ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.06.2011 р. N 245

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки

Відповідно до статей 2, 20 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки та Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки", зі змінами та доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями:

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки, що додається.

2. Покласти на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (Ю.Горбенко) та районні державні адміністрації вирішення організаційних питань, пов'язаних з реалізацією Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки зі змінами і доповненнями.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації В. Карпюка.

 

Голова
обласної державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.06.2011 N 245

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 20 та 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання рішень обласної ради від 22 грудня 2010 року N 2/10 "Про затвердження Програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки та Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програми підтримки виробництва зерна озимого жита на 2010 - 2015 роки", зі змінами та доповненнями, від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями.

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки (далі - субвенція).

1.3. Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними бюджетами формує Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно обсягів посівів гречки у відповідному році.

1.4. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, одержувачами коштів - сільськогосподарські підприємства незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання, фермерські та науково-дослідні господарства НААН України (далі - одержувачі).

2. Надання і використання коштів субвенції

2.1. Кошти за рахунок субвенції спрямовуються одержувачам дотації на 1 гектар сходів гречки (далі - дотація).

Дотація надається з розрахунку 100 гривень за 1 гектар сходів гречки.

2.2. Для визначення одержувачів дотації управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії з питань використання субвенції у складі начальника цього управління (голова комісії), начальника районної державної насіннєвої інспекції, представників районних органів державної статистики, управлінь Держкомзему та контрольно-ревізійного.

2.3. До 10 липня відповідного року комісії, зазначеній у пункті 2.2 цього Порядку, подається письмова заява одержувача коштів, що посіяв гречку. До заяви додаються:

- спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку ВСГГ-3 "Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів" та ВЗФГ-4 "Акт витрат насіння і садивного матеріалу";

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про відсутність (наявність) простроченої більш як півроку заборгованості по зобов'язаннях та платежах до фондів та бюджетів;

- довідку про відсутність заборгованості з оплати праці;

- письмове зобов'язання про повернення у місячний термін до обласного бюджету коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання або непідтвердження площ посівів за статистичною звітністю та актами обстеження стану посівів.

2.4. Комісія розглядає подані документи, встановлює достовірність даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки (форма додається) та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру одержувачів коштів, що займаються виробництвом зерна гречки і мають право на отримання коштів за рахунок субвенції (далі - реєстр, форма додається).

2.5. На підставі реєстрів управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій реєструють бюджетні зобов'язання по загальному фонду за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" у межах затверджених асигнувань та подають до 20 липня відповідного року Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації реєстри фактично нарахованих сум видатків по КФКВ 160903, КЕКВ 1310 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки (далі - реєстр фактично нарахованих сум, форма додається).

2.6. Для проведення фінансування субвенції з обласного бюджету Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації до 22 липня відповідного року подає зведений реєстр фактично нарахованих сум у розрізі районів Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.7. Головне фінансове управління облдержадміністрації звіряє дані реєстрів з обсягами зареєстрованих зобов'язань за звітний період та до 26 липня відповідного року здійснює перерахування коштів субвенції на відповідні рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства.

Отримані районними бюджетами суми субвенції протягом одного операційного дня перераховуються на рахунки управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2.8. Виходячи з фактичного використання коштів субвенції Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації готує пропозиції щодо перерозподілу субвенції між районними бюджетами.

2.9. Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції з обласного бюджету підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

2.10. У випадку встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання коштів субвенції, або непідтвердження площ посівів за статистичною звітністю та актами обстеження стану посівів одержані кошти субвенції повертаються у місячний термін до обласного бюджету.

2.11. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3. Звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть одержувачі коштів, за цільове використання коштів субвенції - управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій згідно з чинним законодавством.

3.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснюють Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

 

Додаток
до пункту 2.4 Розділу 2 Порядку

АКТ
обстеження стану посівів гречки врожаю _____ року
району
від "___" 20__ року

Комісія в складі начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації ________
                                                        (ініціали та прізвище)

начальника районної державної насіннєвої інспекції ____
                                                                                                                                                     (ініціали та прізвище)

представника районного управління Держкомзему _____
                                                                                                                                                      (ініціали та прізвище)

представника районного органу державної статистики __
                                                                                                                                                       (ініціали та прізвище)

представника державної контрольно-ревізійної служби району _______
                                                                                                                                                                  (ініціали та прізвище)

провела обстеження посівів гречки під урожай 20__ року й установила,
що в _______
                                                                        (назва підприємства), адреса, код згідно з ЄДРПОУ)

посіяно гречку на площі __________ га;

отримано сходи гречки на площі __________ га.

Комісія прийняла рішення про включення до Реєстру для надання дотації на посів в обсязі ________ гектарів.

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

М. П.

_____
(підпис)

Начальник районної державної насіннєвої інспекції

_____
(підпис)

Представник районного управління Держкомзему

_____
(підпис)

Представник районного органу державної статистики

_____
(підпис)

Представник державної контрольно-ревізійної служби району

_____
(підпис)


 

Додаток
до пункту 2.4 Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, фермерських та науково-дослідних господарств НААН України, що займаються виробництвом зерна гречки і мають право на отримання коштів за рахунок субвенції,
станом на ___ 20__ року
по ___________ району

N з/п

Назва підприємства

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Площа, на якій отримано сходи гречки, гектарів

Сума субвенції, гривень

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

_____
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток
до пункту 2.6 Розділу 2 Порядку

РЕЄСТР ФАКТИЧНО НАРАХОВАНИХ СУМ
видатків по КФКВ 160903, КЕКВ 1310 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виплату дотації за посів гречки
за 20__ року по __________ (району, області)

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Передбачено розписом на рік

Фактично нарахована сума до сплати

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках у головних розпорядників коштів

Кредиторська заборгованість к.6 = (к.3 - к 4 - к.5)

1

2

3

4

5

6

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Усього по області:

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації (начальник управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації)

__________
П. І. П.

 

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали