ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.03.2011 р. N 98

Про затвердження Порядку надання і використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування Програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна в області на 2010 - 2011 та наступні маркетингові періоди

Відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 30 червня 2010 року N 41/14 "Про затвердження Програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна у Волинській області на 2010 - 2011 маркетинговий рік" зі змінами та доповненнями.

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування Програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна в області на 2010 - 2011 та наступні маркетингові періоди (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
09.03.2011 N 98

ПОРЯДОК
надання і використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування Програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна в області на 2010 - 2011 та наступні маркетингові періоди

I. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування Програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна в області на 2010 - 2011 та наступні маркетингові періоди (далі - Порядок), розроблений відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішення обласної ради від 30 червня 2010 року N 41/14 "Про затвердження Програми створення регіонального страхового запасу продовольчого зерна у Волинській області на 2010 - 2011 маркетинговий рік" зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 3 березня 2011 року N 3/16.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів обласного бюджету (далі - бюджетні кошти) на здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарської діяльності, що залучаються до закупівлі та використання продовольчого зерна для потреб області (далі - оператори) через механізм здешевлення короткострокових кредитів.

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

II. Критерії та умови надання фінансової підтримки операторів шляхом часткової компенсації кредитної ставки за кредитами комерційних банків

2.1. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення фінансової підтримки операторів шляхом часткової компенсації кредитної ставки за кредитами комерційних банків (далі - компенсація), отриманих виключно на закупівлю для потреб області продовольчого зерна у сільськогосподарських товаровиробників на відповідний маркетинговий період за спотовими та форвардними контрактами через акредитовані біржі.

Форвардний біржовий контракт на закупівлю зерна укладається згідно з формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 року N 77, зі змінами і доповненнями.

2.2. Маркетинговим періодом вважається період з 1 липня відповідного до 30 червня наступного року.

2.3. З метою додаткової компенсації відсоткової ставки з обласного бюджету операторам проводитиметься компенсація різниці відсоткової ставки за залученими кредитами та компенсації з державного бюджету, але не більше 10 відсотків річних.

2.4. Компенсація надається операторам, які залучили короткостроковий кредит на термін до 12 місяців, визначених комісією з питань організації пільгового кредитування підприємств агропромислового комплексу (далі - Комісія), склад якої затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 7 березня 2007 року N 94 (зі змінами і доповненнями), та залученням представників Головного управління економіки облдержадміністрації, державної інспекції з контролю за цінами в області, обласної державної хлібної інспекції, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації.

Умови компенсації за залученими кредитами у попередній рік визначаються відповідно до умов Порядку.

2.5. Комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів на визначення операторів, що мають право на отримання компенсації та оприлюднює їх у засобах масової інформації.

2.6. Оператори для отримання компенсації подають Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації заявку на отримання компенсації встановленого зразка та такі документи:

- довідку про банківські реквізити;

- довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- копію кредитної угоди, засвідчену відповідним банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та банком;

- виписку банку про отримання позичальником кредиту, графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним;

- копію форвардного біржового контракту або біржового контракту про закупівлю зерна;

- копії платіжних документів, які підтверджують факт оплати за закупівлю зерна за форвардним біржовим контрактом або біржовим контрактом;

- довідки відповідних органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої більш як півроку заборгованості по зобов'язаннях та платежах до фондів та бюджетів;

- довідку про відсутність заборгованості по розрахунках з оплати праці та податку з доходів фізичних осіб;

- письмове зобов'язання позичальника повернути у місячний строк до бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

У разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

2.7. Для визначення переможців конкурсу - операторів комісія застосовує наступні критерії оцінки:

а) фінансово-економічний стан претендента на підставі:

- бухгалтерської та статистичної звітностей за попередній рік і звітний період цього року;

- калькуляції витрат на приймання, зберігання та доробку зерна до базисних кондицій;

б) наявність сертифіката відповідності послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробки;

в) наявність власних або орендованих борошномельних потужностей.

2.8. Не можуть бути визнані операторами підприємства:

- визнані банкрутами;

- стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- що перебувають у стадії ліквідації.

2.9. За результатами розгляду матеріалів комісія приймає рішення про надання компенсації у межах асигнувань, передбачених на реалізацію Програми, з урахуванням компенсації з державного бюджету, видає відповідну довідку для пред'явлення її банкам, які надали кредити.

На підставі отриманої довідки банки укладають додаткову кредитну угоду з позичальником, де зазначається розмір відшкодування за рахунок бюджетних коштів, яка подається Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні компенсації комісія у триденний строк після його прийняття надсилає підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

2.10. Для отримання компенсації банки, які видали кредити, подають до 7 числа місяця, що настає за звітним, Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації реєстр суб'єктів господарської діяльності, що залучили кредит для закупівлі та використання продовольчого зерна для потреб області (форма додається).

III. Надання і використання бюджетних коштів

3.1. Для проведення фінансування з обласного бюджету Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації реєструє зобов'язання за КФКВ 160903 "Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства", КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" та складає реєстр у розрізі банків нарахованої до сплати компенсації за відповідний місяць наростаючим підсумком (далі - реєстр, форма додається) і протягом трьох днів подає його Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.

Реєстр за грудень подається не пізніше 26 числа відповідного року.

3.2. Головне фінансове управління облдержадміністрації звіряє дані реєстру з обсягом зареєстрованих зобов'язань за звітний період та здійснює фінансування Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації для перерахування їх комерційним банкам.

3.3. Кошти, що надійшли на компенсацію, банки перераховують на рахунок операторів.

3.4. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

IV. Відповідальність, звітність і контроль

4.1. Фінансова звітність про використання бюджетних коштів складається і подається в установленому порядку.

4.2. Контроль за використанням бюджетних коштів покладається на Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

4.3. Відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів несуть Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, оператори згідно з чинним законодавством.

 

Додаток
до пункту 2.10 розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
суб'єктів господарської діяльності, що залучили кредит для закупівлі та використання продовольчого зерна для потреб області

по
     (назва банківської установи)

за _ 20 __ р.

N
з/п

Позичальник

Сума кредиту

Термін користування кредитом

Процентна ставка, під яку виданий кредит

Дата погашення процентної ставки

Нарахована сума плати за кредит

З належної компенсації

усього

залишок позичкової заборгованості, на яку нараховується компенсація

усього

сума, яка підлягає відшкодуванню

сума, яку сплачує позичальник

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за цим реєстром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий банком

(ініціали, прізвище)

М. П.

 

"__" _ 20 __ р.

 

 

Додаток
до пункту 3.1 розділу 3 Порядку

РЕЄСТР
нарахованої до сплати компенсації суб'єктам господарської діяльності, що залучили кредити для закупівлі та використання продовольчого зерна для потреб області

за ________ 20 __ р.

N
з/п

Назва комерційного банку

Сума кредиту

Термін користування кредитом

Процентна ставка, під яку виданий кредит

Дата погашення процентної ставки

Нарахована сума плати за кредит

З належної компенсації

усього

залишок позичкової заборгованості, на яку нараховується компенсація

усього

сума, яка підлягає відшкодуванню

сума, яку сплачує позичальник

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за цим реєстром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації

____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Головного управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали