ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ 

ПОСТАНОВА

20.12.2011

м. Київ

N 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 38/20351

Про затвердження Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та з метою організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити подання цієї постанови до Міністерства юстиції України для державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову після проведення її державної реєстрації до відома та виконання управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Голова правління

Б. Райков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
20.12.2011 N 61

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2012 р. за N 38/20351

ПОРЯДОК
організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон) та визначає організаційні питання, пов'язані із забезпеченням у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

Цей Порядок встановлює процедуру отримання інформації, складання та подання запитів на публічну інформацію, що знаходиться у володінні Фонду, та є обов'язковим для виконання у виконавчій дирекції Фонду та її робочих органах.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відповідальна особа з питань запитів на інформацію - визначений керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду працівник, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідей на інформаційні запити, що надходять до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, здійснює контроль за задоволенням інформаційного запиту та надає консультації під час оформлення запиту;

відповідальна особа за оприлюднення інформації - визначений керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду працівник, який оприлюднює публічну інформацію;

запитувач - фізична, юридична особа, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;

інформаційний запит - письмовий запит на інформацію в довільній формі, що містить відомості, визначені у частині п'ятій статті 19 Закону (Закон N 2939-VI), або запит за формою, визначеною додатками 1 - 4 до цього Порядку;

керівник розпорядника інформації - директор виконавчої дирекції Фонду, а у разі його відсутності - заступник директора, який виконує його обов'язки, або заступник директора виконавчої дирекції Фонду, який уповноважений розглядати інформаційні запити і підписувати відповіді на них, та керівник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду;

працівник відділення - працівник відділення виконавчої дирекції Фонду, до компетенції якого належить питання, що міститься в інформаційному запиті, та який бере участь у його опрацюванні або готує інформацію для оприлюднення;

робочий орган - управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення;

розпорядник інформації - виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, які виконують обов'язки в межах повноважень, визначених законодавством, установчими документами, а також наказами виконавчої дирекції Фонду;

спеціальний структурний підрозділ - структурний підрозділ, на який покладено функції забезпечення документообігу, контролю виконання документів та організації доступу до публічної інформації виконавчої дирекції Фонду, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, здійснює контроль за задоволенням інформаційного запиту та надає консультації під час оформлення запиту;

структурний підрозділ - самостійний структурний підрозділ виконавчої дирекції Фонду та структурний підрозділ управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до компетенції якого належить питання, що міститься в інформаційному запиті, та який бере участь у його опрацюванні або готує інформацію для оприлюднення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на надання:

інформації, розпорядниками якої не є виконавча дирекція Фонду та її робочі органи, зокрема інформація інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій, фондів за іншими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

інформації, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фондами з інших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствами, організаціями, установами, громадянами;

інформації, що міститься в документах виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, які становлять службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Фонду або процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню;

інформації, яка міститься в базі даних про страхувальників, та інформації, яка міститься в документах справ про страхові виплати, за винятком випадків запиту такої інформації безпосередньо запитувачем інформації, відомості про якого містяться в базі даних або в документах справи про страхові виплати.

1.4. Особою, відповідальною за надання в межах компетенції відомостей з питань, що містяться в інформаційному запиті, а також своєчасність та достовірність надання даних про документи, що містять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації, є:

керівник структурного підрозділу - у виконавчій дирекції Фонду та управліннях виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

працівник відділення - у відділеннях в районах і містах обласного значення.

1.5. Відповідальним за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, підготовку відповіді на інформаційні запити, зберігання оригіналів інформаційних запитів, що надходять до розпорядника інформації, є:

спеціальний структурний підрозділ;

відповідальна особа з питань запитів на інформацію у робочих органах.

1.6. Відповідальним за оприлюднення інформації та її розміщення у спосіб, визначений цим Порядком, є:

управління організаційної роботи - у виконавчій дирекції Фонду;

відповідальна особа за оприлюднення інформації - у робочому органі.

II. Забезпечення доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується розпорядником інформації шляхом:

2.1.1. Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному веб-сайті Фонду;

на веб-сайті робочого органу;

на інформаційних стендах у приміщенні розпорядника публічної інформації;

у будь-який інший спосіб.

2.1.2. Надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація за інформаційним запитом може надаватися на вибір запитувача в усній або письмовій формі, у вигляді електронного документа або копій документів.

2.3. Публічна інформація в усній формі надається запитувачу під час особистого прийому з дотриманням положень Закону (Закон N 2939-VI) та цього Порядку. У такий самий спосіб може надаватися інформація телефоном, крім інформації про особу, яка містить персональні дані або відомості про страхові випадки, результати медичних обстежень, суми одержуваних виплат, надані послуги та інші дані про особу.

2.4. Інформація про особу надається безпосередньо цій особі на особистому прийомі або за її інформаційним запитом шляхом надсилання документованої інформації (копій запитуваних документів про особу) поштою з повідомленням про вручення.

Зазначена в абзаці першому цього пункту інформація може надаватися представникам особи лише за її письмовою згодою чи довіреністю або за рішенням суду.

2.5. Публічна інформація надається запитувачу на його вибір під час особистого прийому в письмовій формі або шляхом надсилання поштою, факсом, телефоном, електронною поштою.

2.6. Публічна інформація у вигляді електронного документа або сканованого оригіналу документа надається запитувачу під час особистого прийому шляхом перенесення зазначеного документа на носій інформації або електронною поштою на вибір запитувача.

2.7. Копії документів, які містять публічну інформацію, надаються запитувачу на його вибір під час особистого прийому або надсилаються поштою, факсом, телефоном, електронною поштою.

2.8. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказану інформацію віднесено до інформації з обмеженим доступом.

2.9. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації оригінали документів, що знаходяться у розпорядника інформації, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку, що повинна містити:

назву документа;

дату створення документа;

дату надходження документа;

джерело інформації (автор, структурний підрозділ та/або спеціальний структурний підрозділ);

передбачену Законом (Закон N 2939-VI) підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо її віднесено до інформації з обмеженим доступом;

галузь;

ключові слова;

тип, носій (текстовий документ, плівки, аудіозапис, відеозапис тощо);

вид (нормативно-правові акти, договори, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи тощо);

проекти рішень (постанови, накази, розпорядчі документи, доповідні та службові записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);

форму та місце зберігання документа.

2.10. Дані про документи, що місять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації, заносяться до системи обліку на підставі поданих спеціальному структурному підрозділу (відповідальній особі з питань запитів на інформацію) службових записок, які підготовлені структурними підрозділами (працівником відділення), з урахуванням положень пункту 2.9 цього розділу.

2.11. Спеціальний структурний підрозділ та відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов'язані:

обробляти інформаційні запити, що пройшли реєстрацію в установленому порядку;

систематично вести облік документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у безпосередньому володінні розпорядника інформації;

вести облік інформаційних запитів і зберігати їх оригінали;

у спеціально визначеному місці для роботи запитувачів з документами чи їх копіями забезпечувати можливість робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації (крім документів, які містяться у справах про страхові виплати);

надавати консультації під час оформлення інформаційного запиту за формою, визначеною додатками 1 - 4 до цього Порядку.

2.12. У разі коли розпорядник інформації володіє інформацією про особу, спеціальний структурний підрозділ і відповідальна особа з питань запитів на інформацію зобов'язані:

надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом (Закон N 2939-VI), та у разі коли запитувач просить надати йому в оригіналі справу про страхові виплати (запитувачу надається для ознайомлення копія справи про страхові виплати, що містить копії усіх документів та однакову кількість аркушів, які є в оригіналі справи та описі);

використовувати її лише з метою та у спосіб, визначені Законом (Закон N 2939-VI);

вживати заходів до унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

III. Надання публічної інформації шляхом її оприлюднення

3.1. Доступ до публічної інформації у спосіб, визначений підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, забезпечується:

у виконавчій дирекції Фонду - управлінням організаційної роботи;

у робочому органі - відповідальною особою за оприлюднення інформації.

3.2. Управління організаційної роботи забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду інформації, підготовленої структурним підрозділом за напрямом діяльності.

Відповідальні особи за оприлюднення інформації забезпечують оприлюднення на веб-сайтах робочих органів інформації, підготовленої структурним підрозділом за напрямом діяльності відповідно до наказу робочого органу виконавчої дирекції Фонду або працівником відділення.

3.3. На офіційному веб-сайті Фонду у строки, встановлені частинами другою (Закон N 2939-VI) та третьою статті 15 Закону (Закон N 2939-VI), розміщуються:

інформація про організаційну структуру Фонду, функції та повноваження виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, основні завдання соціального страхування від нещасного випадку, статутні напрями діяльності Фонду, структуру бюджету Фонду, механізм витрачання страхових коштів тощо;

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), рішення правління та наглядової ради Фонду, накази виконавчої дирекції Фонду, а також проекти рішень правління Фонду, що підлягають обговоренню;

перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі настання страхового випадку за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, категорія осіб, яка має право на отримання страхових виплат та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки документів, що застосовуються для призначення страхових виплат та соціальних послуг;

порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду та її робочі органи;

інформація про систему обліку, види інформації, які зберігає виконавча дирекція Фонду;

плани проведення та проекти порядків денних відкритих засідань правління Фонду;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми заяв, бланків, документів тощо;

правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчої дирекції Фонду;

порядок звернення до виконавчої дирекції Фонду відповідно до Закону (Закон N 2939-VI);

звіти, в тому числі щодо результатів розгляду інформаційних запитів;

інформація про діяльність виконавчої дирекції Фонду:

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса офіційного веб-сайту Фонду та єдиної електронної пошти для надсилання запитів на інформацію;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови правління Фонду, його заступників, членів правління Фонду, директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників, керівників робочих органів, а також керівників самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду;

основні функції самостійних структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду та структурних підрозділів робочих органів виконавчої дирекції Фонду, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та прийому громадян у виконавчій дирекції Фонду;

вакансії;

перелік і службові номери засобів зв'язку робочих органів;

інша інформація про діяльність органів управління Фонду.

Інформація для розміщення на офіційному веб-сайті Фонду, підготовлена структурним підрозділом, погоджується із заступником директора виконавчої дирекції Фонду, що координує роботу цього підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, та передається для оприлюднення управлінню організаційної роботи разом із службовою запискою, в якій зазначаються дата оприлюднення документа і дата оновлення інформації. Копія зазначеної службової записки того самого дня подається спеціальному структурному підрозділу.

3.4. На веб-сайтах робочих органів у строки, встановлені частинами другою (Закон N 2939-VI) та третьою статті 15 Закону (Закон N 2939-VI), розміщуються:

інформація про організаційну структуру робочого органу, його функції та повноваження, основні завдання, напрями діяльності, структуру кошторису робочого органу, механізм витрачання страхових коштів, передбачених в кошторисі робочого органу, тощо;

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність робочого органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних і тих, які стосуються призначення, перерахування та здійснення страхових виплат);

перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі настання страхового випадку за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, категорія осіб, яка має право на отримання страхових виплат та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, форми заяв і зразки документів, що застосовуються для призначення страхових виплат та соціальних послуг;

порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду та її робочі органи;

інформація про систему обліку, види інформації, які зберігає робочий орган;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми заяв, бланків, документів тощо;

правила внутрішнього трудового розпорядку робочого органу;

порядок звернення до робочого органу відповідно до Закону (Закон N 2939-VI);

звіти, в тому числі щодо результатів розгляду інформаційних запитів;

інформація про діяльність робочого органу:

місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса офіційного веб-сайту робочого органу та єдиної електронної пошти для надсилання інформаційних запитів;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника робочого органу, його заступників та керівників структурних підрозділів чи працівників відділення;

основні функції структурних підрозділів робочого органу, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та прийому громадян у робочому органі;

вакансії;

інша інформація про діяльність робочих органів.

Інформація для розміщення на веб-сайті робочого органу, підготовлена структурним підрозділом чи працівником відділення, погоджується з керівником розпорядника інформації або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків та передається особі, відповідальній за оприлюднення інформації, разом із службовою запискою, в якій зазначаються дата оприлюднення документа і дата оновлення інформації. Копія зазначеної службової записки того самого дня подається відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

3.5. Оприлюднення інформації в засобах масової інформації, розміщення її на інформаційних стендах у приміщенні розпорядника інформації або в іншій формі проводяться у порядку, визначеному Законом (Закон N 2939-VI) та цим Порядком.

3.6. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація, віднесена до повноважень розпорядника, про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і заходи, що вживаються у зв'язку з цим.

3.7. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої публічної інформації розпорядником інформації запитувач для перевірки та уточнення такої інформації може звернутися з інформаційним запитом до:

спеціального структурного підрозділу - у виконавчій дирекції Фонду;

відповідальної особи з питань запитів на інформацію - у робочому органі.

IV. Реєстрація інформаційних запитів та їх опрацювання

4.1. Запитувач реалізує право доступу до інформації за інформаційним запитом, який подається до розпорядника інформації.

Форму запиту на інформацію запитувач може отримати:

у виконавчій дирекції Фонду у кімнаті прийому громадян за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 92/2, та на офіційному веб-сайті Фонду;

у робочому органі у спеціально відведеній керівником розпорядника інформації кімнаті та на веб-сайті робочого органу.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) фізична особа не може подати письмовий запит, його оформляє:

у виконавчій дирекції Фонду - працівник спеціального структурного підрозділу;

у робочому органі - відповідальна особа з питань запитів на інформацію.

Особа, яка оформляє від імені запитувача інформаційний запит, в обов'язковому порядку зазначає своє прізвище, ім'я та по батькові, контактний службовий телефон та надає копію такого запиту запитувачу.

4.2. Інформаційний запит може бути індивідуальним або колективним. Інформаційний запит може подаватися до розпорядника інформації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.3. Діловодство щодо інформаційних запитів ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається:

у виконавчій дирекції Фонду - на спеціальний структурний підрозділ;

у робочому органі - на відповідальну особу з питань запитів на інформацію.

4.4. Інформаційні запити, що надходять правлінню Фонду та виконавчій дирекції Фонду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються спеціальним структурним підрозділом відповідно до вимог Закону (Закон N 2939-VI) та цього Порядку.

Інформаційні запити, що надходять до робочого органу, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою з питань запитів на інформацію відповідно до правил ведення діловодства, установлених робочим органом, та вимог цього Порядку.

Реєстрація та опрацювання інформаційних запитів, які надійшли до розпорядника інформації електронною поштою, здійснюються спеціальним структурним підрозділом або відповідальною особою з питань запитів на інформацію після їх роздрукування на паперових носіях.

Реєстрація інформаційних запитів, які надійшли до розпорядника інформації телефоном, здійснюється спеціальним структурним підрозділом або відповідальною особою з питань запитів на інформацію після заповнення ними форми з дотриманням вимог, визначених абзацом восьмим пункту 4.1 цього розділу.

4.5. Для реєстрації інформаційного запиту на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч ставляться відмітка про дату його надходження та реєстраційний номер.

4.6. Реєстраційний номер інформаційного запиту складається з порядкового номера запиту та інших позначень, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання інформаційних запитів.

4.7. У разі надходження повторних інформаційних запитів їм надається черговий реєстраційний номер.

Обліковуються як повторні інформаційні запити, у яких:

оскаржується відповідь на попередній інформаційний запит, що надійшов до розпорядника інформації;

повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній інформаційний запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений Законом (Закон N 2939-VI) строк розгляду і відповідь запитувачу не надавалася;

не надано відповідь по суті або надано не в повному обсязі на перший інформаційний запит.

Інформаційні запити одного й того самого запитувача з одного й того самого питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд розпорядника інформації, обліковуються черговим реєстраційним номером.

4.8. Інформаційний запит реєструється спеціальним структурним підрозділом (відповідальною особою з питань запитів на інформацію) у день його надходження в електронній базі обліку інформаційних запитів (журналі реєстрації інформаційних запитів), який готує пропозиції щодо його розгляду.

4.9. Інформаційний запит разом з пропозиціями щодо його розгляду невідкладно (протягом цього самого робочого дня) подається структурним підрозділом (відповідальною особою з питань запитів на інформацію) керівнику розпорядника інформації для прийняття відповідного рішення.

4.10. За результатами розгляду інформаційного запиту керівником розпорядника інформації приймається одне з таких рішень:

про задоволення запиту та надання відповіді;

про відмову в задоволенні запиту;

про надсилання запиту належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача;

про відстрочку в задоволенні запиту.

Відповідне рішення зазначається в резолюції керівника розпорядника інформації.

4.11. У виконавчій дирекції Фонду у день накладання резолюції інформаційний запит передається до спеціального структурного підрозділу для внесення тексту резолюції в реєстраційно-контрольну картку.

Після внесення тексту резолюції в реєстраційно-контрольну картку спеціальний структурний підрозділ передає копію інформаційного запиту структурним підрозділам, зазначеним у резолюції, для розгляду та підготовки інформації відповідно до їх компетенції.

4.12. У робочому органі виконавчої дирекції Фонду у день накладання резолюції інформаційний запит передається до відповідальної особи з питань запитів на інформацію для внесення тексту резолюції до реєстраційно-контрольної картки (журналу реєстрації).

Після внесення тексту резолюції до реєстраційно-контрольної картки (журналу реєстрації) відповідальна особа з питань запитів на інформацію передає інформаційний запит структурним підрозділам (працівникам відділення), зазначеним у резолюції, для розгляду та підготовки інформації відповідно до їх компетенції.

4.13. Розпорядник інформації зобов'язаний надавати відповідь на інформаційний запит запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

Якщо запит стосується інформації, зазначеної у частині другій статті 20 Закону (Закон N 2939-VI), відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

4.14. У разі коли інформаційний запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник публічної інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження та обов'язковим повідомленням про це запитувача не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.15. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, начальник спеціального структурного підрозділу (відповідальна особа з питань запитів на інформацію) не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання інформаційного запиту розпорядником інформації повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних з копіюванням або друком документів, та казначейських реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.16. У разі коли інформаційний запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати інформацію, яка не належить до публічної інформації, відповідь на інформаційний запит у частині публічної інформації надається згідно з цим Порядком.

V. Надання відповіді на інформаційний запит

5.1. У виконавчій дирекції Фонду:

5.1.1. Відповідальний структурний підрозділ протягом двох робочих днів з дня отримання опрацьовує інформаційний запит і подає спеціальному структурному підрозділу службову записку, в якій відповідно до компетенції повинна бути в повному обсязі викладена інформація, що була затребувана в запиті.

Службова записка, що передається спеціальному структурному підрозділу, має бути завізована виконавцем, підписана керівником структурного підрозділу та погоджена заступником директора виконавчої дирекції Фонду, що координує роботу цього підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Заступники директора виконавчої дирекції Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків, які погоджують інформацію, та начальники структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду є відповідальними за достовірність та правдивість даних, наведених у службовій записці.

5.1.2. Спеціальний структурний підрозділ після отримання службових записок протягом одного робочого дня узагальнює їх та подає на підпис проект відповіді на інформаційний запит уповноваженій директором виконавчої дирекції Фонду особі.

5.1.3. Після підписання відповіді на інформаційний запит спеціальний структурний підрозділ реєструє її та надсилає запитувачу.

5.1.4. У разі коли визначений у резолюції структурний підрозділ не володіє інформацією, яка вимагається в інформаційному запиті, його керівник негайно (в день його отримання) письмово повідомляє про це спеціальний структурний підрозділ та вносить пропозиції щодо необхідності внесення зміни до резолюції.

Спеціальний структурний підрозділ негайно інформує про це керівника розпорядника інформації з метою прийняття ним відповідного рішення.

Після внесення змін до резолюції запит надається визначеному у цій резолюції структурному підрозділу, який розглядає цей запит та готує інформацію відповідно до підпункту 5.1.1 цього пункту.

5.1.5. Якщо структурним підрозділом протягом двох днів не надано службову записку по суті запиту, спеціальний структурний підрозділ ініціює перед керівником розпорядника інформації проведення наради за участю інших структурних підрозділів для прийняття відповідного рішення.

5.1.6. У разі прийняття керівником розпорядника інформації рішення про проведення наради спеціальний структурний підрозділ терміново її організовує, забезпечує ведення протоколу, який підписується усіма присутніми на нараді.

5.1.7. За результатами наради керівник розпорядника інформації дає протокольне доручення, яким визначається окремий порядок надання відповіді на конкретний запит щодо доступу до публічної інформації.

5.2. У робочому органі:

5.2.1. Структурний підрозділ протягом двох робочих днів опрацьовує інформаційний запит та надає відповідальній особі з питань запитів на інформацію службову записку, в якій відповідно до компетенції повинна бути в повному обсязі викладена інформація, що була затребувана в запиті.

Службова записка, що передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію, має бути завізована виконавцем, підписана керівником структурного підрозділу та погоджена заступником начальника управління за напрямом діяльності.

Заступники начальника управління виконавчої дирекції Фонду, що координують роботу відповідно до розподілу функціональних обов'язків, які погоджують інформацію, та керівники структурних підрозділів управлінь, працівники відділень виконавчої дирекції Фонду є відповідальними за достовірність та правдивість даних, наведених у службовій записці.

5.2.2. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію після отримання службових записок протягом одного робочого дня узагальнює їх та подає проект відповіді на підпис керівнику розпорядника інформації або уповноваженій ним особі.

5.2.3. Після підписання відповіді на інформаційний запит відповідальна особа з питань запитів на інформацію реєструє її та надсилає запитувачу.

5.2.4. У разі коли визначений у резолюції структурний підрозділ (працівник відділення) не володіє інформацією, яка вимагається у запиті, його керівник негайно (в день його отримання) письмово повідомляє про це відповідальну особу з питань запитів на інформацію та вносить пропозиції щодо необхідності внесення змін до резолюції.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію негайно інформує про це керівника розпорядника інформації з метою прийняття ним відповідного рішення.

Після внесення змін до резолюції інформаційний запит надається визначеному у ній іншому структурному підрозділу (працівнику відділення), який розглядає цей запит та готує інформацію відповідно до підпункту 5.2.1 цього пункту.

5.2.5. Якщо структурним підрозділом протягом двох днів не надано службову записку по суті запиту, відповідальна особа з питань запитів на інформацію ініціює перед керівником розпорядника інформації проведення наради за участю інших структурних підрозділів для прийняття відповідного рішення.

5.2.6. У разі прийняття керівником розпорядника інформації рішення про проведення наради відповідальна особа з питань запитів на інформацію терміново її організовує, забезпечує ведення протоколу, який підписується усіма присутніми на нараді.

5.2.7. За результатами наради керівник розпорядника інформації дає протокольне доручення, яким визначається окремий порядок надання відповіді на даний конкретний запит щодо доступу до публічної інформації, який визначено у зміненій резолюції.

5.3. Рішення, дії або бездіяльність спеціального структурного підрозділу запитувач має право оскаржити до директора виконавчої дирекції Фонду або до суду.

Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи з питань запитів на інформацію запитувач має право оскаржити до начальника управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, виконавчої дирекції Фонду або до суду.

 

Заступник начальника управління
забезпечення документообігу, контролю
виконання документів та організації
доступу до публічної інформації

О. В. Чухманенко

 

Додаток 1
до Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи (юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи) в письмовому вигляді (поштою, телефоном, факсом)

Розпорядник інформації:

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
просп. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Спосіб подання запиту

(вказується один із способів:
у письмовому вигляді або поштою, телефоном, факсом*)

Відомості про запитувача інформації

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

місцезнаходження, місце проживання або адреса електронної пошти

 

номер телефону

(зазначається на вибір запитувача контактний телефон)

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3 - 5 (Закон N 2939-VI), 9 (Закон N 2939-VI) і 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) прошу надати мені таку інформацію:

Вид, назва, реквізити, зміст документа

 

або

 

Загальний опис необхідної інформації

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь на інформаційний запит прошу надіслати в письмовому вигляді**:

поштою

(вказується місцезнаходження або місце проживання)

факсом

(вказується номер факсу)

електронною поштою

(вказується e-mail)

Прошу надати копію документа (чи копії документів) або його електронну копію

особисто на руки

(у разі запиту на особистому прийомі)

надіслати поштою, телефоном, факсом, електронною поштою (необхідне підкреслити)

вказується залежно від способу надання (місцезнаходження або місце проживання, номер телефону, факсу або електронна адреса)

Про ознайомлення з положеннями Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую своїм підписом (заповнюється у разі подання запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді)

(підпис запитувача у разі запиту копій документів)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

(вказується у разі подання запиту юридичною особою або представником фізичної особи***)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

(вказується у разі подання запиту об'єднанням громадян без статусу юридичної особи)

Дата запиту, підпис

(вказується дата запиту)

(ставиться підпис запитувача)


* Форма інформаційного запиту за згодою запитувача може заповнюватися особисто або у порядку, визначеному пунктом 4.1 розділу IV Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 N 61.

** Робиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного із наведених способів надання відповіді на інформаційний запит.

*** У разі звернення представника фізичної особи посада не зазначається і до запиту додається копія документа, що дає право представнику звернутися за інформацією про особу.

 

Додаток 2
до Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи (юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи) в письмовому вигляді (поштою, телефоном, факсом)

Розпорядник інформації:

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
(зазначаються найменування та місцезнаходження управлінь)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Спосіб подання запиту

(вказується один із способів:
у письмовому вигляді або поштою, телефоном, факсом*)

Відомості про запитувача інформації

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

місцезнаходження, місце проживання або адреса електронної пошти

 

номер телефону

(зазначається на вибір запитувача контактний телефон)

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3 - 5 (Закон N 2939-VI), 9 (Закон N 2939-VI) і 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) прошу надати мені таку інформацію:

Вид, назва, реквізити, зміст документа

 

або

 

Загальний опис необхідної інформації

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь на інформаційний запит прошу надіслати в письмовому вигляді**:

поштою

(вказується місцезнаходження або місце проживання)

факсом

(вказується номер факсу)

електронною поштою

(вказується e-mail)

Прошу надати копію документа (чи копії документів) або його електронну копію

особисто на руки

(у разі запиту на особистому прийомі)

надіслати поштою, телефоном, факсом, електронною поштою (необхідне підкреслити)

вказується залежно від способу надання (місцезнаходження або місце проживання, номер телефону, факсу або електронна адреса)

Про ознайомлення з положеннями Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую своїм підписом (заповнюється у разі подання запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді)

(підпис запитувача у разі запиту копій документів)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

(вказується у разі подання запиту юридичною особою або представником фізичної особи***)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

(вказується у разі подання запиту об'єднанням громадян без статусу юридичної особи)

Дата запиту, підпис

(вказується дата запиту)

(ставиться підпис запитувача)


* Форма інформаційного запиту за згодою запитувача може заповнюватися особисто або у порядку, визначеному пунктом 4.1 розділу IV Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 N 61.

** Робиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного із наведених способів надання відповіді на інформаційний запит.

*** У разі звернення представника фізичної особи посада не зазначається і до запиту додається копія документа, що дає право представнику звернутися за інформацією про особу.

 

Додаток 3
до Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи (юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи) в письмовому вигляді (поштою, телефоном, факсом)

Розпорядник інформації:

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
(зазначаються найменування та місцезнаходження відділень)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Спосіб подання запиту

(вказується один із способів:
у письмовому вигляді або поштою, телефоном, факсом*)

Відомості про запитувача інформації

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

місцезнаходження, місце проживання або адреса електронної пошти

 

номер телефону

(зазначається на вибір запитувача контактний телефон)

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3 - 5 (Закон N 2939-VI), 9 (Закон N 2939-VI) і 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) прошу надати мені таку інформацію:

Вид, назва, реквізити, зміст документа

 

або

 

Загальний опис необхідної інформації

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь на інформаційний запит прошу надіслати в письмовому вигляді**:

поштою

(вказується місцезнаходження або місце проживання)

факсом

(вказується номер факсу)

електронною поштою

(вказується e-mail)

Прошу надати копію документа (чи копії документів) або його електронну копію

особисто на руки

(у разі запиту на особистому прийомі)

надіслати поштою, телефоном, факсом, електронною поштою (необхідне підкреслити)

вказується залежно від способу надання (місцезнаходження або місце проживання, номер телефону, факсу або електронна адреса)

Про ознайомлення з положеннями Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок підтверджую своїм підписом (заповнюється у разі подання запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді)

(підпис запитувача у разі запиту копій документів)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис  представника  запитувача

(вказується у разі подання запиту юридичною особою або представником фізичної особи***)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

(вказується у разі подання запиту об'єднанням громадян без статусу юридичної особи)

Дата запиту, підпис

(вказується дата запиту)

(ставиться підпис запитувача)


* Форма інформаційного запиту за згодою запитувача може заповнюватися особисто або у порядку, визначеному пунктом 4.1 розділу IV Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 N 61.

** Робиться відмітка запитувачем на його вибір щодо одного із наведених способів надання відповіді на інформаційний запит.

*** У разі звернення представника фізичної особи посада не зазначається і до запиту додається копія документа, що дає право представнику звернутися за інформацією про особу.

 

Додаток 4
до Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи (юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи) електронною поштою

Залежно від розпорядника інформації вказується:

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
просп. Перемоги, 92/2, м. Київ, 03062

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
(вказуються найменування та місцезнаходження управлінь)

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
(вказуються найменування та місцезнаходження відділень)


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

Фізична особа

 

Юридична особа

 

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

(зазначається запитувачем під час оформлення запиту)

Відомості про запитувача інформації

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Місцезнаходження, місце проживання або адреса електронної пошти та номер контактного телефону

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь на інформаційний запит прошу надіслати в письмовому вигляді:

 

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою

(зазначається запитувачем під час оформлення запиту)

Електронна пошта

(зазначається запитувачем у разі вибору форми відповіді "Електронною поштою")

Факс

(зазначається запитувачем у разі вибору форми відповіді "Факсом")

Поштою

(зазначається запитувачем у разі вибору форми відповіді "Поштою")

Посада

(заповнюється представником юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника) запитувача

(заповнюється керівником (представником) юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

Дата запиту

 

Заповнюється працівником спеціального структурного підрозділу (відповідальною особою з питань запитів на інформацію)

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, який прийняв запит

 

Час і дата

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали