НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2010 року N 66

Про затвердження Порядку організації Контролю за виконанням документів

У відповідності до Регламенту Нацекоінвестагентства, з метою впорядкування та посилення контролю за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, враховуючи рекомендації Управління контролю Секретаріату Кабінету Міністрів від 08.04.2010, наказую:

1. Затвердити Порядок організації контролю за виконанням документів (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Нацекоінвестагентства забезпечити здійснення контролю відповідно до Порядку контролю за виконанням документів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Галущенка О. М.

 

Голова 

С. Орленко 

 

Додаток 

Порядок організації контролю за виконанням документів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок про організацію контролю за виконанням документів встановлює правила організації контрольної діяльності в структурних підрозділах Нацекоінвестагентства й регламентує порядок контролю з моменту взяття документів на контроль до повного виконання й зняття з контролю.

1.2. Контролю підлягає дотримання термінів виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, строків розгляду запитів і звернень народних депутатів України, а також строків виконання управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції.

2. Завдання і порядок контролю за виконанням документів

2.1. Завданням контролю за виконанням документів у Нацекоінвестагентстві є забезпечення своєчасного їх виконання.

2.2. Контролю підлягають зареєстровані документи, у яких визначено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягають:

- Закони України та постанови Верховної Ради України, доручення комітетів Верховної Ради України;

- укази, розпорядження і доручення Президента України;

- постанови, розпорядження, доручення, протоколи засідань Кабінету Міністрів України;

- доручення Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністрів України та Віце-прем'єр-міністрів України;

- запити і звернення народних депутатів України;

- листи, пропозиції, звернення і скарги громадян;

- накази Нацекоінвестагентства;

- рішення колегії Нацекоінвестагентства;

- протоколи нарад у Голови.

Також, контролю підлягають документи, які поставлені на контроль керівництвом Нацекоінвестагентства (наприклад: листи міністерств і інших органів виконавчої влади тощо).

2.3. Організацію роботи з контролю за виконанням документів у Нацекоінвестагентстві здійснює заступник Голови відповідно до розподілу обов'язків.

2.4. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на Відділ документального забезпечення та контролю, який періодично доповідає про виконання контрольних документів Голові.

2.5. В самостійних структурних підрозділах безпосередній контроль здійснює відповідальний за діловодство, що призначається керівником самостійного структурного підрозділу.

2.6. Контроль за виконанням документів має наступні складові:

- постановка документа на контроль, формування картотеки (комп'ютерної бази даних) контрольних доручень;

- доведення документів до виконавців;

- нагадування-інформування (усне та письмове) виконавців щодо строків виконання доручень;

- обліку та узагальнення результатів контролю за виконанням документів;

- щотижневе інформування Голови, його заступників про хід та підсумки виконання документів;

- зняття документів з контролю;

- формування бази виконаних документів;

- зберігання документів.

2.7. У загальному порядку проходження документів у Нацекоінвестагентстві, відповідальні особи за діловодство зобов'язані чітко дотримуватись вимог Інструкції з діловодства, затвердженої наказом Нацекоінвестагентства від 25.06.2008 N 34, сприяти оптимальному розгляду термінових доручень та вести облікові журнали реєстрації кореспонденції.

2.8. Відповідальність за виконання документа несуть посадові особи, визначені у резолюціях Голови, заступників Голови та безпосередні виконавці. Якщо виконання документа покладається на кількох посадових осіб, відповідальним за організацію виконання (скликання) є посадова особа, що зазначена в резолюції керівництва першою.

2.9. Документи, на які дорученням Голови або заступників Голови передбачено декілька виконавців, і встановлені стислі терміни, розглядають і виконують протягом 1 - 2 днів (кожним виконавцем).

2.10. Документи, які мають особливо важливий характер і стислі терміни виконання, Відділ документального забезпечення та контролю, забезпечує розмноження і негайне вручення копій цих документів кожному виконавцю.

2.11. Відділ документального забезпечення та контролю фіксує дані про стан роботи з документами і дорученнями в електронній таблиці контролю проходження документів.

2.12. Контроль за ходом виконання актів законодавства, доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України передбачає безпосередню перевірку, упереджувальний контроль і регулювання ходу виконання в установлені терміни документів, які контролюються, обліку і аналізу результатів виконання, що здійснюється шляхом:

- аналізу та узагальнення інформації про стан виконання контрольних доручень в цілому або окремих встановлених ними завдань;

- систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують їх виконання;

- заслуховування звітів на оперативних нарадах у Голови Нацекоінвестагентства та засіданнях колегій.

2.13. Відділом документального забезпечення та контролю ведеться щоденний підсумковий контроль за станом підготовки проектів документів, строк виконання яких завершується протягом поточного робочого дня. При цьому враховуються строки надання необхідних матеріалів до органів вищого рівня, для чого забезпечується упереджувальний контроль.

2.14. На засіданнях колегії 2 рази на рік розглядаються питання виконавської дисципліни та стан виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України.

3. Інформування про виконання й зняття документів з контролю

3.1. Інформація (звіт) про стан виконання законів України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і доручень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, що подається відповідно Президенту України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписується Головою.

3.2. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, доповідаються Голові або його заступнику відповідно до розподілу обов'язків не пізніше, ніж у десятиденний термін, визначений актом законодавства, дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженням Голови або планом контролю.

3.3. Документ вважається виконаним, якщо поставлені в ньому задачі вирішені, подана письмова відповідь по суті автору документа, і Відділ документального забезпечення та контролю перевірив дотримання встановлених термінів, наявності в ній відомостей про виконання всіх доручень і введення відповідної інформації до комп'ютерної бази контролю.

3.4. Зняти документ з контролю може тільки та особа, яка поставила його на контроль.

3.5 Знятий з контролю документ разом з матеріалами, що стосуються ходу його виконання, зберігаються у виконавця.

3.6. Дані про наслідки виконання взятих на контроль документів періодично узагальнюються і доповідаються керівництву Нацекоінвестагентства.

3.7. Інформація про виконання окремих доручень керівництва, які не потребують детального обґрунтування, може бути подана до Відділу документального забезпечення та контролю службовою запискою, у якій коротко викладена суть зробленого, вказані дати, прізвище особи, що зробила повідомлення, та її підпис.

4. Терміни виконання документів

4.1. Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення терміну виконання. Терміни виконання можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами законодавства.

4.2. Голова Нацекоінвестагентства особисто розглядає (відразу після реєстрації документа) і встановлює термін виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України.

4.3. Документи без зазначення терміну виконання повинні бути виконані не пізніш як за 30 календарних днів, а документи з позначкою "терміново" - протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.

4.4. Терміни бувають типовими та індивідуальними.

Для окремих, найбільш масових категорій документів, встановлюються типові терміни їх виконання у відповідності з актами вищих органів законодавчої та виконавчої влади.

В інших випадках терміни виконання документів мають бути не більш 10 днів. Більш тривалий термін встановлюється для документів, складних за характером виконання.

4.5. Індивідуальні терміни виконання встановлюються для найбільш важливих документів керівництвом Нацекоінвестагентства. Кінцева дата виконання фіксується у резолюції Голови та його заступників.

4.6. Якщо у вхідному документі зазначений термін, до якого передбачається одержати відповідь на виконаний документ, цього терміну потрібно додержуватись.

4.7. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності - посадової особи, яка її заміщає. У разі потреби термін може бути продовжено за обгрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніш як за три робочих дні до закінчення встановленого терміну, стосовно документа без зазначеного терміну - до закінчення 30-денного терміну.

4.8. Терміни виконання документів:

- листи-доручення і листи-запити вищих органів до зазначеного в них терміну або протягом 30-ти днів;

- доручення Президента України і Кабінету Міністрів України - в термін за дорученням або в термін від 10-ти до 30-ти днів. Доручення з грифом "терміново" виконуються у триденний термін;

- закони України та інші рішення Верховної Ради та її Президії, укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України - відповідно до встановлених термінів;

- депутатський запит - не пізніш як у 15-ти денний термін з дня його одержання або інший термін, встановлений Верховною Радою України;

- звернення народного депутата України та депутата місцевої Ради народних депутатів - протягом не більш як 10 днів з дня одержання;

- пропозиції і заяви депутатів Верховної Ради України - до одного місяця, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки - до 10-ти днів;

- телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, до 2-х днів, решта - протягом 10-ти днів;

- звернення громадян - до одного місяця з дня надходження, ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки - не пізніше 15-ти днів; ті, що потребують додаткового вивчення - до 45 днів;

- критичні зауваження і пропозиції, висловлені у засобах масової інформації - до одного місяця;

- листи підприємств (об'єднань), установ і організацій - від 20-ти до 30-ти днів або до зазначеного терміну.

4.9. Встановлюються такі терміни подання матеріалів для закриття доручень на підпис Голові та його заступників:

- якщо термін виконання 10 днів - подається за 2 дні до закінчення терміну;

- якщо термін виконання один місяць - подається за 5 днів до закінчення терміну;

- якщо термін виконання 3 дні - подається за 1 день до закінчення терміну.

Аналогічні терміни подання встановляються для підписання звітів.

4.10. У разі коли з об'єктивних причин виконати завдання в установлений строк неможливо, Голова визначає можливий новий термін, про що повідомляє до закінчення раніше встановленого терміну з викладенням відповідного обґрунтування органу чи посадовій особі, які встановили термін виконання завдання, і співвиконавцям.

4.11. Пропозиція щодо продовження строку виконання завдань, визначених постановами Верховної Ради України та актами Президента України, що надіслані Кабінетом Міністрів України, подається Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідальною за виконання установою разом з проектом листа відповідно керівникові апарату Верховної Ради України чи Главі Адміністрації Президента України за сім днів до закінчення встановленого.

5. Взаємодія з Секретаріатом Кабінету Міністрів України

5.1. Відділ документального забезпечення та контролю організовує взаємодію з питань контролю виконання завдань та документів з працівниками сектору контролю виконання документів Управління контролю за структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України та органами виконавчої влади по відпрацюванню контрольних завдань, а саме:

Відповідальний:

 

Заступник директора Департаменту
правової та організаційної роботи -
начальник Відділу документального
забезпечення та контролю 

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали