ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 2 лютого 2012 року N 12

Про затвердження Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо передачі в оренду державного майна

З метою забезпечення єдиного системного підходу до порядку розгляду Агентством держмайна України матеріалів щодо передачі в оренду державного майна і прийняття відповідних рішень, керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", наказую:

1. Затвердити Порядок прийняття рішень Агентством держмайна України щодо передачі в оренду державного майна (далі - Порядок), що додається.

2. Довести Порядок до відома керівників підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, господарських товариств, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України.

3. Керівникам підприємств, що належать до сфери управління Агентства держмайна України та господарських товариств, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України, враховувати в роботі вимоги Порядку.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Голова
Агентства держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ПОРЯДОК
прийняття рішень Агентством держмайна України щодо передачі в оренду державного майна

I. Загальні положення

1. Порядок прийняття рішень Агентством держмайна України щодо передачі в оренду державного майна (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок визначає процедуру надання висновків (пропозицій) Агентством держмайна України як органом управління про умови оренди та прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні згоди на укладення договору оренди державного майна, яке належить до сфери управління Агентства держмайна України.

3. Усі терміни та поняття, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в розумінні Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Для цілей даного Порядку під терміном "балансоутримувач" розуміються підприємства (в т. ч. їх об'єднання), установи та організації, суб'єктом управління яких є Агентство держмайна України, та господарські товариства, на балансах яких перебуває державне майно, що не увійшло до статутних капіталів цих товариств і управління яким здійснює Агентство держмайна України.

4. Надання висновків (пропозицій) Агентством держмайна України, як органом управління, про умови оренди та прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні згоди на укладення договору оренди державного майна, яке належить до сфери управління Агентства держмайна України, відбувається на підставі протоколу Комісії, яка створюється і діє відповідно до окремого наказу Агентства держмайна України (далі - Комісія).

II. Подання документів

1. Потенційні орендарі або інші особи, які відповідно до статті 7 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон) мають право ініціювати оренду державного майна, одночасні із зверненням до орендодавців, визначених статтею 5 Закону, стосовно передачі в оренду державного майна, подають до Агентства держмайна України документи відповідно до вимог чинного законодавства (зокрема, згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14.11.2005 N 2975, далі - Перелік); балансоутримувачі одночасно також подають документи, визначені додатками 3 - 6 цього Порядку, з обов'язковим наданням техніко-економічного обґрунтування (із зазначенням обґрунтування доцільності та економічними розрахунками ефективності здавання в оренду), Балансоутримувачі майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, додаток 6 до Порядку не подають.

2. У разі потреби Агентство держмайна України може звернутися із запитом до балансоутримувача щодо отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття рішення, крім документів, визначених у Переліку. Балансоутримувач у триденний строк надає письмову відповідь на запит Агентства держмайна України щодо надання інформації, необхідної для виконання положень цього Порядку.

3. У випадку, коли орендодавцем відповідно до законодавства виступає підприємство, відповідні копії документів засвідчуються підписом керівника орендодавця та скріплюються печаткою.

4. Матеріали, подані орендодавцем - Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями чи представництвами) на виконання статті 9 Закону розглядаються відповідно до цього Порядку.

III. Розгляд матеріалів та прийняття рішення

1. Розгляд матеріалів та надання висновків (пропозицій) Агентством держмайна України як органом управління про умови оренди та прийняття рішення про надання дозволу чи відмову у наданні згоди на укладення договору оренди державного майна, яке належить до сфери управління Агентства держмайна України, здійснюється протягом 15 днів з дати реєстрації в Агентстві відповідного пакету документів, який надійшов від орендодавця (ФДМУ чи ін.), як вхідної кореспонденції.

У випадку додаткового надання з ініціативи орендодавця доповнень до раніше надісланого пакету документів, термін розгляду обраховується з моменту отримання та реєстрації Агентством держмайна України останнього доповнення від орендодавця, при цьому окремим листом заявник (орендодавець) повідомляється про новий перебіг 15-денного строку, встановленого частиною 3 статті 9 Закону.

2. За дорученням керівництва Агентства держмайна України пакет документів щодо оренди майна направляється для опрацювання до структурного підрозділу, який згідно з функціональним розподілом взаємодіє з суб'єктом господарювання за галузевим (профільним) напрямом (далі - галузевий структурний підрозділ).

Одночасно копії супровідних листів до пакетів документів направляються для відома і контролю до Управління реструктуризації та реформування власності та до відома Режимно-секретного сектору і секретарю Комісії. Секретар комісії після отримання копій супровідних листів має право запитувати та отримати протягом одного робочого дня від структурних підрозділів, в яких документи знаходяться на розгляді чи погодженні, інформацію (в тому числі й письмову) про стан розгляду документів.

Якщо відповідні документи від ініціатора оренди чи балансоутримувача надійшли раніше, ніж матеріали від орендодавця, то пакет цих документів керівництвом Агентства направляється до галузевого структурного підрозділу для попереднього розгляду і подальша процедура, передбачена цим Порядком, не проводиться до надходження матеріалів від орендодавця.

У випадку відсутності необхідних документів від балансоутримувача, за наявності матеріалів від орендодавця, галузевий структурний підрозділ готує запит до балансоутримувача з вимогою надання відповідних матеріалів, який підписується керівництвом Агентства держмайна України і терміново доводиться (надсилається засобами факсимільного, електронного, поштового зв'язку) до балансоутримувача.

2.1. Галузевий структурний підрозділ, який опрацьовує пакет документів у повному обсязі протягом двох робочих днів з дня реєстрації матеріалів в Агентстві держмайна України, зобов'язаний надати відповідний висновок за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, і далі передати вказаний висновок разом з отриманим пакетом документів щодо оренди до Департаменту фінансового забезпечення.

2.2. Департамент фінансового забезпеченні опрацьовує пакет документів та протягом двох робочих днів з дня надання висновку галузевого структурного підрозділу зобов'язаний надати відповідно свій висновок за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, та передати пакет документів щодо оренди у повному обсязі разом з висновками до Управління реструктуризації та реформування власності.

2.3. Управління реструктуризації та реформування власності розглядає матеріали та висновки відповідних структурних підрозділів і протягом трьох робочих днів з моменту надходження пакету документів від Департаменту фінансового забезпечення готує і забезпечує здійснення погодження проекту пропозицій для Комісії та проекту рішення Агентства держмайна України щодо оренди.

У разі якщо заявник та балансоутримувачі подали не в повному обсязі документи, передбачені законодавством та цим Порядком, а також за наявності у документах суперечностей або виявлення в них недостовірної інформації, Агентство держмайна України залишає матеріали без розгляду, про що заявник повідомляється листом (проект якого готує Управління реструктуризації та реформування власності) із зазначенням виявлених недоліків, який підписується керівництвом Агентства держмайна України.

Проект пропозицій Комісії візується Управлінням реструктуризації та реформування власності та погоджується з:

Галузевим структурним підрозділом;

Департаментом фінансового забезпечення;

Режимно-секретним сектором;

Сектором запобігання проявам корупції та злочинним проявам;

Департаментом юридичного забезпечення.

2.4. У разі непогодження проекту рішення структурний підрозділ повинен обов'язково надати свої письмові зауваження за підписом керівника цього структурного підрозділу або його заступника, а копію зауважень одночасно направити до Комісії.

2.5. Після погодження проекту пропозицій відповідно до підпункту 2.3 Управління реструктуризації та реформування власності протягом одного робочого дня вносить (через секретаря Комісії) питання до порядку денного засідання Комісії.

3. Після розгляду Комісією усіх матеріалів щодо оренди, наданих пропозицій та прийняття нею відповідного рішення, яке оформлюється протоколом, Голова Агентства держмайна України підписує відповідне повідомлення (пропозиції, висновки, лист-дозвіл або лист-відмову) про прийняте Агентством як суб'єктом управління рішення, проект якого готується Управлінням реструктуризації та реформування власності.

У разі прийняття Агентством позитивного рішення щодо оренди у повідомленні на виконання вимог Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 906 (Постанова N 906), також визначається кандидатура представника Агентства (як органу, уповноваженого управляти відповідним майном) до складу конкурсної комісії.

Копія рішення Агентства держмайна України обов'язково надсилається балансоутримувачу, у випадку, якщо він не виступає орендодавцем.

4. Рішення про відмову в наданні згоди на укладення договору оренди державного майна приймається Комісією в разі, коли:

- у визначених цим Порядком висновках про розгляд матеріалів надано обґрунтовані зауваження та заперечення (в т. ч., але не виключно, виявлено недостовірні дані);

- Агентством держмайна України визначено інші шляхи використання об'єкта оренди.

IV. Розгляд матеріалів галузевим структурним підрозділом

1. Відповідний галузевий структурний підрозділ розглядає пакет документів щодо передачі державного майна в оренду у такому порядку:

- перевіряє (спільно з Департаментом юридичного забезпечення) відповідність пакету документів вимогам чинного законодавства та цього Порядку;

- перевіряє статус об'єкта оренди в розрізі критеріїв, визначених ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

- визначає доцільність оренди державного майна, при цьому враховується можливість та необхідність використання такого майна балансоутримувачем за цільовим призначенням з метою збільшення обсягів виробництва;

- аналізує зміни виробничої програми в результаті передачі майна в оренду, вплив на діяльність підприємства-балансоутримувача, яке належить до державної власності протягом терміну оренди;

- в межах своєї компетенції аналізує техніко-економічне обґрунтування;

- визначає можливість поширення інформації, яка є конфіденційною щодо балансоутримувача, або може призвести до втрати його конкурентоспроможності;

- опрацьовує (спільно з Режимно-секретним сектором) питання щодо провадження балансоутримувачем діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наявності та чинності спеціального дозволу на провадження такої діяльності та забезпечує надання необхідних підтверджуючих документів про те, що об'єкти та майно, яке передається в оренду не відноситься до державної таємниці та мобілізаційних потужностей галузей національної економіки;

- опрацьовує питання щодо монопольного становища балансоутримувача;

- визначає чи не підлягають об'єкти оренди під критерії заборони до приватизації, визначені ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна";

- аналізує доцільність терміну, на який передбачається передача майна в оренду.

При цьому, галузевим структурним підрозділом враховується те, що:

- опис майна, яке передбачається передати в оренду, повинен обов'язково містити, зокрема, такі дані балансоутримувача про основні фонди: N з/п, найменування, кількість, інвентарний N, рік випуску, рік вводу в експлуатацію, початкову та залишкову вартість основних засобів, % зносу, амортизаційні відрахування за рік (місяць), експертну оцінку (ринкову вартість);

- акт технічного стану об'єктів оренди повинен обов'язково вказувати (уточнювати) комплектність об'єкта, підкреслювати ознаки виробничої потужності, продуктивності, точності, унікальності технології устаткування (його частин або вузлів), забезпечення метрологічних рівнів та характеристик тощо.

V. Розгляд матеріалів Департаментом фінансового забезпечення

1. Департамент фінансового забезпечення розглядає пакет документів щодо передачі державного майна в оренду у такому порядку:

- перевіряє відповідність пакету документів вимогам чинного законодавства та цього Порядку;

- в межах своєї компетенції аналізує техніко-економічне обґрунтування;

- розглядає правильність визначення розміру орендної плати, застосування положень Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786.

VI. Прийняття рішення про надання дозволу щодо пролонгації договору оренди

1. У разі звернення орендодавця до Агентства держмайна України як суб'єкта управління об'єктами державної власності щодо пролонгації договору оренди державного майна, рішення про надання дозволу щодо пролонгації договорів оренди державного майна, укладених на підставі раніше наданих Агентством держмайна України дозволів, приймається за процедурою, встановленою цим Порядком для прийняття рішень щодо передачі державного майна в оренду.

При цьому, у разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, то обов'язковою є умова надання актуальної оцінки об'єкта оренди.

2. Якщо балансоутримувач має намір у майбутньому використовувати орендоване майно для власних потреб, він повинен обґрунтовано письмово повідомити про це Агентство держмайна України не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну договору оренди.

У вищезазначеному випадку Агентство державного майна України на виконання частини 3 статті 17 Закону попередить орендаря про намір власника використовувати відповідне майно для власних потреб.

 

Додаток 1
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ВИСНОВОК
щодо умов договору оренди

складено станом на "___" 20__ р.

_________ розглянуто лист __
        (назва підрозділу)                                                                                   (ФДМУ, балансоутримувача)
N ___ від "___" 20__ р. з доданими до нього документами та встановлено наступне

N
з/п

Положення договору оренди (чи інші умови, визнані необхідними суб'єктом управління)

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

Найменування, ідентифікаційний код, адреса балансоутримувача

 

 

2

Найменування, ідентифікаційний код, адреса орендаря

 

 

3

Найменування об'єкта оренди, дані про фізичні обсяги (площа, кількість, тощо)

 

 

4

Термін, на який укладається договір оренди

 

 

5

Статус об'єкта оренди в розрізі критеріїв, визначених статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

 

 

6

Статус об'єкта оренди за критеріями щодо заборони до приватизації, визначеними ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"

 

 

7

Провадження балансоутримувачем діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наявність та чинність спеціального дозволу на провадження такої діяльності

 

 

8

Вплив на виробничу діяльність підприємства протягом терміну оренди

 

 

9

Кандидатура до складу конкурсної комісії

 

 

Висновок щодо доцільності передачі майна в оренду на умовах, визначених в проекті
договору оренди: __
                                                (погоджує або не погоджує)

 

Керівник структурного підрозділу

підпис

Дата

Відповідальний виконавець

підпис

Дата

 

Додаток 2
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ВИСНОВОК
щодо умов договору оренди

складено станом на "___" 20__ р.

Департаментом фінансового забезпечення розглянуто лист ___________
                                                                                                                                                        (ФДМУ, балансоутримувача)
N від "___" 20__ р. з доданими до нього документами та встановлено наступне:

N
з/п

Положення договору оренди (чи інші умови, визнані необхідними суб'єктом управління)

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

Розмір орендної плати з урахуванням її індексації

 

 

2

Фінансові умови відповідальності орендаря

 

 

3

Техніко-економічне обґрунтування в межах компетенції

 

 

Висновок щодо доцільності передачі майна в оренду на умовах, визначених в проекті
договору оренди: _____
                                                   (погоджує або не погоджує)

 

Керівник структурного підрозділу

Підпис

Дата

Відповідальний виконавець

Підпис

Дата

 

Додаток 3
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-баласоутримувача)

ВІДОМІСТЬ
про вартість основних засобів, які пропонуються для передачі в оренду,
станом на "___" 20__ р.

по _
(назва підприємства)

N
з/п

Назва інвентарного об'єкта

Рік випуску

Рік вводу в експлуатацію

Номер інвентарного об'єкта

Капітальні ремонти

Балансова (первісна) вартість, грн.

Сума нарахованого зносу, грн.

Балансова (залишкова) вартість, грн.

інвентарний

заводський

кількість

вартість останнього, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 4
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

ДОВІДКА
про загальну наявність державного майна, яке перебуває в оренді
станом на "___" 20__ р.

по __________
(назва підприємства)

N
з/п

Дані про об'єкти оренди

Дані про орендаря (за наявності нерухомого майна в оренді)

Загальна площа, кількість

Використовується безпосередньо підприємством

Пропонується здати в оренду

Здано в оренду на дату звернення

Назва орендаря

Ідентифі-
каційний код

Договір оренди

загальна сума нарахованої орендної  плати за період оренди, грн.

сума орендної плати за місяць, грн.

Виробничих приміщень, м кв.

індивідуально визначене майно, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

індивідуально визначене майно, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

індивідуально визначене майно, шт.

Виробничих приміщень, м кв.

індивідуально визначене майно, шт.

N договору

дата укладання

термін дії

вартість майна, грн.


* - щодо нерухомого майна також подаються дані щодо розміру земельної ділянки, на якій таке майно розташоване

Головний бухгалтер
підприємства-балансоутримувача

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

Додаток 5
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

АКТ
інвентаризації державного майна, що пропонується до передачі в оренду, та площ, які передані в оренду

____
(назва об'єкта, підприємства, цеху, дільниці тощо, де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від "___" 20__ р. N ___

Комісією у складі
___
                                          (посада, прізвище та ініціали членів комісії)

Проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до передачі в оренду і обліковуються на балансовому рахунку N _____ станом на "___" 20__ р.

Інвентаризацію почато "___" 20__ р.

Інвентаризацію закінчено "___" 20__ р.

При інвентаризації встановлено таке:

N
з/п

Назва об'єкта

Назва інвентарного об'єкта

Рік випуску

Рік вводу в експлуатацію

Номер інвентарного об'єкта

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

кількість

вартість

кількість

вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Всього за актом:

а) порядкових номерів ______ (літерами) ______; б) загальна кількість одиниць, фактично: ______ (літерами) ______;
в) на суму, грн., фактично: _______ (літерами) _

Голова комісії

__(посада)__

__(підпис)__

/__(прізвище, ініціали)__/

Члени комісії

__(посада)__

__(підпис)__

/__(прізвище, ініціали)__/

 

Додаток 6
до Порядку, затвердженого наказом Агентства держмайна України
02.02.2012 N 12

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
(посада, ініціали та прізвище керівника
підприємства-балансоутримувача)

АНАЛІЗ
виробничої програми (обсягу робіт)
станом на "___" 20__ р.

по ____________
(назва підприємства)

N
з/п

Назва продукції у розрізі видів продукції

Натуральні одиниці виміру

Обсяг до здачі об'єктів державного майна в оренду за останній 20__ рік перед здачею

Після здачі в оренду

20__ рік

20__ рік

20__ рік

кількість в натуральних одиницях

в вартісному виразі, тис. грн.

кількість в натуральних одиницях

в вартісному виразі, тис. грн.

кількість в натуральних одиницях

в вартісному виразі, тис. грн.

кількість в натуральних одиницях

в вартісному виразі, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства

 

Головний бухгалтер

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали