МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ

від 17 червня 2010 року N 467

Про затвердження Порядку списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях системи МНС

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", спільним наказом Державного казначейства та Міністерства економіки від 10.08.2001 N 142/181 "Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ", зареєстрованим у в Міністерстві юстиції 5 вересня 2001 р. за N 787/5978, а також спільним наказом Головного управління Державного казначейства та Державного комітету статистики від 02.12.97 N 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 1997 р. за N 612/2416, та з метою вдосконалення порядку списання матеріальних цінностей у системі МНС наказую:

1. Затвердити Порядок списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях системи МНС, що додається.

2. Керівникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, підприємств, установ і організацій системи МНС керуватись вимогами зазначеного Порядку при списанні матеріальних цінностей з балансу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Скіб'яка А. Ю.

 

Міністр 

Н. Шуфрич 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
17.06.2010 N 467 


ПОРЯДОК
списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях системи МНС

I. Загальні положення

1.1. Списання матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях системи МНС (далі - Установа) проводиться відповідно до наказу Державного казначейства та Міністерства економіки від 10.08.2001 N 142/181 "Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 5 вересня 2001 р. N 787/5978.

1.2. Дозвіл на списання матеріальних цінностей, не придатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача), а також будівель, споруд, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів і таких, які зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання, надається в такому порядку:

первинною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 5000 грн. - з дозволу керівника Установи;

списання будівель та споруд незалежно від вартості - за погодженням з Департаментом капітального будівництва, забезпечення житлом та реалізації будівельних Чорнобильських програм;

списання речового, продовольчого майна, пально-мастильних матеріалів та технічних засобів тилу незалежно від вартості здійснювати згідно з наказом МНС від 25.04.2007 N 280 "Про затвердження посібника з обліку продовольства, речового та іншого майна в органах і підрозділах цивільного захисту МНС";

первинною вартістю за одиницю (комплект) у розмірі від 5000 грн. - з дозволу МНС.

1.3. З балансів Установ можуть бути списані:

необоротні активи - будинки та споруди, літаки (вертольоти), авіаційні двигуни та засоби наземного забезпечення польотів, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, інші нематеріальні активи;

запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, будівельні матеріали, інші виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для навчальних, наукових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали та канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання тощо.

1.4. Дострокове списання матеріальних цінностей може здійснюватись лише після проведення ретельного службового розслідування та вжиття відповідних заходів реагування за його наслідками.

1.5. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі тощо), а також коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб, винесення компетентними органами постанови про закриття відповідної кримінальної справи і вжиття необхідних заходів щодо недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:

за кожним випадком недостач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2500 грн. включно - з дозволу керівника Установи;

за кожним випадком недостач або псувань матеріальних цінностей на суму від 2500 грн. - з дозволу МНС.

У документах, які Установи подають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат.

1.6. Списання основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.

1.7. Списання матеріальних цінностей проводиться за первинною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первинною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов'язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини. Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній Установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

Металобрухт, який утворюється при списанні матеріальних цінностей, реалізується відповідним установам з дозволу МНС. Дозвіл на списання матеріальних цінностей та на реалізацію металобрухту надається комісією МНС з питань списання та реалізації майна у системі МНС (далі - Комісія МНС).

1.8. Склад Комісії МНС затверджується наказом Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. При необхідності, для належного опрацювання поданих документів, Комісія МНС може залучати представників структурних підрозділів Міністерства.

II. Порядок оформлення матеріалів та проведення списання матеріальних цінностей

2.1. Для визначення непридатності матеріальних цінностей, встановлення неможливості або неефективності їх ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей наказом керівника Установи створюється постійно діюча комісія з питань списання та реалізації матеріальних цінностей Установи (далі - комісія). Наказ про створення комісії поновлюється щороку або за потребою.

2.2. До складу комісії включаються:

керівник Установи (начальник ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, навчального та науково-дослідного закладу, підприємства, установи, організації та спецформування центрального підпорядкування, ректор вищого навчального закладу) або особа, яка заміщає його (голова комісії);

головний бухгалтер або його заступник (в Установах, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

керівник групи обліку (в Установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

особа, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

фахівець Служби безпеки дорожнього руху;

інші фахівці (на розсуд керівника Установи).

Для участі в роботі комісії зі встановлення непридатності технічних засобів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт технічного стану та акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

2.3. Комісія має такі повноваження та функції щодо списання матеріальних цінностей Установ:

проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта технічного стану та акта про їх списання;

встановлює конкретні причини списання об'єкта;

встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаних матеріальних цінностей і проводить їх оцінку;

здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

2.4. За результатами обстеження комісією складається відповідний акт технічного стану. В акті детально висвітлюються причини вибуття об'єкта з ладу, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення. Якщо у результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

2.5. Акти, складені комісією, затверджуються керівником Установи та засвідчуються гербовою печаткою Установи.

2.6. Голова, члени комісії, які підписали акт, та керівник Установи, який акт затвердив, несуть відповідальність згідно із законодавством за правильність висновків про технічний стан матеріальної цінності, яка списується, правильність даних, зазначених в інших, пов'язаних із списанням, документах, які подаються до МНС.

2.7. Протоколи засідання комісії, акти технічного стану після затвердження керівником Установи разом із документами, вказаними в цьому Порядку для кожного виду матеріальних цінностей, у чотирьох оригіналах примірників та відповідним клопотанням про списання, які підписуються керівником Установи, подаються до Комісії МНС.

2.8. Після ретельної перевірки поданих документів, вказаних в узагальненій відомості майна, яке подається на списання (додаток 1), відповідальний структурний підрозділ Міністерства має право направити свого співробітника до Установи для перевірки поданих даних. Клопотання разом з усією документацією та своїм висновком стосовно можливості списання структурний підрозділ передає на розгляд Комісії МНС.

2.9. Комісія МНС у межах своєї компетенції розглядає надані документи та приймає рішення про надання дозволу на списання або відмову в дозволі на списання відповідних матеріальних цінностей.

2.10. Секретарем Комісії МНС здійснюється оформлення протоколу Комісії МНС.

2.11. Секретар Комісії МНС готує відповідні витяги з протоколу засідання Комісії МНС та засвідчує їх підписом голови Комісії МНС або його заступника, секретаря Комісії МНС. Витяг з протоколу засідання Комісії МНС разом із документами, які були надані Установою для надання дозволу на списання, надсилаються до відповідної Установи. По одному екземпляру клопотань та всіх актів, наданих Установою для отримання дозволу на списання, залишається в структурному підрозділі Департаменту, який веде облік відповідних матеріальних цінностей, та у секретаря Комісії МНС.

2.12. Витяг з протоколу засідання Комісії МНС, завірений печаткою, разом з документами, зазначеними в пункті 2.7 цього Порядку, є підставою для списання та складання відповідних актів на списання матеріальних цінностей з балансів Установ (додаток 2).

2.13. Списання матеріальних цінностей, які стали непридатними внаслідок радіоактивного забруднення, здійснюються відповідно до нормативно-правових актів, чинних на момент списання, які встановлюють порядок списання радіоактивно забруднених матеріальних цінностей.

2.14. Вторинна сировина, отримана від розбирання списаних матеріальних цінностей і не придатна до повторного використання, оприбутковується та підлягає обов'язковій здачі відповідним організаціям для її переробки. Рішення про здачу відповідним організаціям зазначеної вторинної сировини приймається в порядку, вказаному у пункті 1.7 цього Порядку.

2.15. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу матеріальних цінностей, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одночасного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється реалізація техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилучення.

Рішення про здачу відповідним організаціям зазначеної в цьому пункті вторинної сировини приймається в порядку, вказаному пункті 1.7 цього Порядку.

2.16. Списання втрачених матеріальних цінностей здійснюється відповідно до чинного законодавства.

III. Порядок списання транспортних засобів, запасних частин та іншого транспортного майна в Установах

3.1. Списання транспортних засобів, запасних частин та іншого транспортного майна здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I, II цього Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у цьому розділі.

3.2. На списання подаються транспортні засоби, які за технічним станом не підлягають реалізації або передачі до інших установ, при умові списання (демонтажу) встановленого на них спецобладнання.

3.3. За результатами обстеження комісією Установи складається акт технічного стану транспортного засобу, погоджений з СБДР (ДАІ) (додаток 3).

3.4. Акт технічного стану подається на затвердження керівнику Установи.

3.5. Для надання Комісією МНС дозволу на списання транспортних засобів Установою до Комісії МНС надаються:

клопотання керівника Установи про надання дозволу на списання транспортних засобів;

узагальнена відомість транспортних засобів, які подаються на списання;

оригінали акта технічного стану транспортного засобу в чотирьох примірниках;

оригінал технічного паспорта, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

формуляр (паспорт) транспортного засобу, всі розділи якого мають бути повністю оформлені на момент затвердження акта технічного стану, завірені підписами відповідальних посадових осіб та засвідчені гербовою печаткою Установи;

фотознімки розміром 10 х 15 см (вигляд спереду, ззаду, справа, зліва, номер шасі), на звороті яких зазначається модель, номерний знак транспортного засобу, а також дата і місце фотографування, посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку.

3.6. При списанні з балансу Установ транспортних засобів, які пошкоджені та не придатні до подальшого використання внаслідок дорожньо-транспортних пригод (аварій), до вказаних у пункті 3.5 Порядку документів додаються:

відповідним чином завірена копія протоколу, складеного підрозділом ДАІ про ДТП (аварію), з поясненнями учасників ДТП;

відповідним чином завірена копія висновку за результатами службового розслідування ДТП (аварії) із зазначенням заходів, вжитих до винних осіб;

відповідним чином завірена копія рішення суду про стягнення суми збитків з відповідача (у випадку вирішення питання про відшкодування збитків у судовому порядку);

відповідним чином завірена копія акта (звіту) автотоварознавчої експертизи з визначенням суми матеріального збитку, завданого власнику транспортного засобу на момент скоєння ДТП;

довідка фінансово-економічного структурного підрозділу Установи про суму відшкодованих збитків;

фотознімки пошкодженого транспортного засобу розміром 10 х 15 см (вигляд спереду, ззаду, справа, зліва, номер шасі, кузова). На звороті фотознімків зазначається модель, номерний знак транспортного засобу, дата, місце та вид дорожньо-транспортної пригоди (аварії), а також посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку.

3.7. При списанні з балансу Установ транспортних засобів із загубленими свідоцтвами про реєстрацію або технічними паспортами до вказаних у пункті 3.5 Порядку документів додаються:

відповідним чином завірена копія матеріалів та висновку за результатами службового розслідування;

копія облікової картки ДАІ (СДБР);

відповідним чином завірена копія наказу про покарання винних.

3.8. Списання транспортних засобів, пошкоджених внаслідок оперативно-службових дій, пожеж, катастроф, стихійного лиха, здійснюється після проведення службового розслідування.

У цьому разі до вказаних у пункті 3.5 Порядку документів додаються:

фотознімки пошкодженого транспортного засобу розміром 10 х 15 см (вигляд спереду, ззаду, справа, зліва, номер шасі, кузова). На звороті фотознімків зазначається модель, номерний знак транспортного засобу, дата, місце та вид події, а також дата і місце фотографування (за винятком випадків, коли сфотографувати неможливо), посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку;

відповідним чином завірена копія висновку за результатами службового розслідування причин та обставин пошкодження транспортного засобу;

довідка ДАІ про відмову у відкритті кримінальної справи за фактом події.

3.9. Витяг з протоколу засідання Комісії МНС, а також затверджений керівником Установи акт про списання автотранспортних засобів (додаток 4) є підставою для зняття транспортних засобів з бухгалтерського (кількісного) обліку та реєстрації в органах ДАІ (Службі безпеки дорожнього руху МНС).

3.10. Мінімальні строки експлуатації транспортних засобів в Установах зазначені в додатку 5.

3.11. У випадку списання матеріальних цінностей, що зазначені в додатку 6 (в разі якщо первинна їх вартість до 10000 грн.) акт про списання (додаток 2) повинен бути погоджений з відділом Департаменту матеріально-технічного забезпечення, що веде облік матеріальних цінностей.

3.12. Після розбракування транспортних засобів, але у термін, що не перевищує одного місяця з моменту отримання витягу з протоколу про списання, надати акти про списання до структурного підрозділу МНС, який здійснює облік зазначеної техніки, а також відділу тендерних процедур, гуманітарної допомоги, матеріальних резервів та реалізації майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення.

IV. Порядок списання медичного майна

4.1. Списання медичного майна здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I, II цього Порядку з урахуванням уточнень, викладених у цьому розділі. 

4.2. Терміни експлуатації медичного майна визначаються Положення про облік, зберігання, списання та використання медичного майна, затвердженим наказом МНС.

4.3. Для надання Комісією МНС дозволу на списання медичного майна Установою до Міністерства направляється акт технічного стану (додаток 7).

V. Порядок списання техніки зв'язку й автоматизованих систем управління

5.1. Списання техніки зв'язку й автоматизованих систем управління (АСУ) здійснюється у порядку, зазначеному в розділах I, II цього Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у цьому розділі. 

5.2. Для списання техніки зв'язку і АСУ до Департаменту розвитку та супроводу системи "112", телекомунікації, інформатизації та оповіщення надається:

акт технічного стану (додаток 7);

загальні формуляри (паспорти), всі розділи яких мають бути повністю оформлені на день підписання актів, підписані відповідними посадовими особами, засвідчені гербовою печаткою Установи;

посвідчення ремонтного (перевірочного) органу про їх непридатність (для засобів вимірювання).

5.3. Списання запасних частин з індивідуального ЗІП і обладнання, які входять у комплект техніки зв'язку і АСУ, допускається в обґрунтованих випадках після використання для ремонту основних засобів, після закінчення встановлених для них термінів служби (ресурсів) і, за наявності в експлуатаційній документації техніки зв'язку і АСУ висновку про необхідність їх планової заміни. Керівник Установи, який затвердив акт на списання, зобов'язаний вжити заходів щодо відновлення комплектності техніки зв'язку і АСУ у найкоротший термін.

VI. Порядок списання нерухомого майна

6.1. Списання нерухомого майна здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I та II цього Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у цьому розділі.

6.2. Для надання Комісією МНС дозволу на списання нерухомого майна Установою до Департаменту капітального будівництва, забезпечення житлом та реалізації будівельних Чорнобильських програм надаються:

акт технічного стану нерухомого майна (додаток 8);

фотознімки об'єкта розміром 10 х 15 см, на звороті яких зазначається дата і місце (адреса) фотографування, посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку;

індивідуальна картка обліку нерухомого майна або технічний паспорт;

висновок головного архітектора міста (села);

інвентаризаційна відомість;

техніко-економічне обґрунтування доцільності списання;

розрахунок залишкової вартості (за даними бухгалтерського обліку);

попередній розрахунок можливого використання матеріалів від розбирання нерухомого майна, що пропонується на списання.

6.3. Списання нерухомого майна, меблів та обладнання незалежно від вартості здійснюється за погодженням з Департаментом капітального будівництва, забезпечення житлом та реалізації будівельних Чорнобильських програм.

Для списання меблів та обладнання надається:

акт списання матеріальних засобів (додаток 2);

акт зміни якісного стану меблів (додаток 14).

Мінімальні строки експлуатації меблів та інвентарю встановлюються наказом МНС від 07.02.2008 N 95 "Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів МНС".

VII. Порядок списання авіаційної техніки

7.1. Списання авіаційної техніки (літаків, вертольотів та планерів), авіаційних двигунів, засобів наземного забезпечення польотів, електрогазової техніки та спеціальних машини аеродромного обслуговування повітряних суден та утримання аеродромів, парашутно-десантного майна, запасних частин та іншого авіаційного майна здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I, II цього Порядку, враховуючи уточнення викладені в цьому розділі. 

7.2. Закінчення визначених строків служби (придатності) або відпрацювання встановленого технічного ресурсу матеріальних засобів не може бути підставою для складання актів на їх списання, якщо матеріальні засоби за своїм станом або після ремонту ще придатні для подальшого використання за призначенням і не обумовлені відповідними постановами, керівництвами, інструкціями, технічними розпорядженнями та іншими документами використання матеріальних засобів після закінчення визначених строків служби (вироблення установленого технічного ресурсу).

7.3. Матеріальні засоби, які підлягають списанню, не можуть бути знищені, розібрані на запасні частини або використані як навчальні посібники до отримання затверджених актів.

7.4. Матеріальні засоби, на які отримані затверджені акти на списання, підлягають розбиранню з оформленням акта, якщо відсутні інші розпорядження щодо їх використання. Матеріальні засоби, які у своєму складі містять дорогоцінні метали та каміння, підлягають збиранню, обліку, зберіганню та здаванню на переробку уповноваженим підприємствам відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, якими визначається порядок отримання, витрат, обліку та зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, здачі в державний фонд лому та відходів.

7.5. Двигуни, агрегати, вузли, прилади та деталі, зняті з авіаційної техніки при її розбиранні, які виробили міжремонтний ресурс, підлягають ремонту, а всі справні, працездатні та придатні до використання матеріальні засоби використовуються для потреби підрозділів авіації згідно з розпорядженнями центрального органу.

Агрегати та вузли, прилади та деталі, отримані від розбирання авіаційної техніки, ремонт яких економічно недоцільний, можуть бути реалізовані відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Розбирання (розділ) матеріальних засобів проводиться під контролем комісії Установи. До складу комісії Установи обов'язково входять відповідальні фахівці, начальник фінансового органу, посадові особи, які відповідають за стан та збереження матеріальних засобів, що підлягають списанню, особи, що відповідають за матеріальне, технічне та інші види забезпечення.

Розбирання (розділення, знищення) матеріальних засобів, з метою визначення технічного стану та придатності агрегатів, вузлів, приладів, деталей та матеріалів, проводиться із дотриманням техніки безпеки та режиму таємності.

Не придатні для ремонту та навчальних цілей агрегати, вузли, прилади, деталі та матеріали та інше майно, отримане від розбирання матеріальних засобів, на які є затверджені акти на списання, оприбутковуються за книгами (картами) обліку як металобрухт та інше майно і реалізуються в установленому законодавством порядку.

7.6. За результатами обстеження комісією, створеною відповідно до пункту 2.2 Порядку, складаються:

акти технічного стану (додаток 7);

акти про списання матеріальних засобів (додаток 2).

7.7. За актами технічного стану списується авіаційна техніка, яка враховується за номерами та технічним станом:

після закінчення встановлених строків служби або закінчення технічного ресурсу;

після закінчення встановленого строку зберігання у запасі (резерві) при дотриманні встановлених умов зберігання, порядку освіження та технічного обслуговування, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за прямим призначенням.

За актами технічного стану списуються матеріальні засоби безстрокового використання, які набули непридатного (граничного) стану у процесі правильної експлуатації, якщо вони за своїм технічним станом не можуть бути відремонтовані та використані за прямим призначенням.

За актами списання (зняття залишків) списуються матеріальні засоби:

які набули непридатного (граничного) стану і не рахуються за номерами після закінчення встановлених строків експлуатації (зберігання);

використані за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, виробничі та господарські потреби, у разі натурального зменшення під час транспортування, приймання, збереження та видачі, після закінчення встановлених строків експлуатації, коли списання не передбачене іншими обліковими документами.

7.8. Акт технічного стану та акт про списання авіаційних засобів складаються комісією Установи у трьох примірниках.

7.9. Для надання Комісією МНС дозволу на списання авіаційного майна Установою до Департаменту матеріально-технічного забезпечення надаються:

клопотання керівника Установи про надання дозволу на списання авіаційного майна;

оригінали акта технічного стану в трьох примірниках;

оригінали акта про списання у трьох примірниках;

оригінал технічного паспорта (формуляра) на авіаційно-технічне майно.

7.10 При списанні з балансу Установ авіаційної техніки та авіаційно-технічного майна, які вибули внаслідок стихійного лиха або воєнних дій, пожежі, катастрофи або аварії, коли збитки були заподіяні втратою матеріальних засобів у ході випробувань або навчань і відсутні підстави притягнення до матеріальної відповідальності посадових та інших осіб, до матеріалів, вказаних у пункті 7.9 цього Порядку, додаються:

матеріали адміністративного розслідування (ревізії, перевірки, дізнання) та виписки з наказу про їх результати;

виписка з книги обліку нестач;

копії наказів і розпоряджень на знищення матеріальних засобів, а також про втрату їх у результаті стихійного лиха, катастроф та аварій;

акти технічного стану (списання) матеріальних засобів, які оформлені належним чином, з пропозиціями про подальше їх використання;

оформлений паспорт (формуляр), а при його відсутності дублікат (крім формулярів на літаки, вертольоти, планери та авіаційні двигуни);

висновки (акт обстеження, аналізи) щодо підтвердження непридатності матеріальних засобів до подальшого використання;

розрахунок залишкової вартості матеріальних засобів, що підлягають списанню, підписаний посадовими особами.

Крім того, при необхідності додаються:

завірені виписки акта ревізії або перевірки;

копії рішень суду або постанови слідчого органу з даної справи;

довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб;

фотознімки авіаційної пригоди, (аварії) авіаційної техніки. На звороті фотознімків зазначається модель, номерний знак авіаційної техніки, дата, місце та вид пригоди (аварії), а також дата і місце фотографування, посада, прізвище і підпис особи, яка здійснювала зйомку.

VIII. Порядок списання майна служб спеціально-технічного забезпечення (майно та засоби: інженерні, РХБ захисту, метрологічні, шкіперсько-водолазні)

8.1. Списання майна служб спеціально-технічного забезпечення здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I, II цього Порядку, з урахуванням уточнень, викладених у цьому розділі.

8.2. Списання майна за напрямком спеціально-технічного забезпечення здійснюється за первинною вартістю матеріально-технічних цінностей - з дозволу керівника Установи, за погодженням із структурним підрозділом Департаменту матеріально-технічного забезпечення за напрямком, за формою акта, вказаною у додатку 2. Загальна сума акта на списання не повинна перевищувати 10000 гривень.

До акта на списання обов'язково, як підтвердження доцільності та правомірності списання, повинні надаватися: акти перевірки технічного та якісного стану матеріально-технічних цінностей (додаток 9), зведена відомість актів використання матеріальних цінностей, які підлягають списанню (додаток 10), затверджені копії висновків лабораторних випробувань та акти використання, формуляри та паспорти, витяги з Планів навчань і занять. Зазначені документи надаються залежності від виду та типу майна, яке пропонується до списання.

8.3. При списанні суден до актів технічного стану (додаток 7) додаються акти останнього огляду, судновий квиток, суднове посвідчення.

До документів додаються фотознімки судна та характерних ушкоджень корпусу, механізмів тощо розміром 10 х 15 см. На звороті фотознімка зазначаються індивідуальні дані судна, характер пошкоджень, дата і місце фотографування, посада і прізвище особи, яка проводила зйомку.

8.4. При списанні засобів вимірювальної техніки до актів технічного стану додаються довідки про непридатність, висновки лабораторних випробовувань метрологічних органів МНС або Держстандарту.

8.5. Норми та строки напрацювання інженерної техніки і засобів, авіаційно-технічного майна та матеріальних цінностей РХБЗ до планового списання встановлені в додатку 11 до цього Порядку.

8.6. Майно, на яке отримані затверджені акти на списання, підлягає розбиранню (знищенню) з оформленням відповідного акта (додаток 12).

IX. Порядок списання, розпорювання (розбракування) майна та технічних засобів тилового забезпечення

9.1. Майно, яке підлягає списанню, не може бути знищене, розібране на запасні частини або використане як навчальні посібники до отримання затверджених актів.

9.2. Списання польових технічних засобів продовольчого, речового забезпечення, забезпечення пально-мастильними матеріалами, технологічного, холодильного обладнання стаціонарних їдалень за актами форма 12 (додаток 13) та інвентарного майна незалежно від вартості майна проводити за погодженням з начальником відділу тилового забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення. Майно, на яке отримано затверджені акти на списання, підлягає розбиранню (розпорюванню) з оформленням акта за формою 13 (додаток 14), якщо відсутні інші розпорядження МНС щодо його використання.

9.3. Акт списання (зняття залишків) за формою 11 (додаток 13) призначений для оформлення списання майна:

втраченого внаслідок стихійного лиха (катастроф, аварій);

незаконно використаного (перевитрати пального, палива) та в разі виявлення недостач (у тому числі крадіжок);

використаного за встановленими нормами на регламентні роботи, технічне обслуговування, на виробничі та господарсько-побутові потреби;

у випадках природної втрати при транспортуванні, прийманні, зберіганні і видачі;

такого, що передчасно стало непридатним;

у випадках коли списання не передбачено іншими обліковими документами.

9.4. Актами також оформляється зняття залишків майна при перевірці, а також при прийманні майна, що прибуло з особами служби цивільного захисту без атестатів. Доповненнями до акта можуть бути пояснення посадових осіб, відомості заміру пального в баках машин, розрахунки й обґрунтування природних втрат тощо.

9.5. За наявності у майні, що списується, дорогоцінних металів та каміння, до акта додається перелік вузлів, агрегатів, до складу яких вони входять, із зазначенням їх кількості та виду.

9.6. Недостача майна в межах норм природних втрат, яка виявлена при прийманні, списується з обліку у фінансово-економічному органі та відділах (службах) Установи на підставі актів, форма 4, або матеріалів інвентаризації, затверджених керівником Установи.

Недостача майна в межах встановлених норм природних втрат, яка виявлена в період ревізії (інвентаризації, перевірки), списується з обліку на підставі інвентаризаційних відомостей, до яких додаються розрахунки природних втрат, що складаються начальниками відповідних відділів (служб).

Недостача, що перевищує ці норми, а також недостача майна, для якого норми природних втрат не встановлені, у фінансово-економічному органі та відповідних відділах (службах) матеріального забезпечення списується з обліку на підставі актів, форма 4, і наказів начальника підрозділу після проведення службового розслідування і встановлення винних осіб.

9.7. Предмети майна та експлуатаційні матеріали, а саме: матеріали для чищення, змащування техніки та майна, пломби, пластилін, нитки, фурнітура, клей, цвяхи, шпагат, вар та віск, нафталін, крем для взуття, мотузки, мило для банних, туалетних та санітарно-гігієнічних потреб, щітки для одягу та взуття, леза для безпечних бритв, шкарпетки бавовняні та напіввовняні, чохли для картузів, погони, петлиці та знаки розрізнення, плакати, зошити, письмовий папір та канцелярське приладдя, запобіжники, елементи (батареї) живлення, кіно-, радіолампи, які не містять дорогоцінних металів, струни, електричні лампочки, заряди до вогнегасників та інші вогнегасні речовини (хладон, вуглекислота, брометил, піноутворювач, порошки тощо), а також лікарсько-медичне, лікарсько-ветеринарне, аптечне майно та лабораторні матеріали, посуд та інші матеріали і предмети вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект), крім предметів речового майна, столового та кухонного посуду, списуються з обліку в межах призначень та норм відпускання прямим витрачанням у ході видачі їх зі складів в експлуатацію або у виробництво за накладними, роздавальними відомостями або іншими первинними документами.

9.8. В експлуатації такі предмети (крім тих, що виготовлені з пластмаси, картону та паперу) знаходяться на збереженні в осіб, відповідальних за їхню експлуатацію та збереження, і обліковуються в книгах кількісного обліку.

9.9. Списання пального здійснюється:

витраченого при використанні літальних апаратів - згідно з польотними листами;

при використанні стаціонарних та пересувних агрегатів (станцій) - за робочими листами агрегатів;

при використанні силових агрегатів радіорелейних станцій та апаратних наземних вузлів зв'язку - згідно із записами в машинних журналах електричних агрегатів;

при використанні плавучих засобів та іншої техніки - за шляховими листами, форми яких визначені уповноваженими органами;

при використанні електромеханічною частиною корабля - за добовим журналом;

використане іншими підрозділами МНС - за зведеними відомостями (форма 7).

9.10. Списання природних втрат пального проводиться за записами у відомості, форма 61, у книзі обліку замірів у резервуарах (цистернах), форма 52, та на підставі складеного на їх основі акта, форма 11, до якого додається розрахунок на списання природних втрат пального.

Витрачені за встановленими нормами ремонтні матеріали списуються з обліку на підставі акта, форма 11, з обов'язковим додаванням до нього довідки про обсяг виконаних робіт.

9.11. Переведення майна в нижчу або вищу категорію оформляється:

техніки (технологічного обладнання) - актами, форма 12;

іншого майна - актами, форма 13. Виняток складає переведення речового майна та льотно-технічного обмундирування з першої категорії в другу, яке здійснюється на підставі накладних, форма 2, або відомостей, форма 8, на видавання цього майна і обмундирування в особисте користування зі складу.

9.12. Акт технічного стану, форма 12 (додаток 7), призначений для встановлення комісією: технічного стану, необхідності в ремонті та списанні техніки, що обліковується за номерами і технічним станом. Акт складається комісією Установи:

при передачі техніки в межах підрозділу - в одному примірнику та затверджується начальником підрозділу;

при передачі техніки з одного підрозділу в інший, здачі в ремонтний підрозділ - у трьох примірниках та затверджується старшим начальником. Перший примірник акта подається в центральний апарат Міністерства до відповідного відділу, другий - направляється разом з технікою, третій - залишається в підрозділі;

при переведенні техніки в нижчу категорію раніше від встановленого терміну, продовженні ресурсу і терміну експлуатації - в двох примірниках. Обидва примірники подаються в центральний апарат Міністерства до відповідного відділу. Після погодження старшим начальником перший примірник акта повертається до підрозділу;

при списанні техніки після закінчення встановленого терміну експлуатації - в трьох примірниках. Примірники акта направляються в установленому порядку на затвердження начальнику, якому надано таке право. Після погодження в МНС та затвердження перший примірник повертається до підрозділу.

9.13. За наявності в техніці, що підлягає списанню, дорогоцінних металів та каміння до акта додається перелік вузлів, агрегатів, до складу яких вони входять, із зазначенням їх кількості та виду.

9.14. Придатні прилади, вузли, агрегати, запасні частини, деталі і ремонтні матеріали, які одержані після розбирання (розділення, розпорювання) списаних озброєння, техніки та майна, приймаються й оприбутковуються за актами, форма 13.

9.15. Акт, форма 13 (додаток 13), призначений для оформлення:

зміни якісного (технічного) стану і списання майна (окрім техніки, що обліковується за номерами і технічним станом) після того, як закінчиться встановлений строк експлуатації (зберігання); оприбуткування окремих агрегатів (вузлів, приладів, запасних частин), металобрухту, ганчір'я тощо, отриманих після розбирання (розділення, розпорювання) списаних у встановленому порядку, техніки, майна та інших матеріальних засобів.

9.16. Після закінчення встановлених термінів експлуатації інвентарних речей вони вилучаються та здаються на склад підрозділу, де вони сортуються на придатне для використання без ремонту (після ремонту) і непридатне, яке підлягає списанню. Перед списанням воно перевіряється комісією, яка призначена наказом керівника Установи. Розпорювання або розбирання такого майна до огляду його комісією Установи забороняється. Правильність проведення комісією Установи вибракування майна, яке оформлено актом, форма 13, перевіряється заступником начальника підрозділу з матеріально-технічного забезпечення, про що він робить висновок в акті. Після цього акт погоджується начальником відділу тилового забезпечення Департаменту матеріально-технічного забезпечення.

X. Порядок списання іншого майна

10.1. Списання іншого майна здійснюється в порядку, зазначеному в розділах I, II цього Порядку.

10.2. При списанні іншого майна складається акт технічного стану (додаток 7).

 

Директор Департаменту
матеріально-технічного забезпечення
МНС України
 

 
 
О. А. Качмар
 


 

Додаток 1
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


Узагальнена відомість транспортних засобів, які подаються на списання

N
з/п 

Марка, тип транспортного засобу 

Реєстраційний номер 

Рік випуску 

N шасі/кузова 

Знос, % 

  

  

  

  

  

  


Примітка: (надавати на паперовому та електронних носіях)

Керівник Установи

М. П. 

(Підпис) 

Ініціали, прізвище 


 

Додаток 2
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


Типова форма N 03-2

Код за ДКУД
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 


ПОГОДЖЕНО
___
___

"___" 201_ р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління МНС в
______ області

"___" 201_ р. 


Номенклатурний номер 

Основний рахунок 

Кореспондентський рахунок 

  

  

  


АКТ
про списання матеріальних засобів N __________

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "___" 201_ р. N _____ на підставі акта перевірки якісного та технічного стану матеріальних цінностей _______ служби ГУ МНС в ______ області від "___" 201_ р., N _____,

Голова комісії: ______

Члени комісії: _______ 

_______ 

_______ 

здійснила перевірку матеріальних цінностей, що зробилися непридатними, та встановила, що нижчезазначені матеріальні цінності підлягають списанню та вилученню з обліку:

N

з/п 

Номенкла-
турний номер 

Найменування та опис (марка, ґатунок) 

Один. вимір. 

Кількість 

Первинна вартість (грн.) 

Сума (грн.) 

Строк перебування 

Примітки 

за нормою 

фактично 

10  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: ________ найменування на загальну суму _________ грн. _________ коп.  


Висновок комісії: Згідно з наказом МНС від 20___ N _______ вищезазначене майно _ служби непридатне до подальшої експлуатації (застосуванню), ремонт економічно не доцільний (не можливий) та підлягає списанню у встановленому порядку.

Додаток___________

______ 

Голова комісії 

_________ 

_________ 

Члени комісії: 

_________
_________
_________ 

_________
_________
_________ 


Розрахунок результатів списання

Результати списання: ___________ 
_____ 

У картці N _________ вибуття основних засобів відмічено.

"___" 201_ р.

Головний бухгалтер 

__________
(підпис, прізвище та ініціали) 


 

Додаток 3
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


ЗАТВЕРДЖУЮ

________
(посада)
________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________
(підпис) 


АКТ
технічного стану транспортного засобу

Комісія, затверджена наказом (розпорядженням) від "___" 201_ року N ______
_
                               (найменування підрозділу, підприємства, установи, закладу системи МНС України)
провела огляд автомобіля (причепа, напівпричепа) марка
модель , тип , вантажопідйомність/ємність _
технічний паспорт/свідоцтво про реєстрацію ___________
базове шасі ________, номерний знак ______, двигун N _______, кузов _
шасі N _____, рік випуску ___________, інвентарний N __,
група експлуатації __________
з початку експлуатації пройдено (км) __________ мотогодин _________
після останнього капітального ремонту пройдено (км) ___
мотогодин ____
вартість (тис. грн.) _________ залишкова вартість _________ знос _____
дата введення в експлуатацію (місяць, рік) _
належить _____
(назва підрозділу, підприємства, установи, закладу)
адреса підрозділу, підприємства, установи, закладу _____

Внаслідок огляду автомобіля (причепа, напівпричепа) ___
його агрегатів, вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію, формуляр) комісія встановила:

1. Перебуває на балансі підрозділу, підприємства, установи, закладу
з "   " ____ року;

2. Кількість ремонтів ________ на суму _______ грн.
                                                                                                                                       (прописом) 

3. Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа)
__
__
________

4. На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі:
__
_________

5. Встановлено наступні технічні характеристики агрегатів, вузлів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа): 


N
з/п 

Найменування агрегатів, вузлів, та деталей 

Придатні до використання 

Відсоток придатності 

Підлягають відновленню 

Непридатні 

Виявлені дефекти 

Рама 

  

  

  

  

  

Кузов 

  

  

  

  

  

Кабіна 

  

  

  

  

  

Двигун:
карбюратор
стартер
генератор
компресор
пневмогальма 

  

  

  

  

  

Коробка передач 

  

  

  

  

  

Роздавальна коробка 

  

  

  

  

  

Задній міст і карданний вал картер заднього мосту
диски коліс
ресори
амортизатори 

  

  

  

  

  

Передній міст і рульове управління передня вісь
диски коліс
ресори
амортизатори
механізм рульового управління 

  

  

  

  

  

Інші:
радіатор
крила і підніжки
капот
фари
скло
акумулятор
амортизатори
головний гальмовий циліндр 

  

  

  

  

  

10 

Електрообладнання 

  

  

  

  

  

11 

Автошини 

  

  

  

  

  

12 

Додаткові пристрої 

  

  

  

  

  


Висновки комісії: __________ 


Голова комісії: 

  

  

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 4
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Код за ДКУД 


ЗАТВЕРДЖУЮ

________
(посада)
________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________
(підпис)

"___" 201_ р. 


АКТ
про списання автотранспортних засобів

Відділ 

Дебет 

Кредит 

Вартість, грн. 

Номер 

Знос 

рік випуску 

Дата введення в експлуа-
тацію (місяць, рік) 

Пробіг, км. 

рахунок, субра-
хунок 

код аналі-
тичного обліку 

рахунок, субра-
хунок 

код аналі-
тичного обліку 

інвен-
тарний 

завод-
ський 

з початку експлуа-
тації 

після останнього капіталь-
ного ремонту 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Комісія, затверджена наказом (розпорядженням) від "___" 201_ року N ____ провела огляд автомобіля (причепа, напівпричепа) марка _________ модель тип _________ вантажопідйомність/ємкість ________ двигун N ___________ шасі (кузов) N ___ номерний знак __________ технічний паспорт/свідоцтво про реєстрацію __ маса об'єкта за паспортом __ наявність дорогоцінних металів ___________, що належить
_
                                                                                                (назва підприємства) 

Адреса установи __________
_

Внаслідок огляду ___ його агрегатів, вузлів і
                                                                         (автомобіля, причепа, напівпричепа)
механізмів та ознайомлення з документами (паспортом, формуляром) комісія встановила:

1. Перебуває на балансі установи з "___" 199_ р.

2. Кількість ремонтів ________ на суму грн.
(прописом) 


2-га сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)

Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) _____
__

На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі ______
__ 


ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
агрегатів та деталей автомобіля (причепа, напівпричепа)

N
з/п 

Найменування агрегатів 

Придатні до користування 

Відсоток придатності 

Підлягають відновленню 

Непридатні  

Виявлені дефекти 

Рама 

  

  

  

  

  

Кузов 

  

  

  

  

  

Кабіна 

  

  

  

  

  

Двигун: 

  

  

  

  

  

карбюратор 

  

  

  

  

  

стартер 

  

  

  

  

  

генератор 

  

  

  

  

  

компресор 

  

  

  

  

  

пневмогальма 

  

  

  

  

  

Коробка передач 

  

  

  

  

  

Задній міст і карданний вал 

  

  

  

  

  

картер заднього мосту 

  

  

  

  

  

диски коліс 

  

  

  

  

  

ресори 

  

  

  

  

  

Передній міст і рульове управління 

  

  

  

  

  

передня вісь 

  

  

  

  

  

диски коліс 

  

  

  

  

  

ресори 

  

  

  

  

  

механізми рульового управління 

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

радіатор 

  

  

  

  

  

крила і підніжки 

  

  

  

  

  

капот 

  

  

  

  

  

фари 

  

  

  

  

  

скло 

  

  

  

  

  

акумулятор 

  

  

  

  

  

амортизатори 

  

  

  

  

  

головний гальмівний циліндр 

  

  

  

  

  


у графах 3, 5, 6 вказується: так, ні

Висновки комісії: __________
_

Додаток. Перелік документів, що додаються  


Голова комісії: 

  

  

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 

__________
(посада) 

___
(підпис) 

_______
(ініціали, прізвище) 


3-тя сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет) 


Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:

Номер 

Наймену-
вання 

Одиниця виміру 

Кількість 

Ціна 

Сума 

за порядком 

по каталогах 

номенкла-
турний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Розрахунок списання автомобіля (причепа, напівпричепа)

Разом ________ 


Витрати на списання 

Надійшло від списання 

найменування документів 

стаття витрат 

сума 

найменування документів 

цінності 

кількість 

сума 

вид 

номенкла-
турний номер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Результати списання _______
у картці _ вибуття основних засобів відмічено.
"___" 201_ р. 


Головний бухгалтер 

____
(підпис, прізвище та ініціали) 


 

Додаток 5
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


МІНІМАЛЬНІ СТРОКИ
експлуатації транспортних засобів у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС

Тип транспортних засобів 

Мінімальні строки експлуатації, рік 

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 

з об'ємом двигуна до 1,2 л 

з об'ємом двигуна від 1,2 до 2,0 л 

з об'ємом двигуна більше 2,0 л 

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ 

вантажопідйомністю до 0,5 т 

вантажопідйомністю від 0,5 т до 8 т 

вантажопідйомністю більше 8 т 

10 

ПРИЧЕПИ І НАПІВПРИЧЕПИ 

вантажопідйомністю до 8 т 

вантажопідйомністю від 8 т до 20 т 

10 

вантажопідйомністю більше 20 т 

10 

АВТОБУСИ 

довжиною до 5 м 

7,5 

довжиною від 5 м до 7,5 м 

довжиною більше 7,5 м 

10 

МОТОЦИКЛИ 

одиночні 

4,5 

з мотоколяскою 


Мінімальні строки експлуатації транспортних засобів знятих із довготривалого зберігання, скорочуються залежно від строку зберігання:

на 20 % - після зберігання протягом 10 років;

на 30 % - після зберігання протягом 10 - 15 років;

на 50 % - після 15 та більше років зберігання.

Строки експлуатації транспортних засобів, призначених для застосування в навчальних цілях, скорочуються на 20 %.

Терміни експлуатації пожежної, аварійно-рятувальної техніки складає 10 років, для навчальних закладів строк експлуатації зменшується на 40 %.

 

Додаток 6
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


Перелік
базових агрегатів ДТЗ

1. Двигун з картером зчеплення в зборі.

2. Коробка передач, роздавальна коробка.

3. Гідромеханічна передача.

4. Задній міст (вісь).

5. Середній міст (вісь).

6. Передня вісь (міст).

7. Рульове керування.

8. Кабіна вантажного та кузов легкового автомобіля.

9. Кузов автобуса.

10. Рама.

11. Підйомне обладнання платформи автомобіля-самоскида.

Перелік пожежно-технічного обладнання

1. Драбина триколінна.

2. Пожежний насос.

 

Додаток 7
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________
(посада, військове (спеціальне) звання,
__________
(підпис, ініціали та прізвище)

М. П. "___" 201_ р. 


АКТ N ______
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

___________
(найменування техніки)

Ознака інформації 

Реєстраційний N 

N аркуша 

Код документа 

N документа 

Дата документа 

000 

001 

002 

003 

005 

032 

  

  

  

  

  

  


Підстава (мета) операції 

Код операції 

Дата операції 

Служба (відділ складу) 

Установа (підрозділ, склад) 

Виконання 

045 

004 

034 

  

  

207 

  

  

  

  

  

  


При ознайомленні з документами, огляді (перевірці) установлено:

I. Склад і якісний стан

  

  

  

  

  

Категорія 

  

  

  

  

N
з/п 

Найменування техніки (індекс, N креслення) 

Код номенклатури 

Одиниця виміру 

Кількість 

за документами 

фактично 

Початкова вартість, грн., коп. 

Заводський номер 

Завод-
виробник 

N паспорта (формуляра) 

10 

11 

  

  

075 

076 

097 

079 

083 

171 

007 

180 

012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(Зворотна сторона першого аркуша)

  

  

  

  

  

Категорія 

  

  

  

  

N
з/п 

Найменування техніки (індекс, N креслення) 

Код номенклатури 

Одиниця виміру 

Кількість 

за документами 

фактично 

Початкова вартість, грн.,коп. 

Заводський номер 

Завод-
виробник 

N паспорта (формуляра) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

  

  

075 

076 

097 

079 

083 

171 

007 

180 

012 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(Другий аркуш)

II. Техніко-експлуатаційні показники

 

III. Комплектність

______
______
______
______
______
______
______ 

IV. Технічний стан

______
______
______
______
______
______
______ 

(Зворотна сторона другого аркуша)

V. Причини дострокового зносу або пошкодження

______
______
______ 

VI. Обсяг виконаних доробок
(N бюлетенів доробок)

______
______
______ 

VII. Пропозиції комісії

______
______
______ 

Голова комісії 

_
(посада, військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

_
(посада, військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище та ініціали) 

_
(посада, військове (спеціальне) звання, підпис, прізвище та ініціали) 


Акт складено в ______ примірниках

Прим. N 1 - 

__ 

__ 

__ 


VIII. Висновок керівника (начальника) територіального підрозділу МНС (аварійно-рятувального підрозділу)

______
______
______
______
______
______ 

___________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"___" 201_ р.

 

Додаток 8
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


ЗАТВЕРДЖУЮ

_______
(посада)
_______
(прізвище, ім'я та по батькові)
_______
(підпис) 


АКТ N ____
технічного стану нерухомого майна

Реєстраційний N 

Кількість аркушів 

N акта 

Дата складання 

Підстава операції 

Найменування будівлі 

  

  

  

  

  

  


N за генпланом 

N військового містечка 

Військова частина 

Гарнізон 

КЕЧ району 

Об'єднання 

  

  

  

Київський 

  

МНС 


Показники обліку будівлі (споруди)

1. Рік побудови 

  

7. Первинна вартість, тис. грн. 

  

2. Будівельний об'єм куб. м 

  

8. Сума нарахованого зносу, тис. грн. фактично/по обліку 

  

3. Матеріал  

  

9. Проведені капітальні ремонти 

  

4. Загальна площа кв. м 

  

10. Залишкова вартість, тис. грн. фактично/по обліку 

  

5. Категорія за обліком 

  

  

  

6. Термін експлуатації: 

  

  

  

за нормою, років 

  

  

  

фактично, років 

  

  

  


11. При ознайомленні з документами і перевірці встановлено:

I. Технічний стан основних конструктивних елементів будівлі (споруди):

а) фундаментів стан __________;

б) стіни (цегляні) стан _________;

в) перекриття (залізобетон) стан ;

г) електромережі та електрообладнання стан _______.

12. ОБ'ЄКТ знаходиться в стані _______.

Пропозиції комісії:

Голова комісії:

Члени комісії:

Акт складений у 3 примірниках.

 

Додаток 9
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ ___________ (ректор НЗ, начальник загону)

М. П.

(посада, звання, підпис, прізвище)

"   "


Акт
перевірки технічного та якісного стану матеріально-технічних цінностей

N
з/п 

Найменування матеріальних цінностей 

Одиниця виміру 

Кількість 

Технічний та якісний стан 

Примітка 

  

  

  

  

  

  


Висновок та пропозиції комісії 

________ 


Голова комісії 

__________
(посада, звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії: 

__________
(посада, звання, підпис, прізвище) 

__________
(посада, звання, підпис, прізвище) 


 

Додаток 10
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ (ректор НЗ, начальник загону)

М. П.

(посада, звання, підпис, прізвище)

"   " 201_ р. 


Зведена відомість
актів використання матеріальних цінностей, які підлягають списанню

N з/п 

Найменування матеріальних цінностей 

Одиниця виміру 

Кількість 

Ціна (грн.) 

Підстава 

Підрозділ 

  

  

  

  

  

  

  


1. Начальник УМТЗ (начальник служби або інша посадова особа за напрямком
_
                                                                                (посада, звання, підпис, прізвище) 

2. Особа відповідальна за підготовку та надання інформації ___________
                                                                                                                                                     (посада, звання, підпис, прізвище) 


 

Додаток 11
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС 


НОРМИ ТА СТРОКИ
НАПРАЦЮВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ І ЗАСОБІВ, АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО МАЙНА ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ РХБЗ ДО ПЛАНОВОГО СПИСАННЯ

N
з/п
 

Найменування матеріальних цінностей 

Одиниця виміру 

До списання 

1. Засоби ліквідації зруйнувань та перешкод 

Інженерні машини розгородження 

  

  

ІМР 

мот/год. 

2100 

ІМР-2 

мот/год. 

2250 

ІМР-2М 

мот/год. 

2250 

років 

10 

Важкий механізований міст ТММ-3, ТММ-3М; 

мот/год. 

192000 

прольотна будівля (під навантаженням) 

викл. 

1100 

років 

10 

Шляхопрокладачі гусеничні 

мот/год. 

2400 

БАТ-2 

мот/год. 

3000 

БАТ-М 

років 

10 

Шляхопрокладачі колісні ПКТ-2, ПКТ 

мот/год. 

1500 

років 

10 

2. Засоби подолання водних перешкод 

Транспортери плаваючі ПТС-2, ПТС-М 

мот/год. 

1950 

років 

10 

Катери моторні 

мот/год. 

5200 

років 

10 

Мотори човнові навісні 

мот/год. 

2200 

років 

10 

3. Засоби механізації дорожніх та землерийних робіт 

Бульдозери на колісних тягачах БКТ-РК-2; БКТ-РК 

мот/год. 

1500 

років 

10 

Бульдозери на тракторах 

мот/год. 

7800 

років 

10 

Скрепери самохідні, напівпричіпні, причіпні 

мот/год. 

13000 

років 

10 

Автогрейдери 

мот/год. 

7800 

років 

10 

Машини котлованні: 

  

  

МДК-3 

мот/год. 

2400 

МДК-2 М 

мот/год. 

3000 

років 

10 

Машина траншейна ТМК-2 

мот/год. 

1500 

років 

10 

Машина траншейна БТМ-3 

мот/год. 

3000 

років 

10 

Машина землерийна ПЗМ-2 

мот/год. 

4800 

років 

10 

Екскаватори(планувальники) на автомобільному шасі 

мот/год. 

9600 

років 

10 

10 

Екскаватори гусеничні, пневмоколісні, тракторні 

мот/год. 

8800 

років 

10 

4. Засоби лісопильні та лісозаготівельні 

Рама лісопильна 

мот/год. 

8200 

років 

10 

Пили моторні 

мот/год. 

1700 

років 

10 

5. Машини вантажопідйомні та підйомно-транспортні 

Крани автомобільні 

  

  

вантажопідйомністю до 10 т: 

мот/год. 

15000 

років 

10 

вантажопідйомністю 10 - 25 т: 

мот/год. 

15600 

років 

10 

вантажопідйомністю 25 - 40 т: 

мот/год. 

18800 

років 

10 

Гідрокрани автомобільні в/п 0,5 - 1,5 т 

мот/год. 

13000 

років 

10 

Автовантажувачі в/п 3 - 10 т 

мот/год. 

8400 

років 

10 

Електоронавантажувачі в/п 0,5 - 2,25 т 

мот/год. 

3600 

років 

10 

Вишки будівельні ВС-22, ВС-22МС, АП-17 

мот/год. 

3600 

років 

10 

6. Спеціальні аварійно-рятувальні машини, піротехнічні машини та машини для перевезення ВНП, ВР та ЗП 

Спеціальна аварійно-рятувальна машина різних типів 

років 

10 

Спеціальний автомобіль для перевезення ВНП, ВР та ЗП з гідрокраном 

років 

10 

Оперативна піротехнічна машина (ОПМ) на базі легкових автомобілів з колісною формулою 4 х 4; 

років 

10 

Піротехнічна машина легкого типу (ПМ - Л) на базі вантажопасажирських автомобілів підвищеної прохідності; 

років 

10 

Піротехнічна машина важкого типу (ПМ - В) на базі вантажних автомобілів підвищеної прохідності. 

років 

10 

7. Засоби добування, очищення та зберігання води 

Станції фільтрувальні 

мот/год. 

10000 

років 

10 

Станції опріснювальні 

мот/год. 

10000 

років 

10 

Установка для добування води УДВ-15 

мот/год. 

4500 

років 

10 

Мотопомпи продуктивністю до 1000 л/хв.
МП-600; МП-800 

мот/год. 

1450 

років 

10 

Плаваючі мотопомпи 

мот/год. 

1450 

років 

10 

Колодязі МШК-2М 

мот/год. 

1500 

років 

10 

Машини та установки бурильні 

мот/год. 

4600 

років 

10 

Комплекти занурювальних насосів КПН-5 

мот/год. 

1500 

років 

18 

Мотопомпи продуктивністю до 2000 л/хв.
(МП-1200, МП-1600) 

мот/год. 

1500 

років 

10 

10 

Резервуари для зберігання води (РДВ) різної ємності 

років 

8. Засоби ремонтні та техобслуговування 

Майстерні ремонтні інженерні МРІВ, МРІВ-2 АПРІМ-2 (М, М1, 2М), майстерні технічного обслуговування інженерної техніки МТО-І 

років 

10 

Агрегати електрозварювальні 

мот/год. 

1300 

років 

10 

9. Електротехнічні засоби 

Електростанції силові 

  

  

75 кВт 

мот/год. 

26000 

60 кВт 

мот/год. 

10800 

50 кВт 

мот/год. 

26000 

30 з двигуном СДМ-11В 

мот/год. 

10400 

з двигуном 8ч-9,5/10 

мот/год. 

16000 

10 кВт 

мот/год. 

20800 

років 

10 

Електростанції освітлювальні 

  

  

10 кВт 

мот/год. 

20800 

років 

10 

2 та 4 кВт 

мот/год. 

12500 

1 кВт 

мот/год. 

7100 

0,5 кВт 

мот/год. 

3200 

років 

10 

Електростанції інженерні 

  

  

ЄСБ-8И 

мот/год. 

13000 

років 

10 

ЄСБ-4ИГ (ИЛ; ИД) 

мот/год. 

12500 

років 

10 

Електростанції зарядні 

  

  

2 та 4 кВт 

мот/год. 

12500 

років 

10 

1 кВт 

мот/год. 

7100 

0,5 кВт 

мот/год. 

3200 

років 

10 

випрямлячі зарядні 

години 

50000 

років 

10 

Електроагрегати 

  

  

75 кВт 

мот/год. 

26000 

60 кВт 

мот/год. 

10800 

50 кВт 

мот/год. 

26000 

років 

10 

30 кВт 

мот/год. 

16000 

з двигуном 8ч-9,5/10
ЯАЗ-М204Г/4д-10,8/12,7 

мот/год. 

13000 

років 

10 

СМД-11В /4ч-12/14/ 

мот/год. 

10400 

років 

10 

20 кВт 

мот/год. 

20800 

10 кВт 

мот/год. 

20800 

років 

10 

8 кВт: - дизельні 

мот/год. 

16000 

років 

10 

1. бензинові 

мот/год. 

13000 

2 та 4 кВт 

мот/год. 

12500 

років 

10 

1 кВт 

мот/год. 

7100 

0,5 кВт 

мот/год. 

3200 

років 

10 

10. Компресорні станції 

Компресорні станції

Компресори стаціонарні та переносні 

років 

10 

Дозволяється списання компресорних станцій після проведення не менше 2-х поточних ремонтів із заміною не менше двох двигунів, які відпрацювали міжремонтний строк служби. Списання за технічним станом після проведення не менше двох капітальних ремонтів 

11. Засоби інженерної розвідки, пошуку ВНП та забезпечення проведення вибухових робіт 

Засоби пошуку ВНП з глибиною пошуку до 10 м(мультисенсорна система) 

років 

10 

глибиною пошуку до 6 м:
(VALLON EL -3102 D, бомбошукач ОГФ-Л, бомбошукач ИМБ та інші) 

років 

10 

глибиною пошуку до 3 м:
(GARRETT GTI 2500 КІТ та інші) 

років 

глибиною пошуку до 0,6 м:
(ИМП, РВМ, РВМ-2, РВМ-2М, ВИМ-625 та інші) 

років 

засоби для підводного пошуку ВНП
(GARRETT SEA HUNTER II. VALLON MW-1630 В МИВ та інші) 

років 

10 

Підривні машинки
(КПМ-1, 1А КПМ-2, КПМ-3, ПМ-4 та інші) 

років 

10 

Лінійні мости і омметри
(ЛМ-48, Р-343, Р-353, Р-3043, М-57 та інші) 

років 

10 

Комплект піротехніка 

років 

Комплект N 77 

років 

СМП 

років 

КР-И 

років 

КР-О 

років 

КР-Е 

років 

10 

Дистанційний охолоджувач підривників ДОВ 

років 

10 

11 

Дистанційний витягувач підривників 

років 

10 

12 

Прилади ПР-605, ПР-604 

років 

10 

13 

Ехолоти інженерні ЕІР, ІРЕЛ 

років 

10 

14 

Перископи інженерної розвідки 

років 

10 

15 

Далекоміри саперні 

років 

10 

16 

Прилади вибіркового вибуху "Краб-ІМ" 

років 

12. Засоби малої механізації 

Лебідка ручна типу ТЛ-5 

років 

10 

Лебідка важільна типу (3 т) 

років 

10 

Механізми тягові монтажні типу МТМ-1,6 

років 

10 

Домкрати рейкові типу ДР-8 

років 

10 

Домкрати гідравлічні (8-12 т) 

років 

10 

Домкрати гідравлічні типу ДГО-2ОМ 

років 

10 

Домкрати гідравлічні типу ДГО-3ОМ 

років 

10 

Бензодискоріз 

мот/год. 

1700 

років 

Комплекти апаратури керосино-кисневої різки метала 

років 

10 

Верхолазні запобіжні пристрої типу ПВУ-2 

років 

11 

Машини ручні електричні кутошліфувальні типу ВСБА-1400 

років 

10 

12 

Машини ручні електричні кутошліфувальні типу ШІ-178 

років 

10 

13 

Машини ручні шліфувальні пневматичні прямі типу ІІ-21 

років 

14 

Машини ручні шліфувальні пневматичні прямі типу ІІ-22 

років 

15 

Ножиці спеціальні типу НС-І-ОО 

років 

16 

Гідравлічний аварійно-рятувальний інструмент 

років 

10 

17 

Пневматичний аварійно-рятувальний інструмент 

років 

10 

18 

Ножиці для різки електродротів 

років 

19 

Комплекти зажимів для стальних канатів діаметром 16, 19, 23 мм 

років 

13. Інструмент та допоміжні засоби 

Мікрометри 

років 

10 

Штангенциркулі 

років 

10 

Маскувальний костюм 

років 

Маскувальна сітка 

років 

Шанцевий та ремонтний інструмент 

років 

14. Інженерні засоби та майно повсякденного використання на Чорнобильській АЕС 

Лебідка важільного типу (3 т) 

років 

Механізми тягові монтажні типу МТМ-1,6 

років 

Машини ручні електричні кутошліфувальні 

років 

Машини ручні шліфувальні прямі 

років 

1,5 

Мікрометри 

років 

Штангенциркулі 

років 

Стамески 

років 

Зубила 

років 

0,5 

Плоскогубці 

років 

1,5 

10 

Рулетки 

років 

11 

Ключі рожкові 

років 

1,5 

12 

Викрутки 

років 

1,5 

13 

Кувалди 

років 

14 

Молотки з ручкою 

років 

15 

Ножівки по металу 

років 

16 

Ножівки по дереву 

років 

17 

Ломи звичайні 

років 

18 

Маска зварювальника 

років 

19 

Окуляри захисні 

років 

15. Авіаційно-технічне майно 

Човен ЛАС-5-МЗ 

років 

Рятувальний пліт ПСН-6 

років 

Жилет рятувальний 

років 

Парашут тренувальний (еквівалент)Д-1-5У 

років 

12 

Парашут ППК-У 

років 

20 

Парашут рятувальний еквівалент С-5К сер. 2 

років 

20 

Парашут рятувальний еквівалент С-4У 

років 

20 

Парашут рятувальний еквівалент ПН-58 сер. 3 

років 

20 

16. Техніка РХБ захисту 

1. 

Техніка РХБ розвідки 

  

  

РХМ-4-01 

років 

18 

БРДМ-2рх 

років 

18 

РХМ-2С 

років 

18 

РХМ-С 

років 

18 

РХМ-1К 

років 

18 

УАЗ-469рх 

років 

10 

СМРХР-Л 

років 

10 

СМРХР-В 

років 

10 

2. 

Техніка лабораторного контролю 

  

  

АЛ-4 

років 

15 

АЛ-4М 

років 

15 

ПХРЛ 

років 

15 

СМРХР-Л 

років 

10 

3. 

Спеціальна машина радіаційного та хімічного захисту 

  

  

АРС-12 

років 

15 

АРС-14 

років 

15 

АРС-15 

років 

15 

СМРХЗ 

років 

10 

8Т-311 

років 

15 

4. 

Спеціальний автомобіль газодимозахисної служби АГДЗС 

років 

10 

5. 

Спеціальні машини ремонту 

  

  

ПРХМ-1М 

років 

15 

ПРХМ-1Д 

років 

15 

6. 

  

років 

  

17. Засоби РХБ розвідки та спеціального контролю 

1. 

Вимірювачі потужності дози: 

  

  

ДП-ЗБ, ДП-5В (А,Б), 

  

15 

"ИМД-1" 

  

15 

"ИМД-12" 

  

12 

"ИМД-21", "ДКС-01", 

років 

  

"ДКС-01М", "ДКС-ДЗ" 

  

14 

"МКС-У", "МКС-1Е" 

  

10 

"ТЕРРА" 

  

2. 

Прилади радіаційної та хімічної розвідки ПРХР, ППХР 

років 

20 

3. 

Вимірювальні пристрої ВП, ГО-32 

років 

10 

4. 

Зарядні пристрої ЗД-6 (5) 

років 

12 

5. 

Вимірювачі поглинених доз 

років 

  

"ИД-1", "ИД-02", "ИД-11" 

  

12 

Дозиметри ДК-0,2, ДП-22В 

  

12 

6. 

Дозиметр гама-випромінювання ДКГ-21 

років 

7. 

Газосигналізатори автоматичні ГСА-12 

років 

15 

8. 

Газосигналізатори автоматичні ГСП-11 

років 

16 

9. 

Газоаналізатори ГС-СОМ 

років 

15 

10. 

Газоаналізатори-сигналізатори ПАКТ, КОМПАС, ДОЗОР та інші 

років 

10 

11. 

Військові прилади хімічної розвідки ВПХР, токсиметри 

років 

15 

12. 

Напівавтоматичні прилади хімічної розвідки ППХР 

років 

15 

13. 

Автоматичні газосигналізатори ГСА-1 

років 

16 

14. 

Автоматичні сигналізатори для визначення аерозолів спеціальних домішок АСП 

років 

16 

15. 

Індикатори-сигналізатори ДП-64 

років 

15 

18. Засоби індивідуального та колективного захисту 

1. 

Апарати на стисненому повітрі 

років 

10 

2. 

Протигази фільтруючі, коробочні 

років 

3. 

Протигази фільтруючі безкоробочні 

років 

4. 

Протигази ізолюючі 

років 

5. 

Патрони регенеративні 

за фактичним використанням 

6. 

Промислові протигазові коробки 

років 

7. 

Респіратори "Р-2", "Тополь", "РПА-1", "Пульс-М(К)", "Росток" та інші 

років 

8. 

Плащі захисні 

років 

9. 

Панчохи та рукавички захисні 

років 

10. 

Костюми Л-1 

років 

11. 

Костюми ізолюючі типу "Рятувальник-2", "АКВА-Т", "Універсал" 

років 

12. 

Костюми кислотостійкі типу "Ауєр", "Треллкем" 

років 

13. 

Окуляри захисні ОПФ 

років 

14. 

Сумки для фільтруючих протигазів 

років 

15. 

Чохли до панчіх та рукавиць 

років 

16. 

Фільтровентиляційні агрегати ФВА-100/50, (50/25, 50/25Д) 

років 

17. 

Фільтровентиляційні установки ФВУА-100, ФВУ-15(7;3,5) 

років 

18. 

Фільтри-поглиначі ФП-100, ФПУ-200, ФП-100/50, (50/25, 300, 200, 15), ФП-100М (К,Б) ФП-200М (К,Б) 

років 

19. Комплекти спеціальної обробки 

1. 

Дегазаційні комплекти усіх найменувань 

років 

20. Інші вироби 

1. 

Димові шашки БДШ-5, ДМ-11 

за фактичним використанням 

2. 

Ручні димові гранати 

за фактичним використанням 

3. 

Польові хімічні лабораторії 

років 

4. 

Метеокомплекти МК-2, МК-3 

років 

5. 

Комплекти знаків обгороджування КЗО-1 (2) 

років 

6. 

Намети для технічної перевірки протигазів 

років 

7. 

Столи хімічного майстра 

років 

8. 

Ремонтні ящики РЯ-СЗ 

років 

Примітка

1. Строки служби вказаних матеріальних цінностей, вилучених із зберігання, скорочуються залежно від строку зберігання:

на 20 відсотків-після зберігання протягом 6 - 8 років;

на 30 відсотків-після зберігання протягом 9 - 10 років;

на 50 відсотків-після 10 та більше років зберігання.

Терміни служби матеріальних цінностей, призначених для використання в навчальних цілях, скорочуються на 40 відсотків.

2. Норми та строки напрацювання інших матеріальних цінності, які не увійшли до зазначеного переліку визначаються постачальником.  

 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ _________ (ректор НЗ, начальник загону)

М. П.

(посада, звання, підпис, прізвище)

"   "

Додаток 12
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС

Форма 13 


АКТ N __________
РОЗБРАКУВАННЯ (УТИЛІЗАЦІЇ)
___
(найменування матеріальних цінностей)

Ознака інформації 

Реєстраційний N 

N аркуша 

Код документа 

N документа 

Дата документа 

Підстава (мета) операції 

Код операції 

Дата операції 

Служба 

Орган (підрозділ) цивільного захисту 

000 

001 

002 

003 

005 

032 

045 

004 

034 

046 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


В результаті огляду встановлено:

N
з/п 

Списати 

  

Оприбуткувати 

Найменування матеріальних засобів (індекс, N креслення) 

Код номенк-
латури 

Одиниця виміру 

Кількість 

Початкова вартість 

Експлуатується, років 

Найменування матеріальних засобів (індекс, N креслення) 

Код номенк-
латури 

Одиниця виміру 

Кількість 

грн. 

коп. 

за нормою 

Фактично 

10 

11 

12 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Висновок комісії (підстави переводу в іншу категорію, ґатунок; доцільність використання окремих вузлів, приладів, запасних частин, деталей та іншого майна):

________
________
________
________ 

Голова комісії: 

_____ПІДПИС____П. І. Б._____
(посада, звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії: 

____ПІДПИС_____П. І. Б._____

____ПІДПИС_____ П. І. Б._____
(посада, звання, підпис, прізвище) 


Отримані від розбору (роз'єднання) вузли, прилади, запасні частини, деталі та інше майно, вказане в графах 10 - 14, на відповідальне збереження прийняв:

________ПІДПИС_ П. І. Б._________
(посада, звання, підпис, прізвище)

"___" р.

Стандарт 297 х 210, 297 х 420

 

Додаток 13
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС

Форма 11 


ЗАТВЕРДЖУЮ

М. П. ___
(посада,
________
звання, підпис, прізвище)

"___" 20__ р.  


АКТ N
СПИСАННЯ (ЗНЯТТЯ ЗАЛИШКІВ)

Ознака інформації 

Реєстраційний N  

N аркуша 

Код документа 

N документа 

Дата документа 

Підстава (мета) операції 

Код операції 

Дата операції 

Орган матеріального забезпечення 

Орган (підрозділ) цивільного захисту 

000 

001 

002 

003 

005 

032 

045 

004 

034 

046 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


N
з/п 

Найменування матеріальних засобів (індекс, N креслення) 

Код номенклатури 

Одиниця виміру 

Категорія (сорт, густина) 

Ціна одиниці 

Фактично використано, втрачено (в наявності) 

Належить за нормою (числиться на обліку) 

Перевитрати (не вистачає) 

Економія (надлишок) 

Примітка 

грн. 

коп. 

кількість 

сума 

кількість кількість 

сума 

кількість 

сума 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(Форма 11, зворотний бік)

N
з/п 

Найменування матеріальних засобів (індекс, N креслення) 

Код номенклатури 

Одиниця виміру 

Категорія (сорт, густина) 

Ціна одиниці 

Фактично використано, втрачено (в наявності) 

Належить за нормою (числиться на обліку) 

Перевитрати (не вистачає) 

Економія (надлишок) 

Примітка 

грн. 

коп. 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

075 

076 

077 

171 

  

172 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Додатки: 

__________
__________ 

Висновок комісії 

__________


Голова комісії 


(посада, звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії: 


(посада, звання, підпис, прізвище) 


(посада, звання, підпис, прізвище) 


Висновок старших начальників 

___________
___________
(посада, звання, підпис, прізвище) 

"___" 20__ р. 


Відповідальна особа за зберігання і утримання матеріальних засобів 

___
(посада, звання, підпис, прізвище) 


 

Додаток 14
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу у ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і закладах системи МНС

Форма 13 


ПОГОДЖУЮ
Начальник відділу тилового забезпечення
Департаменту матеріально-технічного забезпечення.

М. П.

(посада, звання, підпис, прізвище)

"   " . 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ГУ _________ (ректор НЗ, начальник загону)

М. П.

(посада, звання, підпис, прізвище)

"   "


АКТ N ___
ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ _____речового майна
                                                                  (озброєння, техніки, майна) 

Ознака інформації 

Реєстраційний N 

N аркуша 

Код документа 

N документа 

Дата документа 

Підстава (мета) операції 

Код операції 

Дата операції 

Служба 

Орган (підрозділ) цивільного захисту 

000 

001 

002 

003 

005 

032 

045 

004 

034 

046 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


В результаті огляду встановлено:

N
з/п. 

Списати 

Оприбуткувати 

Найменування матеріальних засобів (індекс, N креслення) 

Код номен-
клатури 

Одиниця виміру 

Категорія 

Кількість 

Початкова вартість 

Експлуатується, років 

Найменування матеріальних засобів (індекс, N креслення) 

Код номен-
клатури 

Одиниця виміру 

Категорія 

Кількість 

грн. 

коп. 

за нормою 

Фактично 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

075 

076 

082 

127 

171 

  

  

  

075 

076 

081 

105 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  


Висновок комісії (підстави переводу в іншу категорію, ґатунок; доцільність використання окремих вузлів, приладів, запасних частин, деталей та іншого майна):

Голова комісії: 

_____ПІДПИС_____П. І. Б._________
(посада, звання, підпис, прізвище) 

Члени комісії: 

____ПІДПИС_____ П. І. Б._________

____ПІДПИС_____ П. І. Б._________
(посада, звання, підпис, прізвище) 


Отримані від розбору (роз'єднання) вузли, прилади, запасні частини, деталі та інше майно, вказане в графах 10 - 14, на відповідальне збереження прийняв:

________ПІДПИС_П. І. Б._________
(посада, звання, підпис, прізвище)

"___" р.

 

Додаток 15
до Порядку списання матеріальних цінностей з балансу ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах в установах і закладах системи МНС 


Норми напрацювання технічних засобів тилу

Технічні засоби продовольчої служби 

Види технічних засобів продовольчої служби 

Одиниця виміру 

Період роботи (пробігу), експлуатації до списання 

кухні автомобільні 

годин 

4700 

кухні причіпні 

годин 

4700 

кухні переносні 

годин 

2300 

кип'ятильники переносні 

годин 

2300 

плити переносні 

годин 

2300 

агрегати тістомісильні 

годин 

6300 

машини просіювальні переносні 

годин 

6300 

машини тістоділильні 

годин 

6300 

машини тістоформувальні 

годин 

6300 

10 

автомобілі - фургони хлібні, ізотермічні, комбіновані 

тис. км 

110 

11 

авторефрежератори 

тис. км 

110 

12 

причепи - рефрижератори, хлібні, ізотермічні 

тис. км 

90 

13 

автомобілі - цистерни для води 

тис. км 

110 

14 

контейнери - рефрижератори 

годин 

9000 

15 

причепи - цистерни для води 

тис. км 

90 

16 

цистерни для води переносні 

місяців 

88 

17 

камери холодильні розбірні 

годин 

9900 

18 

ваги товарні та настільні 

місяців 

88 

19 

гирі 

місяців 

88 

Технічні засоби та майно речової служби 

намет табірний штабний 

місяців* 

20 

намет табірний о/с 

місяців* 

20 

намет туристський 

місяців* 

24 

намет УСТ - 56 

місяців* 

24 

намет УСБ - 56 

місяців* 

24 

намет уніфікований УЗ (УЛ) 

місяців* 

24 

машини швейні 

місяців 

144 

Технічні засоби та майно служби паливно-мастильних матеріалів 

резервуар сталевий не оцинкований 10 - 60 м3 

років 

15 

резервуар сталевий оцинкований 10 - 60 м3 

років 

20 

резервуар сталевий не оцинкований 4 - 8 м3 

років 

12 

резервуар сталевий оцинкований 4 - 8 м3 

років 

15 

алюмінієві резервуари 2 - 100 м3 

років 

12 

бочки алюмінієві 

років 

бочки стальні оцинковані 

років 

12 

бочки стальні фарбовані 

років 

каністри стальні 

років 

10 

паливо заправники - ТЗ-22 

тис. км 

135 

11 

- ТЗА - 7,5 - 5334 

тис. км 

250 

12 

- ТЗА - 7,5 - 500 А 

тис. км 

205 

13 

- АТЗ - 4,4 - 131 

тис. км 

190 

14 

автоцистерни АЦ - 9 - 5337 

тис. км 

250 

15 

АЦ - 9 - 5320 

тис. км 

220 

16 

АЦ - 8,5 - 255 Б 

тис. км 

135 

17 

АЦ - 8 - 5334 

тис. км 

250 

18 

АЦ - 5,5 - 375 

тис. км 

160 

19 

автомаслозаправник АТМЗ - 5,5 - 4310 (4320) 

тис. км 

190 

20 

причеп - цистерна ПЦ - 8,7 - 8350 

тис. км 

190 

21 

ПЦ - 6,7 - 8925 

тис. км 

130 

22 

перекачувальна станція пального ПСГ - 160 

тис. км 

220 

23 

ПСГ - 75 

тис. км 

190 

24 

переносні насосні установки ПНУ - 100/200 

тис. м/год. 

11,2 

25 

ПНУ - 75 

тис. м/год. 

11,2 

26 

мотонасосні установки для пального: МНУГ - 60 

тис. м/год. 

7,8 

27 

МНУГ - 50 

тис. м/год. 

7,8 

28 

МНУГ - 30 

тис. м/год. 

6,5 

29 

МНУГ - 20 

тис. м/год. 

6,5 

30 

МНУГ - 10 

тис. м/год. 

4,4 

31 

мотонасосні установки для масла МНУМ - 8 

тис. м/год. 

4,8 

32 

МНУМ - 14 

тис. м/год. 

6,5 

33 

колонки заправні електричні для пального 

років 

34 

пересувні маслороздавальні станції 

років 

35 

крани роздавальні АКТ - 25 (32) 

років 

36 

бочкопідіймач ручний БР - 350 (БД-350) 

років 

37 

причіп-розпуск 2 ПР - 4 

років 

15 

38 

трубопроводи польові фарбовані 

років 

10 

39 

оцинковані 

років 

12 

40 

рукави маслостійкі гладкі (зберігання до 6 років) 

років 

41 

рукави маслостійкі спіральні (зберігання до 6 років) 

років 

42 

відра та лінійкі сталеві, алюмінієві 

років 

43 

ручна лабораторія РЛ 

років 

44 

військовий лабораторний комплект ВЛК 

років 

45 

пробовідбірник металевий для нафтопродуктів 

років 

коефіцієнт перерахування мотогодин в кілометри пробігу (1 година роботи = 25 км пробігу) місяців 


* - Кількість місяців фактичної експлуатації. 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали