ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.06.2011 р. N Р-433/0/3-11

Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) та Указом Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011):

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація (далі - Порядок), що додається.

1.2. Форму запиту на інформацію (додається).

2. Головам районних державних адміністрацій до 29 червня 2011 року:

2.1. Затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації.

2.2. Визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та внести відповідні зміни до посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи.

3. Управлінню преси та інформації обласної державної адміністрації:

3.1. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

3.2. Довести Порядок та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на загальний відділ облдержадміністрації, контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н. Л.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
23.06.2011 N Р-433/0/3-11

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпропетровська обласна державна адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон).

1.2. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

розпорядник інформації - Дніпропетровська обласна державна адміністрація;

загальний відділ облдержадміністрації - спеціальний структурний підрозділ, що забезпечує доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом (Закон N 2939-VI).

1.3. Облдержадміністрація не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Порядок надання інформації за запитами

2.1. Запити на інформацію подаються до облдержадміністрації в усній чи письмовій формі на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації:

на поштову адресу: 49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: public@adm.dp.ua;

телефаксом: (056) 770-31-22;

за телефоном: (056) 742- 70-69.

2.2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), так і шляхом заповнення затвердженої форми (додається).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє особа, відповідальна за доступ до публічної інформації, відділу по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації або інша особа, визначена відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

У разі недотримання вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму отримання інформації.

2.3. Облдержадміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, облдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.4. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до облдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом облдержадміністрації.

2.5. Загальний відділ облдержадміністрації після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його заступникові голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. Заступник голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень визначає відповідальний структурний підрозділ за розгляд запиту на інформацію.

2.6. Відповідь на запит надається за підписом заступника голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, яка візується лише начальником структурного підрозділу, визначеного відповідальним за розгляд запиту на інформацію, особою, відповідальною за доступ до публічної інформації такого підрозділу. Після цього запит реєструється у загальному відділі облдержадміністрації і відправляється заявникові.

2.7. Облдержадміністрацією не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами облдержадміністрації визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).

2.8. У разі якщо облдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо облдержадміністрація не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону (Закон N 2939-VI), заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

2.9. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друкування документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друкування визначається облдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за друкування або копіювання, інформація надається безкоштовно.

При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друкування не стягується.

2.10. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації, проводиться в будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації (перший поверх, регіональний інформаційно-ресурсний центр "Відкрита влада") головним спеціалістом, відповідальним за доступ до публічної інформації, відділу роботи із зверненнями громадян або спеціалістом, який його заміщує відповідно до посадових обов'язків, у такому порядку.

2.11. При зверненні особи з проханням надати виписку, копіювати, сканувати інформацію тощо, яка зберігається в загальному відділі облдержадміністрації, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається заступникові голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

2.12. Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації дає доручення начальникові загального відділу облдержадміністрації підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх головному спеціалістові, відповідальному за доступ до публічної інформації, відділу роботи із зверненнями громадян або спеціалістові, який його заміщує відповідно до посадових обов'язків, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами.

Після ознайомлення з документами головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян, відповідальний за доступ до публічної інформації, робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію.

2.13. Копіювання, друкування інформації здійснюється загальним відділом після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з оформленням відповіді.

Якщо у місячний строк з моменту надходження до облдержадміністрації запиту не надаються документи, що підтверджують повну оплату витрат, в системі "Док Проф" чи журналі обліку робіт з надання виписок, копіювання, сканування, друкування інформації за запитами на інформацію робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит.

2.14. Загальний відділ облдержадміністрації здійснює контроль та систематично інформує заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про кількість і характер запитів на інформацію та доводить зазначену інформацію до управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації для оприлюднення.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
преси та інформації
облдержадміністрації

С. С. Мілютін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
23.06.2011 N Р-433/0/3-11

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних та юридичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ

Кому: Дніпропетровська облдержадміністрація


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи

 


Вид, назва, реквізити чи зміст документу, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я хотів би отримати доступ до інформації про...

 


     Прошу надати мені відповідь у визначений Законом (Закон N 2939-VI) термін.

     Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати E-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)


     Вибрати категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 


 

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління
преси та інформації
облдержадміністрації

С. С. Мілютін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали