штатно-посадова категорія і військово-облікова спеціальність);

які не проходили навчальні збори та призначені на особливий період на посади, штатна категорія яких відповідає черговому військовому званню або вище, за умови здобуття відповідної освіти чи необхідного досвіду роботи на керівних посадах, споріднених з їх військово-обліковими спеціальностями, - стисла характеристика, ділові та моральні якості, відомості про освіту або досвід роботи на керівних посадах, споріднених з їх військово-обліковими спеціальностями, відомості про посаду, на яку призначені в особливий період (номер команди, найменування посади, штатно-посадова категорія і військово-облікова спеціальність);

які не проходили навчальні збори та перебувають на спеціальному військовому обліку, за умови здобуття відповідної освіти чи необхідного досвіду роботи на керівних посадах, споріднених з їх військово-обліковими спеціальностями, - стисла характеристика, ділові та моральні якості, відомості про освіту або досвід роботи на керівних посадах, споріднених з їх військово-обліковими спеціальностями, відомості про перебування на спеціальному обліку (номери переліку та повідомлення).

У висновку визначається гідність присвоєння чергового військового звання (наприклад: "Гідний присвоєння чергового військового звання "капітан запасу").

Атестація підписується:

у військовій частині - командиром військової частини;

у військовому комісаріаті - військовим комісаром;

у ВВНЗ та ВНП ЗВО - керівником навчального підрозділу, який здійснює підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

5. У пункті 11 зазначаються висновки начальників, що є прямими начальниками для осіб, які підписують текст та висновки атестації.

 

Додаток 2
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 3 розділу II)

КНИГА
обліку громадян України, кандидатури яких подано до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу

__________
(найменування районного військового комісаріату)

__________

 

Розпочато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року

На ________ арк.

N
з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) того, хто атестується

Рік народження

Військово-облікова спеціальність, за якою перебуватиме (перебуває) на військовому обліку

Коли та за яким вихідним номером подано атестаційний лист та інші атестаційні матеріали до обласного військового комісаріату

Підстава до атестування

Військове звання, яке присвоєно, номер і дата наказу або причини відмови

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Додаток 3
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

ДОВІДКА
про зарахування громадян України для проходження військової підготовки

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Наказ начальника вищого військового навчального закладу (ректора закладу вищої освіти) про зарахування студентів для проходження військової підготовки

номер і дата наказу

пункт наказу

1

2

3

4

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)

________________

___________
(військове звання)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 4
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

ДОВІДКА
про завершення громадянами України військової підготовки

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер протоколу випускного іспиту

Пункт протоколу випускного іспиту

1

2

3

4

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
__

___________
(військове звання)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 5
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

ДОВІДКА
до проекту наказу Міністра оборони України (по особовому складу) про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу

Військово-облікова спеціальність

Кількість громадян України, визначена для здійснення навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Кількість громадян України, які пройшли повний курс навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Відраховано з навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Не закінчили навчання у закладах вищої освіти

Поновлено на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Інші причини

Включено до проекту наказу

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
_______________

___________
(військове звання)


(підпис)

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

Примітка. Довідка відпрацьовується за роками зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу (за кожний рік окремо).

 

Додаток 6
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

ДОВІДКА
про подання до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу

Видана ______,
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____ р. н., у тому, що він (вона) під час навчання у _____
       (рік народження)                                                                                                                    (назва вищого військового навчального

__
закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)

у період з _ року по __________ року пройшов(ла) повний
                                       (число, місяць, рік)                                              (число, місяць, рік)

курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за військовою спеціальністю _______, військово-облікова спеціальність , _________ склав(ла) Військову присягу на
                                                                                               (число, місяць, рік)

вірність Українському народові, здав(ла) встановлені іспити та включений(а) до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу.

Довідка видана для пред'явлення до районного військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання).

Довідка дійсна протягом шести місяців від дати її видачі.

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)

________________

___________
(військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 7
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

СПИСОК
громадян України, що включені до проекту наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата подання проекту наказу

Примітка

1

2

3

4

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
________________

___________
(військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 8
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

ДОВІДКА
про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу запасу

Видана ______,
(прізвище, ім'я, по батькові)

______ р. н., у тому, що він (вона) під час навчання у ____
        (рік народження)                                                                                                                            (назва вищого військового

_
навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)

у період з __________ року по _ року пройшов(ла) повний
                                   (число, місяць, рік)                                             (число, місяць, рік)

курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за військовою спеціальністю ____, військово-облікова спеціальність ___________, ___________ склав(ла) Військову присягу на
                                                                                                 (число, місяць, рік)

вірність Українському народові, здав(ла) встановлені іспити та згідно з наказом Міністра оборони України від ___________ N _________ йому (їй)
                                         (число, місяць, рік)

присвоєно первинне військове звання "молодший лейтенант запасу".

Довідка видана для пред'явлення до районного військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання).

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
_______________

___________
(військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 9
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 4 розділу II)

Кутовий штамп
 вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти

 

ДОНЕСЕННЯ
про надсилання особових справ і військово-облікових документів до районних військових комісаріатів

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Куди направлено особову справу

Примітка

районний військовий комісаріат

вихідний номер, дата відправлення

1

2

3

4

5

6

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
___

___________
(військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 10
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу
(пункт 2 розділу V)

ОБЛІКОВА КАРТКА

Прізвище ____ Ім'я ______ По батькові __ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______

Народився(лася) "___" ____ року, місце народження _____

__

Найменування вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти за місцем навчання за програмою підготовки офіцерів запасу __
__

Найменування районного військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку (місцем проживання) _______
__

Місце проживання та номер телефону _____
__

Начальник вищого військового навчального закладу
(керівник військового навчального підрозділу закладу вищої освіти)
_______________

___________
(військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

Відмітка про взяття на облік _
                                                                                                                       (число, місяць, рік)

Військовий комісар

__

___________
(військове звання)


(підпис)

М. П.

_________
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
27 березня 2018 року N 130

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2018 р. за N 507/31959

ЗРАЗОК
військового квитка офіцера запасу

(внутрішній бік обкладинки)

 
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК

Серія АА N 000000

УКРАЇНА

____
(прізвище,

____
ім'я та по батькові)

Особистий номер         __________

 
 
Фото
власника
(35 х 45 мм)
 
 
 


 

 
 
М. П. 
 

_______
(підпис офіцера)


______

1. Число, місяць, рік і місце народження

______
______
______
______
2. Військовий квиток виданий

"___" ____ року
______
                                  (найменування органу)
______
______

М. П.               ______
                                                              (посада,
                         ______
                         ______
                                          військове звання, підпис)

АА N 000000

______
3. Освіта:
а) загальна середня або професійно-технічна
______
______
______
______
______
______
______
______

б) вища ___________
______
______
______
______
______
______
______

______
4. Військове звання _
______
присвоєне наказом _
______

N ______ від "___" _____ року

5. Військово-облікова спеціальність ______

6. Профіль _________
______

7. Розряд обліку _________

8. Військову присягу на вірність Українському народові прийняв

"___" ___ року

  

  

____

11. Звільнення у запас (у відставку)

Наказом _________
_____

N ____ від "___" _____ року

звільнений в запас (у відставку)
______
______
______
______
 
М. П.                _____
                                                                (посада,
                         _____
                                                 військове звання, підпис)

                        "___" _____ року

АА N 000000

______
12. Присвоєння чергових військових звань у запасі
Військове звання ___
______
присвоєно наказом _
N _____ "____" ____ року
                        ______
                                                                (посада,
М. П.               ______
                                                 військове звання, підпис)
______
Військове звання ___
______
присвоєно наказом __
N _____ "____" ____ року
                        ______
                                                                (посада,
М. П.               ______
                                                  військове звання, підпис)

АА N 000000

______

Військове звання ___
______

присвоєно наказом _

N _____ "____" ____ року

                        ______
                                                               (посада,
М. П.               ______
                                                військове звання, підпис)
______

Військове звання ___
______

присвоєно наказом _

N _____ "____" ____ року

                        ______
                                                               (посада,
М. П.               ______
                                                військове звання, підпис)

______

13. Проходження навчальних зборів

У _______ році пройшов "______" денні збори

при ___
                           (найменування військової частини)

на посаді __________
військово-облікова спеціальність __
                        ______
                                                                (посада,
М. П.               ______
                                               військове звання, підпис)

______

У _____ році пройшов "___" денні збори

при __
                            (найменування військової частини)

на посаді __________ військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                                 (посада,
М. П.               ______
                                                   військове звання, підпис)

_____

У _______ році пройшов "______" денні збори

при __
                              (найменування військової частини)

на посаді __________
військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                              (посада,
М. П.               ______
                                                 військове звання, підпис)
______

У _____ році пройшов "___" денні збори

при __
                          (найменування військової частини)

на посаді __________
військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                              (посада,
М. П.               ______
                                               військове звання, підпис)

АА N 000000

_____

У _________ році пройшов "_____" денні збори

при ___
                      (найменування військової частини)

на посаді __________
військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                             (посада,
М. П.               ______
                                               військове звання, підпис)
______

У _____ році пройшов "___" денні збори

при ___
                            (найменування військової частини)

на посаді __________ військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                               (посада,
М. П.               ______
                                                військове звання, підпис)

АА N 000000

______

У _____ році пройшов "___" денні збори

при __
                                (найменування військової частини)

на посаді __________
військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                                 (посада,
М. П.               ______
                                                 військове звання, підпис)
______

У ___________ році пройшов "_____" денні збори

при __
                          (найменування військової частини)

на посаді __________
військово-облікова спеціальність __

                        ______
                                                                (посада,
М. П.                _____
                                                військове звання, підпис))

______

14. Відомості про видачу й вилучення мобілізаційного розпорядження
 

 

  

_____

15. Відомості про призов на військову службу і призначення на посаду

"____" ____ року призваний

до ___
(найменування органу)
_____
(місто, область)

і зарахований у команду N _______

Паспорт серії ____ N
______
                                 (зданий, не зданий)

Особистий номер __
                                                       (вручений, не вручений)

                        ______
                                                             (посада,
М. П.               ______
                                               військове звання, підпис)

______

Призначений на посаду _________
______

наказом ___________

N _____ від "___" ____ року

                        ______
                                                                (посада,
М. П.               _____
                                                  військове звання, підпис)

______

Призначений на посаду _________
______
наказом ___________
N _____ від "___" ____ року

                        ______
                                                                (посада,
М. П.               ______
                                                   військове звання, підпис)

_____

16. Окремі відмітки

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

АА N 000000

_____

 

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

АА N 000000

______

17. Відомості про сімейний стан (прізвище, ім'я та по батькові дружини; ім'я, число, місяць та рік народження дітей)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

______

18. Відмітки про постановку на військовий облік та зняття з обліку

   

  

  

______

19. Відмітка про виключення з військового обліку

"___" _______ року

Виключений з обліку
______
                                  (найменування органу)
______
(місто, область)
______
(причина виключення з обліку
______
та підстава)

М. П.               ______
                                                                (посада,
                        ______
                                               військове звання, підпис)

"___" ____ року

АА N 000000

______

20. Правила військового обліку й обов'язки офіцера запасу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і які не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік.

 
АА N 000000

______

Офіцери запасу в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

У воєнний час виїзд офіцерів запасу з місця проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється.

Офіцери запасу, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" офіцери запасу зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.

Під час мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу, зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів)

_______

За порушення офіцерами запасу правил військового обліку, неявку їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, умисне зіпсування або недбале зберігання офіцерами запасу військових квитків, яке спричинило їх втрату, та порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію офіцери запасу притягаються до адміністративної відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

З правилами військового обліку й обов'язками офіцера запасу ознайомлений

_____
(підпис офіцера запасу)

"___" ____ року

_

21. Антропометричні дані

Зріст

Розмір головного убору

Розмір протигаза

Розмір одягу

Розмір взуття

 

 

 

 

 


Група крові __

Резус-належність _________

 

АА N 000000

 

Начальник Головного управління
персоналу - заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

А. М. Артеменко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали