Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2012

м. Київ

N 938


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2012 р. за N 1569/21881

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного казначейства України від 04 листопада 2002 року N 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за N 919/7207 (із змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 14 травня 2010 року N 263 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2010 року за N 384/17679 (із змінами).

6. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23.08.2012 N 938

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2012 р. за N 1569/21881


Порядок
казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Бюджетного кодексу України.

1.2. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), фінансовими органами та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними радами або їх виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами (в разі якщо відповідні органи не створені) (далі - місцеві фінансові органи), платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - мережа) - згрупована головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) відповідно до законодавства вичерпна інформація щодо розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевих бюджетів;

місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього наказу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські голови (в разі якщо вони забезпечують виконання функцій місцевого фінансового органу, коли такий орган не створено згідно із законом) віднесені до місцевих фінансових органів.

При казначейському обслуговуванні коштів місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

1.4. У разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, встановлені статтею 117 Бюджетного кодексу України.

2. Основні положення про організацію роботи

2.1. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до законодавства.

Після затвердження місцевих бюджетів місцеві фінансові органи подають за місцем обслуговування до органу Казначейства рішення про затвердження відповідних бюджетів, програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, затверджені рішеннями про місцеві бюджети. При внесенні змін до місцевого бюджету подаються рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, ухвалені відповідною радою. Розпорядження, які видаються на виконання програм, ухвалених відповідною радою, подають розпорядники, які є їх виконавцями.

У разі виявлення в процесі казначейського обслуговування невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному законодавству органи Казначейства інформують для прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство фінансів України - стосовно бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів міст Києва та Севастополя; Раду міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим; обласні державні адміністрації - стосовно районних та міських (міст обласного значення) бюджетів; міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів; районні державні адміністрації - стосовно міських (міст районного значення), сільських, селищних бюджетів та бюджетів їх об'єднань; виконавчі органи міських рад - стосовно бюджетів районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення, що входять до складу цих міст та виконують рішення відповідних рад про місцеві бюджети.

2.2. У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства здійснюють такі функції:

обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету;

відкривають рахунки в національній валюті в органах Казначейства:

для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі - платежі), на ім'я органу Казначейства у розрізі кодів класифікації доходів бюджету та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети міст Києва і Севастополя, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування);

розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації;

здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти місцевих бюджетів за належністю;

формують розрахункові документи і проводять повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів на підставі відповідних документів органів, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами;

здійснюють безспірне списання коштів місцевих бюджетів за судовими рішеннями про стягнення коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами;

щодня перераховують залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;

здійснюють покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та надання середньострокових позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в установленому законодавством порядку;

здійснюють операції на рахунках, відкритих в органах Казначейства;

надають фінансовим органам виписки з рахунків;

надають виписки з рахунків для зарахування надходжень бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України) з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення;

ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів;

здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов'язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

здійснюють безспірне вилучення коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

проводять взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;

складають фінансову та бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану за штатами і контингентами;

подають звітність Міністерству фінансів України та місцевим фінансовим органам у встановлені строки за формами, встановленими Міністерством фінансів України.

2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються в органах Казначейства відповідно до законодавства.

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в органах Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів класифікації доходів бюджету.

2.4. Після затвердження місцевих бюджетів місцеві фінансові органи складають розпис місцевих бюджетів, який включає: річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів); річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - Розпис місцевих бюджетів), за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку і на паперових та електронних носіях направляють органам Казначейства у визначені законодавством строки.

2.5. У разі якщо розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Казначейства повертає його місцевому фінансовому органу на доопрацювання із супровідним листом, який містить обґрунтування причини повернення.

2.6. У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства можуть використовувати систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" з використанням ключів електронних цифрових підписів акредитованого центру сертифікації ключів Казначейства України.

2.7. До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Казначейства, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів при заповненні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів (наведені у додатках до цього Порядку), у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації" (у відповідному відмінку) проставляють код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

3. Обслуговування місцевих бюджетів за доходами

3.1. Платники податків сплачують платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв'язку та органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем проживання) платника.

У разі безготівкової форми оплати розрахункові документи, які подаються платниками податків до установ банків, оформляються згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють безготівкові розрахунки в Україні.

3.2. Сплата платежів до місцевого бюджету готівкою здійснюється платниками через каси установ банків, підприємств поштового зв'язку та органи місцевого самоврядування.

Підставою для підтвердження зарахування до місцевого бюджету платежів, сплачених готівкою, є: касові документи, видані банками, операторами поштового зв'язку; квитанції, видані органами місцевого самоврядування, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

3.3. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позик місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється виключно через рахунки, відкриті в органах Казначейства.

3.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:

повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів;

розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;

перерахування до державного бюджету та місцевих бюджетів коштів, що передаються з місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної ради про місцеві бюджети;

проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

погашення позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;

зарахування коштів на рахунки для обліку надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

3.5. Порядок повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, а також взаємодії органів Казначейства з органами, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень до бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами.

3.6. Органи Казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів за доходами здійснюють операції: за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів; за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, у порядку, встановленому законодавством.

3.7. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства).

Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів у Головних управліннях Казначейства відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, а саме:

перший - для акумулювання доходів, які відповідно до Бюджетного кодексу України закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

другий - для акумулювання доходів, які відповідно до Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Кількість інших рахунків, які відкриваються в органах Казначейства для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.

Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів), у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.

3.8. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.

Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, Головні управління Казначейства відкривають рахунки для кожного місцевого бюджету. Кількість рахунків для акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання.

Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів за день (з урахуванням повернень), у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.

3.9. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішення місцевої ради розподіляються між загальним та спеціальним фондами цього бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.

Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів, що надійшли за день (з урахуванням повернень), розподіляються Головними управліннями Казначейства між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету.

За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів засобами програмного забезпечення у регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні рахунки.

3.10. Платежі, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету, у кінці дня (з урахуванням повернень), за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів.

3.11. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.

Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу, у кінці дня (з урахуванням повернень) розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України.

Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно.

Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників.

3.12. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.

Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (з урахуванням повернень), розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів.

3.13. Щодня у регламентований час органи Казначейства формують виписки з рахунків для зарахування надходжень місцевих бюджетів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та у разі потреби роздруковують їх.

Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення.

4. Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї

4.1. Головні розпорядники до початку бюджетного року визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з проектом рішення про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів) та органу Казначейства, в якому вони обслуговуються.

4.2. Розпорядники нижчого рівня поділяються на такі, що мають власну мережу, та на розпорядників бюджетних коштів без мережі.

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачі бюджетних коштів, в процесі складання, затвердження та подання власної мережі застосовують положення, визначені для головних розпорядників.

4.3. Мережа складається головними розпорядниками за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на наступний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

У разі якщо за певним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів на наступний бюджетний період бюджетна установа в особі її керівника визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за цим кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів підлягає обов'язковій перевірці на відповідність встановленим вимогам до мережі та рішенню (проекту рішення) про відповідний місцевий бюджет.

У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам до мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у мережу вносяться відповідні зміни. Реєстр змін до мережі з обґрунтуванням, затверджений головним розпорядником та погоджений відповідним фінансовим органом, подається головним розпорядником на паперових та електронних носіях до органу Казначейства за місцем його обслуговування за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. При цьому повторно мережа до органу Казначейства не подається.

4.4. До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.

4.5. Юридична особа, що включається до мережі, не може одночасно мати статус розпорядника бюджетних коштів та одержувача бюджетних коштів.

4.6. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.

4.7. Бюджетна установа в особі її керівника не може бути одночасно головним розпорядником та розпорядником бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.

Розпорядники коштів державного бюджету можуть відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України визначатися лише головними розпорядниками коштів місцевого бюджету за бюджетними призначеннями місцевого бюджету, що не передбачають видатків, пов'язаних з утриманням цих установ з основної діяльності.

У такому разі головний розпорядник коштів місцевого бюджету - установа державного бюджету самостійно здійснює видатки для виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету, або формує мережу, до якої включаються бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів цього місцевого бюджету, та/або одержувачі.

4.8. Головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня.

4.9. Розпорядник нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників одного місцевого бюджету.

4.10. Розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.

4.11. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за коштами одного місцевого бюджету.

4.12. До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами та внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством. До відокремлених структурних підрозділів розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) застосовуються положення, визначені для розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).

4.13. Головний розпорядник включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.

У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.

4.14. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за коштами одного місцевого бюджету лише за різними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

4.15. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних бюджетів.

4.16. Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.

4.17. Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках.

Один примірник мережі залишається у головного розпорядника, другий примірник - у місцевому фінансовому органі, третій подається головним розпорядником до органу Казначейства за місцем його обслуговування.

4.18. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) відповідальні за достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі).

Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановленних вимог до складання мережі.

4.19. Мережа подається на паперових і електронних носіях до органу Казначейства з урахуванням особливостей подання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави, не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

4.20. Органи Казначейства здійснюють перевірку відповідності поданої мережі переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, встановленим вимогам до складання мережі.

У разі недотримання установленого порядку складання, затвердження, подання та основних вимог до мережі (у тому числі в процесі внесення змін до неї), виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів документ протягом двох робочих днів повертається органом Казначейства відповідному розпоряднику бюджетних коштів, що його подав, на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Органи Казначейства є користувачами мережі.

4.21. У процесі виконання місцевих бюджетів може виникнути необхідність внесення змін до мережі (у разі включення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів тощо). У такому випадку головний розпорядник подає на погодження місцевому фінансовому органу реєстр змін до мережі за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, із зазначенням підстави для внесення змін до мережі.

Реєстр змін до мережі, затверджений головним розпорядником та погоджений місцевим фінансовим органом, подається головним розпорядником на паперових та електронних носіях до органу Казначейства за місцем його обслуговування.

5. Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками та здійснення операцій з їх обліку

5.1. Після затвердження розпису місцевих бюджетів, але не пізніше ніж через місяць після затвердження бюджету, місцеві фінансові органи надають до органів Казначейства на паперових та електронних носіях розпис місцевих бюджетів.

5.2. Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів (додатки 5, 6 до цього Порядку), які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Вищі навчальні заклади, наукові установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (Закон N 3612-VI) (далі - вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

5.3. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (додатки 7 - 9 до цього Порядку) у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники забезпечують достовірність поданих даних.

У разі відсутності у мережі головного розпорядника бюджетних коштів розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) до органів Казначейства не подаються.

Головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, надають органам Казначейства розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 10, 11 до цього Порядку).

Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плани спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису. Вищі навчальні заклади, наукові установи, заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.

Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. У разі невідповідності зазначені документи повертаються розпорядникам бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

5.4. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами.

5.5. Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника бюджетних коштів.

5.6. Одержувачі бюджетних коштів подають до органу Казначейства план використання бюджетних коштів у порядку та за формою, визначеною законодавством, затверджений керівником за погодженням з розпорядником бюджетних коштів.

5.7. У період до затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів (не більше одного місяця після затвердження річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету) видатки розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.

5.8. Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений законодавством строк, місцеві фінансові органи на паперових та електронних носіях до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевих бюджетів органам Казначейства. Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із тимчасового розпису місцевих бюджетів за формою, визначеною в додатку 5 до цього Порядку.

Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів на підставі платіжних доручень та підтвердних документів на здійснення платежу.

Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому порядку мають бути враховані розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань загального фонду, плані спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плані надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведенні показників спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових показниках.

У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

6. Оформлення змін, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками та здійснення операцій з їх обліку

6.1. Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Прийняття рішення про внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених Бюджетним кодексом України, а також у разі внесення змін до закону про Державний бюджет України.

6.2. Місцеві фінансові органи надають органам Казначейства довідки про внесення змін у річний розпис місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формами та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами, і повідомляють головних розпорядників про внесені зміни у вигляді довідок, складених за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, місцеві фінансові органи за поданням головних розпорядників готують пропозиції місцевим радам про збільшення планових показників за спеціальним фондом. Для цього головний розпорядник повинен надати місцевому фінансовому органу детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Казначейства, та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

6.3. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. Подання Казначейству України реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках.

Органи Казначейства здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки (додаток 12 до цього Порядку).

Головні розпорядники складають та подають органам Казначейства протягом трьох робочих днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами, наведеними в додатках 13 - 15 до цього Порядку) на паперових та електронних носіях.

Головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, надають органам Казначейства розподіли показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.

Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні та/або розташуванні підвідомчих установ, то головний розпорядник реєстри змін подає одночасно із змінами до мережі.

Подані реєстри змін органи Казначейства протягом двох робочих днів перевіряють у визначеному законодавством порядку. У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів оформляються довідками про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством. Довідки про зміни подаються до органів Казначейства не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами бюджетних коштів на підставі довідок про зміни до планів використання бюджетних коштів в порядку, встановленому законодавством.

6.4. Зміни до спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) вносяться у зв'язку із потребою перерозподілу видатків, зарахуванням надходжень, які не передбачені кошторисом або коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунку на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані в кошторисі на відповідний рік.

Протягом року розпорядники бюджетних коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу Казначейства довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом, складеної за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України, на паперових та електронних носіях. Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають головному розпоряднику завірені органом Казначейства копії довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

Головні розпорядники узагальнюють показники довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників нижчого рівня за звітний період та проводять з органами Казначейства щомісячну звірку зведених показників щодо внесених змін до планових показників спеціального фонду.

Органи Казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової та бюджетної звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним обліку органів Казначейства про виконання спеціального фонду місцевих бюджетів.

7. Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів

7.1. Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань (крім оплати праці та нарахувань на заробітну плату та виділення коштів для надання кредитів) та подають органам Казначейства розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 16 до цього Порядку) на паперових та електронних носіях у розрізі головних розпорядників. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів, яка відображається у виписці з особового рахунка.

Після проведення зарахування на розпорядженні органами Казначейства ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 17 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

7.2. Виписка з особового рахунка (додаток 18 до цього Порядку) надається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі виписки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань готує та подає органу Казначейства на паперових та електронних носіях розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 19 до цього Порядку) на перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) у двох примірниках.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з рахунка.

7.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) органами Казначейства ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 17 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).

7.4. У разі внесення змін до розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи готують нові розпорядження на паперових та електронних носіях із зазначенням суми збільшення (+) чи зменшення (-) суми бюджетних коштів, виділених головному розпоряднику.

Орган Казначейства після отримання від місцевого фінансового органу коригувального розпорядження перевіряє наявність на рахунках головного розпорядника коштів, залишків невикористаних асигнувань.

Після чого органом Казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальне розпорядження виконується у встановленому порядку.

7.5. У разі внесення змін до розподілу виділених бюджетних асигнувань головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) подає до органів Казначейства коригувальний розподіл на паперових та електронних носіях, у якому зазначаються реквізити розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та суми, на які проводиться коригування.

Орган Казначейства після отримання від головного розпорядника коштів коригувального розподілу перевіряє наявність на рахунках розпорядників залишків невикористаних асигнувань.

Після чого органом Казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальний розподіл виконується у встановленому порядку. В іншому разі коригувальний розподіл повертається головному розпоряднику без виконання з відповідним обґрунтуванням відмови його виконання.

8. Операції з перерахування бюджетних коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ)

8.1. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та у межах фактичних надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та подають органам Казначейства розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (додаток 20 до цього Порядку) у розрізі головних розпорядників, які затверджуються головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з особового рахунка.

Органи Казначейства після проведення зарахування на розпорядженні проставляють відмітку у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 17 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

8.2. Виписка з особового рахунка (додаток 18 до цього Порядку) надається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі виписки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) готує та подає органу Казначейства на паперових та електронних носіях розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 19 до цього Порядку) на перерахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) у двох примірниках.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з рахунка.

8.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.

Органи Казначейства після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) проставляють відмітку у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 17 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).

8.4. Внесення змін до розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та/або розподілу виділених бюджетних асигнувань здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 7.4, 7.5 глави 7 цього Порядку.

9. Операції із зарахування бюджетних коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів

9.1. На реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів, що перебувають на казначейському обслуговуванні, відкриті в органах Казначейства, зараховуються кошти, які надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання, виконання певних доручень, здійснення певних видатків, відновлення касових видатків тощо.

9.2. Усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ (у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства. На рахунки одержувачів бюджетних коштів можуть бути зараховані тільки кошти, що відносяться на відновлення касових видатків.

9.3. При внесенні готівки на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відправники коштів у платіжних документах (квитанціях тощо) зазначають номери реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства, для зарахування цих коштів на рахунки власників.

9.4. Кошти, які надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, уважаються отриманими доходами розпорядників бюджетних коштів або коштами, що відносяться на відновлення касових видатків.

За умови відсутності в призначенні платежу платіжного доручення достатньої інформації для того, щоб здійснити відновлення касових видатків, орган Казначейства отримує письмове підтвердження щодо уточнення призначення платежу від розпорядників бюджетних коштів за підписом керівника.

10. Здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів

10.1. Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.

Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків та паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі). Відповідальність за взяті з порушенням бюджетного законодавства бюджетні зобов'язання та нецільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів згідно із законом.

Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень (додаток 21 до цього Порядку) розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань тощо.

У разі проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.

10.2. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють:

попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

10.3. Платіжні доручення (додаток 21 до цього Порядку) подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги до заповнення розрахункових документів на паперових носіях визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів отримувачу. У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання та підпис казначея.

Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).

Перерахування бюджетних коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) здійснюються на підставі першого примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в органі Казначейства.

Після проведення видатків на платіжних дорученнях, за якими проведено оплату, ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 17 до цього Порядку).

10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якого обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.

Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжного доручення розпорядника бюджетних коштів.

10.5. Орган Казначейства при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів надає розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) виписки з рахунка про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея.

10.6. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (далі - заявка на видачу готівки), форма якої передбачена Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року N 1223 (Порядок N 1223), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за N 1401/20139, та платіжного доручення.

10.7. Платіжне доручення не приймається до виконання у разі:

а) неправильного заповнення реквізитів, або незаповнення хоча б одного з реквізитів, та/або недотримання вимог до оформлення платіжного документа;

б) відсутності в обліку органів Казначейства відповідних бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

в) невідповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов'язанням та бюджетним фінансовим зобов'язанням;

г) невідповідності зазначеного коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету економічній характеристиці платежу;

ґ) обмеження здійснення видатків та надання кредитів, що встановлюється нормативно-правовими актами;

д) накладення арешту на кошти, що перебувають на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

е) зупинення операцій з бюджетними коштами на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів;

є) надходження до органів Казначейства відповідного рішення органу оскарження за результатами розгляду скарги щодо порушення законодавства у сфері державних закупівель та/або копії рішення суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними, яке набрало законної сили;

ж) відсутності або недостатності залишків коштів на відповідних рахунках бюджетних установ та організацій;

з) перевищення показників, затверджених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планах спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планах надання кредитів із загального фонду бюджету, планах використання бюджетних коштів;

и) неподання документів, що підтверджують отримання товарів, робіт/послуг за договорами, згідно з умовами яких було здійснене авансування;

і) відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми, крім бюджетних програм, за якими не складаються паспорти бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

Платіжне доручення, не прийняте до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертається без виконання органами Казначейства розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів), від яких воно надійшло.

На зворотному боці платіжного доручення, не прийнятого у зв'язку з причинами, зазначеними у підпунктах "а", "д" - "ж", зазначаються причини повернення без виконання та дата його повернення за підписами керівника структурного підрозділу (заступника керівника структурного підрозділу) і виконавця.

У разі коли платіжне доручення не прийняте до виконання у зв'язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів), органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України, зокрема попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства або інший захід впливу відповідно до частини другої статті 118 Бюджетного кодексу України на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.

11. Проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті

11.1. Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановленими законодавством, можуть проводити розрахунки в іноземній валюті.

Для здійснення операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.

Після відкриття в установах банків рахунка для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник бюджетних коштів подає до відповідного органу Казначейства довідку банку про відкриття рахунка на його ім'я.

11.2. У разі необхідності здійснення розпорядниками бюджетних коштів розрахунків в іноземній валюті за зобов'язаннями, що виникли внаслідок укладання договорів, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Казначейства платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів у національній валюті з відповідних рахунків на рахунки, відкриті на ім'я розпорядників бюджетних коштів в установах банків, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

12. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень бюджетних установ

12.1. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами.

Перерахування таких коштів здійснюється на підставі платіжних доручень, наданих власниками рахунків, лише в межах одного коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень.

12.2. Перерахування бюджетних коштів, отриманих у поточному році, розпорядниками бюджетних коштів вищим та/або підвідомчим установам відображається відповідно як зменшення доходів, а отримання розпорядниками бюджетних коштів відповідно як збільшення доходів.

У разі перерахування бюджетних коштів, що обліковувались як залишки власних надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та збільшення залишків.

12.3. Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства (за місцем обслуговування розпорядника бюджетних коштів).

12.4. Органи Казначейства щоденно складають виписки з рахунків та разом з реєстром розрахункових документів надають розпорядникам бюджетних коштів.

12.5. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих, здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних документів розпорядника бюджетних коштів та відповідного підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках.

12.6. Видатки розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень бюджетних установ проводяться органами Казначейства з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства у порядку, визначеному главою 10 цього Порядку.

12.7. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження у натуральній формі (додаток 22 до цього Порядку).

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів згідно із законом.

13. Порядок виплати готівки

13.1. Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки (Порядок N 1223) у двох примірниках.

Після видачі готівки один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів з відбитком штампа казначея (додаток 17 до цього Порядку), другий примірник зберігається в органах Казначейства.

Заявки на видачу готівки (Порядок N 1223) виписуються розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

У заявках на видачу готівки (Порядок N 1223) для виплати заробітної плати указуються суми податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), інші обов'язкові платежі, які утримані із заробітної плати та нараховані на фонд заробітної плати відповідно до законодавства.

13.2. Розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат разом із заявкою на видачу готівки (Порядок N 1223) повинні подавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників та нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і єдиного внеску, зазначається період, за який здійснено виплату.

13.3. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів відповідальні за правильність нарахування заробітної плати і прирівняних до неї платежів, повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та єдиного внеску при отриманні заробітної плати і прирівняних до неї виплат, а також за достовірність даних, зазначених в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

13.4. Готівка на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені у безготівковій формі, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів видається на підставі заявки на видачу готівки (Порядок N 1223).

13.5. Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі - закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини), дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, продовжується до закінчення терміну відрядження.

Відповідальність за нецільове використання готівки несе розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) згідно із законом.

13.6. Після отримання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) матеріальних цінностей або послуг, придбаних/отриманих за готівку, до органів Казначейства подаються документи, які підтверджують здійснені видатки (акти придбання матеріальних цінностей чи послуг, рахунки-фактури тощо).

Акт придбання матеріальних цінностей (додаток 23 до цього Порядку) затверджується керівником (заступником керівника) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) та підписується комісією, створеною відповідним розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів).

У разі неподання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства протягом трьох робочих днів після закінчення строку, на який надається готівка під звіт, документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг, органи Казначейства припиняють видачу готівки на зазначені цілі.

Видача готівки відновлюється після подання розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) до органу Казначейства документів, що підтверджують отримання товарів, робіт чи послуг.

13.7. Розпорядники бюджетних коштів та/або одержувачі бюджетних коштів за умови наявності бюджетних коштів на рахунках виписують на уповноважених осіб установи грошові чеки та подають їх до органів Казначейства, які здійснюють перевірку правильності їх заповнення та наявності залишків коштів на рахунках і подають на підпис уповноваженим особам органів Казначейства.

На підставі перевіреної заявки на видачу готівки (Порядок N 1223) відповідальні особи органів Казначейства підписують грошові чеки на отримання готівки.

Уповноважені особи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257 "Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 208, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517. Рахунки групи 257 є рахунками, на які зараховуються кошти до виплати без перерахувань. Кошти на балансові рахунки групи 257 зараховуються на підставі заявок на видачу готівки (Порядок N 1223) розпорядників бюджетних коштів та/або одержувачів бюджетних коштів.

Для отримання готівки з рахунків органів Казначейства групи 257 розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) видаються грошові чекові книжки. Для отримання грошової чекової книжки розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) зі свого реєстраційного рахунка здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (копія платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок.

13.8. Передача чекової книжки розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) здійснюється на підставі довіреності розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошових чекових книжок у двох примірниках. Один примірник залишається в органі Казначейства, другий разом з чековою книжкою передається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів). У журналі реєстрації отриманих та виданих чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі чекової книжки.

Розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) списують чекові книжки у загальновстановленому порядку.

13.9. При внесенні готівки на рахунки розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) відправники коштів у розрахункових документах (квитанціях тощо) зазначають зміст операції з визначенням коду економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету і номери відповідних рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства.

13.10. Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток розпорядникам бюджетних коштів відкриваються карткові рахунки в установах банків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особи розпорядника бюджетних коштів, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.

Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку як для отримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю розпорядника бюджетних коштів, у тому числі на представницькі потреби та витрати на відрядження.

Для проведення операцій із застосуванням банківських платіжних карток на картковий рахунок платіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповідних рахунків розпорядника бюджетних коштів. При казначейському обслуговуванні платіжне доручення на перерахування коштів складається на підставі заявки на видачу готівки (Порядок N 1223) розпорядника бюджетних коштів.

Кошти, які зараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особи розпорядника бюджетних коштів. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх до авансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставі виписки з карткового рахунка або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомата.

Довірена особа розпорядника бюджетних коштів зобов'язана подати до бухгалтерії розпорядника бюджетних коштів авансовий звіт про використання коштів з банківської платіжної картки разом із підтвердними документами та залишком невикористаної готівки відповідно до законодавства. Залишки невикористаної готівки повертаються довіреною особою згідно із законодавством.

Відповідальним за здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунків є розпорядник бюджетних коштів відповідно до закону.

Залишки коштів, не використані довіреною особою у визначені терміни, повертаються на рахунок, з якого вони були перераховані.

14. Міжбюджетні трансферти

14.1. Перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Казначейства відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, інших нормативно-правових актів України та рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

14.2. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки загального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до загального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.

У разі здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок цих міжбюджетних трансфертів кошти направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 7.1 - 7.4 глави 7 цього Порядку.

Перерахування коштів, що передаються до Державного бюджету України та до місцевих бюджетів вищого рівня, здійснюється органами Казначейства згідно з нормативами, встановленими законом про Державний бюджет України та рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети.

14.3. Суми міжбюджетних трансфертів, зарахованих на рахунки спеціального фонду місцевих бюджетів, спрямовуються на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим перерахуванням на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, з яких згідно з встановленим порядком направляються на рахунки з обліку надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. У разі якщо головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти направляються на рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами.

У разі здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів за рахунок цих міжбюджетних трансфертів кошти направляються на видатки відповідного бюджету у порядку, викладеному у пунктах 8.1 - 8.4 глави 8 цього Порядку.

14.4. Залишки коштів субвенцій, наданих із загального фонду державного бюджету, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

Залишки коштів субвенцій, наданих із спеціального фонду державного бюджету, на кінець бюджетного періоду органи Казначейства зберігають на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення відповідно до вимог статті 57 Бюджетного кодексу України.

У наступному бюджетному періоді зазначені кошти відображаються за кодом класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання (за типом кредитора) "на початок періоду".

Залишки коштів субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використані на кінець бюджетного періоду, перераховуються в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані.

15. Операції за взаємними розрахунками

15.1. Взаємні розрахунки - це розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання державного та місцевих бюджетів.

Взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин виникають при зміні адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості розпорядників бюджетних коштів, порядку зарахування надходжень, що розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, у тому числі в результаті надання пільг платникам податків, або в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення місцевої ради щодо взаємних розрахунків у частині міжбюджетних відносин місцевий фінансовий орган протягом трьох робочих днів після його отримання доводить до відповідного фінансового органу місцевого бюджету, з яким необхідно провести взаємні розрахунки, та органу Казначейства за місцем обслуговування.

15.2. Визначення суми, яку віднесено на взаєморозрахунки, та терміну її погашення проводиться фінансовим органом за результатом щоквартальної звітності.

Фінансовий орган вищого рівня або фінансовий орган, який ініціює проведення взаємних розрахунків між місцевими бюджетами, визначає суму, яку віднесено на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, та термін її погашення, про що повідомляє відповідні фінансові органи, з якими необхідно провести взаємні розрахунки, та відповідні органи Казначейства у формі довідки (додаток 24 до цього Порядку).

Довідка має бути погоджена відповідними фінансовими органами, з якими необхідно провести взаємні розрахунки.

Між учасниками взаємних розрахунків складається акт звірки за довільною формою, підписується їх керівниками та скріплюється гербовими печатками.

Довідка та акт звірки надаються до органу Казначейства за місцем обслуговування фінансового органу, який ініціює проведення взаємних розрахунків. Після віднесення на взаємні розрахунки суми коштів, які необхідно передати з одного бюджету іншому, Головне управління Казначейства повідомляє про це відповідні управління (відділення) Казначейства у районах, містах та в районах у містах (далі - Управління (відділення) Казначейства).

15.3. При передачі з одного місцевого бюджету планових та фактичних показників бюджетних установ, організацій та заходів до іншого бюджету вносяться зміни до бухгалтерського обліку за плановими та фактичними показниками відповідного місцевого бюджету. При цьому зменшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, який передає, і відповідно збільшується річний обсяг планових та фактичних показників місцевого бюджету, якому передають зазначені показники за відповідними кодами бюджетної класифікації, про що повідомляються органи Казначейства, які здійснюють казначейське обслуговування зазначених місцевих бюджетів за довідками, складеними за формою згідно з додатком 25 до цього Порядку та у порядку, визначеному законодавством.

15.4. Розпорядники бюджетних коштів, видатки яких передано з одного бюджету до іншого, складають звітність на дату передачі. Ця звітність надається органу Казначейства, який обслуговував та/або буде обслуговувати розпорядника бюджетних коштів, у терміни, визначені для подання звітності. Фінансовому органу, до сфери управління якого передано видатки розпорядників бюджетних коштів, і відповідному органу Казначейства, який буде обслуговувати відповідного розпорядника бюджетних коштів, також надаються:

затверджений кошторис;

помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету;

фінансова та бюджетна звітність на момент передачі розпорядників бюджетних коштів.

Надалі звітність подається органу Казначейства за тим бюджетом, до якого було передано видатки розпорядників бюджетних коштів.

15.5. При передачі розпорядників бюджетних коштів до іншого бюджету одночасно проводяться закриття та відкриття відповідних рахунків цих розпорядників бюджетних коштів у відповідних органах Казначейства.

15.6. Органи Казначейства щокварталу не пізніше останнього дня звітного періоду проводять з відповідними фінансовими органами звірку щодо відображення в обліку операцій за взаєморозрахунками.

15.7. Взаємні розрахунки між бюджетами повинні бути погашені до кінця бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством.

15.8. Операції за взаємними розрахунками з державним бюджетом та між місцевими бюджетами здійснюються виключно у грошовій формі, якщо інше не передбачено законодавством.

Погашення заборгованості за взаємними розрахунками між рівнями місцевих бюджетів здійснюється шляхом перерахування коштів на відповідні рахунки для зарахування надходжень бюджетів, відкриті для проведення взаємних розрахунків, на підставі платіжних доручень, наданих відповідними фінансовими органами до органів Казначейства за місцем обслуговування.

15.9. Якщо у процесі здійснення взаєморозрахунків між бюджетами має місце порушення терміну проведення зазначених розрахунків та/або такі розрахунки залишились не погашеними до 1 листопада поточного бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством, органи Казначейства забезпечують їх проведення шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань коштів від доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). Норматив відрахувань установлюється органами Казначейства виходячи із суми непогашених взаємних розрахунків та планової суми надходжень на цей період до загального фонду місцевого бюджету згідно з розписом відповідного бюджету.

16. Фінансування

16.1. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради можуть отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Оформлення та отримання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, виконавчими органами місцевих рад в Управліннях (відділеннях) Казначейства за місцем обслуговування відповідних місцевих бюджетів.

Надання таких позик місцевим бюджетам здійснюється Управліннями (відділеннями) Казначейства за погодженням з відповідним Головним управлінням Казначейства України.

16.2. Перерахування коштів на погашення середньострокових позик та позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, здійснюється органами Казначейства на підставі договору про надання позик у встановленому законодавством порядку.

16.3. Відповідно до статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста, в особі керівника місцевого фінансового органу, за дорученням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на здійснення місцевих запозичень у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет з метою фінансування бюджету розвитку бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів.

16.4. Повернення запозичень, залучених з метою фінансування бюджету розвитку місцевих бюджетів, здійснюється Управлінням (відділенням) Казначейства за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету. Виділення коштів на повернення запозичень здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 26 до цього Порядку), наданого фінансовим органом у порядку, встановленому законодавством.

16.5. Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету.

Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 26 до цього Порядку).

16.6. Відповідно до статей 16 та 72 Бюджетного кодексу України Автономна Республіка Крим, територіальні громади міста, в особі керівника місцевого фінансового органу, за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради мають право на емісію та розміщення цінних паперів у межах, визначених рішенням про місцевий бюджет.

16.7. Погашення цінних паперів здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 26 до цього Порядку), наданого фінансовим органом до органу Казначейства.

16.8. Органи Казначейства після проведення зарахування коштів на розпорядженні проставляють відмітку у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" (додаток 17 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.

16.9. Місцеві фінансові органи за рішенням відповідної ради мають право розміщувати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів (далі - тимчасово вільні кошти) на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до дохідної частини відповідного місцевого бюджету.

16.10. Рішення відповідної ради та договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису місцевого бюджету в установленому порядку.

16.11. Виділення тимчасово вільних коштів для розміщення на вкладний (депозитний) рахунок здійснюється на підставі розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 26 до цього Порядку), наданого місцевим фінансовим органом. Перерахування цих коштів на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках, у разі дотримання умов, визначених законодавством, здійснюється на підставі платіжного доручення, наданого місцевим фінансовим органом, з відповідного рахунка, відкритого в органах Казначейства.

Розпорядження виконується органом Казначейства у порядку, визначеному в пунктах 16.7 та 16.8 глави 16 цього Порядку.

16.12. Органи Казначейства надають місцевим фінансовим органам виписки з рахунків, з яких бюджетні кошти перераховуються на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в банках.

16.13. У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) місцеві фінансові органи не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надають відповідні документи органу Казначейства.

16.14. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства.

17. Надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевих бюджетів

17.1. Головний розпорядник, якому передбачені бюджетні призначення для надання кредитів, визначає кредитора, який використовує такі бюджетні призначення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

Позичальники не включаються до мережі головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня) і отримують кредитні ресурси на підставі укладених кредитних договорів та інших підтвердних документів.

Кредитор спрямовує бюджетні кошти за бюджетними програмами з кредитування виключно на визначені у встановленому порядку мету, завдання та напрями цих бюджетних програм, а позичальник забезпечує використання таких коштів за їх призначенням.

Кредитор та позичальник відповідають згідно із законом за нецільове використання коштів, наданих у вигляді кредиту із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, а також за їх своєчасне та повне повернення.

17.2. Формування мережі з кредитування здійснюється відповідно до глави 4 цього Порядку.

17.3. Облік бюджетних асигнувань в частині кредитування та контроль за їх дотриманням здійснюються відповідно до глави 5 цього Порядку.

17.4. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів в частині кредитування, здійснюється відповідно до глави 6 цього Порядку.

17.5. Проведення операцій з надання кредитів із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів здійснюється відповідно до глав 7 та 8 цього Порядку.

17.6. Операції з надання кредитів здійснюються шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків кредиторів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів та планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) або планів використання бюджетних коштів відповідно до умов кредитних договорів.

Відповідно до покладених завдань органи Казначейства контролюють цільове спрямування бюджетних коштів на стадії проведення платежу на підставі підтвердних документів, наданих кредиторами.

Органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку зареєстрованих бюджетних зобов'язань. Підставою для здійснення операцій з кредитування розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів є укладені кредитні договори, платіжні доручення, підготовлені власниками рахунків (додаток 21 до цього Порядку), та інші підтвердні документи, передбачені бюджетним законодавством.

Платіжні документи приймаються органами Казначейства від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у межах залишків на рахунках в частині кредитування.

17.7. Процедура повернення кредитів, наданих із загального/спеціального фонду місцевих бюджетів, та сплати відсотків за користування ними здійснюється відповідно до рішення про місцевий бюджет та/або окремих нормативно-правових актів та кредитного договору.

Операції із зарахування коштів, що надходять як повернення кредитів та відсотків за користування ними, та відображення їх на відповідних рахунках бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами.

17.8. Здійснення операцій з надання кредитів розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів проводиться відповідно до глави 10 цього Порядку.

18. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

18.1. Звіти "Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами" (додаток 27 до цього Порядку), "Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками" (додаток 28 до цього Порядку) складаються щодня органами Казначейства в розрізі місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами. Зазначені звіти передаються фінансовим органам у встановленому порядку.

18.2. Бухгалтерський облік операцій з виконання місцевих бюджетів здійснюють органи Казначейства у порядку, встановленому законодавством.

18.3. Звітність про виконання місцевих бюджетів подається Казначейством України відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України.

Місячний, квартальний і річний звіти про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Казначейства і подають у порядку та терміни, встановлені законодавством, відповідним місцевим фінансовим органам.

Місцеві фінансові органи опрацьовують відповідні звіти та в разі потреби подають свої зауваження органам Казначейства.

18.4. Фінансові органи готують пояснювальну записку, звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом із звітністю, отриманою від органів Казначейства, подають їх до вищого фінансового органу.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації перевіряють звітність, подану відповідними органами Казначейства та фінансовими органами нижчого рівня, готують звіт про виконання плану по штатах і контингентах і разом з пояснювальною запискою подають його до Міністерства фінансів України.

Фінансові органи щомісяця готують інформацію про використання коштів резервного фонду за формою, встановленою законодавством, та подають її до органів Казначейства.

Фінансові органи щокварталу та щороку готують інформацію про стан боргу місцевих бюджетів та інформацію про стан гарантованих відповідно Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів за формами, встановленими законодавством, та подають її до органів Казначейства.

18.5. Органи Казначейства подають звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства України. Казначейство України подає звіти про виконання місцевих бюджетів до Міністерства фінансів України у порядку та за формами, встановленими законодавством.

Головні управління Казначейства подають зведені річні звіти про виконання місцевих бюджетів до Казначейства України на паперових носіях у двох примірниках.

Казначейство України перевіряє річні звіти про виконання місцевих бюджетів і разом з копіями протоколів здачі звіту передає Міністерству фінансів України по одному примірнику зведених звітів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін


 

Додаток 1
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів(код бюджету)

 

                ЗАТВЕРДЖУЮ
______
             (посада відповідальної особи)
_________   ________
     (підпис)                 (ініціали і прізвище)
М. П. "___" 20__ року


Річний розпис
______
(назва бюджету)
на 20__ рік

(грн)


Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


Відповідальна посадова особа


(підпис)


(ініціали і прізвище)

 


 

Додаток 2
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів(код бюджету)

 

              ЗАТВЕРДЖУЮ
___
         (посада відповідальної особи)
________   ________
    (підпис)                (ініціали і прізвище)
М. П. "___" 20__ року


Помісячний розпис
______
(назва бюджету)
на 20__ рік

(грн.)


Код

Найменування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідальна посадова особа


(підпис)


(ініціали і прізвище)

 


 

Додаток 3
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
            (код бюджету)
_
           (назва бюджету)

 

 

                           ПОГОДЖЕНО
_____
                                           (посада)
___     ___________
           (підпис)                                  (ініціали і прізвище)
_____
        (число, місяць, рік)                          М. П.

 

                            ЗАТВЕРДЖУЮ
_____
                                                   (посада)
___     ___________
              (підпис)                              (ініціали і прізвище)
_____
        (число, місяць, рік)                          М. П.


МЕРЕЖА
розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету в 20__ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)              _
Код програмної класифікації видатків
та кредитування (КПКВК)*                     __

  
  
  
_
(найменування розпорядника бюджетних коштів)


N
з/п

Код розпорядника/
одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів (РРК)**

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня***

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм****

1

2

3

4

5

6

7

8

9


М. П.

Керівник установи (організації)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 * До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми мережі у рядках "Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)" проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

*** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

**** До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми мережі та реєстру змін до неї графу "Код відповідального виконавця" не заповнюють.


 

Додаток 4
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
            (код бюджету)
_
           (назва бюджету)

 

 

                             ПОГОДЖЕНО
_____
                                              (посада)
___     ___________
               (підпис)                              (ініціали і прізвище)
_____
        (число, місяць, рік)                             М. П.

 

                            ЗАТВЕРДЖУЮ
_____
                                                 (посада)
___     ___________
              (підпис)                              (ініціали і прізвище)
_____
        (число, місяць, рік)                             М. П.


РЕЄСТР
змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету в 20__ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)              _
Код програмної класифікації видатків
та кредитування (КПКВК)*                     __

  
  
  
_
(найменування розпорядника коштів)


N
з/п

Код розпорядника/
одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів (РРК)

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


М. П.

Керівник установи (організації)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу)


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 * До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів органи Державної казначейської служби, розпорядники бюджетних коштів при заповненні форми реєстру змін до мережі у рядку "Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)" проставляють код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.


 

Додаток 5
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
            (код бюджету)
_
           (назва бюджету)

 

 


ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень / річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів
за 20__ рік

_______
(найменування головного розпорядника коштів)

 

 

(грн)


Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5


Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)


(ініціали і прізвище)


 

Додаток 6
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

 


ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) / з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів / надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів
за 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК)           ______

  
_
(найменування головного розпорядника коштів)

 

(грн)


Код

Найменування

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Керівник місцевого фінансового органу


(підпис)


(ініціали і прізвище)

 


 

Додаток 7
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада)
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

_______
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

(грн.)


Показ-
ники*

Рівень розпоряд-
ника бюджет-
них коштів

Код програм-
ної класи-
фікації видатків та кредиту-
вання
(КПКВК)

Разом за спеціаль-
ним фондом

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

Інші надход-
ження

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

   ____    _____    ___    _______
   (код території)              (найменування розпорядника бюджетних коштів)                  (код розпорядника              (найменування органу Казначейства)       (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                           бюджетних коштів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів* Показники розписуються за кодами економічної класифікації видатків та кодами класифікації кредитування.

** Плануються за наявності підстави.


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


 

Додаток 8
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


М. П.

  ЗАТВЕРДЖУЮ
________
                                  (посада)
________
                     (підпис, ініціали, прізвище)
"___" 20__ року


РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

_______
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

(грн)


Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ/ККК

Усього на рік, у т. ч.

Разом на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів

   ____    _____    ___    _______
    (код території)               (найменування розпорядника бюджетних коштів)              (код розпорядника               (найменування органу Казначейства)        (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                        бюджетних коштів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


 

Додаток 9
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
                                   (посада)
________
                      (підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) / зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

_______
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

(грн)


Рівень розпоряд-
ника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання
(КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Усього на рік

У тому числі за місяцями

сі-
чень

лю-
тий

бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів

   ____    _____    ___    _______
   (код території)                  (найменування розпорядника бюджетних коштів)                 (код розпорядника           (найменування органу Казначейства)       (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                              бюджетних коштів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)


(ініціали і прізвище)

 


 

Додаток 10
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада)
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) ______

_
(найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків ________

(грн.)


Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

Показники плану використання бюджетних коштів

Усього на рік, у т. ч.

Разом на рік

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

___________   __________   __   _______   __
 (код території)       (найменування розпорядника        (код розпорядника         (найменування органу          (код органу
                                    бюджетних коштів)                            бюджетних коштів)         Казначейства)                          Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)

___________
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 11
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
                                      (посада)
________
                     (підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПОМІСЯЧНИХ ПЛАНІВ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) ______

___
(найменування головного розпорядника (розпорядника нижчого рівня))

Код економічної класифікації видатків ________

(грн.)


Рівень розпо-
рядника бюджет-
них коштів

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання
(КПКВК)

Показники помісячного плану використання бюджетних коштів

Усього на рік

У тому числі за місяцями

сі-
чень

лю-
тий

бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

верес-
ень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ____    _____    ___    _______
    (код території)            (найменування розпорядника бюджетних коштів)                    (код розпорядника             (найменування органу Казначейства)       (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                            бюджетних коштів)

 

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


 

Додаток 12
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


  

(найменування органу Державної казначейської служби)

Зареєстровано та взято на облік

Дата


  Реєстраційний N зобов'язання __________*
  КЕКВ/ККК __*
  Відповідальна особа _______
                                                                                (підпис)                                       N

  * При реєстрації розпису, кошторису та довідок про внесення змін до зазначених документів параметри "Реєстраційний N зобов'язання" та "КЕКВ/ККК ________" не заповнюються.


 

Додаток 13
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
                                  (посада)
________
                      (підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


РЕЄСТР ЗМІН N ___ від
розподілу показників зведених кошторисів на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

_______
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

(грн)


Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ/ККК

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

Усього

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів

    ____    _____    ___    _______
   (код території)                 (найменування розпорядника бюджетних коштів)              (код розпорядника               (найменування органу Казначейства)       (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                          бюджетних коштів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


 

Додаток 14
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
                                   (посада)
________
                        (підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


РЕЄСТР ЗМІН N ___ від РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) / зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів
на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

_______
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

(грн)


Рівень розпоряд-
ника бюджет-
них коштів

Код програмної класифікації
видатків та кредитування 
(КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Сума змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом на рік

у тому числі за місяцями

сі-
чень

лю-
тий

бере-
зень

кві-
тень

тра-
вень

чер-
вень

ли-
пень

сер-
пень

вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад

гру-
день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів

  ___   ___________  __  _______
   (код території)        (код розпорядника бюджетних коштів)    (найменування розпорядника бюджетних коштів)    (найменування органу Казначейства)   (код органу Казначейства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу)
  


(підпис)


(ініціали і прізвище)

 


 

Додаток 15
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада)
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


РЕЄСТР ЗМІН N ___ від
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ на 20__ рік

(згідно з довідкою N ___ від )

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

________

_______
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

 

 

(грн.)


Показ-
ники*

Рівень розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання
(КПКВК)

Суми змін (зменшення "-", збільшення "+")

разом

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

інші джерела власних надходжень бюджетних установ**

інші надход-
ження

разом

у т. ч. за підгрупами

разом

у т. ч. за підгрупами

 

25010100

25010200

25010300

25010400

25020100

25020200

25020300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом щодо головного розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ____    _____    ___    _______
   (код території)              (найменування розпорядника бюджетних коштів)                   (код розпорядника            (найменування органу Казначейства)        (код органу Казначейства)
                                                                                                                                                            бюджетних коштів)

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів* Показники розписуються за кодамиекономічної класифікації видатків та кодами класифікації кредитування.

** Плануються за наявності підстави.


Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового управління/відділу)


(підпис)


(ініціали, прізвище)


 

Додаток 16
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


___________
(найменування органу Державної казначейської служби)
___________
(назва бюджету, код бюджету)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада)
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


Розпорядження
про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів з рахунка N __________

                                                                                 від ____ N ___
                                                                                                                   (число, місяць, рік)


N
з/п

Код головного розпорядника бюджетних коштів

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ

Номер особового рахунка / реєстраційного рахунка головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня)

Сума

Примітка*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього

___
(сума словами)

 


Відповідальна особа


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


* Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.


 

Додаток 17
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


______
(найменування органу Державної казначейської служби)

ОПЛАЧЕНО

дата
  


  Казначей ______
                                         (підпис)                                                      N


 

Додаток 18
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

_
(код органу Державної
казначейської служби)

__________
(найменування органу Державної казначейської служби)


__
(код клієнта)

________
(найменування клієнта)


__________
(номер рахунка)

 


Виписка з рахунка

рахунок N ___
за період з по 20__ року

N
з/п

Тип операції

МФО

Рахунок

Номер документа

Дата

Сума

дебет

кредит

Вхідний залишок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього оборотів:

 

 

Вихідний залишок:

 

 


Реєстр документів за рахунком: _________


Виконавець:


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


 

Додаток 19
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


________
(найменування органу Державної казначейської служби)
________
(назва бюджету, код бюджету)

 


Розподіл виділених бюджетних асигнувань

з рахунка N __________
від "___" 20__ року N ___

________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

КВК

Код коштів _______

 


Код території

Код за ЄДРПОУ

Код розпорядника бюджетних коштів

Найменування розпорядника бюджетних коштів

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)*

КЕКВ

N рахунка розпорядника бюджетних коштів

Сума, грн.

Примітка**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


(назва територіальної одиниці)

Разом щодо територіальної одиниці

 

 

 

 

 

 

у т. ч. в розрізі розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) щодо КПКВК та КЕКВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер


(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 


* До запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів у графі проставляється код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.

** Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.


 

Додаток 20
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


__________
(найменування органу Державної казначейської служби)
__________
(назва бюджету, код бюджету)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада)
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


Розпорядження
про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка N __________

                                                                 від ____ N ___
                                                                                     (число, місяць, рік)                                                                                     (грн)


N
з/п

Код головного розпорядника бюджетних коштів

Найменування головного розпорядника бюджетних коштів

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ

Номер особового рахунка /
спеціального реєстраційного рахунка головного розпорядника бюджетних коштів (розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня)

Сума

Примітка*

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Усього

___
(сума словами)

 


Відповідальна особа


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


* Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то робиться відповідна примітка щодо призначення коштів.


 

Додаток 21
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


ЗРАЗОК


  

Примітка. У полі "Призначення платежу" можуть бути введені додаткові параметри, визначені Казначейством України.


 

Додаток 22
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

                                                                    за  20__ року
                                                                                                          (місяць)

Установа _____

Територія ____

Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів ________

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_

Код та найменування тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________
_

(грн.)


Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

надходження

касові видатки

надходження

касові видатки

1

2

3

4

5

Надходження - усього

 

 

 

 

У тому числі:
за видами надходжень
за кодами класифікації доходів бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки - усього

 

 

 

 

У тому числі:
за кодами економічної класифікації видатків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник установи


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер
М. П.


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

"___" 20__ року

 

 


 

Додаток 23
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада відповідальної особи)
________
(підпис)             (ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


АКТ
ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

м.

 

"___" 20__ року


Ми, що нижче підписались, комісія у складі: ___________
_
підтверджуємо факт придбання __________
                                                                                                                                         (місце придбання)
_
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові покупця)
таких товарно-матеріальних цінностей:


Дата придбання

Найменування товару

Вага чи кількість

Ціна за од. товару, грн.

Сума, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього: ___ грн. ________ коп.
                                                       (сума словами)


Голова комісії


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:


(підписи)


(ініціали, прізвища)

 


 

Додаток 24
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


Довідка про взаємні розрахунки

                              ______
                                                      (кому - найменування органу Державної казначейської служби)
                              ______
                                                       (кому - найменування органу виконавчої влади / назва бюджету)
                              ______
                                                             (найменування органу виконавчої влади / назва бюджету)
                              ______
                                                                                         (код бюджетної класифікації)
                              ______
                                                                                                       (назва області)
повідомляє, що на підставі рішення ______
                                                                                                                     (найменування ради, що прийняла рішення)
від "___" 20__ року N ___   _
                                                                                                                                          (назва бюджету)
за взаємними розрахунками передаються з
                                                                                                                                          (назва бюджету)
кошти в сумі __ гривень у такі строки:

(тис. грн)


Строки

Сума

1

2

 

 


Вам необхідно при отриманні цієї довідки зробити бухгалтерські записи за такими балансовими рахунками:


Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

 

 

 


Доповнювальні вказівки:

 

 

Додатки: на ___ аркушах.

 

 

Керівник


(підпис)


(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)


 

Додаток 25
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


Перелік

бюджетних установ, організацій і заходів,
які передаються на утримання з
______
(назва бюджету)

______
(кому - найменування органу Державної казначейської служби)
______
(кому - найменування органу виконавчої влади / назва бюджету)
______
(найменування органу виконавчої влади - розпорядника коштів
місцевого бюджету нижчого рівня / назва бюджету)
______
(код бюджетної класифікації)
______
(назва області)

(тис. грн)


Код за ЄДРПОУ

Найменування бюджетної установи, організації

Місцезнаходження установи

Річні призначення за кошторисом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6


 

Додаток 26
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


  
__________
(найменування органу Державної казначейської служби)
__________
(назва бюджету)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________
(посада)
________
(підпис, ініціали, прізвище)
М. П. "___" 20__ року


Розпорядження
про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів з рахунка N __________

для ______
(вид операції з фінансування)
від _________ N ___
(число, місяць, рік)


N
з/п

Номер аналітичного рахунка місцевого бюджету

Код класифікації фінансування бюджету за типом кредитора

Сума, грн.

Номер рахунка, на який буде перераховано кошти за операціями із фінансування

Примітка*

1

2

3

4

5

6


Усього

___
(сума словами)

 


Відповідальна особа


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


* Реквізити банку, в якому відкритий рахунок, на який спрямовуються кошти за операціями із фінансування, та інша інформація.


 

Додаток 27
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


__________
(найменування органу Державної казначейської служби)

 

_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

 


ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

                                                                    за  20__ року
                                                                                                   (число, місяць)


Група символів

Символ

Код класифікації доходів бюджету

Надійшло (грн. коп.)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


Начальник


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)


Роз'яснення щодо порядку заповнення форми
Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами

Перша колонка:

1-а група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету;

2-а група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету;

3-я група символів - надходження, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами;

4-а група символів - надходження, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;

5-а група символів - надходження, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу.

Друга колонка:

1 - 5-а групи символів - символи видів доходів.

Третя колонка:

Коди згідно з класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами).

Четверта колонка:

1 - 5-а групи символів - суми надходжень за день за відповідними аналітичними рахунками з урахуванням повернень;

Усього - загальні надходження за день за кожною 1 - 5-ю групою символів.

П'ята колонка:

Дані колонки 5 Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами за попередній операційний день плюс дані колонки 4 за день складання Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами.


 

Додаток 28
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів


__________
(найменування органу Державної казначейської служби)

 

_
(код бюджету)
_
(назва бюджету)

 

 


Звіт
про виконання місцевих бюджетів за видатками

                                                за 20__ року
                                                                       (число, місяць)


N
з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ

Касові видатки (грн. коп.)

за день

наростаючим підсумком з початку року

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


Начальник


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)
  


(підпис)


(ініціали, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали