Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 листопада 2019 року N 158

Про затвердження Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

Відповідно до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 227 (Постанова N 227), з метою належної організації наукових досліджень і науково-технічних розробок у Державній податковій службі України, встановлення єдиних вимог до планування, організації та контролю за виконанням наукових досліджень та науково-технічних розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, наказую:

1. Затвердити Порядок організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України, що додається.

2. Департаменту забезпечення роботи Служби (Венцковський Дмитро) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Верланов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової служби України
07 листопада 2019 року N 158

Порядок
організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

1. Загальні положення

1.1. Наукова та науково-технічна діяльність у Державній податковій службі України (далі - ДПС) - це діяльність суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, спрямована на отримання наукових та науково-прикладних результатів та їх практичне впровадження у діяльність ДПС (далі - наукова діяльність).

Порядок організації наукових досліджень і науково-технічних розробок у ДПС (далі - Порядок) визначає основні засади організації та механізм здійснення наукової і науково-технічної діяльності у ДПС.

1.2. Порядок розроблено відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про науково-технічну інформацію", Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. N 227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" (Постанова N 227), від 11 січня 2018 року N 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 13), Державних стандартів України "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт" (ДСТУ 3973-2000) та "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт" (ДСТУ 3974-2000), затверджених наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 р. N 677, "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення" (ДСТУ 3278-95), затвердженого наказом Держстандарту України від 27 грудня 1995 р. N 442, "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання" (ДСТУ 3008:2015), затвердженого наказом ДП "УкрНДНЦ" від 22.06.2015 N 61 (Наказ N 61), інших нормативно-правових актів, які регламентують організацію та проведення наукової діяльності.

1.3. Метою наукової діяльності є:

одержання наукових і науково-прикладних результатів для вдосконалення податкової сфери України;

розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації державної податкової політики, спрямованої на забезпечення умов соціально-економічного розвитку України;

наукове забезпечення державного управління у податковій сфері;

розв'язання комплексних задач у сфері забезпечення розвитку ДПС;

впровадження та використання отриманих наукових і науково-прикладних результатів у діяльності ДПС.

1.4. Основними завданнями наукової діяльності є:

визначення напрямів розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу податкової сфери;

організація проведення стратегічних та прикладних наукових (науково-технічних) робіт (далі - ННТР) у податковій сфері;

розроблення та удосконалення правових, організаційних, технологічних, економічних, інформаційно-аналітичних, фінансових та інших напрямів діяльності ДПС;

розробка та проведення наукової, науково-технічної експертизи проєктів законів та інших нормативно-правових актів, що належать до компетенції ДПС;

впровадження результатів наукових досліджень та розробок у діяльність ДПС та у навчальний процес вищих навчальних закладів, які готують фахівців для ДПС, та відповідних закладів післядипломної освіти;

сприяння міжнародній співпраці ДПС з науковими та науково-технічними організаціями, науковими товариствами та об'єднаннями, які проводять дослідження у податковій сфері;

узагальнення та адаптація міжнародного досвіду у податковій сфері з метою забезпечення прогресивного розвитку ДПС;

контроль діяльності науково-дослідних підрозділів вищого навчального закладу, що належить до сфери управління ДПС;

сприяння розробленню, освоєнню та впровадженню сучасних методів роботи ДПС на основі використання нових високоефективних технологій, підходів, устаткування, інформаційного забезпечення.

1.5. Фінансове забезпечення наукової діяльності в ДПС здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, грантів, інших джерел, не заборонених законом, у порядку, встановленому законодавством України.

1.6. Усі терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII).

2. Форми наукової та науково-технічної діяльності в системі ДПС

2.1. Основними формами (видами) наукової діяльності у системі ДПС є:

фундаментальні дослідження з актуальних питань реалізації державної податкової політики, діяльності ДПС;

прикладні дослідження з актуальних питань реалізації державної податкової політики, діяльності ДПС;

науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проєктно-конструкторські, технологічні, пошукові та проєктно-пошукові роботи;

виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

2.2. Основними напрямами діяльності ДПС у сфері функціонування і розвитку наукової сфери є:

організація та виконання ННТР суб'єктами наукової діяльності відповідно до потреб ДПС;

здійснення інформаційної підтримки наукової діяльності;

здійснення випробувань нових зразків інформаційно-аналітичних та програмно-технічних засобів і впровадження методологічних нормативно-правових документів;

інформування громадськості щодо наукових та науково-прикладних результатів наукової діяльності;

приймання та практичне впровадження наукових та науково-прикладних результатів, отриманих у результаті наукової діяльності, у діяльність ДПС та у навчальний процес вищих навчальних закладів, які готують фахівців для ДПС, та відповідних закладів післядипломної освіти.

3. Суб'єкти наукової та науково-технічної діяльності

3.1. Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності є замовники (споживачі) та виконавці (розробники) ННТР.

Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності в системі ДПС є:

головний замовник ННТР - ДПС (далі - Головний замовник);

замовники ННТР - ДПС (уповноважений структурний підрозділ ДПС), територіальні органи ДПС (далі - Замовники);

Науково-технічна рада ДПС (далі - НТР) - колегіальний дорадчий орган ДПС, який діє відповідно до Положення про Науково-технічну раду ДПС, що затверджується наказом ДПС;

Експертна рада з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в ДПС (далі - Експертна рада) - колегіальний орган ДПС, який діє відповідно до Положення про експертну раду з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи, що затверджується наказом ДПС;

виконавець ННТР - вищий навчальний заклад або наукова установа, що виконує відповідну ННТР (далі - Виконавець);

структурний підрозділ апарату ДПС, що відповідає за організацію і супроводження наукової та науково-технічної діяльності в системі ДПС (далі - підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності);

структурний підрозділ, який відповідно до розподілу функціональних повноважень здійснює організацію роботи щодо фінансово-бухгалтерського забезпечення вищого навчального закладу, що належить до сфери управління ДПС (далі - підрозділ фінансово-бухгалтерського забезпечення);

інші учасники наукової діяльності (вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, субвиконавці, виробники продукції та інші).

Узагальнена блок-схема організації наукової та науково-технічної діяльності в ДПС наведена у додатку 1 до цього Положення.

3.2. Головний замовник у межах своїх повноважень:

здійснює управління у сфері наукової діяльності і відповідає за рівень наукового розвитку державної податкової справи;

визначає напрями розвитку наукового та науково-технічного потенціалу у податковій сфері, спрямовує і контролює наукову та науково-технічну діяльність;

формує пріоритетні напрями наукових досліджень, бере участь у формуванні державних цільових наукових та науково-технічних програм;

формує перспективну тематику наукових досліджень і науково-технічних розробок ДПС на 3 - 5 років, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

формує програми розвитку державної податкової справи й організовує їх виконання;

затверджує технічні завдання на ННТР (далі - ТЗ) (додаток 2), Тематичний план наукових (науково-технічних) робіт ДПС на відповідний рік (далі - Річний план);

організовує за потреби наукову та науково-технічну експертизу ННТР на різних етапах їх реалізації, у тому числі заявок на виконання, розглядає результати експертизи та ухвалює відповідні рішення;

визначає перелік відомостей, що підлягають охороні, а також створених об'єктів інтелектуальної власності;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

3.3. Замовник виконує такі основні види діяльності:

визначає проблеми, які потребують наукового вирішення, та спільно з представниками Виконавця вносить пропозиції щодо науково-дослідної тематики ННТР;

спільно з Виконавцем здійснює підготовку заявок на виконання ННТР (додаток 3) і подає їх для узагальнення та погодження підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності;

забезпечує Виконавця необхідними інформаційними, аналітичними та статистичними ресурсами;

визначає та надає Виконавцю (Виконавцям) вихідні вимоги до розробки ТЗ у формі головних завдань, показників та характеристик, яким повинні відповідати результати ННТР;

за поданням Виконавця розглядає, підписує та подає ТЗ Головному замовнику ННТР (Голові ДПС) на затвердження;

ініціює за потреби проведення наукової та науково-технічної експертизи відносно ННТР, розглядає результати експертизи, надає пропозиції до підрозділу, відповідального за організацію наукової діяльності, з метою прийняття Головним замовником відповідного рішення;

дає висновки на проміжні та заключні результати наукових досліджень і науково-технічних розробок;

здійснює контроль за виконанням етапів наукових досліджень і науково-технічних розробок;

проводить приймання окремих етапів ННТР та завершеної роботи в цілому, а також рішення щодо використання надалі результатів наукових досліджень і науково-технічних розробок;

здійснює моніторинг та впровадження у практику результатів виконаних ННТР;

3.4. Підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності:

здійснює науково-методичне керівництво організації наукової діяльності у ДПС, її територіальних органах, вищому навчальному закладі, що належить до сфери управління ДПС;

організовує роботу з формування перспективної тематики наукових досліджень і науково-технічних розробок ДПС на 3 - 5 років, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, забезпечує її узгодження та подання відповідних пропозицій головному розпоряднику бюджетних коштів;

організовує роботу Науково-технічної ради ДПС та Експертної ради з питань проведення наукової та науково-технічної експертизи в ДПС;

ініціює проведення наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання ННТР, забезпечує розробку, узгодження та подання на затвердження керівництву ДПС Річного плану і здійснює поточний контроль за його виконанням;

бере участь у підготовці пропозицій до проєкту Державного бюджету України на наступний рік щодо тематики та витрат на виконання ННТР;

організовує заходи щодо прийняття Замовниками науково-технічної продукції у Виконавців;

здійснює реєстрацію та облік заявок, ТЗ, актів приймання-здавання ННТР, впровадження тощо;

здійснює підготовку річних звітів, у т. ч. і до відповідних органів державної влади;

проводить методично-роз'яснювальну роботу серед структурних підрозділів ДПС та координує взаємодію між Замовниками і Виконавцями;

координує проведення науково-практичних конференцій, засідань "круглих столів" та інших науково-комунікативних заходів;

бере участь у формуванні пріоритетних напрямів діяльності ДПС;

бере участь в організації супроводження науково-дослідних підрозділів вищого навчального закладу, що належить до сфери управління ДПС, щодо отримання грантової підтримки їх наукової та науково-технічної діяльності;

організовує моніторинг впровадження у практику виконаних наукових досліджень та роботу замовників ННТР щодо оцінки їх впровадження;

надає відомості про основні результати виконання замовлень, заходів щодо забезпечення їх практичного застосування та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції відповідним уповноваженим органам державної влади.

3.5. Виконавець:

за погодженням із потенційним Замовником формулює теми наукових досліджень та подає пропозиції до Річного плану підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності;

здійснює підготовку заявок на виконання ННТР спільно із Замовником;

на підставі вихідних вимог Замовника (Замовників) розробляє проєкти ТЗ та подає їх Замовнику та підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності;

формує творчі колективи для виконання ННТР;

виконує ННТР відповідно до завдань і термінів, що встановлені ТЗ;

укладає за потреби договори на виконання складових частин ННТР із співвиконавцями;

аналізує наукову, науково-технічну та нормативну документацію щодо тем ННТР і розглядає можливі напрями досліджень;

визначає методи досліджень;

складає:

зведену калькуляцію кошторисної вартості ННТР (додаток 4);

калькуляцію кошторисної вартості ННТР (додаток 5),

розрахунки витрат за статтями кошторису витрат на виконання ННТР (додаток 6);

картку обліку фактичних витрат на проведення ННТР (додаток 7);

звіт про виконання кошторису витрат ННТР (додаток 8);

зведену відомість витрат на проведення ННТР (додаток 9);

виконує розрахунки, математичне моделювання, проводить наукові дослідження і здійснює науково-технічні розробки;

визначає перспективи проведення досліджень надалі і надає рекомендації щодо впровадження результатів ННТР;

здійснює підготовку звітних матеріалів та надає їх Замовнику;

розробляє за необхідності інструкцію з технічного захисту інформації з обмеженим доступом;

здійснює державну реєстрацію створених об'єктів інтелектуальної власності у визначеному законодавством порядку;

несе відповідальність перед Замовником за науковий рівень ННТР, за надані рекомендації, терміни та якість виконаних робіт;

забезпечує підготовку та надання до органу державної реєстрації реєстраційної та облікової карток ННТР та на реєстрацію.

3.6. Виконавці мають право залучати територіальні органи ДПС до формування замовлення на виконання та приймання ННТР, впровадження їх результатів у практичну діяльність.

3.7. Замовники за попереднім погодженням з Виконавцями надають для узагальнення підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності, пропозиції до Річного плану для включення підрозділом фінансово-бухгалтерського забезпечення до бюджетного запиту та паспорта бюджетної програми ДПС на відповідний рік у встановленому порядку.

4. Планування ННТР

4.1. Планування ННТР передбачає формування Річного плану.

4.2. Річний план ННТР формується за програмно-цільовим принципом з метою реалізації перспективної тематики наукових досліджень і науково-технічних розробок ДПС на 3 - 5 років, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Підставою для формування Річного плану є виникнення необхідності наукового дослідження проблем у податковій сфері та діяльності ДПС.

Тематика ННТР визначається на підставі аналізу перспектив розвитку світової та вітчизняної науки і техніки у податковій сфері, прогнозу кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції та суспільної потреби у нових наукових знаннях, сучасних технологіях тощо.

При плануванні ННТР, що спрямовані на стратегічний розвиток і модернізацію діяльності ДПС та стосуються функціональних повноважень декількох структурних підрозділів ДПС, замовниками таких ННТР виступають структурний підрозділ ДПС, на який покладено функцію стратегічного управління розвитком ДПС, і відповідні структурні підрозділи ДПС, до функціональних повноважень яких належать досліджувані у роботі питання.

Відбір тематики ННТР здійснюється на конкурсних засадах за результатами наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення.

4.3. Проєкт Річного плану та відбір Виконавців схвалюються рішенням НТР.

4.4. З метою своєчасного формування попередніх бюджетних пропозицій щодо фінансування наукових досліджень і науково-технічних розробок ДПС. Замовники до 1 березня формують спільно з потенційними Виконавцями заявки на виконання ННТР на наступний бюджетний рік, враховуючи вимоги абзаців третього - шостого п. 3.2 цього Положення, забезпечуючи при цьому узгодження:

послідовності етапів виконання замовлення з одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко визначених завдань ДПС;

неперервності етапів виконання замовлення з метою забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;

першочергового спрямування коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок, що мають високий рівень актуальності.

Заявки на виконання ННТР розробляють Замовники спільно з Виконавцями та надають підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності.

У випадку, якщо Замовником виступає територіальний орган ДПС, з метою прогнозування надалі впровадження результатів наукових досліджень у діяльність органів ДПС підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, направляє заявку на виконання ННТР для опрацювання до структурного підрозділу ДПС, до функціональних повноважень якого належать досліджувані у роботі питання.

4.5. Протягом місяця підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, опрацьовує разом із Замовниками та Виконавцями заявки на виконання ННТР у наступному році та розробляє і надає на розгляд та схвалення НТР проєкт Річного плану.

4.6. Після розгляду та схвалення НТР проєкту Річного плану підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, не пізніше 1 травня подає його Виконавцям та підрозділу фінансово-бухгалтерського забезпечення з метою включення до бюджетної пропозиції на наступний рік.

Сформований проєкт Річного плану на наступний рік в установленому порядку надсилається підрозділом фінансово-бухгалтерського забезпечення до Міністерства фінансів України з метою узгодження тематики ННТР, що виконуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, та пропозицій щодо обсягів фінансування.

З метою забезпечення актуальності тематики перед поданням проєкту плану на погодження до Міністерства фінансів України підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, переглядає разом із Замовниками та Виконавцями заявки на виконання ННТР та у разі потреби вносить відповідні пропозиції.

У разі виникнення додаткових потреб щодо наукового дослідження проблем у податковій сфері та діяльності ДПС, необхідності ґрунтовного вивчення та узагальнення міжнародного досвіду за відповідним напрямом діяльності податкових органів, у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві тощо можуть вноситися додаткові заявки на виконання ННТР у наступному році, враховуючи вимоги пунктів 4.2 - 4.4 цього Положення.

4.7. Після набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік:

підрозділ фінансово-бухгалтерського забезпечення доводить до Виконавців обсяги бюджетних асигнувань;

у двотижневий термін (після доведення обсягів бюджетних асигнувань) Виконавець надає до підрозділу фінансово-бухгалтерського забезпечення калькуляції з розрахунками витрат за статтями кошторису (з детальними розшифровками) (додатки 4 - 6);

підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, уточнює разом із Замовником та Виконавцем актуальність проведення ННТР та подає на розгляд та схвалення НТР доопрацьований проєкт Річного плану за встановленою формою (додаток 10).

Відповідне рішення НТР є підставою для подання Річного плану на затвердження Голові ДПС.

4.8. Протягом року Річний план у разі необхідності може корегуватися суб'єктами наукової діяльності, про що обов'язково попередньо інформуються відповідні Замовники (Виконавці), підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, та підрозділ фінансово-бухгалтерського забезпечення.

Корегування може здійснюватися у разі:

внесення або вилучення ННТР з Річного плану;

необхідності уточнення чи зміни строків виконання ННТР;

необхідності уточнення чи зміни назв тем ННТР, очікуваних результатів;

зміни Замовника;

уточнення чи зміни обсягів фінансування за відповідними статтями видатків та напрямами діяльності;

звернення Замовника про втрату актуальності завдання або з інших причин.

Коригування Річного плану ННТР забезпечується підрозділом, відповідальним за організацію наукової діяльності.

4.9. Доповнення та зміни до Річного плану здійснюються у тому ж порядку, що і його формування.

4.10. Контроль за результатами виконання Річного плану здійснюється Замовниками та підрозділом, відповідальним за організацію наукової діяльності, згідно з цим Порядком.

4.11. Після затвердження Річного плану протягом місяця з дня отримання відповідного наказу ДПС Замовники та Виконавці оформляють ТЗ (не менше ніж 3 примірники), розроблені відповідно до ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ 3974-2000.

ТЗ затверджуються керівником (заступником керівника) Головного замовника.

У разі залучення до виконання складових частин ННТР субвиконавців Виконавцем затверджується ТЗ та укладається договір на ці частини не пізніше ніж за 10 діб до початку виконання робіт.

4.12. Корегування ТЗ у разі необхідності може здійснюватися суб'єктами наукової діяльності не пізніше першого півріччя року, у якому заплановано завершення ННТР. Корегування здійснюється у тих самих випадках, що й для Річного плану, а також:

уточнення Замовником раніше затверджених ТЗ;

уточнення науковим керівником роботи вимог до ННТР за результатами роботи, проведеної на попередніх етапах.

Зміни у затверджене ТЗ вносять доповненням, яке погоджують тільки Замовник та Виконавець, крім випадків уточнення чи зміни обсягів фінансування за відповідними статтями видатків та напрямами діяльності, зміни до яких погоджуються і затверджуються у тому ж порядку, що і для затвердження ТЗ.

Доповнення складаються зі вступної частини, де пояснюють причину його складання, розділів, які змінюють чи замінюють, наводяться номери і зміст пунктів, які змінюють чи замінюють, та нових пунктів або номери і зміст пунктів, що їх скасовано.

Після видання доповнення на титульному аркуші ТЗ нижче рядка "Шифр, індекс" роблять позначення "Діє з доповненням N _____ від ______".

4.13. ННТР, передбачені Річним планом, реєструються Виконавцем в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом МОН від 27.10.2008 N 977 (далі - Порядок державної реєстрації ННТР).

5. Проведення ННТР

5.1. Підставою для проведення ННТР є затверджене ТЗ на ННТР.

5.2. Проведення ННТР здійснюється за такими етапами:

вибір напряму дослідження;

теоретичні та експериментальні дослідження;

узагальнення та оцінювання результатів дослідження, складання звітної документації;

приймання ННТР.

Кожен етап повинен вирішувати певні завдання, потрібні для успішного виконання ННТР. Зміст роботи на кожному з етапів здійснюється відповідно до ДСТУ 3973-2000.

5.3. Інформація про хід виконання робіт подається Виконавцем до Замовників та підрозділу, відповідального за організацію наукової діяльності, поетапно, згідно з ТЗ, у вигляді звітів (анотованих, проміжних, остаточних), оформлених відповідно до ДСТУ 3008:2015. Анотований звіт містить загальну характеристику та основні результати виконання ННТР за певний період чи етап (етапи) відповідно до ТЗ. Проміжний звіт містить результати наукового дослідження за період, визначений Річним планом. Остаточний звіт містить результати наукового дослідження, у тому числі й проміжного, рекомендації щодо шляхів їх реалізації, можливі напрями подальших досліджень.

У випадку, якщо Замовником виступає територіальний орган ДПС, для забезпечення високого рівня актуальності наукових досліджень та формування пропозицій і рекомендацій щодо використання результатів ННТР, впровадження їх у практичну діяльність органів ДПС анотовані, проміжні та остаточні звіти в обов'язковому порядку направляються до структурного підрозділу ДПС, до функціональних повноважень якого належать досліджувані у роботі питання.

5.4. З метою постійного контролю та належного супроводження виконання ННТР:

Головним замовником щорічно після затвердження Річного плану визначається та затверджується перелік осіб, відповідальних за супроводження кожної з ННТР;

Виконавцями щокварталу надається Замовникам анотований звіт щодо стану виконання ННТР для розгляду та погодження в установленому порядку, а також доводиться до відома підрозділу, відповідального за організацію наукової діяльності. У разі встановлення за результатами розгляду анотованих звітів та інших матеріалів фактів невиконання, неналежного виконання або порушення строків виконання на окремих етапах, передбачених ТЗ, Замовником вносяться до підрозділу, відповідального за організацію наукової діяльності, обґрунтовані пропозиції щодо перегляду обсягів фінансування відповідного етапу виконання ННТР тощо.

Замовниками проводяться планові та позапланові перевірки стану виконання ННТР, за результатами яких вносяться відповідні пропозиції, зокрема, щодо уточнення та коригування обсягів фінансування на окремих етапах виконання замовлення з метою прискорення одержання кінцевих результатів, а також припинення окремих ННТР, що виконуються не на належному рівні або втратили актуальність чи не можуть бути виконані з об'єктивних причин.

5.5. За рішенням НТР з метою дослідної перевірки, апробації та надалі корегування проміжних результатів ННТР окремі територіальні органи ДПС можуть бути визначені експериментальними майданчиками для проведення наукових досліджень. У разі залучення у процесі проведення ННТР експериментальних майданчиків відповідна інформація та результати проведеної роботи в обов'язковому порядку відображаються в анотованих, проміжних та остаточних звітах.

6. Порядок приймання ННТР

6.1. Виконавець надсилає Замовнику матеріали з метою їх попереднього розгляду.

Замовник аналізує подану звітну документацію. У разі виявлення у наданій звітній документації невідповідності вимогам, встановленим чинними документами для виконання ННТР, неповноти комплектності документації Замовник зобов'язаний чітко обґрунтувати недоліки, а також запропонувати терміни їх усунення.

Замовники зобов'язані повідомляти Виконавця про результати попереднього розгляду ННТР.

Під час попереднього розгляду звітної документації Замовники приймають рішення про необхідність залучення фахівців з питань захисту прав інтелектуальної власності до роботи у комісіях для здійснення необхідного комплексу заходів щодо дотримання положень законодавства у сфері інтелектуальної власності з метою забезпечення державних інтересів та правової охорони отриманих результатів ННТР.

6.2. Виконавець офіційно повідомляє підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, про готовність до здавання окремих етапів робіт або завершеної роботи у цілому.

6.3. Приймання проміжних та остаточних звітів з виконання ННТР, що передбачені Річним планом, здійснюється приймальною комісією Замовника (далі - комісія Замовника) шляхом розгляду звітної документації. Кількість комісій Замовників, їх персональний склад та терміни здавання-приймання ННТР визначаються Головним замовником щороку.

6.4. Комісія Замовника утворюється у складі Голови комісії та його заступника, секретаря та інших членів комісії.

Замовники подають на запит підрозділу, відповідального за організацію наукової діяльності, пропозиції щодо уповноважених осіб, які будуть брати участь у прийманні ННТР. Як правило, як голови комісій, їх заступники та члени рекомендуються представники Замовників. Також за пропозицією Замовників до складу комісій можуть бути включені представники інших структурних підрозділів ДПС (за згодою).

Підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, узагальнює пропозиції від Замовників щодо складу комісій та подає на затвердження проєкт наказу про персональний склад та порядок роботи комісій Замовників.

6.5. Підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, організовує роботу комісій Замовників для приймання ННТР.

6.6. Виконавець надсилає секретарям комісій Замовників у встановленому порядку ТЗ на ННТР, звітну документацію, яка визначена у ТЗ, а також витяги з протоколів Вченої ради вищого навчального закладу, що належить до сфери управління ДПС, проєкти актів здавання-приймання, впровадження результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів ННТР.

6.7. Не пізніше ніж за два тижні до проведення засідання комісії Замовника Виконавець надає до підрозділу фінансово-бухгалтерського забезпечення: картку обліку фактичних витрат на проведення ННТР; звіт про виконання кошторису витрат ННТР; розрахунки витрат за статтями кошторису витрат на виконання ННТР; зведену відомість витрат на проведення ННТР.

6.8. Приймання ННТР комісією Замовника полягає у всебічній перевірці результатів виконання робіт і встановлення їх відповідності вимогам ТЗ.

6.9. За результатами роботи комісія Замовника складає Акт здавання-приймання ННТР (додаток 11) та Висновок про результати виконання ННТР (додаток 12). ННТР або її етап вважається завершеним від дати підписання акта здавання-приймання усіма членами комісії Замовника.

У випадку відсутності з поважних причин особи, яка входить до складу комісії Замовника, може залучатись інший представник Замовника на підставі внесення змін до відповідного наказу.

Приймання комісією Замовника звітної документації за ННТР, розрахованої більше ніж на 1 рік, відбувається наприкінці кожного року її виконання.

6.10. При виявленні комісією Замовника у процесі роботи над прийняттям результатів ННТР недоліків вони зазначаються в акті здавання-приймання ННТР разом із термінами їх усунення. Якщо у члена комісії є окрема думка, вона має бути викладена у формі додатка до акта здавання-приймання ННТР та містити терміни усунення Виконавцем зауважень. Акти приймання-здавання ННТР, підписані за наявності недоліків та окремої думки члена комісії, підлягають повторному підписанню комісією Замовника в 10-денний термін після усунення недоліків та (або) врахування пропозицій, зазначених в окремій думці.

Якщо усунення виявлених недоліків та врахування зауважень потребують терміну більшого, ніж передбачено наказом про роботу комісії Замовника, приймання доопрацьованих звітних матеріалів здійснюється повторно створеною комісією Замовника відповідно до пунктів 6.2 - 6.6 Порядку.

Усунення виявлених недоліків та врахування зауважень здійснюється без виділення додаткового фінансування.

6.11. Секретар комісії Замовника відповідає за оформлення актів здавання-приймання і висновків про результати виконання ННТР та їх передання Виконавцю та підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності.

6.12. Акт здавання-приймання ННТР (не менш ніж у трьох примірниках) підписується комісією Замовника та зберігається у Замовника (Замовників), Виконавців та підрозділі, відповідальному за організацію наукової діяльності.

6.13. Комісія має право запропонувати продовжити відповідну ННТР. Таке рішення оформлюється у формі додатка до акта здавання-приймання та виноситься на розгляд НТР.

6.14. Після підписання акта здавання-приймання виконання ННТР не переглядається, а його результати вважаються прийнятими Замовником.

6.15. Документація про виконання ННТР зберігається у Виконавців та Замовників, а їхні копії передаються у підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності. Документація про виконання ННТР зберігається три роки, після чого передається до архіву в установленому порядку.

6.16. Завершені ННТР підлягають обліку в установленому порядку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації відповідно до Порядку державної реєстрації ННТР.

6.17. Підсумкові звіти про наукову діяльність Виконавця надсилаються щороку підрозділу, відповідальному за організацію наукової діяльності, не пізніше 10 січня.

7. Припинення ННТР

7.1. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на проведення ННТР, та у разі виявлення недоцільності проведення ННТР надалі через неминучість одержання негативного результату або якщо вона втратила свою актуальність, Замовником, Виконавцем та/або Експертною радою готується висновок щодо припинення ННТР, який подається на розгляд НТР.

7.2. Після прийняття рішення НТР підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, готує проєкт наказу ДПС про припинення ННТР. Підставою для припинення ННТР є відповідний наказ ДПС.

7.3. У тижневий термін після прийняття рішення про припинення ННТР Виконавець надає підрозділу фінансово-бухгалтерського забезпечення на ННТР, що припиняється, картку обліку фактичних витрат на проведення ННТР; звіт про виконання кошторису витрат ННТР; розрахунки витрат за статтями кошторису витрат на виконання ННТР; зведену відомість витрат на проведення ННТР.

7.4. У випадку припинення ННТР, що пройшла державну реєстрацію, Виконавець інформує орган державної реєстрації у порядку, визначеному законодавством.

8. Впровадження результатів ННТР

8.1. Залежно від характеру роботи результатом ННТР можуть бути: програмні рішення, програмні продукти, проєкти нормативно-правових актів, наукові звіти, аналітичні огляди, наукові праці (монографії, енциклопедії і словники, довідники, підручники, навчальні (методичні) посібники, рекомендації, статті, доповіді, рецензії, відгуки, висновки, наукова доповідь, наукове повідомлення про науково-дослідну роботу тощо), концепції, методики, методичні рекомендації, інструкції, висновки експертизи, винаходи, класифікатори, матеріали наукових заходів у межах виконання ННТР, ескізні проєкти, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, наукове відкриття тощо.

8.2. Замовник разом з Виконавцем несе відповідальність за одержання кінцевих результатів ННТР і вживає дієвих заходів для забезпечення їх впровадження та здійснення його оцінки.

За дорученням Головного замовника (Замовників у межах компетенції) до впровадження результатів ННТР залучаються територіальні органи, спеціалізовані департаменти та органи ДПС, Виконавець тощо.

Головний замовник (Замовник у межах компетенції) забезпечує широке ознайомлення суспільства з результатами виконання замовлення, у тому числі через відомчі інформаційні ресурси. Головний замовник у разі створення об'єктів права інтелектуальної власності, нових технологій тощо забезпечує можливість їх диверсифікації згідно з чинним законодавством.

8.3. Впровадженням результатів завершених ННТР вважається введення в дію розроблених стандартів, нормативів, методичних положень, інструктивних вказівок, нормативно-правових актів, концепцій, перехід на нову ресурсозберігаючу технологію, а також упровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів, процес підготовки кадрів вищої кваліфікації й підвищення кваліфікації фахівців, інша реалізація наукової продукції шляхом підписання відповідних актів про впровадження результатів досліджень.

8.4. З метою посилення відповідальності Замовника за впровадження результатів замовлення, забезпечення безперервності виконання етапів ННТР та здійснення контролю за доведенням результатів замовлення до стадії їх практичного застосування, підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, організовує моніторинг упровадження у практику виконаних ННТР та роботу Замовників ННТР щодо оцінки їх впровадження.

8.5. Моніторинг упровадження у практику виконаних ННТР здійснюється Замовниками протягом трьох років з моменту приймання ННТР відповідно до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, затвердженого наказом МОН від 11.01.2012 N 10 (Порядок N 10).

Після прийняття анотованого, проміжного чи остаточного звіту про виконання ННТР Замовник письмово повідомляє Виконавця та підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, про впровадження результатів ННТР у практичну діяльність, про що складається Акт упровадження (використання) ННТР (додаток 13) у трьох примірниках та зберігається у підрозділі, відповідальному за організацію наукової діяльності, у Замовників та у Виконавців.

У разі припинення ННТР моніторинг її впровадження не здійснюється.

8.6. Підрозділ, відповідальний за організацію наукової діяльності, за інформацією, отриманою від Замовників, узагальнює підсумки моніторингу впровадження ННТР, готує аналітичні записки та відомості про основні результати виконання замовлень.

8.7. У разі створення об'єкта права інтелектуальної власності, охорона прав на який встановлена законом та передбачає отримання відповідного охоронного документа, такий об'єкт підлягає реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України. На підставі документів, що підтверджують факт державної реєстрації такого об'єкта, Виконавець спільно з підрозділом фінансово-бухгалтерського забезпечення здійснюють відповідні заходи щодо передачі цього об'єкта на баланс Головного замовника.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності, отримані при здійсненні наукового дослідження, належать Головному замовнику.

8.8. Майнові та фінансові питання вирішуються суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності згідно з актами чинного законодавства та у разі наявності умовами договору.

 

В. о. директора Департаменту
стратегічного розвитку та
міжнародного співробітництва

О. Степаненко

 

Додаток 1
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

  

 

Додаток 2
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник (заступник керівника) Головного замовника
___ "___" 20__ р.
               (П.І.Б.)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на ННТР

від "___" 20__ р.

1. Назва наукової (науково-технічної) роботи (далі - ННТР):
_

2. Підстава для виконання ННТР:

наказ Державної податкової служби України від 20__ N ____.

Можуть бути вказані нормативно-правові акти, затверджені державні цільові програми, доручення Кабінету Міністрів України тощо, якими передбачено виконання ННТР.

Термін виконання ННТР: з _______ по ____.

3. Мета і призначення ННТР

Наводиться стисла характеристика та оцінка стану проблеми, на розв'язання якої спрямована ННТР, визначаються головна мета, завдання, актуальність ННТР, обґрунтовується необхідність її виконання, орієнтація на вирішення першочергових завдань Державної податкової служби України.

4. Вихідні дані для проведення ННТР

Вказується, що ННТР проводиться вперше або вона є продовженням попередніх робіт та наводиться перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення та оформлення результатів ННТР.

Виконання ННТР здійснюється відповідно до:

наказу Державної податкової служби України від 20__ N ____;

ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення";

ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення".

Додатково вказується перелік документів, на підставі яких проводиться ННТР та які необхідно використовувати під час проведення ННТР.

Оформлення результатів ННТР.

Звітна документація ННТР передається Замовнику. Вказуються вимоги до звітної документації (у якому вигляді, у скількох примірниках, якою мовою тощо).

Звіт оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення".

У разі потреби відповідно до специфіки ННТР наводяться інші нормативні документи.

5. Виконавці ННТР

Вказуються головний виконавець та виконавці складових частин ННТР, реквізити та дата затвердження документа, який визначає учасників ННТР.

6. Вимоги до виконання ННТР

Наводяться основні технічні вимоги до ННТР, якісні та кількісні показники, які мають бути досягнуті у процесі виконання ННТР, назва кінцевої науково-технічної продукції та перелік головних результатів, що очікується отримати за результатами ННТР (очікуваних наукових або науково-прикладних результатів), обґрунтовується необхідність створення дослідних зразків програмного забезпечення, яке потрібне для виконання дослідження тощо.

Окремі вимоги, які не можуть бути визначені під час розроблення ТЗ, записують у такій редакції: "Остаточні вимоги....уточнюють у процесі роботи і узгоджують із....на етапі....".

7. Етапи ННТР і терміни їх виконання

Наводиться інформація щодо необхідних етапів виконання ННТР, склад робіт за кожним етапом, форми подання очікуваних результатів за етапами, терміни їх виконання та виконавців.

N з/п

Назва етапу

Склад робіт за етапом

Результат та форма його подання

Термін виконання (початок - закінчення)

Виконавці етапу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

8. Очікувані результати та порядок реалізації (впровадження) результатів ННТР

Зазначаються шляхи реалізації (впровадження) результатів ННТР, рекомендації щодо застосування та обґрунтування ефективності результатів ННТР (з урахуванням п. 7.3 ДСТУ 3973-2000, обґрунтуванням відповідності пріоритетам та завданням Державної податкової служби України).

9. Матеріали, які подають під час закінчення ННТР та її етапів

Наводиться перелік документів, які подаються до приймання, та за потреби перелік організацій, з якими слід узгодити звітні документи, визначається кількість макетів результату чи експериментального зразка, що подається для приймання (якщо у процесі виконання ННТР передбачено їх виготовлення).

10. Порядок приймання ННТР та її етапів

Обґрунтовується необхідність і викладається порядок приймання результатів ННТР за етапами і в цілому (Вченою радою виконавця, приймальною комісією тощо) з визначенням переліку документів, які для цього оформляються (акти, протоколи, звіти тощо), та вказуються необхідні організаційні питання щодо приймання результатів ННТР та відпрацювання зауважень Замовника.

11. Вимоги до розроблення документації

Наводиться конкретний склад звітної документації та інших технічних і організаційно-методичних документів (наукові висновки, моделі, методики, програми, розрахунки, інструкції тощо), які розробляються на етапах ННТР та в цілому (із зазначенням способу виконання документації, кількості комплектів документації, яка повинна бути оформлена виконавцем ННТР) по закінченні етапів та роботи в цілому, та організації, якій її надсилають).

12. Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом (за необхідності)

Наводиться перелік відомостей, що підлягає охороні, методи і засоби їх захисту, вимоги до заходів технічного захисту інформації під час проведення досліджень.

13. Додатки (за необхідності додаються розрахунки, довідкові та інші технічні матеріали і документи, що передаються разом із ТЗ).

Від Виконавця

Від Замовника

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

Керівник структурного підрозділу

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

 

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який виконує
ННТР

 

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

 

 

Науковий керівник ННТР

 

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

 

Додаток 3
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ ННТР N ______

від "___" 20__ р.

1. Назва ННТР
_

2. Повна та скорочена назва виконавця ННТР і його підпорядкованість
_.

3. Виконавці складових частин ННТР (за потреби) ______.

4. Мета та актуальність ННТР

Наводиться стисла характеристика та оцінка стану проблеми, на розв'язання якої спрямована ННТР, визначаються головна мета, завдання та актуальність ННТР, обґрунтовується необхідність її виконання, орієнтація на вирішення першочергових завдань Державної податкової служби України тощо.

5. Назва кінцевої науково-технічної продукції ННТР _____
_.

Наводиться назва кінцевої науково-технічної продукції та перелік головних результатів, що очікується отримати за результатами ННТР (очікуваних наукових або науково-прикладних результатів), обґрунтовується необхідність створення дослідних зразків програмного забезпечення, яке потрібне для виконання дослідження тощо.

6. Споживачі науково-технічної продукції та сфери її застосування _____
_.

7. Основні проблеми, які вирішує ННТР ___
_.

8. Обґрунтування можливості досягнення мети і завдань ННТР _______
_
            (наявність ідеї, гіпотези, публікацій, патенту, НОУ-ХАУ, моделі, макета, результатів попередніх досліджень тощо)

9. Терміни виконання ННТР .

10. Загальна вартість, запропонована Замовником (тис. грн):

усього ___________;

у тому числі на перший рік ___________.

11. Виконання ННТР планується за рахунок (тис. грн):

держбюджету ;

позабюджетних коштів ___.

12. Відомості про одержання виконавцем попереднього фінансування ННТР або стадії (етапу) виконання

Назва ННТР або попередньої стадії (етапу) виконання

Терміни фінансування (початок, кінець)

Загальна сума
(тис. грн)

Назва Міністерства, відомства, організації, що фінансувала ННТР чи її складову

1

2

3

4

 

 

 

 

13. Етапи ННТР і терміни їх виконання

Наводиться інформація щодо необхідних етапів виконання ННТР, склад робіт за кожним етапом, форми подання очікуваних результатів за етапами, терміни їх виконання та виконавців.

N
з/п

Назва етапу

Склад робіт за етапом

Результат та форма його подання

Термін виконання (початок - закінчення)

Виконавці етапу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

Замовник має право встановити додаткові терміни контролю за виконанням робіт та запитати проміжні результати роботи.

14. Впровадження результатів ННТР (прогноз)

Зазначаються прогнозована сфера та шляхи реалізації (впровадження) результатів ННТР (з обґрунтуванням відповідності пріоритетам та завданням Державної податкової служби України тощо).

15. Загальний висновок Замовника щодо доцільності виконання ННТР (зі стислим обґрунтуванням).

Від Виконавця

Від Замовника

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

Керівник структурного підрозділу

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

 

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який виконує
ННТР

 

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

 

 

Науковий керівник ННТР

 

 

Додаток 4
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

ЗВЕДЕНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ННТР

_
(назва організації)

тис. грн

 

Калькуляційні статті витрат

N
з/п

ННТР (код)

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Мате-
ріали

Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей

Витрати на службові відрядження

Спецустатку-
вання для наукових (експери-
ментальних) робіт

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємства ми, установами, організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

Усього витрат

Прибуток

Кошторисна вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який виконує
ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Головний бухгалтер

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Науковий керівник ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

Додаток 5
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок Державній податковій службі України

_
(назва організації - виконавця ННТР)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
кошторисної вартості ННТР


(назва)
_
(шифр, індекс і номер державної реєстрації)

Підстава для проведення роботи _______

Джерело фінансування ___

Замовник __

Термін виконання роботи

початок _ закінчення _____

тис. грн

N
з/п

Статті витрат

Усього на весь період

Усього на поточний рік

У тому числі за кварталами

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

3

Матеріали

 

 

 

 

 

 

4

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

 

 

6

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

 

 

 

7

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями

 

 

 

 

 

 

8

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

9

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток

 

 

 

 

 

 

 

Кошторисна вартість

 

 

 

 

 

 

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який виконує
ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Головний бухгалтер

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Науковий керівник ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

Додаток 6
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

РОЗРАХУНКИ ВИТРАТ
за статтями кошторису витрат на виконання ННТР

_
(назва роботи)

Розрахунок за статтями "Витрати на оплату праці" та "Нарахування на оплату праці"
(прямі витрати; непрямі витрати)

N
з/п

Посада

Кількість працівників, осіб

Кількість відпрацьованих місяців

Середньомісячна заробітна плата, грн

Усього на 20__ р., грн

У тому числі за кварталами

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок за статтею "Матеріали"*

(прямі витрати; непрямі витрати)

N
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Ціна одиниці, грн

Кількість

Вартість, грн

Усього на 20__р., грн

У тому числі за кварталами

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Надається детальна розшифровка.

Розрахунок за статтею "Витрати на службові відрядження"*

(прямі витрати; непрямі витрати)

Місто відрядження

Мета відрядження

Тривалість відрядження, діб

Кількість осіб, що відряджається, од.

Витрати за видами на одну особу, що відряджається, грн

Усього на 20__ р., грн

У тому числі за кварталами

добові

проживання

проїзд

разом

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Надається детальна розшифровка.

Розрахунок за статтею "Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями"

(до 40 відсотків повної вартості ННТР)

N
з/п

Найменування організації

Назва роботи

Вартість грн

У тому числі за кварталами

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок за статтею "Інші прямі витрати"*

(прямі витрати)

N
з/п

Найменування витрат

Усього на 20__ р., грн

У тому числі за кварталами

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 


* Надається детальна розшифровка.

Розрахунок за статтею "Накладні витрати"

(непрямі витрати)

N
з/п

Найменування витрат

Усього на 20__ р., грн

У тому числі за кварталами

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* (допоміжний персонал)

 

 

 

 

 

2

Оплата послуг (крім комунальних)*

 

 

 

 

 

3

Видатки на відрядження* (допоміжний персонал)

 

 

 

 

 

4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

 

 

 

 

 

5

оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

6

оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

7

оплата електроенергії

 

 

 

 

 

8

оплата природного газу

 

 

 

 

 

9

оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

10

Оплата праці* (допоміжного персоналу)

 

 

 

 

 

11

Нарахування на оплату праці* (допоміжного персоналу)

 

 

 

 

 

12

Інші поточні видатки*

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 


* Надається детальна розшифровка.

Від Виконавця

 

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який виконує
ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Головний бухгалтер

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Науковий керівник ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

Додаток 7
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

КАРТКА ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ННТР

__________
(назва, код)

за ______
(місяць, квартал, рік)
(заповнюється за зростаючим підсумком)

_________(грн)

 

Калькуляційні статті витрат

N
з/п

Період (місяць, квартал, рік)

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Матеріали

Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей

Витрати на службові відрядження

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями

Накладні витрати

Усього витрат

Прибуток

Вартість

1

Кошторисна вартість (план)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фактична вартість за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Разом за I квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Разом за II квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Разом за III квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Разом за IV квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Усього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який виконує
ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Головний бухгалтер

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Науковий керівник ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

Додаток 8
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

ЗВІТ
про виконання кошторису витрат ННТР

__________
(назва роботи, код)

_____
(назва організації)

за _______
(період виконання)

тис. грн

N
з/п

Статті витрат

Кошторисна вартість

Фактичні витрати

1

Витрати на оплату праці

 

 

2

Відрахування на соціальні заходи

 

 

3

Матеріали

 

 

4

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

 

 

5

Витрати на службові відрядження

 

 

6

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

7

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями

 

 

8

Інші витрати

 

 

9

Накладні витрати

 

 

 

Усього

 

 

 

Прибуток

 

 

 

Вартість

 

 

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

_______ (ім'я та прізвище)

 

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

_______ (ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

_______ (ім'я та прізвище)

 

Науковий керівник ННТР

_______ (ім'я та прізвище)

 

Додаток 9
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ННТР


(назва організації)

тис. грн

 

Калькуляційні статті витрат

N
з/п

ННТР (код)

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Матеріали

Паливо та енергія для науково-
виробничих цілей

Витрати на службові відрядження

Спецустатку-
вання для наукових (експеримен-
тальних) робіт

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємства ми, установами, організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

Усього витрат

Прибуток

Кошторис
на вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Кошторисна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактична вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошторисна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактична вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Керівник науково-дослідного підрозділу
вищого навчального закладу, який
виконує ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Головний бухгалтер

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

Науковий керівник ННТР

________ (ініціали та прізвище)
                                    "___" 20__ р.

 

Додаток 10
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

Схвалено Науково-технічною радою ДПС
протокол N _______ від 20__ року

Тематичний план наукових (науково-технічних) робіт Державної податкової служби України на 20__ рік

N
з/п

Тема наукової (науково-технічної) роботи
(ННТР)

Термін виконання ННТР

Обсяги фінансування за рахунок коштів державного бюджету,
тис. грн

Наукові результати виконання замовлення ННТР

Структурні підрозділи, територіальні органи, відповідальні за супровід ННТР

Структурні підрозділи, територіальні органи, відповідальні за впровадження наукових результатів

на весь період виконання

у тому числі:

кінцевий результат

результат за етапом
20__ року

на 20__ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу ДПС,
відповідального за організацію
наукової діяльності

Керівник підрозділу фінансово-
бухгалтерського забезпечення ДПС

 

Додаток 11
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

АКТ
ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ НТТР

(складової частини НТТР)

_
                                                                                     (назва НТТР) (складової частини НТТР)
_
                                                                                        (шифр і номер державної реєстрації)

м. ___
         (місто складання)

 

"___" _______ 20__ р.

ВИКОНАВЕЦЬ

 

ЗАМОВНИК

__________
__________
__________
                             (найменування)

 

________
________
________
                             (найменування)


1. Комісія у складі голови ___
                                                                                                                   (П. І. Б., посада)
і членів комісії _
_,
                                                                                                        (П. І. Б., посада)
що діє на підставі __________,

у період з __ по 20__ року здійснювала приймання
_,
                                                                                                              (назва)
що виконувалася ___________
                                                                                         (назва організації - виконавця ННТР)
відповідно до _
_
_
протягом 20__ - 20__ років згідно з ТЗ, затвердженим ____

2. Комісії були подані до приймання _______
(звіти за етапами, остаточний звіт, звіт щодо патентного дослідження, макет, модель, експериментальний зразок майбутнього
               виробу, протоколи випробувань, науково-технічна документація, звіт про виконання кошторису витрат тощо)

3. Комісія розглянула надані за пунктом 2 цього акта матеріали і встановила, що зазначена ННТР виконується відповідно (не відповідно) до вимог ТЗ _____
_
_
                                                                                        (вказати, що саме не відповідає)

Результати, отримані під час виконання ННТР: _________
_
_

4. Впровадження результатів ННТР _______
_
              (вказується, у якому вигляді, в яких структурних підрозділах ДПС України використовуватимуться результати
_
                                                           роботи, які додаткові умови для цього повинні виконуватись)

5. Орієнтація на вирішення першочергових завдань ДПС: __
_
_
                                                     (зазначити, на виконання яких завдань спрямовані результати роботи)

6. Висновок комісії: ________
               (вказується відповідність виконання ННТР до вимог ТЗ та зазначається рішення щодо виконання наступних етапів
_
                                                                            ННТР у разі прийняття проміжного акта)

7. Виявлені у процесі роботи комісії недоліки: __________
_
                                                                                                        (перелічити недоліки)
виконавцю ННТР усунути до
                                                                                                                                              (дата)

Голова комісії:

________
(підпис)

________
(ім'я, прізвище)

Заступник Голови комісії:

________
(підпис)

________
(ім'я, прізвище)

Члени комісії:

________
(підпис)

________
(ім'я, прізвище)

 

________
(підпис)

________
(ім'я, прізвище)

 

________
(підпис)

________
(ім'я, прізвище)

 

________
(підпис)
(підпис)

________
(ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

 

 

Керівник вищого навчального закладу, який виконує ННТР

 
________
(підпис)

 
________
(ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Керівник підрозділу ДПС, який
був Замовником

 
________

 
________

Голова ДПС
(заступники Голови ДПС) (відповідно до розподілу обов'язків)

 
 
________

 
 
________

 

Додаток 12
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

ВИСНОВОК
про результати виконання ННТР

 

"___" 20__ р.

Етап N _____ за Технічним завданням від ___. 20__ р. N _______

1. Проведений аналіз щодо наукового (науково-технічного) рівня ННТР та на відповідність проведених досліджень і результатів роботи вимогам Технічного завдання ННТР (назва ННТР) ____
_
_

2. Повнота виконання роботи:

Етап N ____ роботи ________
_
                                               Виконаний повністю (неповністю), а саме: (вказати, що не виконано)
_
_
_

Висновок:

роботу виконано на належному науковому (науково-технічному) рівні (або з певними зауваженнями, вказати надалі дії щодо доопрацювання роботи)
_
_

Оцінка Комісії:

оформлення ННТР відповідає (не відповідає) вимогам нормативно-правових документів, робота виконана на належному науковому (науково-технічному) рівні (або з певними зауваженнями, вказати надалі дії, що необхідно виконати)
_
_

Від Замовника

 

Керівник (заступник керівника)

________ (ім'я та прізвище)

 

Додаток 13
до Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній податковій службі України

АКТ
упровадження (використання) результатів ННТР

___
(назва ННТР)

 

"___" 20__ р.

1. Період виконання наукового дослідження.

2. Виконавець наукового дослідження.

3. Мета ННТР.

4. Розроблені прикладні наукові результати.

5. Проблема, яку вирішує ННТР.

6. Шляхи та напрями використання наукових результатів (із зазначенням реквізитів прийнятих чи введених в дію нормативно-правових чи розпорядчих актів, інших документів, стандартів, методик, алгоритмів, навчальних та комунікативних заходів тощо).

7. Сфера діяльності ДПС, у якій впроваджено результати ННТР.

8. Оцінка впровадження результатів ННТР (науково-технічний ефект, зокрема, поліпшення параметрів технологій та методологій, що випливає з відкриття нових законів та закономірностей; економічний ефект, зокрема, очікуваний рівень дохідності, отримані економічні результати як в цілому для країни, так і для окремих галузей економіки; соціальний ефект, що відображає зміни характеру та умов праці, підвищеня життєвого рівня населення тощо).

9. Інше (за необхідності).

Керівник (заступник керівника)
структурного підрозділу
(територіального органу)
Замовник ННТР

 
 
 
___ (ім'я та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали