ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 17 січня 2012 року N 2

Про затвердження Порядку проведення особистого прийому громадян в Агентстві держмайна України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації особистого прийому громадян в Агентстві держмайна України наказую:

1. Затвердити Порядок проведення особистого прийому громадян в Агентстві держмайна України, що додається.

2. Організаційно-методичне забезпечення проведення особистих прийомів громадян посадовими особами Агентства держмайна України, роботи зі зверненнями громадян, ведення обліку та аналіз стану роботи зі зверненнями громадян покласти на сектор зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю.

3. Першому заступнику Голови Агентства держмайна, заступнику Голови, керівникам структурних підрозділів, в межах повноважень, забезпечити належну організацію розгляду звернень громадян, у тому числі таких, що надійшли під час особистого прийому.

4. Управлінню документального забезпечення роботи та контролю (Омельченко М. Г.):

4.1. Забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Агентства держмайна України відповідно до цього наказу.

4.2. Забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Агентства держмайна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства держмайна України
17.01.2012 N 2

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян в Агентстві держмайна України

Розділ I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Агентства держмайна України (далі - Агентство).

2. Посадові особи Агентства, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), Указом Президента України від 07.02.2008 N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Агентство держмайна України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 451/2011 (Указ N 451/2011), цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ II. Організація особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян посадовими особами Агентства проводиться за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, 3.

За цією ж адресою працівниками сектору зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю (далі - Сектор) у громадській приймальні згідно з розпорядком роботи Агентства проводиться попередній запис громадян на особистий прийом. Попередній запис може здійснюватися за телефоном 246-30-10.

Вхід до громадської приймальні вільний, без оформлення перепусток.

2. Прийом громадян посадовими особами Агентства здійснюється у визначені дні та години лише за попереднім записом згідно із затвердженими графіками, які розміщуються на офіційному сайті Агентства та на спеціальному стенді біля громадської приймальні.

3. Особистий прийом громадян Головою Агентства держмайна України, першим заступником Голови, заступником Голови здійснюється з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів Агентства.

4. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інваліди Великої Вітчизняної війни;

Герої Соціалістичної Праці;

Герої Радянського Союзу;

Герої України.

5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

6. Попередній запис на прийом до керівників Агентства здійснюється сектором зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю.

Попередній запис до керівників структурних підрозділів може здійснюватися відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах.

7. Працівники сектору зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю не пізніше ніж за день до встановленого графіком дня прийому письмово повідомляють про проведення особистого прийому громадян відповідну посадову особу.

8. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян затвердженої форми, що додається. У журналі записуються дані про громадян, які звернулись на прийом, короткий зміст питань, з якими вони звернулися, і результати їх розгляду.

9. Посадові особи Агентства під час особистого прийому громадян розглядають питання, надають відповідно до законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживають заходів щодо усунення порушень (за їх наявності) нормативно-правових актів структурними підрозділами Агентства.

10. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення.

Посадова особа, яка проводить прийом, дає доручення щодо цього звернення та встановлює термін підготовки відповіді громадянину відповідними структурними підрозділами Агентства.

Письмові звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до сектору зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю для їх реєстрації та контролю виконання.

За кожним фактом звернення і особистого прийому громадянина працівником Сектору оформляється в автоматизованій системі документообігу АСКОД відповідна реєстраційно-контрольна картка.

За результатами розгляду надається відповідь громадянинові відповідними структурними підрозділами Агентства у визначені строки.

11. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої - особою, яка за наказом Агентства виконує її обов'язки.

12. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Агентства, таке звернення у строк не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

13. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань посадова особа Агентства, яка здійснює прийом, може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Агентства або одержувати від них потрібну інформацію.

14. Посадові особи Агентства, які проводять прийом, зобов'язані забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Агентства.

15. За відсутності посадової особи, яка повинна здійснювати прийом, прийом може здійснювати особа, яка виконує її обов'язки.

16. У разі, якщо дата прийому припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, особистий прийом громадян здійснюється в інший день за погодженням між відповідною посадовою особою Агентства та громадянином.

17. Особистий прийом осіб, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, здійснюється у загальному порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

18. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється сектором зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю.

19. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи у структурних підрозділах Агентства, та контроль за дотриманням строків розгляду їх звернень здійснюються працівником, на якого покладено обов'язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі Агентства.

Один раз на квартал (до 5 числа наступного місяця) дані про проведення особистих прийомів та результати вирішення порушених питань подаються до сектору зв'язків з громадськістю для узагальнення.

20. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

20.1. Повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже подавалося ним в Агентство до розгляду та опрацювання й було вирішено по суті.

20.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

20.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

20.4. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

21. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

Розділ III. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи Агентства несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко

 

Додаток
до наказу Агентства держмайна
17.01.2012 N 2

КАРТКА (ЖУРНАЛ)
обліку особистого прийому громадян*

N з/п

Дата прийому

Хто прийняв

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) громадянина

Порушення питання

Кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконання

Наслідки розгляду, індекс, дата одержання відповіді від виконавця

Короткий зміст

Індекс


* додаток N 3 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали