ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 239

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Відповідно до частини 1 статті 7, частини 7 статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" обласна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - Порядок), що додається.

2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в газеті "Новини Закарпаття".

3. З моменту набрання чинності цього рішення визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 17 травня 2007 року N 296 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І., постійну комісію обласної ради з питань управління майном та приватизації (Пейтер Ч. А.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
26.05.2011 N 239

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

I. Загальні положення

1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області розроблено відповідно до частини 1 статті 7, частини 7 статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна обласної комунальної власності у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Цей Порядок є єдиним нормативним документом, що поширює свою дію на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі по тексту об'єкти оренди). Не допускається визначення орендаря вищеперерахованих об'єктів інакше, ніж передбачено цим Порядком.

3. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Конкурс на право оренди об'єкта проводить конкурсна комісія, утворена наказом управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об'єкта, так і для визначення орендарів групи об'єктів.

II. Оголошення конкурсу

4. Рішення про оголошення і проведення конкурсу приймає управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації на підставі звернення балансоутримувача або за наявності заяви про оренду від фізичних чи юридичних осіб, або за власною ініціативою (за умови, якщо серед поданих заяв на даний об'єкт оренди нема заяв на такі об'єкти, у передачі яких в оренду може бути відмовлено, або заяв, поданих від орендодавця, який має право на укладання договору оренди поза конкурсом відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного і комунального майна").

У разі надходження одної заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації повідомляє іншого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

5. Перед оголошенням конкурсу балансоутримувач в 10-денний термін надає управлінню з питань майна комунальної власності облдержадміністрації відомості про об'єкт оренди (технічний паспорт, висновок про вартість тощо). Після отримання підтверджень, що об'єкт не заборонений до оренди, управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації приймає рішення про проведення конкурсу на право оренди майна обласної комунальної власності та готує пропозиції щодо умов конкурсу.

6. Оголошення про конкурс публікується в газеті "Новини Закарпаття" або іншому місцевому засобі масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об'єкт оренди (назва, місцезнаходження);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;

іншу інформацію.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду, заздалегідь письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

III. Умови конкурсу

7. Умовами конкурсу є:

- розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог експлуатації об'єкта.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

- компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, на публікацію оголошення про конкурс згідно з виставленими рахунками;

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

- збереження, створення нових робочих місць;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

9. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

9.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені управлінням з питань майна комунальної власності облдержадміністрації наказом N 25 від 26 березня 2007 року "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві". Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

9.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

декларацію про доходи за останні 6 (шість) місяців.

9.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.

9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).

9.5. Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо).

9.6. Документ про внесення застави в розмірі стартової місячної орендної плати.

IV. Конкурсна комісія

10. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять представники управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації в кількості не менше трьох осіб, а також, за згодою, можуть включатись представники обласної ради та майбутнього орендодавця.

11. Комісія утворюється в кількості не менше трьох осіб і починає здійснювати свою роботу з моменту підписання наказу про її створення. Склад комісії затверджується наказом управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації.

12. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу:

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження начальнику управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації.

13. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу, відповідно до цього Порядку.

14. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа працівників управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, дає доручення членам комісії.

15. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.

16. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях учасників конкурсу.

Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

про режим роботи та склад конкурсної комісії;

та іншу інформацію, яка їм стала відома в результаті здійснення повноважень у конкурсній комісії.

17. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 2/3 її складу, а при чисельності комісії 5 осіб - не менше 3.

V. Процедура проведення конкурсу

18. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

19. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.

20. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються в голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих (розпечатаних), з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, які підтвердили зобов'язання щодо виконання умов конкурсу та подали пропозиції, які відповідають умовам конкурсу.

21. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

22. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, у 10-денний термін повертається сплачена ними застава.

23. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

- відомості про учасників;

- пропозиції і зобов'язання учасників;

- обґрунтування рішення про визначення переможця;

- інша інформація, необхідна для укладення договору оренди.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, затверджується начальником управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації і є підставою для підписання договору оренди. Про результати конкурсу комісія повідомляє всіх учасників.

24. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу, у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - на підставі наказу, виданого управлінням з питань майна комунальної власності облдержадміністрації.

25. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу протягом десяти днів укладається договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, умови конкурсу та пропозиції переможця конкурсу.

26. У випадку відмови переможця конкурсу укладати договір оренди у встановлений цим Порядком строк, конкурсною комісією може бути визнаний переможцем учасник конкурсу, що запропонував найбільший розмір орендної плати після попереднього. При цьому, переможцю конкурсу, який не уклав договір оренди у встановлений строк, сума сплаченої застави не повертається, а зараховується на рахунок управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації у вигляді неустойки і спрямовується на компенсацію витрат на проведення конкурсу. Відмовою переможця від укладення договору оренди вважається також неподання або несвоєчасне подання ним повного пакету документів, що необхідний для укладення і нотаріального посвідчення (у випадку, якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню згідно з вимогами закону) договору оренди та (або) нез'явлення ним протягом встановленого п. 25 цього Порядку строку до орендодавця чи нотаріуса для укладення договору оренди.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали