ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.07.2011 р. N 851

Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Луганська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 29 серпня 2011 року N 1087 (Розпорядження N 1087)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), на виконання вимог Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), з метою забезпечення реалізації та гарантування права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація та її структурні підрозділи:

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Луганська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Мірошника Р. В.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
15.07.2011 N 851

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Луганська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583).

1.2. Порядок визначає організацію доступу до публічної інформації, регулює питання оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію й забезпечення права запитувача на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Луганська обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація) та її самостійні структурні підрозділи із статусом юридичної особи (далі - структурні підрозділи).

1.3. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні облдержадміністрації та її структурних підрозділів, забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

1.4. Відповідальним структурним підрозділом за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них, а також оприлюднення інформації, передбаченої статтею 15 Закону (Закон N 2939-VI), є управління у справах преси та інформації облдержадміністрації (далі - Управління).

Відповідальними за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до структурних підрозділів, та надання відповідей на них, а також за оприлюднення публічної інформації, що знаходиться у їх розпорядженні, є відповідні структурні підрозділи.

1.5. Публічна інформація, розпорядником якої є облдержадміністрація та її структурні підрозділи, - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання облдержадміністрацією та її структурними підрозділами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні облдержадміністрації та її структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

1.6. Публічна інформація про діяльність облдержадміністрації та її структурних підрозділів може надаватися на паперових носіях, в усній та електронній формах.

1.7. Запит на інформацію - це прохання запитувача інформації в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

1.8. Запитувачі публічної інформації - це фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.9. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.10. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить пропозиції (зауваження), заяву (клопотання) або скаргу, то у відповіді на інформаційний запит запитувачу повідомляється, що у цій частині відповідь йому буде направлено окремо у строк, передбачений Законом України "Про звернення громадян".

1.11. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні облдержадміністрації та її структурних підрозділів, обмежується щодо інформації, яку чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

2. Оприлюднення публічної інформації

2.1. Облдержадміністрація та її структурні підрозділи зобов'язані оприлюднювати публічну інформацію згідно з переліком (додаток 1) на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

2.2. Систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації публічної інформації забезпечує Управління.

2.3. Облдержадміністрація та її структурні підрозділи можуть додатково оприлюднювати публічну інформацію в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах та у будь-який інший спосіб, передбачений Законом (Закон N 2939-VI).

2.4. Самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації, структурні підрозділи апарату облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, районні держадміністрації, які є розробниками проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації, повинні не пізніше ніж за 21 робочий день до дати їх розгляду з метою прийняття надавати загальному відділу апарату облдержадміністрації ці проекти в електронному та паперовому вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. (Розпорядження N 1087)

(Порядок доповнено пунктом 2.4 згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 29.08.2011 р. N 1087) (Розпорядження N 1087)

2.5. Загальний відділ апарату облдержадміністрації розміщує проекти нормативно-правових актів облдержадміністрації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації протягом доби з дня отримання цих проектів від розробників. (Розпорядження N 1087)

(Порядок доповнено пунктом 2.5 згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 29.08.2011 р. N 1087) (Розпорядження N 1087)

3. Надання інформації за запитами на інформацію

3.1. Запитувач має право звернутися до облдержадміністрації, її структурних підрозділів із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.3. Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додатки 2, 3, 4), які можна отримати в Управлінні та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

3.5. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник Управління або відповідальна особа з питань запитів на інформацію структурного підрозділу, до якої звернулась особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3.6. Запит на інформацію може бути подано до облдержадміністрації, її структурних підрозділів в робочий час згідно з режимом роботи облдержадміністрації.

3.7. У разі якщо у запиті на інформацію не зазначено, в якій формі запитувач бажає отримати відповідь, то вважається, що відповідь має бути надано у письмовій формі.

3.8. На вимогу запитувача йому надається копія запиту, на першому аркуші якої проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування облдержадміністрації, її структурного підрозділу, дати надходження та вхідного номера запиту.

3.9. Запити на інформацію від громадян (іноземців, осіб без громадянства), об'єднань громадян без статусу юридичної особи, що надійшли до облдержадміністрації, отримує відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, а запити від юридичних осіб - загальний відділ апарату облдержадміністрації, які ідентифікують отриманий документ як запит на інформацію згідно зі статтею 1 (Закон N 2939-VI), частиною першою статті 19 Закону (Закон N 2939-VI).

З часу отримання запиту на інформацію невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, працівник відділу роботи із зверненнями громадян, загального відділу апарату облдержадміністрації передає запит до Управління для реєстрації та опрацювання.

3.10. Управління реєструє та опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові обласної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови, заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації та облдержадміністрації в цілому, у спеціальних картках

реєстрації запитів на інформацію згідно з формою (додаток 5).

3.11. Запити на інформацію, які надійшли до структурних підрозділів облдержадміністрації, реєструються та опрацьовуються відповідальними особами з питань запитів на інформацію структурних підрозділів облдержадміністрації.

4. Розгляд запитів на інформацію, які подані на особистому прийомі

4.1. Запит, який подано на особистому прийомі голови облдержадміністрації, його заступників, заступника голови - керівника апарату, оформлюється працівником відділу роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (зі слів запитувача) відповідно до вимог підпунктів 3.3, 3.4, 3.8 цього Порядку і передається невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, до Управління для реєстрації та опрацювання.

У цей же день Управління реєструє запит відповідно до вимог підпункту 3.11 цього Порядку і передає його копію для виконання структурному підрозділу облдержадміністрації, до компетенції якого належать питання, що містяться у запиті.

4.2. Структурний підрозділ, який отримав копію запиту на інформацію, невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з часу її отримання, здійснює реєстрацію запиту та подальший його розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті, та надає її до Управління. Водночас із наданням зазначеної інформації у письмовій формі структурний підрозділ надає її на електронну адресу Управління в електронній формі (файлом формату Word).

4.3. Управління перевіряє повноту та достовірність інформації і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом (Закон N 2939-VI) строк.

4.4. Відповідь на запит на інформацію, який подано на особистому прийомі керівника структурного підрозділу (його заступників), готує цей структурний підрозділ і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом (Закон N 2939-VI) строк.

5. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли поштою, факсом, електронною поштою

5.1. Письмові запити на інформацію, адресовані облдержадміністрації, які отримані загальним відділом, відділом роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, поштою, факсом, передаються працівниками цих відділів до Управління відповідно до вимог підпункту 3.9 цього Порядку.

Запити на інформацію, що надійшли на електронну адресу облдержадміністрації (файлом формату Word), роздруковуються працівниками загального відділу апарату облдержадміністрації на паперовий носій та передаються до Управління відповідно до вимог підпункту 3.9 цього Порядку.

Водночас ці запити також пересилаються працівниками загального відділу апарату облдержадміністрації на електронну адресу Управління.

5.2. Працівники Управління реєструють запити та передають їх копії на виконання структурним підрозділам, до компетенції яких належать відповідні питання, а структурні підрозділи реєструють, розглядають їх та надають до Управління вичерпну інформацію за результатами такого розгляду у порядку та строки, передбачені підпунктами 4.1, 4.2 цього Порядку.

Управління перевіряє повноту та достовірність інформації і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом (Закон N 2939-VI) строк.

5.3. Письмові запити на інформацію, що надійшли поштою, факсом, електронною поштою (файлом формату Word) до структурного підрозділу, реєструються і розглядаються цим структурним підрозділом.

Структурний підрозділ самостійно готує відповідь на запит на інформацію і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом (Закон N 2939-VI) строк.

6. Розгляд усних запитів на інформацію, у тому числі отриманих по телефону

6.1. Запит на інформацію, який надійшов до облдержадміністрації в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється і передається до Управління працівниками загального відділу, відділу роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації аналогічно запиту на інформацію, який подано на особистому прийомі голови облдержадміністрації, його заступників, заступника голови - керівника апарату.

Подальше опрацювання та розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюються відповідно до підпунктів 4.1 - 4.3 цього Порядку.

6.2. Запит на інформацію, який надійшов до структурного підрозділу в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформлюється і реєструється відповідальною особою з питань запитів на інформацію цього структурного підрозділу.

Подальший розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюються аналогічно запиту на інформацію, який прийнято на особистому прийомі керівника структурного підрозділу (його заступників).

7. Інші питання розгляду запитів на інформацію

7.1. У разі, коли облдержадміністрація, її структурні підрозділи не володіють запитуваною інформацією, запит перенаправляється Управлінням, структурними підрозділами належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7.2. Управління, структурні підрозділи забезпечують надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші строки, визначені Законом (Закон N 2939-VI).

7.3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі якщо запитувана інформація не може бути надана в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили, відповідно до вимог частин шостої (Закон N 2939-VI), сьомої статті 22 Закону (Закон N 2939-VI).

7.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Управління, структурний підрозділ можуть продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів, повідомивши про це запитувача відповідно до вимог частини четвертої статті 20 Закону (Закон N 2939-VI).

7.5. Управління, структурний підрозділ мають право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:

1) облдержадміністрація, структурний підрозділ не володіють і не зобов'язані відповідно до їх компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону (Закон N 2939-VI);

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі, із зазначенням відомостей, передбачених частинами четвертою (Закон N 2939-VI), п'ятою статті 22 Закону (Закон N 2939-VI).

7.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Однак у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок формату А4, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Управління, структурний підрозділ невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту, повідомляють про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом двох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів визначається облдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7.7. Структурні підрозділи забезпечують надання на електронну адресу Управління інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до цих структурних підрозділів, у день їх надходження (за наявності) згідно з формою (додаток 6).

7.8. Управління забезпечує ведення обліку запитів на інформацію, які надходять до облдержадміністрації, та здійснює щотижневе оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації відповідної інформації.

8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів

8.1. Посадові та службові особи облдержадміністрації та її структурних підрозділів несуть відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації згідно з чинним законодавством.

8.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону (Закон N 2939-VI);

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

9. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

9.1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону (Закон N 2939-VI);

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів;

10) інші дії або бездіяльність, які призвели до порушень прав і законних інтересів запитувача.

9.2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені облдержадміністрацією та її структурними підрозділами, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом (Закон N 2939-VI).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті облдержадміністрації

N
з/п

Публічна інформація

Відповідальні виконавці

Строк оприлюднення

1

2

3

4

1.

Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності обласної держадміністрації

юридичний відділ апарату обласної держадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

2.

Фінансові ресурси обласної держадміністрації (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

відділ фінансового забезпечення апарату обласної держадміністрації, Головне фінансове управління обласної держадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

3.

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті облдержадміністрацією та її структурними підрозділами

загальний відділ апарату обласної держадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

4.

Проекти нормативно-правових актів обласної держадміністрації


загальний відділ апарату облдержадміністрації (Розпорядження N 1087)


протягом доби з дня отримання від розробників (Розпорядження N 1087)

5.

Проекти рішень Луганської обласної ради, які вносяться на розгляд обласної ради облдержадміністрацією

самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації, її апарату, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, які є їх розробниками

невідкладно, але не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду

6.

Умови отримання послуг, що надаються облдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

7.

Система обліку, види інформації, яку зберігає облдержадміністрація та її структурні підрозділи

загальний відділ, юридичний відділ, відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної держадміністрації, самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

8.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань облдержадміністрації

організаційний відділ апарату обласної держадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

9.

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки облдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної держадміністрації, самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

10.

Правила внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

відділ кадрової роботи апарату обласної держадміністрації, самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

11.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, які надійшли до облдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, самостійні структурні підрозділи облдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

12.

Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, та їх керівників

загальний відділ апарату обласної держадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

13.

Інша інформація про діяльність облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділів, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

самостійні структурні підрозділи та апарат облдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 29.08.2011 р. N 1087) (Розпорядження N 1087)

 

Додаток 2
до Порядку

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Луганська обласна держадміністрація
пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3-а
м. Луганськ, 91016
(або назва самостійного структурного підрозділу облдержадміністрації)


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 3
до Порядку

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Луганська обласна держадміністрація
пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3-а
м. Луганськ, 91016
(або назва самостійного структурного підрозділу облдержадміністрації)


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 4
до Порядку

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Луганська обласна держадміністрація
пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3-а
м. Луганськ, 91016
(або назва самостійного структурного підрозділу облдержадміністрації)


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 5
до Порядку

Реєстраційно-контрольна картка запиту на публічну інформацію

Лицьовий бік

Прізвище, ім'я, по батькові або найменування запитувача

 

Адреса

м.

вул.

буд.

кв.

Телефон

 

Ел. адреса

 

Дата надходження

Індекс документа

Короткий зміст

 

Резолюція

Термін виконання

 

Відповідь надати
/поштою, телефоном, ел. поштою, в усній формі/

 

Зворотний бік

Дата передачі на виконання

Кому направлено документ

Розписка про одержання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про виконання

 

Додаток 6
до Порядку

Інформація
про запити на публічну інформацію, що надійшли до
____
(найменування структурного підрозділу облдержадміністрації)

Період, за який надійшли запити

Статус запитувача

Колек-
тивний

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юридична особа

Фізична особа

Особистий прийом

тел./
факс

e-mail

Пош-
тою

Запи-
сано на вимогу запиту-
вача

Інфор-
мацію надано

Надіслано за належ-
ністю 

Відмов-
лено 

Термін продов-
жено

На вико-
нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали