ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.03.2012 р. N 81

Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації територіальних стратегій розвитку

З метою впровадження програмно-цільового методу в управління територіальним розвитком, забезпечення єдиних підходів та методологічних засад до розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук відповідних територіальних стратегій розвитку із врахуванням Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1186 (Постанова N 1186):

1. Затвердити Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації територіальних стратегій розвитку районів та міст обласного підпорядкування (далі - Порядок), що додається.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити методичне супроводження підготовки територіальних стратегій розвитку.

3. Районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук:

3.1. Використовувати Порядок при розробленні стратегічних документів розвитку територій.

3.2. Запровадити постійні моніторинги:

- виконання обласних програм, які діють на відповідних адмінтериторіях, і територіальних (районних і міських) програм та щорічно до 1 лютого наступного за звітним роком надавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації відомості про стан реалізації та фінансування програм згідно з формою, що додається;

- проектів, які реалізуються у відповідних адміністративних територіях у співпраці з міжнародними організаціями (гранти, кредити, міжнародна технічна допомога тощо) та інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації про стан їх впровадження та перспективні проекти до 10 лютого наступного за звітним роком.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
14.03.2012 N 81

ПОРЯДОК
розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації територіальних стратегій розвитку районів та міст обласного підпорядкування Чернігівщини

1. Цей Порядок встановлює єдині підходи та основні методичні засади розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук відповідних територіальних стратегій та/або середньострокових програм соціально-економічного розвитку (далі - територіальна стратегія).

2. Територіальна стратегія є стратегічним планом розвитку адмінтериторії області, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку районів та міст обласного підпорядкування на середньо- та довгостроковий період.

3. Функції з методичного забезпечення процесу розроблення територіальних стратегій здійснює Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Проект територіальної стратегії розробляється районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук у разі прийняття відповідними районними та місцевими радами відповідного рішення, у якому можуть встановлюватися строк розроблення, порядок фінансування, процедура розгляду та затвердження проекту територіальної стратегії.

Для забезпечення розроблення проекту територіальної стратегії рішенням виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, розпорядженням голів райдержадміністрацій визначається їх структурний підрозділ - головний розробник територіальної стратегії.

Для розроблення територіальної стратегії можуть утворюватися робочі групи з представників інших структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, суб'єктів господарювання, наукових та громадських організацій тощо.

5. Територіальні стратегії розробляються на строк дії та з урахуванням положень обласної стратегії соціально-економічного розвитку протягом шести місяців після її затвердження.

6. Проект територіальної стратегії повинен включати:

вступ з коротким обґрунтуванням мети та підстав для розроблення документа;

аналітичну частину - детальний опис географічної, історичної, демографічної, економічної, соціальної ситуації, що склалася в адмінтериторії, з аналізом та оцінкою фактичного стану розвитку відповідного району та міста обласного значення;

відображення найбільш загальних та тривалих уявлень про подальший розвиток адмінтериторії та життя її населення;

характеристику конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку адмінтериторії (SWOT-аналіз);

стратегічні цілі (напрями) та поетапні плани дій - сукупність стратегічних цілей та поетапних планів дій щодо досягнення всіх стратегічних та оперативних цілей з детальним описом заходів, строку виконання, відповідальних виконавців, обсягів та джерел фінансування, очікуваних результатів;

механізм реалізації.

7. Аналітична частина територіальної стратегії повинна містити дані про:

географічне розташування;

ландшафтні особливості рельєфу, характеристику ґрунтів та гідрологію;

природно-ресурсний потенціал;

кліматичні умови (температурний режим, опади, вологість повітря, вітри тощо);

адміністративний поділ, місце в загальнообласному розподілі праці;

особливості соціально-економічного розвитку в динаміці за останні п'ять років;

екологічну ситуацію на відповідній території;

політичну ситуацію;

фінансово-бюджетну ситуацію;

рівень життя населення та його ділову активність.

Основою для розроблення аналітичної частини є офіційні дані Головного управління статистики в області, його територіальних органів, інформаційні матеріали соціологічних опитувань тощо. Система показників, необхідних для проведення аналізу стану розвитку адмінтериторії, визначається розробником територіальної стратегії.

У процесі підготовки аналітичних матеріалів територіальної стратегії можуть використовуватися картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема, економіко-географічні карти та схеми, кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території тощо.

Аналітичні матеріали територіальної стратегії готуються як щодо відповідної адмінтериторії, так і щодо її окремих частин, що відрізняються специфікою проблем соціально-економічного розвитку. На підставі таких матеріалів визначаються основні проблеми розвитку економіки адмінтериторії та соціальної сфери.

8. Територіальна стратегія, яка містить стратегічні цілі і плани дій, повинна базуватися на уявленні про подальший розвиток адмінтериторії та життя його населення. Це можливо здійснити шляхом обговорення з громадськістю із залученням засобів масової інформації, анкетування, публічних виступів тощо.

9. Характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку відповідної адмінтериторії, розроблення стратегічного плану розвитку здійснюється на основі результатів аналізу стартових умов адмінтериторіального розвитку шляхом SWOT-аналізу (сильні сторони - слабкі сторони - можливості - загрози) тенденцій і передбачуваних наслідків їх збереження, проблем та існуючих прогнозних матеріалів соціально-економічного розвитку відповідного району та міста обласного значення), потужності та ефективності використання наукового, природного, економічного, трудового потенціалу. Аналізуються екзогенні та ендогенні фактори розвитку відповідної адмінтериторії.

Складовими SWOT-аналізу є:

сильні сторони - внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс адмінтериторії, що можуть зумовити формування конкурентної переваги;

слабкі сторони - види діяльності, ресурси, обставини, які використовуються неефективно або не за призначенням;

можливості - шанси, що їх можна використати для досягнення стратегічних цілей (результатів) розвитку адмінтериторії;

загрози - будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху в напрямі досягнення місії та цілей розвитку адмінтериторії.

SWOT-аналіз сильних та слабких сторін відповідного району та міста обласного підпорядкування, можливостей щодо змін на краще та загроз щодо його позитивного розвитку проводиться з урахуванням того, що:

сильні сторони - це існуючі особливості адмінтериторії, які містять основу її розвитку;

слабкі сторони - це існуючі особливості адмінтериторії, які ускладнюють умови розвитку;

можливості - це існуючі особливості, умови, сприятливі для розвитку адмінтериторії, що є або можуть виникнути в майбутньому;

загрози - це існуючі особливості, умови, що несприятливі навіть небезпечні для розвитку адмінтериторії, що є або можуть виникнути в майбутньому.

Характеристики сильних і слабких сторін адмінтериторії, що можуть використовуватися у SWOT-аналізі, зазначено в додатку 1 до Порядку.

Перелік та характеристика внутрішніх факторів розвитку адмінтериторії зазначено в додатку 2 до Порядку.

Характеристику зовнішніх можливостей та загроз для розвитку адмінтериторії, що можуть використовуватися у SWOT-аналізі, зазначено в додатку 3 до Порядку.

Орієнтовний перелік та характеристику зовнішніх факторів розвитку адмінтериторії зазначено в додатку 4 до Порядку.

Послідовність внутрішніх та зовнішніх факторів у переліку може залежати від оцінки відносної значущості в конкретній адмінтериторії того чи іншого фактора.

На основі пофакторної оцінки переваг та обмежень проводиться комплексна оцінка адмінтериторії і виявляються найбільш обмежувальні фактори, які переважно визначають параметри раціонального розвитку економіки адмінтериторії.

10. На основі розробленого SWOT-аналізу здійснюється ідентифікація соціально-економічних проблем та вибір стратегічних напрямів розвитку адмінтериторії.

Основою у виборі варіантів сценарію розвитку є дослідження співвідношення сильних та слабких сторін (потенціалу, загроз та можливостей) розвитку адмінтериторії.

11. Сценарій розвитку як опис послідовності подій від теперішнього до майбутнього стану розвитку адмінтериторії ґрунтується на припущеннях, що стосуються формування комбінацій сильних та слабких сторін, можливостей та загроз.

12. Опрацьовується кілька варіантів сценаріїв розвитку, один з яких повинен бути базовим. Альтернативні сценарії необхідні для подальшого перегляду, корекції (у разі потреби) цілей стратегії та стратегічного вибору.

13. Варіанти сценаріїв розвитку адмінтериторії повинні бути публічно обговорені та погоджені з громадськістю району або міста обласного підпорядкування.

Обраний сценарій стратегії визначає цілі стратегічного плану. До системи цілей належать стратегічні цілі (довгостроковий період), операційні цілі (середньостроковий період), оперативні завдання (короткостроковий період).

14. Стратегічні цілі розвитку адмінтериторії - описані у формальному вигляді орієнтири, яких бажано досягти в довго-, середньо- та короткостроковому періоді.

Під час визначення стратегічних цілей розвитку адмінтериторії обов'язковим є взаємозв'язок між ними, оскільки стратегічні цілі визначають основні орієнтири розвитку, а короткострокові - пов'язують поточні дії з довгостроковими результатами, визначають швидкість одержання результатів діяльності окремих підсистем району або міста обласного підпорядкування в найближчому майбутньому.

У стратегічних планах короткострокові цілі набувають форми завдань (заходів), що у свою чергу дає змогу встановити зв'язок між потребами та можливостями розвитку адмінтериторії, оскільки вони більш орієнтовані на використання наявного ресурсного потенціалу.

Для відображення цілей розвитку адмінтериторії повинен бути використаний комплексний підхід, тобто створено систему цілей, яка б відображала потреби територіальної громади з точки зору як зовнішнього, так і внутрішнього середовища та була підпорядкована місії територіальної громади.

Зміст стратегічних цілей повинен відповідати завданням розв'язання визначених раніше основних проблем та реалізації стратегічної мети розвитку адмінтериторії. Пріоритетність досягнення цілей обґрунтовується визначенням проблем за ступенем невідкладності їх розв'язання.

Найвищий пріоритет мають стратегічні цілі, досягнення яких сприятиме комплексному розв'язанню кількох проблем.

Ураховується прогноз кон'юнктури на ринку основних видів товарів і послуг, що виробляються (надаються) економікою адмінтериторії.

З урахуванням принципу реалістичності кількість стратегічних цілей не повинна перевищувати п'яти. Стратегічні цілі розвитку адмінтериторії послідовно в порядку зменшення їх пріоритетності зіставляються з їх комплексною ефективністю, можливостями реалізації: ресурсними, інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими, фінансово-економічними тощо. Це повинно дати змогу визначити стратегічні цілі, які можуть бути реалізовані в середньостроковій перспективі.

15. Стратегічні цілі повинні бути представлені як серія операційних цілей (завдань), які становлять комплекси заходів та визначають більш конкретні завдання, що згодом можуть бути розкладені на програми дій.

Щодо кожної з передбачених операційних цілей необхідно визначити:

обґрунтування вибору операційної цілі;

опис заходів, які передбачаються для її досягнення;

необхідні ресурси;

обґрунтування тривалості досягнення;

головних учасників реалізації;

розрахунок загальної вартості та можливі джерела фінансування;

рекомендовані інструменти і процедури реалізації;

систему індикаторів (критеріїв) досягнення операційної цілі.

16. Одним з останніх етапів стратегічного планування є розроблення планів конкретних заходів (проектів). Такі заходи повинні враховуватися під час підготовки щорічних програм економічного і соціального розвитку районів і міст обласного підпорядкування та проектів місцевих бюджетів на відповідних рік.

План реалізації проектів та виконання завдань за окремими стратегічними цілями описується у вигляді таблиці, яка містить найменування заходу, строк виконання, виконавця, обсяги та джерела фінансування, очікувані результати (додаток 5 до Порядку).

17. Під час підготовки проекту територіальної стратегії визначається перелік заходів, пов'язаних з її реалізацією, в яких викладається послідовність та зміст відповідних дій місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування щодо:

розроблення, розгляду та затвердження відповідних програм територіального розвитку; підготовки пропозицій до загальнообласних прогнозів та програм економічного і соціального розвитку області, висновків щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності, можливостей та умов реалізації в районі або місті обласного підпорядкування інших стратегічних завдань розвитку окремих секторів економіки, що мають загальнообласне, або загальнодержавне значення;

нормативно-правового, організаційного, фінансово-економічного, інформаційного, кадрового, науково-проектного забезпечення;

включення щороку до місцевого бюджету коштів на фінансування заходів щодо реалізації територіальної стратегії розвитку з урахуванням джерел їх фінансування;

визначення критеріїв та запровадження порядку проведення моніторингу реалізації стратегії, виконання програм щодо територіального розвитку;

періодичного коригування територіальної стратегії розвитку з визначенням на черговий середньостроковий період першочергових завдань територіального розвитку, що мають загальнообласне або загальнодержавне значення та потребують розв'язання на основі програмно-цільового підходу;

об'єднання на договірних засадах фінансових та інших ресурсів для розв'язання спільних територіальних та міжтериторіальних проблем розвитку, оптимального використання бюджетних коштів.

18. Після розроблення територіальної стратегії районні державні адміністрації та виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук вносять проект територіальної стратегії для схвалення відповідною місцевою радою.

19. Результати реалізації територіальної стратегії визначаються шляхом проведення моніторингу та оцінки виконання заходів територіальної стратегії та їх впливу на соціально-економічний розвиток районів та міст обласного підпорядкування. Основними завданнями під час проведення моніторингу та оцінки реалізації територіальної стратегії є визначення стану виконання її заходів та аналіз соціально-економічного розвитку.

20. Райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук своїм рішенням визначають відповідального за проведення моніторингу і оцінки реалізації територіальної стратегії.

21. Моніторинг стану виконання заходів територіальної стратегії проводиться на підставі інформації головних виконавців, визначених планом заходів, яка ними подається відповідальному за проведення моніторингу та оцінки реалізації територіальної стратегії у строки, встановлені розпорядженням голів райдержадміністрацій та рішенням виконавчих комітетів міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук.

22. Моніторинг соціально-економічного розвитку проводиться на підставі показників Головного управління статистики, його територіальних органів, а також розрахункових даних, наведених у додатку 6 до Порядку, які подаються відповідальному за проведення моніторингу і оцінки реалізації регіональної стратегії у строки, встановлені райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук.

23. Відповідальний за проведення моніторингу і оцінки реалізації територіальної стратегії на підставі отриманої інформації у строки, визначені райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, готує щорічний підсумковий звіт про результати реалізації територіальної стратегії, який повинен містити:

короткий опис заходів та вплив їх впровадження на адмінтериторію;

інформацію про рівень виконання заходів порівняно з попередньо визначеними в плані очікуваними результатами;

дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування заходів;

резюме з основних перешкод у виконанні певних заходів, які вживалися для їх подолання;

інформацію про зміни в показниках соціально-економічного розвитку.

24. Відповідальний за проведення моніторингу в разі необхідності готує пропозиції щодо доцільності продовження виконання заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання, які враховуються під час підготовки плану заходів на наступний рік.

25. Звіт про результати реалізації територіальної стратегії:

заслуховується щороку в строки, визначені рішенням районних та міських рад на сесії відповідної ради;

публікується в місцевих засобах масової інформації.

 

Додаток 1
до Порядку

ХАРАКТЕРИСТИКА
сильних та слабких сторін області

Потенційні внутрішні переваги (конкурентні переваги)

Потенційні внутрішні недоліки (обмеження щодо регіонального розвитку)

Природно-ресурсний потенціал

Економічний потенціал

Науково-технічний потенціал

Стан навколишнього природного середовища

Трудовий потенціал

Рекреаційний потенціал

Рівень природно-технічної безпеки

Просторово-економічний потенціал

Людський потенціал

Розвиток інфраструктури

Інші

 

Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
внутрішніх (ендогенних) факторів розвитку адмінтериторії

1. Природно-ресурсний потенціал характеризується станом і прогнозними оцінками земельних, водних, лісових, мінерально-сировинних, оздоровчих і рекреаційних ресурсів та станом навколишнього природного середовища. Оцінка земельних ресурсів проводиться на основі визначення рівня та ефективності використання земельних ресурсів за даними земельного кадастру (форма 6-зем.); рівня господарського використання, розподілу земельного фонду за власниками і землекористувачами, за категоріями земель; рівня забудови земель населених пунктів, промисловості, транспорту і зв'язку, частки земель екологічної мережі; грошової оцінки земель, можливості та умов функціонального перерозподілу земель. Наводяться дані про якісний стан та рівень біопродуктивності земельних угідь та ефективність їх використання.

Оцінка водних ресурсів проводиться шляхом визначення їх обсягів, якісного стану, можливостей збільшення, ступеня та ефективності використання.

Лісові ресурси оцінюються за площею, породним складом, віковою структурою, категоріями захищеності, продуктивністю та використанням лісового фонду.

Мінерально-сировинні ресурси (включаючи так звані "техногенні" родовища) оцінюються за їх структурою, запасами та можливостями їх приросту, обсягами та умовами видобутку.

Оцінка оздоровчих та рекреаційних ресурсів проводиться шляхом визначення їх придатності для лікування та відпочинку (кліматичні умови, естетична цінність ландшафтів, наявність бальнеологічних властивостей тощо).

2. Економічний потенціал оцінюється за обсягами, структурою, рівнем використання, ступенем зношеності основних фондів, розгалуженістю виробничої бази, часткою наукоємних інвестиційно-спроможних галузей і підприємств, здатних до реалізації інноваційної моделі економічного зростання, ступенем кваліфікації трудових ресурсів, потужністю, технічним станом та щільністю інженерно-транспортної інфраструктури.

3. Оцінка науково-технічного потенціалу проводиться за показниками наявності науково-дослідних, дослідно-експериментальних, упроваджувальних, інформаційних, проектних організацій, вищих навчальних закладів, їх відповідності спеціалізації економіки адмінтериторії, кількісної характеристики та рівня кваліфікації наукових кадрів, наявності наукових розробок світового рівня, кількості отриманих патентів.

4. Стан навколишнього природного середовища характеризується рівнем забруднення водного та повітряного басейнів, ґрунтів, обсягами накопичення всіх видів відходів та їх видовою структурою, акустичного дискомфорту, електричних і магнітних полів, випромінювання і опромінювання, потужністю, структурою та перспективами нарощування елементів екологічної мережі (заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, заказники, екологічні коридори тощо).

5. Оцінка трудового потенціалу включає визначення існуючої і прогнозованої кількості та вікової структури трудових ресурсів, їх кваліфікації, зайнятості і стану на ринку праці (чисельність безробітних та рівень безробіття тощо).

6. Туристичний потенціал оцінюється за наявністю, кількісною та якісною характеристикою історико-культурних (історична спадщина), природно-кліматичних та медико-санітарних умов, лікувально-оздоровчих, рекреаційних ресурсів, розвитком туристичної інфраструктури.

7. Рівень природно-технічної безпеки характеризується за переліком, структурою, розміщенням потенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподілом за групами ризику, параметрами зон уражень (площа території, кількість населених пунктів та населення) та наслідками надзвичайних ситуацій, станом об'єктів, переліком, вартістю та джерелами фінансування запобіжних заходів.

8. Оцінка просторово-економічного потенціалу проводиться шляхом виявлення основних напрямів соціально-економічного розвитку і спрямування інвестицій: наявних чи запланованих міжнародних транспортних коридорів, інших інфраструктурно-комунікаційних магістралей, головних річок, прикордонних смуг та розташованих на їх перетинанні головних міст, а також зон їх стимулюючого впливу.

 

Додаток 3
до Порядку

ХАРАКТЕРИСТИКА
можливостей та загроз

Потенційні зовнішні можливості

Потенційні зовнішні загрози

Геоекономічне та геополітичне становище

Макроекономічна ситуація

Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація

Інші

 

Додаток 4
до Порядку

ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
зовнішніх (екзогенних) факторів розвитку області

1. Вигідність геоекономічного та геополітичного становища адмінтериторії в системі прилеглих територій районів, міст обласного підпорядкування, областей України або країн визначається наявністю мережі міжнародних транспортних коридорів, загальнодержавних та комунікаційних магістралей тощо.

2. Вплив (реальний та прогнозований) макроекономічної ситуації оцінюється за результатами розвитку економіки області, кон'юнктури внутрішнього ринку, соціально-політичної стабільності в державі тощо.

3. Вплив (реальний та прогнозований) зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної ситуації оцінюється на основі здійснення якісної і кількісної характеристики зовнішніх відносин, міжтериторіальних та зовнішньоекономічних зв'язків (включаючи участь у транскордонному і міжрегіональному співробітництві), оцінки кон'юнктури світового ринку, зовнішньополітичної ситуації в країнах, що є основними діловими партнерами тощо.

 

Додаток 5
до Порядку

ПЛАН
реалізації проектів та виконання завдань

Поряд-
ковий номер

Опера-
ційні цілі

Найменування заходу

Строк вико-
нання

Відпові-
дальний виконавець

Обсяги фінан-
сування

Джерела фінан-
сування

Очікувані результати

Стратегічна ціль

 

Додаток 6
до Порядку

ПОКАЗНИКИ
оцінки реалізації Стратегії

Доходи і видатки місцевих бюджетів

Кількість суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, у тому числі включених до Єдиного державного реєстру та виключених з нього протягом року

Кількість підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності

Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю

Обсяги та індекси капітальних інвестицій, у тому числі в основний капітал

Обсяг іноземних інвестицій

Обсяг реалізованої промислової продукції

Індекси промислової продукції (розрахунково)

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств

Обсяги та індекси продукції сільського господарства (по сільгосппідприємствах)

Кількість будівельних організацій

Обсяг будівельних робіт

Індекси обороту роздрібної торгівлі

Індекси обсягів реалізованих послуг

Чисельність населення на кінець року

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників

Індекси номінальної заробітної плати

Інші індикатори, що характеризують визначені стратегічні пріоритети

 

Додаток

Форма

Інформація _____
про виконання обласних та територіальних програм

тис. грн.

N
п/п

Назва програми,
дата і номер нормативно-
правового акта про її затвердження

Найменування відповідального виконавця програми та розпорядника коштів у звітному році

Термін реалі-
зації

Фінансове забезпечення програм у звітному році (станом на 1 січня)

Стан виконання програми

Передбачено на звітний рік
(усі джерела фінансу-
вання)

фактично профінан-
совано

%

у тому числі:

обласний
бюджет

місцеві бюджети

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпоряд-
кування

Кошти небюд-
жетних джерел

затверд-
жено

профінан-
совано

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Обласні програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територіальні програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти, які плануються затвердити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада виконавця __

П. І. Б. _

 

 

Підпис ________ Телефон ________

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали