МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.03.2011 р. N 50-р

Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Відповідно до пункту 2 статті 17, статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року N 6 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках", керуючись пунктом 23 рішення обласної ради від 30 грудня 2010 року N 19 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2011 рік", з метою наповнення дохідної частини обласного бюджету та забезпечення виконання обласних програм:

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках (додається).

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Іщенку):

2.1. Створити конкурсну комісію з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках у складі згідно з додатком.

2.2. Забезпечити проведення конкурсу з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі-конкурс).

2.3. За підсумками проведеного конкурсу укласти договір із банком, визначеним переможцем.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2007 року N 100-р "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору банку для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах обласного бюджету Миколаївської області на депозитному рахунку", від 08.01.2008 N 8-р "Про внесення змін до складу комісії з відбору банку для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів по загальному та спеціальному фондах обласного бюджету Миколаївської області на депозитному рахунку", від 08.05.2008 N 204-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2007 року N 100-р та від 8 січня 2008 року N 8-р", від 31.05.2008 N 254-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2007 року N 100-р".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Катвалюка І. А.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
03.03.2011 N 50-р

Порядок
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках

1. Порядок розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках (далі - Порядок) визначає механізм розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. У цьому Порядку тимчасово вільні кошти визначаються як обсяг коштів обласного бюджету, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фонду обласного бюджету на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності обласного бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом обласного бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

Під платоспроможністю обласного бюджету необхідно розуміти спроможність бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов'язаннями.

3. Розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів обласного бюджету Миколаївської області на депозитних рахунках здійснюється за таких умов:

3.1. Прийняття обласною радою відповідного рішення.

3.2. Укладення договору банківського вкладу (депозиту) між головним фінансовим управлінням облдержадміністрації та банком.

3.3. Визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між головним фінансовим управлінням облдержадміністрації та банком обов'язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка головного фінансового управління облдержадміністрації, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки обласного бюджету, відкриті в головному управлінні Державного казначейства України в Миколаївській області, із яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

3.4. Відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом обласного бюджету (за напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів.

3.5 Відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду обласного бюджету непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді.

3.6. Розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, статутний капітал яких перевищує 10 млрд. гривень та до яких не застосовувалися протягом останнього року заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, за умови дотримання такими банками економічних нормативів капіталу та ліквідності, обов'язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України і своєчасного виконання зобов'язань перед клієнтами.

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися в установах банків на вкладних (депозитних) рахунках лише у межах поточного бюджетного року та повинні бути повернені на рахунки загального та спеціального фондів обласного бюджету не пізніше 20 грудня цього ж року.

5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами, розміщеними на вкладних (депозитних) рахунках, визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків головне фінансове управління облдержадміністрації формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом), адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

7. Для проведення конкурсу головне фінансове управління облдержадміністрації утворює конкурсну комісію у складі не менш як п'ять осіб, до складу якої входять представники головного фінансового управління облдержадміністрації, управління Національного банку України в Миколаївській області, головного управління Державного казначейства України в Миколаївській області, постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій.

8. Конкурсна комісія забезпечує:

8.1. Організацію проведення конкурсу.

8.2. Рівні умови для всіх учасників конкурсу, об'єктивний та прозорий вибір банку-переможця.

8.3. Нерозголошення конфіденційної інформації.

8.4. Оприлюднення інформації про результати проведення конкурсу.

9. Пропозиції банків-учасників, що надійшли після встановленого граничного строку подання документів до конкурсної комісії, не розглядаються. Подані на конкурс документи не повертаються.

10. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії конкурсну пропозицію та документи, що підтверджують дотримання умов, визначених у підпункті 3.6 цього Порядку.

11. Банк-претендент подає документи у конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з приміткою "заява на участь у конкурсі".

12. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсної комісії в міру їх надходження.

13. Використання конкурсною комісією відомостей, що містяться у пропозиціях установ банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

14. Протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти з конкурсною документацією та дає оцінку конкурсним пропозиціям.

15. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за інших рівних умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

16. У разі, коли інформація та документи, що містяться у конкурсній документації, є недостатніми для прийняття рішення про визначення переможця, комісія має право звертатися до банків-претендентів за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації і документів стосовно конкурсних пропозицій. При цьому термін подання додаткової інформації не може перевищувати 10 робочих днів з дня відкриття конвертів з конкурсною документацією.

17. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсною комісією на її засіданні у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

18. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, що підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням, він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії. Витяг з протоколу з результатами конкурсу надсилається всім учасникам конкурсу.

19. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу є підставою для укладання договору з ним. Договір укладається протягом 10 робочих днів після прийняття комісією рішення про визначення переможця конкурсу.

20. У разі коли установа банку, що визначена переможцем, відмовляється від укладення договору банківського вкладу (депозиту) з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, конкурсна комісія має право визначити іншу установу банку за вже поданими пропозиціями, розглянувши їх повторно протягом трьох робочих днів.

21. Укладення головним фінансовим управлінням облдержадміністрації договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування обласного бюджету в установленому порядку.

22. Тимчасово вільні бюджетні кошти на підставі договору, укладеного головним фінансовим управлінням облдержадміністрації з банком-переможцем, перераховуються з рахунків обласного бюджету, відкритих головним фінансовим управлінням облдержадміністрації в головному управлінні Державного казначейства України в Миколаївській області, на депозитні рахунки, що відкриті головним фінансовим управлінням облдержадміністрації у відповідній банківській установі.

23. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється головним управління Державного казначейства України в Миколаївській області у разі дотримання умов, визначених пунктом 3 цього Порядку, на підставі поданих головним фінансовим управлінням облдержадміністрації таких документів:

1) рішення обласної ради стосовно розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування обласного бюджету;

3) договору банківського вкладу (депозиту) між головним фінансовим управлінням облдержадміністрації та банком;

4) розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду обласного бюджету;

5) платіжного доручення;

6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.

Операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться головним управлінням Державного казначейства України в Миколаївській області відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання обласного бюджету здійснюється головним управлінням Державного казначейства України в Миколаївській області у встановленому чинним законодавством порядку.

24. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини з вкладних (депозитних) рахунків в установах банків здійснюється на відповідні рахунки обласного бюджету, відкриті в головному управлінні Державного казначейства України в Миколаївській області, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

25. Кошти за користування вкладом (проценти), одержані від розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитному рахунку, зараховуються до доходів загального фонду обласного бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації і використовуються відповідно до законодавства.

26. Головне фінансове управління облдержадміністрації інформує щомісяця до 3 числа головне управління Державного казначейства України в Миколаївській області, яке здійснює обслуговування обласного бюджету, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок коштів обласного бюджету, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до обласного бюджету від банків за користування вкладами (депозитами).

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
03.03.2011 N 50-р

СКЛАД
конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету Миколаївської області на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Голова комісії:

Іщенко
Вадим Павлович

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник голови комісії:

Смирнов
Олександр Миколайович

голова постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій (за узгодженням)

Секретар комісії:

Беркут
Юлія Сергіївна

провідний спеціаліст-юрисконсульт відділу планування та виконання обласного бюджету головного фінансового управління облдержадміністрації

Члени комісії:

Забродкіна
Юлія Адамівна

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації - начальник бюджетного управління

Клименко
Михайло Григорович

начальник управління Національного банку України в Миколаївській області (за узгодженням)

Лук'яненко
Олександра Вікторівна

начальник головного управління Державного казначейства України в Миколаївській області (за узгодженням)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали