ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2012 року N 27

Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання НДДКР Укравтодору

З метою підвищення ефективності виконання, планування, визначення виконавця, розгляду та здачі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також у зв'язку з реорганізацією Державної служби автомобільних доріг України наказую:

1. Затвердити Порядок планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) Державного агентства автомобільних доріг України (далі -  Порядок), що додається.

2. Директорам департаментів, начальникам управлінь, самостійних відділів Укравтодору, керівникам Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, інших державних підприємств, що належать до сфери управління Укравтодору забезпечити виконання положень, викладених у Порядку, дотримуючись встановлених термінів.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Укравтодору від 04.10.2010 N 340 "Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у системі Укравтодору".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Галушка В. О.

 

Голова

В. Демішкан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
26.01.2012 N 27

ПОРЯДОК
планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у системі Укравтодору

1. Загальні положення

Порядок виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Порядок) визначає основні засади планування, визначення виконавця, розгляду та здачі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) в галузі дорожнього господарства.

Основною метою виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт є найбільш повне та своєчасне задоволення потреб дорожнього комплексу в наукових розробках нових прогресивних технологій, матеріалів, конструкцій, машин та механізмів, вдосконалення нормативної бази, оптимізації управління та фінансування дорожньої галузі тощо.

Порядок ґрунтується на дії Конституції і законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів, розпоряджень та інших організаційно-розпорядчих документів Державного агентства автомобільних доріг України, норм та стандартів.

2. Планування НДДКР

2.1. З метою формування плану НДДКР служби автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, наукові та проектні установи, які входять до сфери управління Укравтодору, профільні учбові заклади щороку до 15 серпня подають пропозиції до проекту плану НДДКР на наступний рік за напрямками робіт Департаментам (Управлінням, самостійним відділам, секторам) далі - підрозділи-замовники, які виступатимуть замовниками цих робіт. Пропозиції подаються в електронному (середовище MS EXCEL) та друкованому вигляді за рекомендованою формою (розміщується на сайті Укравтодору) з урахуванням Методики визначення планової вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (М 218-00018112-435:2005).

2.2. Підрозділи-замовники на підставі отриманих пропозицій формують та подають до 1 вересня свої пропозиції (разом з робочими програмами) до проекту плану НДДКР Відділу інноваційного розвитку в електронному (середовище MS EXEL) та друкованому вигляді за рекомендованою формою (розміщена на сервері Укравтодору). До пропозицій надається обґрунтування необхідності виконання НДДКР, яке включає аналіз раніше виконаних досліджень, чинних нормативних документів і проект робочої програми досліджень.

2.3. У разі, якщо кінцевим результатом науково-дослідної роботи планується розробка нормативного документа, обов'язково повинен бути наданий перелік чинних нормативних документів за тематикою, в інших випадках - перелік раніше виконаних робіт за наданою тематикою.

2.4. Відділ інноваційного розвитку в місячний термін опрацьовує та систематизує пропозиції, що надійшли від підрозділів-замовників, формує проект плану НДДКР і передає його на розгляд членам науково-технічної ради Укравтодору.

2.5. В термін до 15 жовтня проект плану розглядається на засіданні науково-технічної ради Укравтодору. Під час розгляду проекту плану на засіданні НТР члени ради можуть коригувати та доповнювати пропозиції до проекту плану.

2.6. До 1 листопада Відділ інноваційного розвитку коригує проект плану НДДКР згідно із зауваженнями і пропозиціями науково-технічної ради і подає його на затвердження.

Пропозиції, надані після розгляду науково-технічною радою основного плану, враховуються лише в додаткових планах.

2.7. Проект плану НДДКР, схвалений науково-технічною радою Укравтодору, затверджується рішенням колегії Укравтодору як тематичний. Планова вартість робіт визначається за затвердженою методикою. Для окремих робіт планова вартість може визначатися на основі вартості аналогічних робіт попередніх років.

Планова вартість роботи проставляється в одному примірнику плану НДДКР, який зберігається в Відділі інноваційного розвитку. До проведення конкурсних торгів планова вартість є інформацією конфіденційною і розголошенню не підлягає.

2.8. У разі необхідності можуть формуватися додаткові тематичні плани НДДКР (не частіше одного разу на квартал). Порядок формування і затвердження додаткових Тематичних планів НДДКР аналогічний порядку формування і затвердження основних планів (крім термінів подання).

2.9. Затверджений Тематичний план НДДКР (Додаткові тематичні плани) передається комітету з конкурсних торгів Укравтодору для складання плану закупівель послуг з виконання НДДКР.

3. Здійснення процедур закупівель послуг з виконання НДДКР

3.1. План закупівель послуг з виконання НДДКР формується комітетом з конкурсних торгів Укравтодору і затверджується його Головою.

3.2. Процедура закупівель послуг з виконання НДДКР здійснюються відділом методології тендерів та договірної роботи Фінансово-економічного департаменту і комітетом конкурсних торгів Укравтодору згідно з чинним законодавством за наявності ліміту коштів. Планова вартість по кожній з НДДКР окремо надається відділу методології тендерів та договірної роботи лише після розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4. Укладання договорів

4.1. Виконання робіт згідно з планом НДДКР здійснюється на підставі договору на виконання науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи між Замовником в особі Укравтодору (далі - Замовник) та організаціями - виконавцями робіт (далі - Виконавець), визнаними переможцями за результатами конкурсних торгів.

4.2. Договір і всі матеріали до нього готує Виконавець (учасник конкурсних торгів, пропозицію якого було акцептовано) згідно з рекомендованою формою (розміщується на сайті Укравтодору) і подає Замовнику у трьох примірниках. У договорі визначаються шляхи впровадження результатів роботи.

4.3. Замовник і Виконавець укладають договір відповідно до вимог документації конкурсних торгів та чинного законодавства.

4.4. Після укладання договору Виконавець подає НДДКР на реєстрацію в Український інститут науково-технічної і економічної інформації. Копія реєстраційної картки надається Відділу інноваційного розвитку.

4.5. Служби автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, інші державні організації і підприємства, що входять до сфери управління Укравтодору, можуть укладати договори на виконання НДДКР за державні кошти тільки після узгодження з Відділом інноваційного розвитку. Для погодження надаються матеріали згідно пп. 2.2 та 2.3 даного порядку. Після укладання договору його копія, а по закінченні роботи копія звіту у друкованому вигляді та на магнітному носієві, передаються Відділу інноваційного розвитку.

5. Фінансування НДДКР

5.1. Фінансування НДДКР здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, згідно із затвердженим розподілом коштів цього фонду за напрямками.

5.2. Оплата виконаних робіт здійснюється на умовах, визначених договором.

5.3. Перерахування коштів за виконані роботи (етапи) здійснюється Відділом методології та організації бухгалтерського обліку і звітності на підставі оформлених належним чином актів про виконання НДДКР.

5.4. Оплата останнього етапу роботи здійснюється тільки після отримання замовником всіх звітних документів, визначених Технічним завданням до договору, та підписання приймальною комісією акта приймання НДДКР і затвердження його.

6. Розгляд НДДКР

6.1. Відділ інноваційного розвитку разом з інститутом "ДерждорНДІ" складають графік розгляду НДДКР на науково-технічній раді та визначають рецензентів. З метою недопущення ігнорування зауважень рецензентів на всіх етапах виконання роботи повинні бути ті ж самі рецензенти.

6.2. На розгляд науково-технічної ради Укравтодору виносяться робочі програми виконання НДДКР, заключні звіти по виконаних роботах, нормативно-технічні документи, та, якщо це передбачено технічним завданням, проміжні звіти, технічні умови та технологічні регламенти, які підлягають погодженню Укравтодором. За необхідності на розгляд можуть виноситися і інші питання, пов'язані з проведенням науково-технічної політики Укравтодору.

6.3. Попередній розгляд матеріалів проводиться на науково-технічній раді інституту "ДерждорНДІ".

6.4. Виконавець роботи не пізніше ніж за тиждень до розгляду на НТР повинен надати матеріали в електронному вигляді для розміщення їх на сайті Укравтодору. Крім того, виконавець повинен отримати рецензії від усіх рецензентів, список яких погоджується в технічному завданні на науково-дослідну роботу, та опрацювати з рецензентом усі спірні питання. На розгляд НТР виконавець готує презентацію в електронному вигляді.

6.5. При розгляді робочої програми наукового дослідження обов'язково повинно бути висвітлено стан питання, гіпотеза наукового дослідження, програма експериментальних досліджень та очікувані результати наукового дослідження. Кінцевим результатом розгляду робочої програми є винесення рішення про її схвалення або доопрацювання.

6.6. При розгляді звітів про виконання НДДКР приймається рішення про рівень та якість виконання роботи, відповідність роботи робочій програмі і подальшу передачу для схвалення і затвердження.

6.7. Засідання НТР оформляються протоколами за підписами Голови НТР та секретаря НТР, оригінали яких зберігаються у секретаря. При розгляді питань науково-технічною радою ДерждорНДІ копії рішення та виписки з протоколів направляються Відділу інноваційного розвитку Укравтодору, всім зацікавленим організаціям та посадовим особам для реалізації рішень, що відносяться до їх компетенції.

6.8. НТР ДерждорНДІ приймає рішення щодо розгляду виконаної роботи або її етапу науково-технічною радою Укравтодору, у тому числі і в робочому порядку.

6.9. У разі виникнення на засіданні НТР ДерждорНДІ спірних питань виноситься рішення щодо розгляду їх на НТР Укравтодору.

7. Контроль виконання НДДКР та їх впровадження

7.1. Контроль виконання НДДКР та окремих етапів здійснюють підрозділи-замовники та Відділ інноваційного розвитку.

7.2. Всі нормативні та нормативно-технічні документи розробляються згідно чинних норм щодо їх розробки.

7.3. Кожен етап роботи повинен бути розглянутий Укравтодором протягом 15 днів з дня подачі. У випадку відсутності зауважень підписується акт виконаних робіт. При наявності недоробок робота повертається Виконавцю з офіційним супроводжувальним листом та переліком недоробок (дозволяються помітки прямо по тексту документа).

7.4. Останній етап роботи має бути переданий Укравтодору не пізніше ніж за місяць до закінчення роботи.

7.5. Завершеною вважається робота, яка затверджена у відповідному порядку згідно чинних нормативних актів.

7.6. У випадку, якщо робота не приймається Замовником через об'єктивні причини, допускається, як виняток, перенесення термінів виконання, про що укладається між Замовником та Виконавцем не менше ніж за 15 днів до закінчення терміну виконання відповідна угода.

7.7. Відповідальність за належне виконання НДДКР та подальше впровадження їх результатів покладається на підрозділи-замовники НДДКР.

7.8. Для приймання закінчених науково-дослідних робіт створюється комісія, до складу якої включаються представники Відділу інноваційного розвитку, підрозділів-замовників та начальник відділу стандартизації та метрології ДерждорНДІ. Склад комісії затверджується окремим дорученням заступника Голови, відповідального за науково-технічну політику.

7.9. По закінченні НДДКР Виконавець подає до Відділу інноваційного розвитку документи, передбачені Технічним завданням, звіт про виконання кошторису витрат (за формою згідно з додатком N 5 до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830). Остаточна редакція нормативно-технічних документів у друкованому та електронному вигляді надається після затвердження документа.

7.10. Після завершення науково-дослідної роботи підрозділи-замовники, у разі необхідності, готують наказ про затвердження нормативного документа. Впровадженням результатів науково-дослідних робіт вважаються зареєстровані та затверджені (введені в дію) розроблені стандарти, норми, нормативи, положення, правила, інструкції, рекомендації тощо, встановлене та працююче комп'ютерне програмне забезпечення.

7.11. Після завершення дослідно-конструкторської роботи підрозділи-замовники готують наказ про передачу експериментального (дослідного) зразка машини, механізму, обладнання, приладу тощо конкретній дорожній організації для дослідної експлуатації.

7.12. Впровадженням результатів дослідно-конструкторських робіт вважається початок виробництва нових машин, механізмів, обладнання, приладів, матеріалів, перехід на нову технологію.

7.13. Після завершення НДДКР Виконавець подає на реєстрацію до Українського інституту науково-технічної і економічної інформації облікову картку та заключний звіт. Копія облікової картки надається Відділу інноваційного розвитку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали