ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.06.2011 р. N 242

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом заліснення

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями, рішення обласної ради від 27 серпня 2010 року N 42/13 "Про Програму охорони родючості ґрунтів Волинської області на 2010 - 2015 роки в новій редакції":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом заліснення (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08.06.2011 N 242

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом заліснення

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом заліснення (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями, рішення обласної ради від 27 серпня 2010 року N 42/13 "Про Програму охорони родючості ґрунтів Волинської області на 2010 - 2015 роки в новій редакції".

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом заліснення (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2. Надання і використання коштів субвенції

2.1. Субвенція надається за рахунок надходження до спеціального фонду обласного бюджету коштів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.2. Пропозиції щодо розподілу між місцевими бюджетами коштів субвенції формує головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації за погодженням з обласним управлінням лісового та мисливського господарства, виходячи з наявності деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду, які підлягають залісненню.

2.3. Субвенція використовується на здійснення заходів з консервації деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом їх заліснення.

Заходи охоплюють роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та витрати на вирощування лісових культур першого року створення, включаючи обов'язковий чотириразовий догляд за лісовими культурами.

Заходи з консервації проводяться лише на основі проектів, затверджених у встановленому порядку.

2.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії з питань використання субвенції, до складу яких входять фахівці цих управлінь, управлінь (відділів) Державного комітету України із земельних ресурсів у районах та обласного управління лісового та мисливського господарства.

2.5. Комісія визначає перелік сільських рад, землекористувачів незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання на території яких буде проведено консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення за рахунок субвенції, і перелік виконавців робіт.

2.6. До комісії подається письмова заява сільської ради, землекористувача на проведення робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення (форма додається) та затверджені в установленому порядку проекти консервації деградованих і малопродуктивних земель.

2.7. Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення до реєстру сільських рад, землекористувачів, на території яких буде проведено консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення (форма додається).

Реєстр надається сільським радам, землекористувачам і виконавцям робіт. З виконавцями робіт із заліснення та виготовлення проектно-кошторисної документації управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій укладаються окремі договори.

2.8. Виконавці робіт подають управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій акти виконаних робіт та довідку про вартість робіт (форми додаються).

Роботи із заліснення можуть здійснюватися поетапно згідно з проектно-кошторисною документацією. Кінцевий розрахунок з виконавцями робіт із заліснення проводиться після чотириразового догляду за лісовими культурами.

2.9. На підставі актів виконаних робіт управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають та подають щомісяця до 21 числа зведені реєстри фактично нарахованих сум видатків фінансовим управлінням райдержадміністрацій (форма додається).

2.10. Фінансові управління райдержадміністрацій щомісяця до 22 числа надсилають зведені реєстри головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

2.11. Головне фінансове управління облдержадміністрації щомісяця до 26 числа здійснює перерахування коштів субвенції на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенції в межах фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

2.12. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій у межах фактичних надходжень коштів субвенції беруть бюджетні зобов'язання по спеціальному фонду за КФКВ 200200 "Охорона і раціональне використання земель" КЕКВ 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм" та здійснюють видатки.

У випадку подання виконавцями робіт актів виконаних робіт після 20 грудня відповідного року виплата коштів субвенції не здійснюється і претензії по бюджетних зобов'язаннях не розглядаються.

2.13. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

2.14. Не використані відповідно до цього Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

3. Технічний нагляд

3.1. Заліснені площі в обов'язковому порядку передаються сільськими радами, землекористувачами під охорону лісопідприємств, які провели це заліснення, до передачі землі у постійне користування.

3.2. За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування заліснені ділянки передаються постійному користувачу.

4. Відповідальність, звітність і контроль

4.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

4.2. Відповідальність за цільове та законне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів, за достовірність звітності - керівники та головні бухгалтери підприємств, що виконують роботи із заліснення.

4.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

4.4. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснює головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

4.5. Контроль за виконанням робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення покладається на землекористувачів.

 

До пункту 2.6
розділу 2 Порядку

Голові комісії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
___

ЗАЯВА

Прошу розглянути пропозицію щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення за рахунок субвенції з обласного бюджету на наступних ділянках

1. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

2. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

3. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

4. ______, площа ___ га,
                                                  (назва урочища)

Назва підрядної організації ___
__.

З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися.

Дата

Підпис сільського голови,
землекористувача

М. П.

 

 

До пункту 2.7
розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
виконавців робіт, які мають право на одержання субвенції з обласного бюджету для проведення консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення

N
з/п

Назва сільської ради, землекористувача, де проводитиметься консервація

Назва виконавців робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх заліснення

Площа, на якій необхідно провести консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом її заліснення (га)

Загальна вартість робіт згідно з проектно-
кошторисною документацією, тис. грн.

У т. ч. вартість проектно-
кошторисної документації тис. грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Голова комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

__

_________

Заступник голови комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

Секретар комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

Члени комісії:

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

До пункту 2.8
розділу 2 Порядку

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Замовник _____

Виконавець ___

Контракт (договір) N від "___" 20 року

Найменування ділянки
__
__

Проектно-кошторисна документація
__

АКТ N _______
приймання виконаних підрядних робіт

за 20__ рік

N
з/п

Види робіт

Обґрунтування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,
тис. грн.

Виконано робіт,
тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

М. П.

Голова сільської ради,
землекористувач

М. П.

Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

М. П.

  

До пункту 2.8
розділу 2 Порядку

Місяць

Шифр

 

виконавець

ділянка

________
               (підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ____

Замовник
__

Виконавець
__

Контракт (договір) N __ від "___" __ 20 року

Найменування
ділянки _______
__

ДОВІДКА
про вартість виконаних підрядних робіт та витрат
за 20__ рік

(тис. грн.)

Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць

Усього по ділянці

 

Податок на додану вартість
(ПДВ)

 

Усього по ділянці з урахуванням
ПДВ

 

Виконавець:

 
М. П.

Голова сільської ради, землекористувач

 
М. П.

Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

 
М. П.

 

До пункту 2.9
розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум видатків по КФКВ 200200, КЕКВ 1171 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом заліснення

за січень - __ 2011 року по _____ району

грн.

Назва адміністративно-
територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстровано фінансових зобов'язань)

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках в управлінні агропро-
мислового розвитку райдерж-
адміністрації

Кредиторська заборгованість
к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали