МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2011 року N 193

Про затвердження Порядку спрямування та координації центральних органів виконавчої влади

Відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), указів Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 24 грудня 2010 року N 1199 "Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500 (Положення N 500/2011), та з метою забезпечення спрямування і координації центральних органів виконавчої влади наказую:

1. Затвердити Порядок спрямування та координації центральних органів виконавчої влади (далі - Порядок), що додається.

2. Головам Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Бісюку І. Ю., Державного агентства земельних ресурсів України Лисенку І. Ю., Державного агентства лісових ресурсів України Сівцю М. В., Державного агентства рибного господарства України Дронику В. С. та Державної інспекції сільського господарства України Поєдинку М. С., керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства визначити осіб, відповідальних за виконання Порядку.

3. Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату (Грищук М. В.) забезпечити виділення приміщення для роботи представників центральних органів виконавчої влади, відповідальних за взаємодію з Міністерством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
24.05.2011 N 193

ПОРЯДОК
спрямування та координації центральних органів виконавчої влади

1. Загальні положення

1.1. До центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - центральні органи виконавчої влади), належать Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України та Державна інспекція сільського господарства України

1.2. Цей Порядок визначає:

- механізм взаємодії та обміну інформацією, періодичність її подання між Міністерством аграрної політики та продовольства (далі - Міністерство) і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України;

- особливості обміну інформацією та періодичність її подання між Міністерством і центральними органами виконавчої влади.

1.3. Уповноваженим підрозділом Міністерства з питань взаємодії з центральними органами виконавчої влади, їх спрямування та координації є відділ взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту правової та законопроектної роботи.

1.4. Міністерство та центральні органи виконавчої влади в результаті своєї діяльності обмінюються документами та інформацією. В залежності від строків чи термінів обміну інформація може бути періодичною або оперативною.

1.5. Перелік та вимоги до періодичної інформації та терміну її подачі визначаються Міністром чи його заступниками за пропозицією галузевого структурного підрозділу Міністерства.

1.6. Перелік та вимоги до оперативного обміну інформацією можуть визначатися керівником структурного підрозділу Міністерства.

1.7. Загальні вимоги до документів, що створюються в процесі обміну інформацією, визначаються відповідно до інструкції з діловодства, що діє на час створення документа.

2. Завдання центральних органів виконавчої влади

2.1. Основні завдання центральних органів виконавчої влади визначаються законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство (Положення N 500/2011) та їх положеннями.

2.2. Центральний орган виконавчої влади:

- вносить на розгляд Міністерства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені центральним органом виконавчої влади законопроекти, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;

- подає на затвердження до Міністерства плани роботи центрального органу виконавчої влади;

- затверджує за погодженням з Міністерством структуру апарату центрального органу виконавчої влади;

- забезпечує виконання наказів та доручень Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;

- забезпечує взаємодію із уповноваженим підрозділом Міністерства, який спрямовує та координує діяльність центральних органів виконавчої влади і визначений відповідальним за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

- звітує перед Міністерством про виконання планів роботи центрального органу виконавчої влади та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

- затверджує положення про самостійні структурні підрозділи центрального органу виконавчої влади за погодженням з Міністерством;

- приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю та цим Порядком, працівників центрального органу виконавчої влади;

- утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Міністерством територіальні органи центрального органу виконавчої влади як юридичні особи публічного права;

- призначає на посади за погодженням із Міністерством та звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, їх заступників;

- за погодженням з Міністерством утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їхні положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади;

- скасовує повністю чи в окремій частині свої акти та акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади за поданням Міністерства;

- забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням;

- за погодженням із кадровою службою Міністерства формує кадровий резерв центрального органу виконавчої влади, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників центрального органу виконавчої влади та осіб, включених до кадрового резерву;

- за погодженням з Міністерством видає документи дозвільного, погоджувального характеру та висновки експертиз;

- забезпечує дотримання вимог цього Порядку.

3. Завдання та повноваження Міністерства

3.1. Міністерство:

- забезпечує формування державної політики у сфері аграрної політики та продовольства України та контролює її реалізацію центральним органом виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується;

- погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральним органом виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

- визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;

- вносить пропозиції Прем'єр-міністру України стосовно кандидатури на посаду керівника центрального органу виконавчої влади і за пропозицією його керівника - стосовно кандидатур на посади його заступників;

- погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади;

- видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

- погоджує пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації його територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

- погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального органу виконавчої влади як структурних підрозділів апарату цього органу;

- порушує питання щодо скасування актів центрального органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

- порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників;

- ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

- ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

- приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів;

- заслуховує звіти про виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

- визначає посадових осіб Міністерства, які включаються до складу колегії центрального органу виконавчої влади;

- визначає порядок обміну інформацією між Міністерством та центральним органом виконавчої влади, періодичність її подання;

- вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центрального органу виконавчої влади.

3.2. Відділ взаємодії з центральними органами виконавчої влади:

- організовує взаємодію, спрямування та координацію Міністерством центральних органів виконавчої влади;

- забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролю за її реалізацією центральним органом виконавчої влади;

- бере участь в опрацюванні розроблених центральним органом виконавчої влади законопроектів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

- забезпечує застосування законодавства у Міністерстві, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, інформує про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- бере участь в узагальненні практики застосування законодавства у визначених галузях та сферах, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх через директора департаменту на розгляд Міністру для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

- бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів, господарських договорів та контрактів, розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них;

- аналізує документи та інформацію, що надійшли від центральних органів виконавчої влади до Міністерства;

- бере участь у перевірках та розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень та вносить пропозиції керівництву про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

- має доступ до бази даних щодо розробки проектів нормативно-правових актів у визначених галузях та сферах, стану їх проходження у Міністерстві, заінтересованих центральних органах виконавчої влади, Кабінеті Міністрів України, забезпечує збір та узагальнення відповідної інформації;

- бере участь у нарадах, семінарах, колегіях, що проводяться центральними органами виконавчої влади;

- отримує від структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади інформацію та документи, необхідні для здійснення своєї діяльності;

- готує пропозиції щодо візування наказів (висновків, дозволів тощо) центрального органу виконавчої влади;

- подає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи виконання покладених на нього завдань, затвердження планів його роботи;

- готує висновки та пропозиції стосовно кандидатур на посаду керівника центрального органу виконавчої влади, його заступників, керівників структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, їх заступників, інших працівників, призначення яких здійснюється за погодженням з Міністерством;

- готує пропозиції щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів та державних підприємств центрального органу виконавчої влади;

- готує пропозиції щодо структури та штату апарату центрального органу виконавчої влади;

- готує проекти наказів та доручень Міністра, що є обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади;

- готує пропозиції та висновки щодо погодження утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів центрального органу виконавчої влади як структурних підрозділів апарату цього органу, їх підприємств, установ та організацій;

- готує пропозиції та доручення щодо скасування актів центрального органу виконавчої влади його територіальних органів повністю чи в окремій частині;

- готує пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

- ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівника центрального органу виконавчої влади, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій;

- готує пропозиції та проекти наказів про проведення перевірки діяльності центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів;

- аналізує звіти про виконання покладених на центральний орган виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

- здійснює моніторинг діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та державних підприємств, у тому числі видачі спеціальних дозволів, ліцензій, відповідних експертних та інших висновків, наказів тощо;

- одержує від посадових осіб Міністерства, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Міністерства, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання завдань;

- приймає участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарад, семінарів, що проводяться центральними органами виконавчої влади;

- виконує інші функції, встановлені цим Порядком.

4. Порядок обміну інформацією

4.1. Документи, що надходять до Міністерства від центральних органів виконавчої влади, приймаються централізовано в канцелярії.

4.2. Після поставлення керівництвом Міністерства відповідної резолюції документ або інформація передається відповідному структурному або декільком підрозділам для опрацювання.

4.3. Електронна версія документа передається відділу взаємодії з центральними органами виконавчої влади.

4.4. У разі опрацювання документів декількома структурними підрозділами проект вихідного документа Міністерства готовить структурний підрозділ, керівник якого стоїть перший в резолюції. Керівники інших підрозділів зобов'язані надати необхідну для розгляду інформацію та документи.

4.5. Проект документа Міністерства, підготовлений структурним підрозділом за результатами розгляду інформації, чи документа центральних органів виконавчої влади подається на підпис керівництву Міністерства після візи відділу взаємодії з центральними органами виконавчої влади Департаменту правової та законопроектної роботи.

4.6. Структурний підрозділ, що опрацьовує документ, має право безпосередньо отримувати від центрального органу виконавчої влади необхідну інформацію та документи.

4.7. При підготовці висновків щодо проектів нормативно-правових актів обов'язок узгоджувати зауваження, знімати протиріччя, надані структурними підрозділами Міністерства, належить до компетенції центрального органу виконавчої влади - автора проекту.

4.8. Подання періодичної інформації здійснюється структурному підрозділу, вказаному у документі.

4.9. Для оперативності опрацювання документів та доручень центральні органи виконавчої влади делегують до Міністерства відповідальних за взаємодію працівників.

4.10. Центральні органи виконавчої влади відряджають до Міністерства відповідальних за взаємодію з Міністерством представників та забезпечують їх необхідною оргтехнікою. Такі працівники здійснюють повне супроводження документів центрального органу виконавчої влади по структурних підрозділах Міністерства.

4.11. У разі виконання центральними органами виконавчої влади доручень, що потребують підготовку проектів документів від імені Міністерства, такі проекти документів передаються в електронному вигляді відповідальним за взаємодію працівникам, які супроводжують їх.

4.12. Вирішення питань, не врегульованих цим Порядком, здійснюється на підставі листів та доручень Міністерства центральним органам виконавчої влади.

 

Директор Департаменту
роботи з персоналом
та контролю апарату

М. В. Грищук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали