НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

03.02.2012

м. Київ

N 13

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2012 р. за N 281/20594

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і форм для подання запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, що додається.

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації фізичними особами, що додається.

1.3. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи, що додається.

2. Юридичному управлінню (Дудченко В. Г.) та Управлінню документального забезпечення (Борденюк Л. Л.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Розмістити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і форми для подання запиту на отримання публічної інформації на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

В. Саратов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
03.02.2012 N 13

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2012 р. за N 281/20594

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія).

1.4. Доступ до публічної інформації Комісії забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Комісії із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Комісії в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені Комісією (далі - форми запитів).

2.7. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті Комісії та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі Комісії за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 24.

Запитувач може отримати форму запиту в секторі забезпечення доступу до публічної інформації Управління документального забезпечення Комісії за адресою: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24, каб. N 406.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, телефоном, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Комісія, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням повного найменування Комісії, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Начальник Управління
документального забезпечення

Л. Борденюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
03.02.2012 N 13

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації фізичними особами

Запит на отримання публічної інформації фізичними особами
 

Розпорядник інформації

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг
03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24


Прізвище, ім'я, по батькові
запитувача,
поштова адреса,
адреса електронної пошти,
номер телефону запитувача
 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, що запитується
 

 

або

 

Загальний опис інформації, що
запитується
 

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

(Вказати поштову адресу)

Телефаксом
 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою
 

(Вказати e-mail)

За телефоном
 

(Вказати номер телефону)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано ________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24;

на електронну адресу: lilia.potmalnikova@gmail.com;

факсом: (044) 207-19-72;

за телефоном: (044) 207-19-73.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто через спеціальний структурний підрозділ, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Комісія, за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 24, кабінет N 406, з 8.30 до 17.30, у п'ятницю - з 8.30 до 16.15, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

1) Комісія не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Начальник Управління
документального забезпечення

Л. Борденюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
03.02.2012 N 13

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи

Запит на отримання публічної інформації юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи
 

Розпорядник інформації

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг
03150, м. Київ,вул. Димитрова, 24


Найменування юридичної особи або
об'єднання громадян без статусу
юридичної особи,
поштова адреса,
адреса електронної пошти,
номер телефону
 

 

Вид, назва, реквізити, зміст
документа, що запитується
 

 

або

 

Загальний опис інформації, що
запитується
 

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

(Вказати поштову адресу)

Телефаксом
 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою
 

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача
 

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника запитувача або уповноваженої особи (за дорученням)
 

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано ________

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24;

на електронну адресу: lilia.potmalnikova@gmail.com;

факсом: (044) 207-19-72;

за телефоном: (044) 207-19-73.

3. Запит на інформацію може бути поданий особисто через спеціальний структурний підрозділ, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Комісія, за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 24, кабінет N 406, з 8.30 до 17.30, у п'ятницю - з 8.30 до 16.15, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

1) Комісія не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Начальник Управління
документального забезпечення

Л. Борденюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали