МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 вересня 2011 року N 69

Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до наказу Головного управління державної служби України від 31.10.2003 N 122 "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1063/8384 (із змінами), наказую:

1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - Порядок), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату та заступнику Міністра згідно з розподілом обов'язків, керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань згідно із затвердженим Порядком.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 04.02.2010 N 78 "Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві економіки України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30.09.2011 N 69

ПОРЯДОК
проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

1. Загальні положення

1.1. Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій.

1.2. Щорічна оцінка проводиться в період між атестаціями безпосередніми керівниками в січні - лютому за підсумками минулого року.

1.3. Щорічну оцінку за категоріями посад проводять:

спеціалістів та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів - безпосередні керівники структурних підрозділів, у яких вони працюють;

керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів, заступників керівників самостійних структурних підрозділів - керівники самостійних підрозділів;

керівників самостійних структурних підрозділів - Міністр, перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату та заступник Міністра відповідно до підпорядкування, визначеного наказом про розподіл обов'язків між Міністром та його заступниками.

У разі відсутності безпосереднього керівника або якщо безпосередній керівник працює неповний звітний рік, щорічну оцінку може проводити заступник керівника структурного підрозділу або керівник вищого рівня.

1.4. Щорічному оцінюванню не підлягають такі категорії державних службовців:

вагітні жінки;

державні службовці патронатної служби;

державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.

1.5. Щорічна оцінка повинна здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби.

2.2. До початку проведення оцінювання керівники структурних підрозділів повинні ознайомити всіх державних службовців з Порядком проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

2.3. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби разом з відповідними структурними підрозділами забезпечує працівників формою бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки), зразок якої наведено в додатку. Зазначена форма може доводитися до державних службовців у паперовому або електронному вигляді.

2.4. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, заключний етап.

2.5. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та державним службовцем виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

2.6. Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

2.7. Захід повинен забезпечувати активну, конструктивну участь державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний службовець повинен висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань тощо.

2.8. Оцінювання безпосереднім керівником повинно бути обгрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи державного службовця, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання.

За результатами оцінювання і самооцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка.

2.9. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), та окремих доручень керівника та може бути:

низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату його роботи;

задовільна - державний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом уносити корективи в результати роботи;

добра - державний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - державний службовець перевищив очікувані результати, виявив грунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

2.10. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає державному службовцю для ознайомлення.

2.11. Співбесіда безпосереднього керівника з державним службовцем проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

2.12. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і мати рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням самооцінки державного службовця.

2.13. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з відповідним обгрунтуванням.

2.14. Співбесіда повинна закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

2.15. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі потреби, відповідні співбесіди.

2.16. Заключний етап включає в себе перевірку департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи державного службовця.

2.17. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Указані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, плануванні їх кар'єри.

3. Результати щорічної оцінки

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації державних службовців, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошових винагород, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питань щодо продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

4. Оскарження державними службовцями результатів щорічної оцінки

4.1. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у десятиденний термін може звернутися до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обгрунтувавши їх. Рішення керівника вищого рівня є ухвальним.

 

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України - керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток
до Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

ФОРМА
бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про державного службовця

Прізвище

___________

Ім'я

___________

По батькові

___________

Дата народження

___________

Назва підрозділу

___________

Назва посади

___________

Дата зайняття посади

___________

Звітний період

___________

2. Самооцінка (заповнюється державним службовцем)

1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки? Навести окремі приклади.

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано. Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організація семінарів, інше), які Ви виконували.

3. Які окремі доручення (завдання), які мали ключове значення для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розроблення відповідних програм, нормативно-правових актів?

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

3. Оцінка безпосереднім керівником

Оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень.

4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

Підсумкова оцінка _________

Підпис державного службовця __________

Прізвище, ім'я, по батькові __
                                                                                                                                      (повністю)

Підпис безпосереднього керівника _______

Прізвище, ім'я, по батькові __
                                                                                                                                      (повністю)

Дата _________

5. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

Підпис

___________

 

Прізвище, ім'я, по батькові

___________
(повністю)

 

Дата

___________

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали