ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.08.2011 р. N 337

Про затвердження Порядку надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом залуження

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року N 550 (Розпорядження N 550)

Відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями, та від 27 серпня 2010 року N 42/13 "Про Програму охорони родючості ґрунтів Волинської області на 2010 - 2015 роки в новій редакції":

1. Затвердити Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом залуження (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
17.08.2011 N 337

ПОРЯДОК
надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом залуження

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом залуження (далі - Порядок) розроблений відповідно до статей 2, 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 28 грудня 2010 року N 2/47 "Про обласний бюджет на 2011 рік", зі змінами та доповненнями, та від 27 серпня 2010 року N 42/13 "Про Програму охорони родючості ґрунтів Волинської області на 2010 - 2015 роки в новій редакції".

1.2. Порядок регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом залуження (далі - субвенція).

1.3. Головними розпорядниками коштів районних бюджетів визначаються управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

2. Надання і використання коштів субвенції


2.1. Субвенції надаються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. (Розпорядження N 550)

(пункт 2.1 у редакції розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 29.12.2011 р. N 550) (Розпорядження N 550)

2.2. Пропозиції щодо розподілу між місцевими бюджетами коштів субвенції формує головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації за погодженням з головним управлінням Держкомзему в області, виходячи з наявності деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду, які підлягають залуженню.

2.3. Субвенція використовується на здійснення заходів з консервації деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом їх залуження. Заходи охоплюють роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації.

2.4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії з питань використання субвенції, до складу яких входять фахівці цих управлінь, управлінь (відділів) Державного комітету України із земельних ресурсів у районах.

2.5. Комісія визначає перелік сільських рад, землекористувачів незалежно від організаційно-правової форми власності та господарювання на території яких буде проведено консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження за рахунок субвенції, і перелік виконавців робіт.

2.6. До комісії подається письмова заява сільської ради, землекористувача на проведення робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження (форма додається) та затверджені в установленому порядку проекти консервації деградованих і малопродуктивних земель.

2.7. Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення до реєстру сільських рад, землекористувачів, на території яких буде проведено консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження (далі - реєстр, форма додається).

Реєстр надається сільським радам, землекористувачам і виконавцям робіт. З виконавцями робіт із залуження та виготовлення проектно-кошторисної документації управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій укладаються окремі договори.

2.8. Виконавці робіт подають управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій акти виконаних робіт та довідку про вартість робіт (форми додаються).

Роботи із залуження можуть здійснюватися поетапно згідно з проектно-кошторисною документацією.

2.9. На підставі актів виконаних робіт управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають та подають щомісяця до 21 числа зведені реєстри фактично нарахованих сум видатків фінансовим управлінням райдержадміністрацій (далі - зведений реєстр, форма додається).

2.10. Фінансові управління райдержадміністрацій щомісяця до 22 числа надсилають зведені реєстри головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.


2.11. Головне фінансове управління облдержадміністрації щомісяця здійснює перерахування коштів субвенцій на рахунки районних бюджетів, відкриті в органах державного казначейства, відповідно до помісячного розпису субвенцій у межах надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. (Розпорядження N 550)

(пункт 2.11 у редакції розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 29.12.2011 р. N 550) (Розпорядження N 550)


2.12. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у межах фактичних надходжень коштів субвенцій беруть бюджетні зобов'язання за (Розпорядження N 550) КФК 240601 та здійснюють видатки. (Розпорядження N 550)

(пункт 2.12 у редакції розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 29.12.2011 р. N 550) (Розпорядження N 550)

2.13. Операції, пов'язані з використанням коштів субвенції, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

2.14. Не використані відповідно до цього Порядку кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного періоду.

3. Відповідальність, звітність і контроль

3.1. Фінансова звітність про використання коштів субвенції складається і подається в установленому порядку.

3.2. Відповідальність за цільове та законне використання коштів субвенції несуть головні розпорядники коштів, за достовірність внесених даних до поданих документів - керівники та головні бухгалтери підприємств, що виконують роботи із залуження.

3.3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають звіт головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації (форма додається).

3.4. Контроль за цільовим та законним використанням коштів субвенції згідно з цим Порядком здійснює головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

3.5. Контроль за виконанням робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження покладається на землекористувачів.

 

Додаток
до пункту 2.6 розділу 2 Порядку

Голові комісії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації з питань використання субвенції по консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження
___

ЗАЯВА

Прошу розглянути пропозицію щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження за рахунок субвенції з обласного бюджету на наступних ділянках

1. , площа _______ га,
                  (назва урочища)

2. , площа _______ га,
                  (назва урочища)

3. , площа _______ га,
                  (назва урочища)

4. , площа _______ га.
                  (назва урочища)

Назва підрядної організації
________

________.

З порядком використання коштів ознайомлений і зобов'язуюсь дотримуватися.

 

Підпис сільського голови,
землекористувача

Сільський голова,
землекористувач

___________
підпис

_______
прізвище та ініціали

Дата

М. П.

 

 

Додаток
до пункту 2.7 розділу 2 Порядку

РЕЄСТР
сільських рад, землекористувачів, на території яких буде проведено консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження

N
з/п

Назва
сільської ради, землекористувача, де проводитиметься консервація

Назва виконавців робіт з консервації деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження

Площа, на якій необхідно провести консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом її залуження (га)

Загальна вартість робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис. грн.

У т. ч. вартість проектно-кошторисної документації, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Голова комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

__

_________

Заступник голови комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

Секретар комісії

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

Члени комісії:

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

__
підпис

_________
прізвище та ініціали

 

Додаток
до пункту 2.8 розділу 2 Порядку

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

Замовник __________

Виконавець __________

Контракт (договір) N від "__" _ 20 __ року

Найменування ділянки
__________
__________

Проектно-кошторисна документація
__________

АКТ N _______
приймання виконаних підрядних робіт

за _ 20 __ рік

N з/п

Види робіт

Обґрунтування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, тис. грн.

Виконано робіт, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

__
підпис

__________
прізвище та ініціали

 

М. П.

 

Сільський голова, землекористувач

__
підпис

__________
прізвище та ініціали

 

М. П.

 

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

__
підпис

__________
прізвище та ініціали

 

М. П.

 

 

Додаток
до пункту 2.8 розділу 2 Порядку

Місяць

Шифр

 

виконавець

ділянка

_______
            (підприємство, організація)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ________

Замовник _______

Виконавець _______

Контракт (договір) N __ від "__" _ 20 __ року

Найменування ділянки
_______

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрат

за ______ 20 __ рік

(тис. грн.)

Вартість виконаних робіт з початку року по звітний місяць

Усього по ділянці

 

Податок на додану вартість
(ПДВ)

 

Усього по ділянці з урахуванням ПДВ

 

Виконавець:

__
підпис

__________
прізвище та ініціали

 

М. П.

 

Сільський голова, землекористувач

__
підпис

__________
прізвище та ініціали

 

М. П.

 

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

__
підпис

__________
прізвище та ініціали

 

М. П.

 

 

Додаток
до пункту 2.9 розділу 2 Порядку

Реєстр
фактично нарахованих сум видатків по КФК 240601
, КЕКВ 1171 за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на консервацію деградованих і малопродуктивних земель запасу та резервного фонду шляхом залуження

за січень - ____ 2011 року по _____ району

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці та виконавців

Передбачено розписом на звітний період

Фактично нараховано (зареєстровано фінансових зобов'язань)

Перераховано коштів одержувачам

Залишок на рахунках в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації

Кредиторська заборгованість к. 6 = (к. 3 - к. 4 - к. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

(ініціали, прізвище)

 

М. П.

(Реєстр із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 29.12.2011 р. N 550) (Розпорядження N 550)

 

Додаток
до пункту 3.3 розділу 3 Порядку

ЗВІТ
про використання субвенції з обласного бюджету, що виділяється на консервацію деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження за

січень - ____ 20 __ року по _____ району

Найменування робіт

Обсяг робіт

Загальна вартість виконаних робіт, тис. грн.

план

факт.

%

план

факт.

%

Консервація деградованих і малопродуктивних земель шляхом їх залуження

 

 

 

 

 

 

Розроблення проектно-кошторисної документації

х

х

х

 

 

 

Начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали