КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ

РІШЕННЯ

від 31 січня 2018 року N 4зп-18

Про затвердження Порядку підготовки до проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

З метою належної організації підготовки до проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, відповідно до статті 78 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пунктів 25 - 30 розділу II, пунктів 31 - 35, 61, 63 розділу III Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Комісія вирішила:

1. Затвердити Порядок підготовки до проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (додається).

2. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Піцика Ю. М.

 

Головуючий

В. Шемчук

Члени Комісії

В. Архіпов

 

Ю. Піцик

 

А. Коваленко

 

С. Погребняк

 

О. Ковальчук

 

С. Сергійчук

 

С. Нечепоренко

 

В. Юсип

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
31 січня 2018 року N 4зп-18

ПОРЯДОК
підготовки до проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

I. Загальні положення

1. Порядок підготовки до проведення засідань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII) та Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийнятого всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року (далі - Положення), з метою належної організації підготовки до проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі - Комісія).

2. Зазначені у Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII) (далі - Закон) та Положенні.

3. Порядок деталізує визначені Законом (Перелік N 1697-VII) та Положенням основні вимоги і особливості підготовки до проведення засідання Комісії.

II. Повноваження голови, заступника голови, секретаря, членів Комісії та секретаріату Комісії під час підготовки до проведення засідання

1. Повноваження голови, заступника голови, секретаря, членів та секретаріату Комісії під час підготовки до проведення засідань визначені статтями 47 (Перелік N 1697-VII), 48 (Перелік N 1697-VII), 78 Закону (Перелік N 1697-VII), пунктами 25 - 30 розділу II, пунктами 31 - 33, 43, 46 розділу III Положення.

2. Голова Комісії:

1) визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії та перелік питань, що вносяться на засідання Комісії і не пізніш як за п'ять днів до засідання повідомляє про це інших членів Комісії, Генерального прокурора та забезпечує розміщення цих відомостей на офіційному веб-сайті Комісії;

2) визначає доповідачів із числа членів Комісії по кожному питанню порядку денного;

3) повідомляє про дату, час і місце проведення засідання осіб (особу), щодо якої розглядається питання, та інших осіб (при розгляді висновку про наявність або відсутність дисциплінарного проступку прокурора забезпечує запрошення на засідання Комісії особи, яка подала дисциплінарну скаргу, прокурора стосовно якого відкрито дисциплінарне провадження, їхніх представників, а в разі необхідності й інших осіб з надісланням їм повідомлень не пізніш як за десять днів до проведення засідання);

4) дає доручення секретарю Комісії, пов'язані з підготовкою до проведення засідання;

5) координує роботу структурних підрозділів секретаріату Комісії щодо підготовки матеріалів для розгляду Комісією питань, віднесених до її компетенції.

3. Заступник голови Комісії:

1) здійснює повноваження, визначені головою Комісії;

2) у разі відсутності голови Комісії виконує його обов'язки.

4. Секретар Комісії:

1) організовує підготовку засідань Комісії;

2) забезпечує ознайомлення членів Комісії з порядком денним засідання, а також надання їм із додержанням встановленого строку відповідних матеріалів на засідання Комісії (в електронному вигляді);

3) забезпечує повідомлення осіб, щодо яких розглядатиметься питання, про необхідність їх прибуття на засідання Комісії;

4) забезпечує фіксування засідання технічними засобами;

5) перевіряє явку та встановлює осіб, що з'явилися на засідання Комісії;

6) виконує доручення голови Комісії, пов'язані з підготовкою до проведення засідання;

7) надає доручення секретаріату Комісії з питань підготовки до проведення засідань.

5. Члени Комісії:

1) вносять пропозиції про включення в порядок денний засідання додаткових питань, вирішення яких належить до компетенції Комісії;

2) забезпечують підготовку та надання до секретаріату Комісії матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісією відповідно до Закону (Перелік N 1697-VII) з питань порядку денного, де вони є доповідачами;

3) подають додаткові документи з питань, що розглядаються;

4) вносять пропозиції щодо проекту рішення Комісії з будь-яких питань, винесених на розгляд;

5) здійснюють інші повноваження, віднесені до компетенції Комісії, передбачені Законом (Перелік N 1697-VII), у тому числі й за дорученням голови Комісії.

6. Члени Комісії мають рівні права та виконують свої обов'язки під час підготовки до проведення засідань, покладені на них Законом (Перелік N 1697-VII), Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

7. Секретаріат Комісії за дорученням голови та секретаря Комісії:

1) забезпечує організаційну підготовку до проведення засідання Комісії (здійснює підготовку приміщень, обладнаних для забезпечення належних умов роботи членів Комісії, з'ясовує явку осіб, визначає працівників для складання протоколу засідання, застосовує технічні засоби звукозапису для фіксування перебігу засідання);

2) здійснює підготовку інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядаються Комісією;

3) повідомляє осіб, щодо яких розглядається питання, про необхідність їх прибуття на засідання Комісії;

4) розміщує відомості на офіційному веб-сайті Комісії, зокрема, про дату, час і місце проведення засідання Комісії та перелік питань, що вносяться на засідання.

8. За дорученням голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії працівники секретаріату Комісії опрацьовують документи, що надійшли до Комісії, здійснюють підготовку необхідних матеріалів та проектів документів для розгляду на засіданні Комісії, а також забезпечують виконання інших завдань і доручень.

III. Підготовка до проведення засідання Комісії Внесення пропозицій про включення питань в порядок денний засідання Комісії

1. Пропозиції про включення питань до порядку денного засідання Комісії (далі - пропозиції) подаються голові Комісії членами Комісії у письмовій формі.

Пропозиції мають бути обґрунтованими та містити необхідні і достатні матеріали для прийняття Комісією обґрунтованого рішення.

Матеріали до пропозицій передаються безпосередньо до відділу організаційної та аналітичної роботи секретаріату Комісії (далі - відповідальний підрозділ).

Працівники секретаріату Комісії можуть вносити голові Комісії пропозиції через відповідного члена Комісії.

2. До пропозицій щодо розгляду Комісією висновку про наявність або відсутність дисциплінарного проступку прокурора обов'язково додаються:

1) висновок про наявність або відсутність дисциплінарного проступку прокурора (у паперовому і електронному вигляді);

2) копія дисциплінарної скарги (у паперовому і електронному вигляді);

3) матеріали дисциплінарного провадження (у електронному вигляді).

У пропозиціях з вказаного питання (додаток 1) обов'язково повинно бути зазначено:

1) дату складання відповідного висновку;

2) прізвище, ім'я та по батькові прокурора, стосовно якого складено висновок та його посаду;

3) номер дисциплінарного провадження;

4) прізвище, ім'я та по батькові особи, за дисциплінарною скаргою якої відкрито дисциплінарне провадження;

5) дату вчинення прокурором дисциплінарного проступку відповідно до дисциплінарної скарги та кінцевий строк притягнення його до дисциплінарної відповідальності з урахуванням часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці;

6) обґрунтування щодо дати і часу розгляду висновку (за необхідності);

7) список осіб, яким необхідно повідомити про дату, час і місце засідання, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, адреси місця роботи, реєстрації та проживання особи, номеру телефону, адреси електронної пошти.

3. До пропозицій щодо включення в порядок денний засідання Комісії інших питань (додаток 2), віднесених до її компетенції, додаються проекти документів нормативного характеру, копії клопотань, подань, звернень, листів, запитів і відповідей на них, інших документів, необхідних для повного та об'єктивного вирішення відповідного питання (у паперовому та електронному вигляді).

4. В електронному (зокрема, сканованому) вигляді копії документів, зазначених у пунктах 2, 3 цього розділу, розміщуються у спеціально створеній мережевій папці із можливістю доступу до неї членів Комісії та працівників відповідального підрозділу.

5. Отримані від членів Комісії пропозиції голова Комісії направляє секретарю Комісії для організації підготовки проекту порядку денного засідання Комісії.

6. Секретар Комісії доручає підготовку матеріалів для розгляду Комісією відповідних питань відповідальному підрозділу.

7. Відповідальний підрозділ складає перелік отриманих пропозицій, доданих до них матеріалів та перевіряє їх повноту.

Порядок денний засідання Комісії

8. Проект порядку денного засідання Комісії (додаток 3) готується відповідальним підрозділом з урахуванням обсягу матеріалів, що надійшли до секретаріату Комісії.

З метою унеможливлення випадків перенавантаження засідань значною кількістю питань під час підготовки проекту порядку денного засідання має бути враховано орієнтовну тривалість розгляду аналогічних питань у практиці роботи Комісії.

Підготовлений проект порядку денного передається секретарю Комісії для погодження.

Секретар Комісії після погодження порядку денного передає його голові Комісії для розгляду та підписання.

9. Голова Комісії:

1) визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії та перелік питань, що вносяться на засідання;

2) визначає доповідача із числа членів Комісії по кожному питанню;

10. Після підписання головою Комісії порядку денного засідання Комісії, за його дорученням секретар Комісії забезпечує, а відповідальний підрозділ здійснює:

1) ознайомлення членів Комісії з порядком денним засідання (додаток 4) та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії із додержанням строку, встановленого частиною 6 статті 78 Закону (Перелік N 1697-VII), пунктом 35 розділу III Положення, та з урахуванням вимог, передбачених частиною 4 статті 45 Закону (Перелік N 1697-VII);

2) надання членам Комісії із додержанням строку, встановленого частиною 11 статті 46 Закону (Перелік N 1697-VII) та пунктом 35 розділу III Положення, відповідних матеріалів на засідання Комісії шляхом розміщення їх у спеціально створеній мережевій папці із доступом до неї членів Комісії та працівників відповідального підрозділу;

3) підготовку, надання на підпис голові Комісії та забезпечення направлення Генеральному прокурору повідомлення про дату, час і місце засідання (додаток 5), до якого додається порядок денний засідання Комісії;

4) підготовку, надання на підпис голові Комісії та забезпечення направлення повідомлення особам, щодо яких розглядається питання, та іншим особам (за необхідності) про дату, час і місце засідання (додатки 6 - 8) із додержанням строку, встановленого частиною 6 статті 47 Закону (Перелік N 1697-VII) та пунктом 35 розділу III Положення.

З метою недопущення тривалого очікування учасниками засідання початку розгляду певного питання, у повідомленнях зазначається час початку засідання та орієнтовний час початку розгляду конкретного питання, який має враховувати тривалість розгляду аналогічних питань, що передують відповідному питанню у порядку денному.

11. Не допускається внесення пропозицій про включення до порядку денного засідання додаткових питань, вирішення яких належать до компетенції Комісії, з порушенням строків, встановлених частиною 11 статті 46 Закону (Перелік N 1697-VII), частиною 6 статті 47 Закону (Перелік N 1697-VII), частиною 6 статті 78 Закону (Перелік N 1697-VII), пунктом 35 розділу III Положення.

Підготовка проектів рішень Комісії

12. Проекти рішень Комісії готуються на основі та на виконання Закону (Перелік N 1697-VII), Положення, інших нормативно-правових актів, а також за дорученнями голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії або за рішенням Комісії з урахуванням вимог цього Положення.

Оформлення проектів рішень та додатків до нього здійснюється відповідно до Тимчасової інструкції з діловодства Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

13. Відповідальним за розробку проекту рішення Комісії є член Комісії, визначений головою Комісією як доповідач.

14. Проект рішення Комісії надається членом Комісії не пізніше як за п'ять днів до засідання Комісії відповідальному підрозділу для долучення до матеріалів на засідання Комісії.

15. У процесі підготовки проекту рішення Комісії його розробник готує проект рішення з урахуванням вимог Закону (Перелік N 1697-VII), Положення, Тимчасової інструкції з діловодства Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та цього Порядку.

Порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації

16. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Комісії проводиться відповідно до Конституції України, законів України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", Положення та цього Порядку.

17. Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації відповідно до статті 26 Закону України "Про інформацію".

18. Для забезпечення безперешкодного доступу до приміщень Комісії неакредитовані журналісти, працівники засобів масової інформації повідомляють телефонним зв'язком відповідальний підрозділ про намір взяти участь у відкритому засіданні Комісії або іншому заході. Номер відповідного службового телефону оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

19. Журналісти, працівники засобів масової інформації допускаються до приміщень Комісії за списком, складеним відповідальним підрозділом, та за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу і засвідчують професійну належність.

Список журналістів, працівників засобів масової інформації, які акредитовано або які заявили про намір взяти участь у відкритому засіданні Комісії, надається секретарю Комісії.

20. Рішення про позбавлення акредитації журналіста, працівника засобу масової інформації приймається Комісією в порядку, передбаченому частинами 7 - 9 статті 26 Закону України "Про інформацію".

Підготовка до засідання Комісії у день його проведення

21. У день проведення засідання Комісії відповідальний підрозділ повинен забезпечити:

1) підготовку пристосованого приміщення для розгляду на засіданні питань порядку денного та проведення голосування;

2) вручення учасникам засідання (прокурору, особі, яка подала дисциплінарну скаргу та їх представникам) пам'ятки про права та обов'язки учасників засідання;

3) складання та надання секретарю Комісії переліку учасників засідання, які з'явилися та які не прибули на засідання Комісії;

4) визначення працівника відповідального підрозділу секретаріату Комісії для складання протоколу засідання Комісії;

5) фіксування перебігу розгляду питань порядку денного на засіданні технічними засобами звукозапису.

Підготовка до проведення виїзних засідань Комісії

22. Голова Комісії вирішує питання щодо можливості проведення виїзного засідання Комісії відповідно до вимог Закону (Перелік N 1697-VII), Положення та цього Порядку у разі надходження до секретаріату Комісії значної кількості матеріалів стосовно прокурорів, що обіймають посади у прокуратурах певного регіону, у тому числі регіональній та місцевих, а також в інших випадках.

IV. Наслідки порушення вимог цього Порядку та відповідальність за його порушення

1. Відповідальний підрозділ доповідає секретарю Комісії про випадки несвоєчасного надання матеріалів, надання їх в неповному обсязі, інші обставини надання матеріалів на розгляд Комісії із недотримання вимог Закону (Перелік N 1697-VII), Положення, Тимчасової інструкції з діловодства Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, цього Порядку.

2. За наслідками доповіді відповідального підрозділу та за пропозицією секретаря Комісії головою Комісії вирішується питання щодо виключення відповідного питання з порядку денного засідання або невключення його до порядку денного.

Про такі випадки секретар також щомісячно інформує Комісію під час розгляду питання про визначення розміру премій членам Комісії.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали