МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 вересня 2011 року N 606

Про затвердження Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467/2011 (Указ N 467/2011), Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2, інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини і контрольно-ревізійну роботу в системі міністерств, інших органів виконавчої влади, з метою встановлення єдиного порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерство охорони здоров'я України наказую:

1. Затвердити Порядок проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України (далі - Порядок, додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 01.04.2009 N 202 "Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України".

3. Начальнику Контрольно-ревізійного відділу забезпечити дотримання вимог Порядку при проведенні контрольних заходів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
22.09.2011 N 606

Порядок
проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений на підставі Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467/2011 (Указ N 467/2011), Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 2, визначає механізм проведення Контрольно-ревізійним відділом Міністерства охорони здоров'я України (далі - Відділ) в системі Міністерства охорони здоров'я України внутрішньої контрольно-ревізійної роботи.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.2.1. Акт (довідка) контрольного заходу - службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення планового чи позапланового контрольного заходу, що відображає її результати стосовно наслідків окремих фінансово-господарських операцій чи діяльності об'єкта контролю в цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю порушення в господарюванні та Законів України й інших нормативно-правових актів. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта.

1.2.2. Об'єкт контролю - підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

1.2.3. Суб'єкт контролю - працівник Відділу або іншого структурного підрозділу МОЗ України, який здійснює у межах своєї компетенції організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо контролю за використанням об'єктами контролю коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності.

1.2.4. Внутрішня контрольно-ревізійна робота - це процес планування, організації та здійснення контрольних заходів щодо діяльності об'єкта контролю, реалізації їх результатів, моніторингу усунення виявлених порушень законодавства, узагальнення та подання інформації про стан фінансово-бюджетної дисципліни.

1.2.5. Контрольний захід - це сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю, які застосовуються працівниками Відділу в межах повноважень, визначених Конституцією України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, цим Порядком, що регулюють діяльність і спрямовані на повний комплекс (систему) або окремі процеси (етапи) фінансово-господарської діяльності об'єктів контролю, пов'язаної з використанням бюджетних коштів, збереженням та ефективним використанням державного і комунального майна. Контрольні заходи можуть здійснюватися у формі ревізій, перевірок, розслідування, оцінки та вивчення.

1.2.6. Планові контрольні заходи - контрольні заходи, що включені до відповідних планів контрольних заходів Відділу.

1.2.7. Позапланові контрольні заходи - контрольні заходи, що не включені до відповідних планів Відділу і проводяться в межах його компетенції та повноважень за дорученнями ініціаторів контрольних заходів і зверненнями правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання і громадян.

1.2.8. Планова виїзна ревізія - ревізія з питань фінансово-господарської діяльності на об'єкті контролю, яка проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку Планом контрольно-ревізійної роботи Відділу за місцезнаходженням такого об'єкта чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія, не частіше, ніж один раз на календарний рік.

1.2.9. Позапланова виїзна ревізія - ревізія на об'єкті контролю, яка не передбачена планами контрольно-ревізійної роботи Відділу та проводиться за позаплановими (оперативними) завданнями Міністра, потреба у якій виникла у ході поточної діяльності цього об'єкта.

1.2.10. Тематична перевірка - перевірка об'єкту контролю з окремих питань, визначених керівництвом МОЗ України.

1.2.11. Невиїзна (камеральна) перевірка (далі - невиїзна перевірка) - внутрішня перевірка з окремих питань, визначених керівництвом МОЗ України, що проводиться за місцем розташування Відділу з використанням інформації та документів, наданих на запит Відділу.

1.2.12. Предмет контролю - документи, що свідчать про організацію роботи об'єкту контролю, у тому числі розподіл обов'язків і відповідальність посадових осіб; документи про фінансово-господарську діяльність, кадрову роботу, кошториси доходів і видатків та інші документи в межах повноважень суб'єкта перевірки.

1.2.13. Докази - це достатня і достовірна інформація, яку збирає, документує та використовує суб'єкт перевірки для обґрунтування висновків за її результатами.

1.2.14. Документування результатів контрольного заходу - це формування достатнього і достовірного масиву документально зафіксованої інформації констатуючого та аналітичного характеру про організаційно-правову та фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю, що забезпечує розкриття теми контрольного заходу, яку збирає, документує та використовує суб'єкт контролю для обґрунтування висновків за результатами контрольного заходу.

1.2.15. Матеріали контрольного заходу - це сформована група документів, складених за результатами контрольного заходу та інформація про вжиття за його підсумками заходів.

1.2.16. Матеріальна шкода (збитки) - втрата активів чи недоотримання належних доходів об'єктом контролю та/або державою, що сталися внаслідок порушення законодавства об'єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб.

1.2.17. Втрата активів - безповоротне зменшення активів через: перерахування (сплату) коштів; недостачу, неправомірне відчуження, знищення (псування) чи придбання неліквідного (зіпсованого) майна.

1.2.18. Нецільове використання бюджетних коштів - витрачання коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України; напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми або у порядку використання бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

1.2.19. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

1.2.20. Програма контрольного заходу - документ, що визначає тему й основні завдання та питання контрольного заходу.

1.2.21. Фінансова дисципліна - дотримання об'єктом контролю визначених нормативно-правовими актами фінансово-правових норм.

1.2.22. Фінансове правопорушення - дія або бездіяльність на об'єктах контролю, наслідком яких стало невиконання фінансово-правових норм.

1.3. Під час організації та проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи Відділ повинен керуватися Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство охорони здоров'я України (Указ N 467/2011), Положенням про Контрольно-ревізійний відділ Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями колегії МОЗ України, наказами МОЗ України, іншими нормативно-правовими актами з питань фінансово-господарської діяльності (далі - нормативно-правові акти), а також цим Порядком.

1.4. За результатами контрольних заходів надаються висновки про:

законність використання державних ресурсів, правильність ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, недотримання встановлених норм та правил у організаційно-правовій та фінансово-господарській діяльності об'єкта контролю, а також наслідки виявлених фактів порушення нормативно-правових актів та пропозиції щодо поліпшення організації роботи і уникнення порушень у подальшому.

2. Мета і основні завдання контрольного заходу

2.1. Метою проведення контрольних заходів є виявлення порушень законодавчих та нормативно-правових актів, що призводить до нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інші порушення фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, та сприяння зміцненню фінансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану об'єктів контролю, цільовому використанню бюджетних коштів, збереженню державного майна, попередженню зловживань, поповненню доходів бюджету.

2.2. Основними завданнями контрольних заходів є:

2.2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю, цільового і ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів, виконання планових завдань, достовірності ведення бухгалтерського обліку.

2.2.2. Забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни, відшкодування заподіяних збитків.

2.2.3. Ініціювання та вжиття заходів до запобігання фінансовим порушенням.

2.3. Основні питання, які необхідно включати до програми контрольного заходу в установах, що утримуються за рахунок бюджетних коштів:

2.3.1. Повноту надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, і витрачання ними бюджетних коштів.

2.3.2. Обґрунтованість бюджетних запитів, дотримання фінансове-бюджетної, кошторисної дисципліни, збереження і цільове використання бюджетних коштів.

2.3.3. Дотримання законодавства при надходженні та використанні коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

2.3.4. Збереження і використання державного майна, в тому числі майна, що передано в оперативне управління.

2.3.5. Своєчасність проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

2.3.6. Ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасність та достовірність документального оформлення господарських операцій.

2.3.7. Економічний стан об'єкта контролю.

2.3.8. Правильність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасність і повноту відображення в обліку фінансових і розрахункових операцій, а також законність їх здійснення.

2.3.9. Стан виконання заходів, спрямованих на усунення порушень, виявлених попередніми контрольними заходами.

2.3.10. Дотримання законодавства у сфері закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти для власних потреб об'єкта перевірки.

2.3.11. Виконання інших завдань з питань, визначених наказами Міністра, в межах компетенції Відділу.

2.4. Основні питання, які необхідно включати до програми контрольного заходу на державних підприємствах:

2.4.1. Відповідність фактичної діяльності державного підприємства передбаченій Статутом та іншими регуляторними актами (ліцензіями, сертифікатами, дозволами тощо).

2.4.2. Стан усунення порушень, виявлених попередніми контрольними заходами.

2.4.3. Дотримання порядку складання та виконання фінансових планів, правомірність віднесення витрат до собівартості, повнота, достовірність і правильність визначення доходів від усіх видів діяльності та визначення фінансових результатів.

2.4.4. Відповідність положень наказу про облікову політику державного підприємства вимогам чинного законодавства.

2.4.5. Дотримання законодавства при проведенні безготівкових операцій.

2.4.6. Дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні касових операцій.

2.4.7. Правильність і своєчасність розрахунків з підзвітними особами.

2.4.8. Правильність нарахування та виплати заробітної плати.

2.4.9. Дотримання вимог чинного законодавства щодо застосування процедур та укладання угод при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

2.4.10. Стан збереження державного майна, проведення вибіркових інвентаризацій основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.

2.4.11. Правильність витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, стан збереження та правильність ведення обліку матеріальних цінностей.

2.4.12. Стан бухгалтерського обліку, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості та причини її утворення.

3. Планування і організація проведення контрольного заходу

3.1. Планові контрольні заходи проводяться на підставі піврічних планів, затверджених Міністром за погодженням з Державною фінансовою інспекцією України.

3.2. Позапланові контрольні заходи проводяться за дорученням Міністра, в межах компетенції відділу за наявності хоча б однієї з таких обставин:

3.2.1. Наявність інформації, викладеної у пропозиціях, заявах, скаргах громадян, установ, організацій, суб'єктів господарювання та зверненнях депутатів різних рівнів з питань, що відносяться до компетенції МОЗ України.

3.2.2. Наявність інформації, що свідчить про порушення вимог законодавства, контроль за дотриманням яких віднесено до компетенції МОЗ України, викладеної у зверненнях правоохоронних органів.

3.2.3. Вимога щодо перевірки стану усунення порушень за результатами контрольних заходів, переданих органами державного контролю.

3.2.4. Інші підстави, які передбачені нормативно-правовими актами України.

3.3. Для запобігання дублюванню контрольних заходів Відділ координує свою роботу з Державною фінансовою інспекцією України у встановленому нею порядку.

3.4. Про рішення щодо проведення позапланового контрольного заходу Державна фінансова інспекція України інформується за 10 днів до початку такого заходу або у день реєстрації наказу (якщо з моменту прийнятого рішення менше ніж 10 днів).

3.5. Об'єкти контролю включаються Відділом до плану проведення контрольних заходів з урахуванням вимог, встановлених у розділі 4 цього Порядку.

До плану не включаються об'єкти контролю, в яких з моменту проведення попереднього контрольного заходу з тих самих питань пройшло менше одного року або органами державного контролю проведено контрольний захід з тих самих питань і за той самий період.

3.6. Включення до плану контрольних заходів об'єкта контролю проводиться за поданням (службових записок) підрозділів МОЗ України та згідно з обґрунтованими зверненнями органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів, в яких вказується обґрунтування.

Відділ забезпечує надання пропозицій Міністру для прийняття рішення щодо теми контрольних заходів та об'єктів контролю.

3.7. Внесення змін до плану контрольних заходів Відділу проводиться у порядку їх затвердження.

3.8. У ході підготовки до контрольного заходу здійснюється попереднє вивчення діяльності об'єкта контролю та аналіз:

3.8.1. Структури об'єкта контролю.

3.8.2. Напрямків діяльності об'єкта контролю.

3.8.3. Нормативно-правових актів, що стосуються предмета та напрямків діяльності об'єкта контролю.

3.8.4. Даних щодо бюджетних призначень та касових витрат Державного бюджету України, що стосуються об'єкта контролю.

3.8.5. Фінансової та статистичної звітності, що складаються об'єктом контролю.

3.9. Склад комісії, строки проведення контрольного заходу та період, що підлягає ревізії (перевірці), визначається Міністром в залежності від конкретних завдань контрольного заходу (не більше 30 робочих днів для планового та 15 - для позапланового).

В окремих випадках, у разі особливої складності контрольного заходу, цей строк може бути подовжений Міністром на підставі доповідної записки голови комісії (робочої групи), але на строк не більше 15 календарних днів для планового контрольного заходу та 5 - для позапланового контрольного заходу, про що видається наказ, який надсилається керівництву об'єкта контролю та посадовим особам, яких залучено до проведення контрольного заходу.

3.10. У разі необхідності до проведення контрольного заходу залучаються спеціалісти з інших структурних підрозділів МОЗ України та/або спеціалісти територіальних управлінь охорони здоров'я. Рішення про таке залучення приймається Міністром за власною ініціативою або за ініціативою керівника комісії суб'єкта контролю.

3.11. У разі проведення позапланового контрольного заходу пріоритетність у призначенні голови комісії (робочої групи) надається структурному підрозділу МОЗ України, який ініціює перевірку чи є відповідальним виконавцем доручення.

3.12. З метою запобігання порушенням законодавства або прав посадових осіб об'єкта контролю членами комісії (робочої групи), що здійснюють контрольний захід, Відділ під час формування складу комісії (робочої групи) та проведення таких заходів забезпечує:

3.12.1. недопущення залучення до проведення контрольного заходу посадових осіб, що мають родинні зв'язки з посадовими особами об'єкта контролю, або які раніше працювали на об'єкті контролю на керівних посадах;

3.12.2. участь у проведенні контрольного заходу не менше ніж трьох членів комісії (робочої групи).

3.13. У разі проведення контрольного заходу з виїздом на певний строк до іншого населеного пункту Департамент фінансово-ресурсного забезпечення повинен забезпечити працівника коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

3.14. За результатами попереднього вивчення об'єкта контролю складається програма, якою визначається перелік питань, що розподіляються між членами комісії суб'єкта контролю.

3.15. Плановий або позаплановий контрольний захід проводиться на підставі наказу, у якому зазначаються підстава, тема, об'єкт контролю, терміни початку та закінчення контрольного заходу, період діяльності об'єкта контролю, який охоплюється контролем, склад комісії, яка здійснює контрольний захід, з визначенням керівника комісії, терміни складання звіту (доповідної записки) за його результатами. Наказом про проведення контрольного заходу затверджується Програма контрольного заходу за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку.

Якщо посадові особи Відділу здійснюють контрольний захід у складі комісії (комісійна перевірка), то програма контрольного заходу може складатися ними окремо.

3.16. На підставі програми проведення контрольного заходу головою комісії (робочої групи) складається робочий план його проведення, форму якого наведено у додатку 2 до Порядку.

Під час проведення контрольного заходу головою комісії (робочої групи) до робочого плану можуть вноситися зміни чи доповнення.

3.17. Під час проведення контрольного заходу для повноти дослідження питань посадові особи суб'єкта контролю за письмовим погодженням з Міністром можуть розширювати коло питань, передбачених переліком програми перевірки.

3.18. Контрольні заходи проводяться з відома керівництва об'єкта контролю, про що зазначається в акті (довідці) контрольного заходу.

Об'єкт контролю повідомляється про дату початку планового виїзного контрольного заходу не пізніше ніж за 5 робочих днів до його початку.

Про проведення позапланового виїзного контрольного заходу не повідомляється.

4. Критерії відбору об'єкта контролю для включення до плану контрольних заходів

4.1. Критеріями, за якими оцінюється господарська діяльність об'єкта контролю для включення до плану контрольних заходів, є:

4.1.1. Термін, за який не здійснювались контрольні заходи.

4.1.2. Об'єм фінансування.

4.1.3. Наявність повідомлення від правоохоронних органів, засобів масової інформації та громадян про наявність фінансових порушень у періоді, що підлягає контролю.

4.1.4. Обсяги платних послуг, які надаються установою (закладом).

4.1.5. Чисельність працівників.

4.1.6. Залучення коштів Стабілізаційного та Резервного фондів Державного бюджету.

4.1.7. Відсутність інформації про виконання вимог та пропозицій за результатами попередніх контрольних заходів.

4.1.8. Наявність операцій із розміщення коштів на депозитних рахунках у комерційних банках.

4.1.9. Наявність та обсяг затверджених у кошторисах капітальних видатків.

4.1.10. Істотне зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей.

4.1.11. Наявність операцій із використання благодійної та спонсорської допомоги.

4.1.12. Обсяг активів.

4.1.13. Наявність операцій із відчуження майна.

4.1.14. Збитковість і тенденції до збитковості в діяльності підприємства.

4.1.15. Невиконання планових показників діяльності, що містяться в щорічних планах суб'єкта господарювання.

4.2. Кількісні показники цих критеріїв, які впливають на визначення пріоритетності, наведені у додатку 3 до Порядку.

5. Порядок проведення контрольного заходу

5.1. При проведенні контрольного заходу застосовуються документальні, фактичні та аналітично-розрахункові методи контролю, які обираються членами комісії самостійно для забезпечення якісного виконання дорученого завдання.

Члени комісії мають застосувати такі методи контролю, які забезпечать виявлення порушень, причин і умов їх виникнення, а також дадуть можливість визначити заходи для їх усунення.

5.2. При виході на об'єкт контролю Голова комісії (робочої групи) зобов'язаний пред'явити керівництву об'єкта контролю наказ на проведення контрольного заходу. Члени комісії зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта контролю Посвідчення про проведення контрольного заходу за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

5.3. Члени комісії зобов'язані вчинити відмітку в Журналі реєстрації ревізій (перевірок) (додаток 5), сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються печаткою і підписом керівника об'єкта контролю.

Відповідальність за ведення та зберігання Журналу реєстрації ревізій (перевірок) покладається на керівника об'єкта контролю, або його заступника, до функцій якого належить контроль за організацією документообігу відповідно до розподілу обов'язків.

Факт ненадання Журналу реєстрації ревізій (перевірок) фіксується у вступній частині акта (довідки) контрольного заходу.

5.4. Керівники об'єкта контролю забезпечують членів комісії місцем для роботи, створюють умови для зберігання документів, можливість користування зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою, а також надання інших умов для виконання службових обов'язків. у Службові особи об'єкта контролю зобов'язані забезпечити членів комісії доступом до своїх засобів електронного зберігання і обробки інформації, а також гарантувати отримання повної і достовірної інформації, що в них міститься.

5.5. У ході контрольного заходу члени комісії збирають документальні (на паперових або електронних носіях інформації) та матеріальні (фотографії, схеми, карти тощо) докази для обґрунтування висновків за результатами контрольного заходу.

Докази можуть бути отримані на об'єкті контролю та,, у встановленому законодавством порядку, поза його межами.

5.6. Контрольний захід проводиться шляхом:

5.6.1. Документальної перевірки, яка передбачає контроль за установчими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними) документами, статистичною та фінансовою звітністю, господарськими договорами, розпорядчими та іншими документами об'єкта контролю, пов'язаними з плануванням і провадженням фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової звітності (далі - документи);

5.6.2. Фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування норм витрат сировини і матеріалів за участю відповідних спеціалістів об'єкта контролю або матеріально-відповідальних осіб.

5.7. Для підтвердження викладених в акті (довідці, протоколі) контрольного заходу фактів порушень члени комісії (робочої групи) у разі потреби та/або спірних питань отримують від об'єкта контролю завірені копії документів, які засвідчують відповідні порушення, і долучають їх до матеріалів контрольного заходу.

Якщо керівники об'єкта контролю відмовляються від надання завірених копій документів, про це зазначається в акті (довідці, протоколі) контрольного заходу.

5.8. На вимогу голови комісії посадові особи, причетні до виявлених порушень, незалежно від займаних на момент проведення контрольного заходу посад, зобов'язані надати письмові пояснення не пізніше завершення строку контрольного заходу. Написані власноручно письмові пояснення надаються на ім'я Міністра.

У разі неможливості отримання пояснень від посадової особи, безпосередньо причетної до виявленого порушення (звільнення, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо), письмові пояснення надає особа, яка є безпосереднім керівником особи, причетної до виявленого порушення.

Вимога про надання пояснень надається з урахуванням часу, необхідного для їх написання. Така вимога може бути письмовою із зазначенням переліку питань, на які необхідно надати пояснення.

Пояснення долучаються до матеріалів контрольного заходу.

У разі відмови від надання пояснень цей факт зазначається в акті контрольного заходу або складається акт про таку відмову довільної форми, де зазначається підстава, вид та об'єкт контролю, посада, прізвище та ініціали особи, яка проводила контрольний захід, посада, прізвище та ініціали посадової особи, від якої вимагалися пояснення за фактами порушень, факти порушень або документ, у якому такі факти зафіксовані, час, що був наданий для написання пояснень.

Акт про відмову від надання пояснень має бути підписаний не менш ніж трьома особами (у разі здійснення контрольного заходу комісією у меншому складі - усіма членами комісії) та долучений до матеріалів контрольного заходу.

5.9. Голова комісії контролює всю роботу її членів протягом усього періоду проведення контрольного заходу та відповідає за його якість.

Питання, які повинні дослідити члени комісії, та термін надання ними актів (довідок) з окремих питань визначаються головою комісії. Члени комісії несуть відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань.

5.10. При виявленні фактів порушень законодавства, фактів незаконного і нецільового використання бюджетних коштів, приховування від бюджету належних йому платежів та інших порушень фінансової дисципліни або зловживань посадові особи суб'єкта контролю повинні встановити розмір матеріальної шкоди і заподіяних збитків, причини й обставини їх виникнення, осіб, з вини яких вони допущені. Розмір матеріальної шкоди (збитків) визначається відповідно до чинного законодавства.

5.11. Якщо під час контрольного заходу виявлено факти порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції МОЗ України, зокрема, з питань обігу готівки, валютних операцій, формування бази оподаткування, ціноутворення, дотримання антимонопольного законодавства тощо, члени комісії (робочої групи) за погодженням з Міністром або його заступником письмово повідомляють про це відповідні органи контролю.

5.12. У разі виявлення під час здійснення контрольних заходів фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків у великих розмірах та/або які мають ознаки злочину, матеріали цих заходів за рішенням Міністра передаються до правоохоронних органів.

При передачі матеріалів контрольних заходів або інформуванні про виявлені порушення в листі до правоохоронного органу коротко зазначається: коли, ким, на якій підставі і за який період проводився контрольний захід; встановлені факти основних порушень законодавства (назва, дата, номер, стаття чи пункт нормативно-правового акта), розмір матеріальної шкоди (збитків) та посадові (службові) особи, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки); які заходи для усунення порушень законодавства та відшкодування матеріальної шкоди (збитків) ужито посадовими особами суб'єкта контролю та керівництвом об'єкта контролю. Матеріали контрольного заходу, які передаються до правоохоронного органу в повному обсязі, мають містити такі документи: оригінал акта контрольного заходу з додатками, на які є посилання в ньому; заперечення (зауваження) об'єкта контролю до акта контрольного заходу та висновки суб'єкта контролю до них; опис документів, що додаються до супровідного листа. При цьому в справах суб'єкта контролю повинні бути залишені: другий примірник акта контрольного заходу, копії основних документів, які це підтверджують.

5.13. Якщо в ході контрольного заходу встановлено відсутність належного ведення бухгалтерського обліку, недопущення членів комісії (робочої групи) до проведення контрольного заходу або ненадання необхідних для здійснення контрольного заходу документів, наявність інших обставин, що унеможливлює або перешкоджає проведенню контрольного заходу, складається акт із зазначенням таких фактів та подається доповідна записка на ім'я Міністра або його заступника, відповідального за виконання контрольного заходу.

За таких обставин контрольний захід не вважається проведеним і МОЗ України має право вдруге організувати та провести контрольний захід, зокрема, у плановому порядку, протягом того ж календарного року.

На підставі акта про відсутність бухгалтерського обліку МОЗ України пред'являє письмові вимоги до об'єкта контролю щодо приведення обліку у відповідність із законодавством.

5.14. Якщо відсутність належного бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта контролю дає можливість проводити контрольний захід з інших питань програми, такий контрольний захід проводиться за цими питаннями. МОЗ України пред'являє письмову вимогу щодо приведення обліку у відповідність із законодавством. Факт відсутності належного бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта контролю фіксується в акті (довідці) контрольного заходу.

5.15. Керівник об'єкта контролю повинен забезпечити поновлення бухгалтерського обліку в строк не більше як два місяці з дати надіслання МОЗ України відповідної вимоги. Посадовим особам Відділу забороняється брати участь у поновленні бухгалтерського обліку об'єкта контролю.

6. Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів

6.1. Документування результатів та оформлення матеріалів контрольних заходів здійснюється з метою надання керівництву МОЗ України повної і достовірної інформації про результати контрольних заходів.

6.2. За результатами ревізії (перевірки) визначених програмою контрольного заходу питань членами комісії складаються акти (у разі відсутності порушень нормативно-правових актів - довідки) на паперовому носії державною мовою за формою, наведеною в додатку 6.

Акти (довідки) ревізій з окремих питань складаються в порядку, встановленому підпунктом 6.3 цього Порядку, у двох примірниках, підписуються посадовими особами суб'єкта контролю, керівником об'єкта контролю, його заступником, відповідальним за організацію роботи за відповідним напрямком. Один примірник акта (довідки) передається під підпис керівнику об'єкта контролю.

Зазначені акти (довідки) ревізій є додатками до загального акту (довідки) контрольного заходу та являються його невід'ємною частиною.

В акті (довідці) ревізії окремих питань діяльності об'єкта контролю відображаються результати ревізії (перевірки) цих питань, всі факти виявлених порушень законодавства з посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, інформація про документи та інші матеріали, на яких ґрунтуються викладені факти, прізвища та посади осіб, причетних до вчиненого порушення або завданих збитків (у разі виявлення), та їх пояснення.

6.3. Загальний акт (довідка) контрольного заходу містить узагальнену інформацію про результати ревізії (перевірки) і складається на підставі актів (довідок) ревізій окремих питань діяльності об'єкта контролю у двох примірниках, якщо контрольний захід проведено за зверненням правоохоронних органів у трьох примірниках. Один примірник передається під підпис керівнику об'єкта контролю, другий долучається до матеріалів контрольного заходу, третій направляється до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством.

Акт (довідка) складається із загальної та описової частин.

Загальна частина акта (довідки) повинна містити таку інформацію:

дата і номер акта (довідки);

місце (назва міста, села чи селища) складання акта (довідки);

заголовок з визначенням теми контрольного заходу;

назва об'єкта контролю;

підстава проведення контрольного заходу (номер та дата наказу);

дати початку і закінчення контрольного заходу;

період, який підлягав дослідженню в ході контрольного заходу;

прізвище, ініціали та назва посади членів комісії.

Загальна частина також містить інформацію про установчі документи, дату призначення на посаду керівника та головного бухгалтера об'єкта контролю, перелік балансових рахунків, а також кількість особових рахунків, відкритих за балансовими рахунками об'єкта контролю в органах Державної казначейської служби України та (за наявності) в установах банків. До загальної частини на розсуд члена комісії може бути включена інша інформація, яка стосується контрольного заходу.

Описова частина акта (довідки) контрольного заходу складається з розділів у відповідності з Програмою контрольного заходу із зазначенням посадової особи об'єкта контролю, яка відповідає за напрямок роботи, що ревізується (перевіряється). В акті (довідці) контрольного заходу відображаються результати ревізії всіх питань, передбачених Програмою контрольного заходу, всі встановлені факти порушень у діяльності об'єкта контролю з посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів які порушено, прізвища та посади причетних до цього посадових осіб.

В акті (довідці) зазначаються випадки, коли посадовій особі суб'єкта контролю за вимогою не були надані необхідні документи або мали місце факти перешкоджання у роботі іншим чином.

Завершують текст акта (довідки) підписи голови (членів) комісії, керівника об'єкта контролю та уповноважених посадових осіб об'єкта контролю, які відповідають за напрями роботи, що перевірялись.

Акт (довідка) контрольного заходу складається на фірмовому бланку МОЗ України.

6.4. Результат контрольного заходу викладається об'єктивно, достовірно, обгрунтовано, зрозуміло та наводиться вичерпний опис виявлених фактів порушень.

В актах (довідках) контрольних заходів слід указати, які господарські і фінансові операції та документи перевірені, за який період і яким способом (вибірковим, суцільним).

Факти порушень вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють бюджетні відносини, відображаються з обов'язковим посиланням на конкретні їх норми та правила, до акта (довідки) контрольного заходу долучаються обґрунтування та докази виявлених фактів порушень (копії документів, завірених належним чином) та пояснення посадових осіб, причетних до цих порушень.

Не допускається включення до акта (довідки) контрольного заходу різного роду припущень, висновків, пропозицій та не підтверджених документами даних про фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю.

В акті контрольного заходу посадові особи суб'єкта контролю не повинні давати правову та/або морально-етичну оцінку дій посадових і матеріально-відповідальних осіб об'єкта контролю, кваліфікувати їх наміри або оцінювати дії як "розкрав кошти", "привласнив державне майно", "сфабрикував", "злочинець", "шахрай" тощо.

6.5. У міру виявлення збитків, завданих державі, посадова особа суб'єкта контролю, не чекаючи закінчення контрольних заходів, має право усно рекомендувати керівництву об'єкта контролю, що перевіряється, невідкладно вжити заходів для їх відшкодування та запобігання їм надалі.

6.6. Акт (довідка) контрольного заходу підписується головою комісії (робочої групи), за необхідності, іншими членами комісії (робочої групи) та керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) об'єкта контролю, та, у разі необхідності, іншими особами об'єкта контролю.

6.7. Голова комісії забезпечує реєстрацію зведеного акта (довідки) контрольного заходу у Журналі реєстрації актів (довідок), який ведеться працівниками Відділу (додаток 7).

6.8. Перший та третій (у разі складання у трьох примірниках) примірники акта (довідки) контрольного заходу надається для ознайомлення і підписання об'єкту контролю у строк, не пізніше 5 робочого дня після закінчення проведення контрольного заходу, якщо інший термін не передбачено наказом МОЗ України.

6.9. Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники об'єкта контролю зобов'язані ознайомитися з актом (довідкою) контрольного заходу та у разі погодження із викладеними у ньому фактами підписати отримані примірники акта (довідки) контрольного заходу.

6.10. Якщо уповноважена особа об'єкта контролю не згодна з фактами, викладеними в акті (довідці) контрольного заходу, їх обґрунтуваннями та доказами, керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його із запереченнями.

Підписані примірники акта (довідки) контрольного заходу об'єкт контролю зобов'язаний повернути до МОЗ України у строк не пізніше 3 робочих днів після отримання. У разі ненадходження до МОЗ України підписаних примірників акта (довідки) контрольного заходу протягом зазначеного строку посадові особи засвідчують це актом про відмову від підпису.

Акт про відмову від підпису акта (довідки) контрольного заходу має бути підписаний не менш ніж трьома особами (у разі здійснення перевірки комісією у меншому складі - усіма членами комісії) та долучатися до матеріалів контрольного заходу.

6.11. У разі підписання акта (довідки) контрольного заходу із запереченнями (зауваженнями) керівник об'єкта контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після повернення до МОЗ України акта (довідки) контрольного заходу повинен подати йому письмові заперечення (зауваження). Якщо протягом цього строку заперечення (зауваження) щодо акта (довідки) контрольного заходу не надійдуть, то МОЗ України має право вжити відповідних заходів для реалізації результатів контрольних заходів.

6.12. У тих випадках, коли вжитими в період контрольного заходу не забезпечено повне усунення виявлених порушень, посадові особи суб'єкта контролю готують і за підписом Міністра або його заступника направляють керівництву перевіреного об'єкта контролю вимогу щодо усунення виявлених порушень та вжиття у встановленому чинним законодавством порядку заходів щодо повного відшкодування збитків та притягнення осіб, винних у допущених порушеннях, до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.

6.13. Відділ аналізує правильність обґрунтувань, викладених у запереченнях (зауваженнях), і в строк не пізніше 15 робочих днів після отримання заперечень (зауважень) дає на них письмовий висновок, який підписується керівником Відділу за формою, наведеною у додатку 8 до Порядку. З метою уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях) фактів посадові особи Відділу мають право вимагати від об'єкта контролю необхідні для перевірки документи та додаткові пояснення. Висновок надсилається супровідним листом МОЗ України за підписом Міністра або його заступника.

6.14. Справа з матеріалами контрольного заходу формується відповідно до додатка 9 до Порядку. Внутрішній опис документів справи контрольного заходу складається за формою, наведеною в додатку 10 до Порядку.

6.15. До справи обов'язково додається розшифрування результатів контрольного заходу за формою, наведеною в додатку 11 до Порядку.

6.16. Оформлена належним чином справа контрольного заходу залишається на зберіганні у Відділі, після чого передається в установленому порядку до архіву.

Термін зберігання справи 3 роки.

7. Права, обов'язки та відповідальність учасників контрольних заходів

7.1. Посадові особи суб'єкта контролю мають право:

безперешкодно ознайомлюватись з документами та іншими матеріалами, що свідчать про діяльність об'єкта контролю, робити з них виписки, отримувати належним чином завірені копії;

отримувати від об'єкта контролю оригінали документів або їх копії та інші матеріали, дані на електронних носіях, витяги з документів, потреба в яких виникла у ході перевірки;

перевіряти фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю згідно з пунктом 2.3 Порядку;

вимагати від керівника об'єкта контролю створення інвентаризаційних комісій для проведення інвентаризації, а також комісій з проведення контрольних обмірів виконаних робіт;

проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, перевірки наявних коштів і розрахунків тощо;

безперешкодного доступу у приміщення всіх підрозділів об'єкта контролю з метою з'ясування питань, пов'язаних з проведенням контрольного заходу;

вимагати від посадових осіб об'єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень та надання у визначений термін інформації про це;

отримувати письмові пояснення від посадових осіб об'єкта контролю за фактами порушень, виявлених у ході внутрішньої перевірки;

переносити на портативні засоби електронного зберігання і обробки інформації або на інші власні носії інформацію об'єкта контролю в електронному вигляді лише з відома керівника об'єкта контролю та в подальшому використовувати виключно в рамках проведення контрольного заходу;

у разі необхідності складати протоколи про бюджетні правопорушення.

7.2. Посадові особи суб'єкта контролю зобов'язані:

неухильно дотримуватися вимог нормативно-правових актів;

проводити контрольний захід відповідно до програми та робочого плану його проведення;

повідомити згідно з вимогами цього Порядку керівника об'єкта контролю про проведення контрольного заходу, ознайомити його зі змістом наказу на проведення контрольного заходу, складом комісії та програмою контрольного заходу;

на будь-якій стадії контрольного заходу приймати від посадових осіб об'єкта контролю подані за їх ініціативою письмові заяви, зауваження, пояснення щодо предмету контролю та, за необхідності, перевіряти їх, про що зазначати в акті контрольного заходу;

за результатами контрольного заходу скласти акт (довідку) у строки, передбачені організаційно-розпорядчим документом про проведення контрольного заходу;

відображати в акті контрольного заходу факти встановлених порушень вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють бюджетні відносини;

у разі відмови посадової особи об'єкта контролю від підписання акта (довідки) контрольного заходу складати акт про відмову від підписання акта (довідки) контрольного заходу;

під час проведення контрольного заходу неухильно дотримуватися повноти, об'єктивності, достовірності його результатів;

на будь-якій стадії контрольного заходу приймати від посадових осіб об'єкта контролю письмові пояснення обставин, мотивів, причин і умов учинення порушень, долучати ці пояснення до матеріалів контрольного заходу;

забезпечити зберігання державної та/або службової таємниці або інформації, що не підлягає розголошенню.

7.3. Права та обов'язки голови комісії.

Голова комісії має право:

вимагати від її членів індивідуальні робочі плани контрольного заходу, у робочому порядку ставити перед членами комісії додаткові завдання, надавати доручення для виконання у межах їх компетенції;

порушувати перед Міністром питання про продовження строків відрядження членів комісії у межах загального строку проведення контрольного заходу з обґрунтуванням такої необхідності, а також про необхідність відсторонення членів комісії від участі у контрольному заході у разі неякісного або несвоєчасного виконання ними завдань контрольного заходу та вимог цього Порядку.

Продовження строків відрядження або припинення повноважень окремих осіб у складі комісії оформлюється відповідними організаційно-розпорядчими документами.

Голова комісії зобов'язаний:

розподілити між членами комісії конкретні завдання відповідно до їх компетенції та скласти програму контрольного заходу;

забезпечити організацію та контроль за ходом виконання визначених завдань, вжити заходи для усунення встановлених контрольним заходом порушень законодавства, інших нормативно-правових актів;

доповісти Міністру про результати контрольного заходу, внести пропозиції за його результатами щодо шляхів усунення та запобігання в подальшому порушень, виявлених таким контрольним заходом, притягнення до відповідальності винних осіб, поліпшення та вдосконалення роботи об'єкта контролю тощо;

у визначені Міністром терміни готувати письмову інформацію для подальшої її передачі до правоохоронних органів про виявлені контрольним заходом порушення законодавства, що містять ознаки злочинів і корупційних діянь, здійснювати моніторинг стану розгляду ними переданих матеріалів;

забезпечити формування справи та зберігання матеріалів контрольного заходу для їх подальшого використання згідно з вимогами діловодства.

7.4. Посадові особи об'єкта контролю мають право:

вимагати від членів комісії пред'явлення службових посвідчень та повноважень на проведення контрольного заходу;

на будь-якому етапі контрольного заходу подавати членам комісії усні та письмові заяви, зауваження, пояснення з питань, що підлягають контролю;

подавати письмові зауваження чи заперечення до акта (довідки) контрольного заходу у разі незгоди з викладеними у ньому (ній) фактами, вимагати їх розгляду і додання до матеріалів перевірки.

7.5. Посадові особи об'єкта контролю зобов'язані:

допускати членів комісії до проведення контрольного заходу за наявності передбачених цим Порядком підстав;

забезпечити членів комісії (робочої групи) належними умовами для ефективного проведення контрольного заходу, а саме: надавати у встановлений термін інформацію, документи розпорядчого характеру (установчі документи, накази), первинні бухгалтерські документи, дані обліку і звітності (оригінали або належним чином завірені копії), окремі приміщення з технічним оснащенням і засобами зв'язку;

на вимогу членів комісії (робочої групи) проводити інвентаризацію матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, забезпечити доступ до касових приміщень, складів, комор, архівів, інших сховищ;

надавати членам комісії (робочої групи) письмові пояснення на ім'я Міністра щодо порушень, виявлених у ході контрольного заходу;

вживати невідкладних заходів для усунення виявлених у ході контрольного заходу порушень, забезпечувати відшкодування завданих збитків та притягувати до відповідальності у встановленому законодавством порядку посадових осіб, винних у вчиненні порушень;

забезпечити членів комісії (робочої групи) доступом до своїх засобів електронного зберігання і обробки інформації, а також гарантувати отримання повної і достовірної інформації, що в них міститься;

сприяти нормальній роботі комісії, не чинити перешкод, забезпечити членів комісії робочими місцями та необхідними технічними засобами;

підписати акт (довідку) за результатами контрольного заходу.

8. Взаємодія з правоохоронними органами

8.1. За обґрунтованими зверненнями правоохоронних органів, відповідно до наказу Міністра, Відділом в межах своєї компетенції проводяться планові та позапланові контрольні заходи об'єктів контролю, та, у разі необхідності, залучаються для участі як спеціалісти у проведенні слідчої дії під час розслідування кримінальної справи.

8.2. Звернення правоохоронного органу розглядається Міністром, якщо воно підписане керівником відповідного органу чи його заступником і містить:

повну назву об'єкта контролю, його місцезнаходження;

відомості, що свідчать про фінансові порушення на об'єкті контролю;

перелік конкретних питань, за якими належить проводити контрольні заходи, на які відповідно до компетенції Міністерства необхідно надати відповідь;

період, за який слід перевірити діяльність об'єкта контролю з визначених питань;

інформацію про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів, використання державного майна.

8.3. У разі отримання від правоохоронного органу звернення щодо проведення контрольного заходу з питань, що не належать до компетенції МОЗ України, протягом 10 днів з дня отримання такого звернення дається обґрунтована письмова відповідь про неможливість проведення такого контрольного заходу.

8.4. Контрольний захід проводиться Відділом за зверненням правоохоронних органів відповідно до питань, визначених затвердженою Міністром Програмою контрольного заходу.

8.5. Матеріали такого контрольного заходу разом із супровідним листом передаються до правоохоронного органу.

8.6. Терміни проведення та узгодження контрольного заходу визначаються організаційно-розпорядчим документом (наказом) МОЗ України.

8.7. Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів контрольного заходу і залишаються у справі за результатами контрольного заходу.

9. Реалізація результатів контрольного заходу

9.1. Керівник Відділу (голова комісії, робочої групи) подає матеріали контрольного заходу та пояснення Міністру або його заступнику, на якого покладено контроль за виконанням наказу про проведення контрольного заходу, щодо його результатів та забезпечує реалізацію зазначених матеріалів.

9.2. Про усунення виявлених контрольним заходом фактів порушення законодавства об'єкт контролю у термін, який зазначено в акті (довідки), що є вимогою про Їх усунення, повинен інформувати МОЗ з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

9.3. З метою усунення порушень керівник об'єкта контролю у разі відсутності заперечень або зауважень до акта (довідки) контрольного заходу зобов'язаний протягом 7 робочих днів з дня підписання акта (довідки) розглянути результати проведеного контрольного заходу, розробити та затвердити План заходів з усунення порушень, виявлених проведеним контрольним заходом, за формою згідно з додатком 12, прийняти управлінські рішення щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у скоєнні порушень, та проінформувати МОЗ України з наданням відповідних документів.

9.4. Інформація про стан виконання плану заходів щодо усунення виявлених порушень керівництвом об'єкта контролю надсилається щомісяця до 25 числа до повного їх усунення до Відділу.

9.5. У разі, коли діями чи бездіяльністю працівників об'єкта контролю державі або установі заподіяна матеріальна шкода, МОЗ України ставить вимоги перед керівником об'єкта контролю щодо пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.

У разі, коли діями чи бездіяльністю керівника об'єкта контролю державі або установі заподіяна матеріальна шкода, Відділ подає матеріали контрольного заходу до Департаменту нормативно-правового забезпечення МОЗ України для пред'явлення цивільного позову до керівника об'єкта контролю.

9.6. Інформація про результати проведеного контрольного заходу подається у вигляді доповідної записки керівника Відділу на ім'я Міністра у термін, визначений у організаційно-розпорядчому документі на проведення такого контрольного заходу.

Доповідна записка повинна містити:

у вступній частині - зазначення підстави проведення контрольного заходу та реквізитів акта (довідки) контрольного заходу та його теми;

у описовій частині - стислий опис виявлених фактів порушень з посиланням на порушені вимоги, затверджені відповідними нормативно-правовим актом, прізвища та посади осіб, з вини яких допущено порушення, інформація стосовно усунення порушень під час проведення контрольного заходу (заходів, вжитих об'єктом контролю в ході контрольного заходу);

у заключній частині - висновки та пропозиції за результатами контрольного заходу.

Висновки повинні містити інформацію щодо:

притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень керівників об'єкта контролю;

звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державного майна, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;

застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

9.7. За рішенням Міністра інформація про результати контрольного заходу вноситься для обговорення Колегії, на нараду та може оприлюднюватися через засоби масової інформації.

9.8. Відділ здійснює контроль за усуненням об'єктом контролю порушень законодавства за результатами аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи, а також під час наступних контрольних заходів цих об'єктів контролю, систематично вивчає матеріали контрольних заходів і на підставі їх узагальнення вносять відповідним структурним підрозділам МОЗ України пропозиції щодо перегляду нормативно-правових актів.

9.9. За рішенням Міністра може проводитись перевірка стану усунення виявлених порушень суб'єктом контролю, але не раніше, ніж через 3 місяці від дати закінчення контрольного заходу.

9.10. Зберігання матеріалів контрольних заходів, проведених Відділом, Державною фінансовою інспекцією України та іншими органами державної влади, наділеними відповідними контрольними повноваженнями, здійснюється Відділом у справі відповідно до номенклатури справ.

 

Начальник
Контрольно-ревізійного відділу

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 1
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

ПРОГРАМА

_________
(вид контрольного заходу)
_________
(назва підприємства, установи, організації, що належить до сфери
управління Міністерства охорони здоров'я України)

Термін проведення: з ______ по _________

Період, що підлягає контролю: _____

N з/п

Питання ревізії (перевірки)

П. І. Б.
відповідальних осіб

 

Додаток 2
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

РОБОЧИЙ ПЛАН

_________
(вид контрольного заходу)
_________
(найменування суб'єкта господарювання)

N з/п

Питання програми ревізії (перевірки)

Період, який підлягає ревізії (перевірці)

Дати початку і закінчення ревізії (перевірки)

Спосіб ревізії (перевірки) питання програми (суцільний, вибірковий)

Відповідальний виконавець (П. І. Б.)

Голова комісії (робочої групи)

 

__
(посада)

_
(підпис, дата)

____
(ініціали, прізвище)

З Робочим планом ознайомлені:

 

__
(посада)

_
(підпис, дата)

____
(ініціали, прізвище)

__
(посада)

_
(підпис, дата)

____
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

Критерії, за якими оцінюється господарська діяльність об'єкта контролю для включення до плану контрольних заходів

N з/п

Критерії оцінки

Пріоритетність

першочергова

другорядна

1

2

3

4

1.

Термін, за який не здійснювались контрольні заходи.

Контрольні заходи органами державного контролю не здійснювались більше 5 років.

Контрольні заходи органами державного контролю не здійснювались від 3 до 5 років.

2.

Об'єм фінансування.

Об'єм фінансування з державного бюджету від 5 млн. грн. і більше.

Об'єм фінансування з державного бюджету менше 5 млн. грн.

3.

Наявність повідомлення від правоохоронних органів, засобів масової інформації та громадян про наявність фінансових порушень у періоді, що підлягає контролю.

У періоді, що підлягає контролю, надходили 2 і більше повідомлення від правоохоронних органів, засобів масової інформації та громадян про наявність фінансових порушень.

У періоді, що підлягає контролю, надходило 1 повідомлення про наявність фінансових порушень, або такі повідомлення відсутні".

4.

Обсяги платних послуг, які надаються установою (закладом).

Обсяги платних послуг, які надаються установою (закладом), перевищують 2 млн. грн.

Обсяги платних послуг, які надаються установою (закладом), становлять менше 2 млн. грн.

5.

Чисельність працівників.

Установи (заклади), на яких працює більш як 201 особа

Установи (заклади), на яких працює від 50 до 200 осіб.

6.

Залучення коштів Стабілізаційного та Резервного фондів Державного бюджету.

У періоді, що підлягає контролю, такі кошти залучались.

У періоді, що підлягає контролю, такі кошти не залучались.

7.

Відсутність інформації про виконання вимог та пропозицій за результатами попередніх контрольних заходів.

Протягом 2 і більше місяців з об'єкта контролю не надходила інформація щодо усунення виявлених порушень за результатами ревізії.

Протягом Т місяця з об'єкта контролю не надходила інформація щодо усунення виявлених порушень за результатами ревізії.

8.

Наявність операцій із розміщення коштів на депозитних рахунках у комерційних банках.

Відбувається розміщення коштів на депозитних рахунках.

Розміщення коштів на депозитних рахунках відсутнє.

9.

Наявність та обсяг затверджених у кошторисах капітальних видатків.

Обсяг капітальних видатків більше 1 млн. грн.

Обсяг капітальних видатків менше 1 млн. грн.

10.

Наявність або зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Дебіторська та/або кредиторська заборгованості становлять більше 100 тис. грн.

Дебіторська та/або кредиторська заборгованості становлять від 50 тис. грн.. до 100 тис. грн.

11.

Наявність операцій із використання благодійної та спонсорської допомоги.

В установі (закладі) відбуваються операції із використанням благодійної та спонсорської допомоги.

В установі (закладі) не відбуваються операції із використанням благодійної та спонсорської допомоги.

12.

Обсяг активів.

Обсяг активів загальною перевищує 5 млн. грн.

Обсяг активів становить не перевищує 5 млн. грн.

13.

Наявність операцій із відчуження майна.

У періоді, що підлягає контролю, відбулось зменшення активів.

Вказані операції не здійснювались.

14.

Збитковість і тенденції до збитковості в діяльності підприємства.

Наявні тенденції збитковості.

Установа прибуткова.

15.

Невиконання планових показників діяльності, що містяться в щорічних планах об'єкта контролю.

Показники діяльності об'єкта контролю не відповідають запланованим показникам.

Показники діяльності об'єкта контролю перевищують заплановані показники.

 

Додаток 4
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здорові України

 
МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601,
тел. (044) 253-61-94, E-mail:
moz@moz.gov.ua
 

ПОСВІДЧЕННЯ
про проведення контрольного заходу

N ___ від "___" 20__ року

Міністерство охорони здоров'я України доручає
_______
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______
(посада, місце роботи)
_______
(Завдання контрольного заходу)

відрядженому до ____
(пункт призначення)
_______
(об'єкт контролю)

М. П.

Термін відрядження "___" днів
Підстава: наказ від "___" 20__ р. N _____
Дійсне за пред'явлення посвідчення МОЗ України N ____
Посвідчення дійсне з _________ до ________.

 

Міністр

_______
(підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Термін дії посвідчення продовжено до _

М. П.

Міністр

_______
(підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Зворотна сторона посвідчення про проведення контрольного заходу

Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначень, вибуття з них і
прибуття до місця постійної роботи

Вибув із
"___" 20__ р.

Прибув до ________
"___" 20__ р.

М. П.

Підпис _____

М. П.

Підпис _____

__

Вибув із
"___" 20__ р.

Прибув до ________
"___" 20__ р.

М. П.

Підпис _____

М. П.

Підпис _____

__

Вибув із
"___" 20__ р.

Прибув до ________
"___" 20__ р.

М. П.

Підпис _____

М. П.

Підпис _____

__

Вибув із
"___" 20__ р.

Прибув до ________
"___" 20__ р.

М. П.

Підпис _____

М. П.

Підпис _____

__

 

Додаток 5
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

Журнал реєстрації ревізій (перевірок)

N з/п

Мета та вид перевірки

Назва організації, що здійснює перевірку

П.І.Б. особи, що здійснює перевірку

N службового посвідчення та посада особи, що здійснює перевірку

Дата видачі та номер направлення або посвідчення про відрядження

Строк проведення перевірки

Підпис особи, що здійснює перевірку

Примітки

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Додаток 6
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

Зразок

___
(дата (та номер для загального акта)
підписання акта/довідки)

 

____
(місце (адреса) складання акта/довідки)

АКТ (Довідка)

___
(заголовок з визначенням виду, теми та
об'єкта контрольного заходу)

 

 

Плановий (позаплановий) контрольний захід проведений відповідно до __________
                                                                                                                                                              (N, дата та заголовок наказу про
                                                                                                                                                               проведення контрольного заходу)

Контрольний захід проведений з відома _
                                                                                             (посада, П.І.Б. об'єкта контролю)

За період діяльності з __________ до _________
                                         (період, який перевірявся)

Контрольний захід проведений з ________ до ________
                                                                (термін перевірки)

Голова комісії ___________
(П. І. Б. (у разі складання акта/довідки з перевірки окремого питання, вказується посадова особа, яка здійснила контрольний захід)

Члени комісії:

___________
                                                               (посада, П. І. Б.)
___________
                                                               (посада, П. І. Б.)
___________
                                                                (посада, П. І. Б.)

Реєстраційні дані об'єкта контролю ____
                                                                 (записуються в залежності від завдання і мети контрольного заходу)

Юридична адреса ________

Код за ЄДРПОУ _________

МФО ________

Організаційно-правова форма за КФВ _____

Відповідальними особами у періоді, який перевірявся, були:

право першого підпису мали: _______.

право другого підпису мали: ________.

Право першого та другого підпису вказаних вище осіб, яким відповідно до розпорядчих документів надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, завірені та розповсюджуються на такі відкриті рахунки:

N рахунка

КПКВ

Назва

Дата відкриття

Дата закриття


Структура об'єкта контролю та чисельність працівників:

N з/п

Назва структурного підрозділу

Чисельність станом на ________

Штатна

Фактична

Вакансії


Викладення результатів ревізії (перевірки) з питань, згідно із затвердженою Програмою контрольного заходу.

Акт (довідка) складено у двох (трьох) примірниках.

Голова комісії -

              (посада, назва суб'єкта контролю)

Керівник ___
                               (назва об'єкта контролю)

_______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

_______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

Заступник керівника _______
                                      (назва об'єкта контролю)

 

_______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер _________
                                                (назва об'єкта контролю)

 

_______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)

Один примірник акта (довідки) отримав:

 

 

Керівник ______
                                 (назва об'єкта контролю)

_______
(підпис)

_______
(П. І. Б.)


 

Додаток 7
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

Журнал реєстрації актів (довідок)

N з/п документа

Дата складання документа

Назва установи, що перевірялась

Вид контрольного заходу

Перевірений період

Склад комісії

Короткий зміст порушень

Вжиті заходи

1

2

3

4

5

6

8

9

 

Додаток 8
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

ВИСНОВОК
до заперечень (зауважень) до акта (довідки) контрольного заходу
від ___.___.20__ N ____


(повна назва об'єкта контролю)

Викладено в акті (довідці) контрольного заходу

Зміст заперечень з посиланням на нормативні акти

Висновок

Керівник Відділу

 

 

__

__
(підпис, дата)

___
(ініціали, прізвище)

Примітки:

1. Витяги з офіційної документації, а також заперечення (зауваження) заносяться до форми із зазначенням номерів сторінок і абзаців документів.

2. У графі "Висновок" проводиться запис про прийняття заперечення (зауваження) і наводиться нова редакція конкретного акта (довідки), у разі відхилення заперечення (зауваження) зазначаються правові підстави для цього.

 

Додаток 9
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

СТРУКТУРА
справи за результатами контрольного заходу

1. Опис справи.

2. Розшифровка результатів контрольного заходу.

3. Листування Контрольно-ревізійного відділу з питань виконання обов'язкових заходів для усунення виявлених порушень, наказ про заходи стосовно усунення виявлених порушень.

4. Копії документів (квитанцій) об'єкта контролю щодо відшкодування збитків і незаконних витрат.

5. Доповідні, службові записки з питань контрольного заходу;

листування з іншими органами державної влади, у тому числі правоохоронними.

6. Копія наказу про проведення контрольного заходу.

7. Копії доручень керівництва МОЗ України, звернень правоохоронних органів, органів державної влади, суб'єктів господарювання щодо необхідності проведення контрольного заходу.

8. Робочий план контрольного заходу.

9. Заперечення (зауваження) посадових осіб об'єкта контролю до акта (довідки) контрольного заходу.

10. Висновок МОЗ України до заперечень (зауважень) до акта (довідки) контрольного заходу.

11. Примірник акта (довідки) контрольного заходу.

12. Акти, довідки, протоколи членів комісії (робочої групи) з окремих питань Програми контрольного заходу.

13. Матеріали інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і каси.

14. Інші довідкові матеріали (статистичні, звітні дані тощо) за необхідністю.

Примітки:

1. Не включаються до справи документи, що не стосуються контрольного заходу.

2. Усі аркуші сформованої справи нумеруються чорним графітним олівцем на полі праворуч угорі.

3. Нумерація аркушів починається з останньої сторінки справи.

4. Кожна папка справи повинна містити не більше 250 аркушів.

5. У разі отримання додаткових документів про відшкодування збитків і нецільових витрат ці документи додаються до сформованої справи.

6. Внутрішній опис справи складається на кожну окрему папку та загальний опис, який долучається в останню папку справи.

7. Внутрішній опис справи підписує посадова особа, яка його склала.

 

Додаток 10
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N ________
(згідно з журналом реєстрації актів (довідок)

N з/п

N документа

Дата документа

Заголовок документа

Номери аркушів справи

Примітка

Виконавець:

 

 

_
(посада)

__
(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 11
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

РОЗШИФРОВКА
результатів контрольного заходу

____
(найменування об'єкта контролю)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Контрольні заходи

Кількість (фактів, об'єктів, посадових осіб)

усього (тис. грн.)

у т. ч. кошти державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Проведено контрольних заходів

1100

 

 

 

планові

1101

 

 

 

позапланові

1102

 

 

 

2. Виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

2100

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2101

 

 

 

Із загальної суми втрат

 

 

 

 

2.1. Недоотримано фінансових і матеріальних ресурсів, усього

2110

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2111

 

 

 

із загальної суми недоотриманих ресурсів:

 

 

 

 

державним бюджетом

2112

 

 

 

державними цільовими фондами

2113

 

 

 

бюджетними установами

2114

 

 

 

державними підприємствами

2115

 

 

 

2.2. Проведено витрати з порушенням законодавства, всього

2120

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2121

 

 

 

2.3. Нецільове використання ресурсів, усього

2130

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2131

 

 

 

2.4. Недостачі ресурсів, усього:

2140

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2141

 

 

 

3. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

2200

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

2201

 

 

 

3.1. Завищення кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами

2210

 

 

 

3.2. Взяття до сплати зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України

2220

 

 

 

3.3. Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників та/або включення недостовірних даних до бюджетних запитів

2230

 

 

 

3.4. Заниження в обліку вартості активів та їх лишки

2240

 

 

 

3.5. Незаконні операції з державними коштами, що не призвели до втрат

2250

 

 

 

у тому числі оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення

2251

 

 

 

4. Відшкодовано і поновлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

3100

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3101

 

 

 

із загальної суми - за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3102

 

 

 

4.1. Недоотриманих (втрачених) фінансових ресурсів, усього

3110

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3111

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3112

 

 

 

із загальної суми рядку 3110:

 

 

 

 

державним бюджетом

3113

 

 

 

державними цільовими фондами

3114

 

 

 

бюджетними установами

3115

 

 

 

державними підприємствами

3116

 

 

 

4.2. Витрат із порушенням законодавства, всього

3120

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3121

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3122

 

 

 

4.3. Нецільового використання державних ресурсів, всього

3130

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3131

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3132

 

 

 

4.4. Недостач, усього:

3140

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3141

 

 

 

за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах

3142

 

 

 

5. Усунуто порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, усього

3200

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

3201

 

 

 

5.1. Попереджено незаконних видатків шляхом зменшення в обліку кредиторської заборгованості та зобов'язань перед фізичними особами

3210

 

 

 

5.2. Розірвано договір

3220

 

 

 

5.3. Попереджено зайве виділення бюджетних призначень та/або асигнувань

3230

 

 

 

5.4. Збільшено в обліку вартість активів та оприбутковано лишків

3240

 

 

 

5.5. Попереджено незаконних операцій з державними коштами, що не призвели до втрат

3250

 

 

 

у тому числі оплату за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі або з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення

3251

 

 

 

Вжитими заходами забезпечено погашення:

 

 

 

 

1. Дебіторської заборгованості, всього

4010

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

4011

 

 

 

бюджетних коштів у одержувачів

4012

 

 

 

2. Кредиторської заборгованості, всього

4020

 

 

 

у тому числі в бюджетних установах

4021

 

 

 

бюджетних коштів у одержувачів

4022

 

 

 

6. Вжито заходів, передбачених Бюджетним кодексом України

 

 

 

 

6.1. Ініційовано призупинення бюджетних асигнувань на суму

5110

 

 

 

призупинено на суму

5111

 

 

 

6.2. Ініційовано зупинення операцій з бюджетними коштами на суму

5120

 

 

 

зупинено на суму

5121

 

 

 

6.3. Ініційовано зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму

5130

 

 

 

зменшено на суму

5131

 

 

 

7. Дисциплінарна відповідальність

 

 

 

 

7.1. Ініційовано притягнення до дисциплінарної відповідальності, кількість осіб

5410

 

 

 

з них щодо звільнення із займаних посад

5411

 

 

 

7.2. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності, кількість осіб

5420

 

 

 

з них звільнено із займаних посад

5421

 

 

 

8. Прийнято управлінських рішень за результатами контрольних заходів усього, в тому числі

5600

 

 

 

рішень колегій

5601

 

 

 

наказів

5602

 

 

 

розпоряджень

5603

 

 

 

інших

5604

 

 

 

"___" 200_ р.

Голова комісії (робочої групи)

Примітки:

1. Ця форма заповнюється за кожним контрольним заходом.

2. Сірі клітини не заповнюються.

 

Додаток 12
до Порядку проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі Міністерства охорони здоров'я України

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник (об'єкта контролю)

(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.                                  (дата)

ПЛАН
заходів щодо усунення порушень, виявлених у ході контрольного заходу

______
(найменування об'єкта контролю)

N з/п

Стислий зміст порушень

Захід

Особа, відповідальна за виконання заходу (прізвище, ініціали, посада)

Строк виконання заходу

Відмітка відповідальної особи про виконання заходу

________
(посада особи, відповідальної за складання плану)

___
(підпис, дата)

___
(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали