Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.11.2012

м. Київ

N 1584


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2012 р. за N 2000/22312

Про затвердження Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта

Відповідно до статей 23 - 25 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", абзаців другого та десятого статті 3, пункту 3 частини першої та пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта, що додається.

2. Торговцям цінними паперами привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Порядку протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Науменко О. О.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, внутрішніх та зовнішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський


 

Протокол засідання Комісії
від 06 листопада 2012 р. N 49


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
06.11.2012 N 1584

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2012 р. за N 2000/22312


Порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до здійснення торговцем цінними паперами (далі - торговець) брокерської діяльності з укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі на підставі разових замовлень клієнтів за договорами на брокерське обслуговування, виконання (розрахунок) за якими здійснюється торговцем (комісіонером) за умови подальшого врегулювання (виконання) клієнтом (комітентом) зобов'язань перед торговцем згідно з умовами договору на брокерське обслуговування, предметом якого є надання торговцем послуг клієнту як комісіонером.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

активи клієнта - грошові кошти та/або цінні папери, які обліковуються торговцем на рахунку внутрішнього обліку клієнта і повинні бути зараховані на цей рахунок, за мінусом коштів та/або цінних паперів, що повинні бути сплачені та/або списані з цього рахунку;

маржинальна операція - купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем на підставі разового замовлення клієнта у разі, якщо в момент укладання договору купівлі-продажу суми грошових коштів, що обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта, або кількості цінних паперів, що обліковуються на рахунку внутрішнього обліку клієнта з урахуванням прав вимог та зобов'язань щодо сплати грошових коштів та поставки цінних паперів за раніше укладеними договорами, недостатньо для виконання зобов'язань за таким договором, та виконання (розрахунок) за цим договором перед контрагентом здійснюється торговцем (комісіонером) з подальшим урегулюванням (виконанням) клієнтом (комітентом) зобов'язань перед торговцем згідно з умовами договору на брокерське обслуговування;

рівень маржі - відношення суми активів клієнта за вирахуванням зобов'язань, що виникли в результаті маржинальних операцій в інтересах клієнта, до суми активів клієнта, виражене у відсотках.

Терміни "брокерська діяльність", "договір на брокерське обслуговування", "разове замовлення" вживаються у значеннях, передбачених законодавством про цінні папери, терміни "комісіонер", "комітент", "контрагент" вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України.

II. Загальні вимоги до здійснення маржинальних операцій

1. Маржинальні операції здійснюються на фондових біржах.

При здійсненні таких операцій торговець за умови, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування:

здійснює виконання (розрахунки) зобов'язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладеними на підставі разових замовлень клієнта, за умови подальшого врегулювання (виконання) клієнтом зобов'язань перед торговцем згідно з умовами договору на брокерське обслуговування;

має право розпоряджатися грошовими коштами клієнта з метою придбання цінних паперів у розмірі, достатньому для проведення розрахунків за зобов'язаннями клієнта перед торговцем;

має право продати (продавати) цінні папери, обліковані на рахунку внутрішнього обліку клієнта, в обсязі, достатньому для виконання клієнтом його зобов'язань перед торговцем.

2. Торговець має право здійснювати маржинальні операції за умови:

надання клієнтом у забезпечення цінних паперів, що належать клієнту та/або придбаваються торговцем для клієнта;

надання клієнтом у забезпечення грошових коштів, що належать клієнту та/або отримані клієнтом.

Як забезпечення виконання зобов'язань клієнта перед торговцем можуть використовуватись кошти та цінні папери, що належать клієнту, а також кошти та цінні папери, що мають бути отримані (придбані) клієнтом унаслідок здійснення торговцем в інтересах клієнта маржинальних операцій.

Способи забезпечення виконання зобов'язань, які виникають у клієнта перед торговцем, визначаються з урахуванням норм, установлених Цивільним кодексом України.

3. Торговець відповідно до затвердженого ним положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами зобов'язаний забезпечити:

облік розміру зобов'язань кожного клієнта, що виникають унаслідок здійснення торговцем маржинальних операцій;

облік направлених клієнту вимог про внесення коштів та/або цінних паперів, наданих торговцем, у розмірі, достатньому для збільшення рівня маржі до граничного;

з метою звернення торговцем стягнення на кошти та/або цінні папери клієнта, що є забезпеченням виконання зобов'язань клієнта перед торговцем, облік договорів з продажу торговцем цінних паперів, що були використані як забезпечення, а також договорів з купівлі торговцем цінних паперів за рахунок коштів клієнта, що використані як забезпечення виконання зобов'язань клієнта.

4. Додатково до умов, обов'язкових для договору на брокерське обслуговування, для здійснення маржинальних операцій у таких договорах визначаються:

порядок надання послуги з купівлі-продажу цінних паперів при здійсненні маржинальних операцій;

розмір плати та порядок одержання плати за послуги з купівлі-продажу цінних паперів, обумовлені особливостями маржинальних операцій;

рівень маржі (граничний рівень, рівень для направлення вимоги та критичний рівень);

розмір дисконтів;

опис цінних паперів, які можуть бути предметом забезпечення при маржинальних операціях;

застереження стосовно купівлі торговцем цінних паперів за кошти клієнта, що складають забезпечення;

застереження про можливість продажу торговцем цінних паперів, які можуть бути предметом забезпечення, через фондові біржі при врегулюванні зобов'язань клієнта перед торговцем;

застереження щодо ризиків, які виникають при здійсненні маржинальних операцій, зокрема ціновий ризик як за активами, набутими за власний кошт, так і за активами, переданими як забезпечення зобов'язань перед торговцем, ризиків втрати доходу, ризику втрати грошових коштів або ризику втрат, що перебільшують власні грошові кошти клієнта при примусовому закритті клієнтських позицій; ризику невиконання чи неповного виконання маржинальних операцій за рішенням брокера тощо.

При цьому невід'ємною частиною договору є підписана торговцем та клієнтом згода (відмова) клієнта окремо за кожною позицією щодо особливостей провадження брокерської діяльності з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта про те, що клієнт ознайомлений з умовами надання послуги з купівлі-продажу цінних паперів при здійсненні маржинальних операцій та ризиками, що виникають при їх провадженні, а також умовами надання клієнтом належних йому цінних паперів та грошових коштів торговцю.

5. Продаж торговцем цінних паперів, що складають забезпечення виконання зобов'язань клієнта, а також купівля торговцем цінних паперів за рахунок коштів клієнтів, що складають забезпечення виконання зобов'язань клієнта, з метою звернення торговцем стягнення на кошти та/або цінні папери клієнта, що є забезпеченням виконання зобов'язань клієнта перед торговцем, здійснюються на фондовій біржі.

III. Порядок здійснення маржинальних операцій

1. Торговець має право виконувати розпорядження клієнтів при здійсненні маржинальних операцій шляхом купівлі та/або продажу тільки тих цінних паперів, що допущені до торгів на фондовій біржі.

2. Предметом таких операцій на фондовій біржі можуть бути цінні папери, які перебувають у біржовому списку. Вимоги до цінних паперів, які можуть бути предметом маржинальних операцій на фондовій біржі, визначаються торговцем.

Не можуть бути предметом маржинальних операцій облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов'язань за такими операціями, та цінні папери, що перебувають у клієнта на підставі договору РЕПО.

Як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій можуть виступати лише цінні папери, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі. Критерії ліквідності таких цінних паперів формуються фондовою біржею у встановленому нею порядку.

Торговець має право в договорі з клієнтом визначити перелік цінних паперів, які він може приймати як забезпечення при здійсненні маржинальних операцій, з урахуванням вимог до цінних паперів, визначених у цьому пункті. Торговець зобов'язаний повідомити клієнта про зміни у переліку цінних паперів, а також про наслідки таких змін у терміни та в порядку, передбаченими в договорі з клієнтом.

3. У випадках, передбачених пунктом 5 цього розділу, торговець розраховує рівень маржі.

Рівень маржі розраховується за формулою

РМ =

СКК + ВЦП - ЗК
___________
СКК + ВЦП

х 100 %,


де СКК - сума коштів клієнта, що обліковується на рахунку клієнта в системі внутрішнього обліку торговця, а також кошти, що повинні бути зараховані на рахунок клієнта, мінус кошти, що повинні бути сплачені за договорами, раніше укладеними в інтересах клієнта;

ВЦП - ринкова вартість цінних паперів клієнта з урахуванням дисконту, який торговець може встановити для кожного цінного папера, які обліковуються на рахунку клієнта в системі внутрішнього обліку торговця, а також ринкова вартість цінних паперів, що мають бути зараховані на рахунок клієнта, за мінусом ринкової вартості цінних паперів, які повинні бути списані з рахунку клієнта за укладеними раніше договорами в інтересах клієнта;

ЗК - грошовий еквівалент зобов'язань, що виникли в результаті здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнта, для виконання (розрахунків) за якими у клієнта недостатньо коштів та/або цінних паперів.

4. Рівень маржі розраховується торговцем з урахуванням усіх договорів відповідного клієнта, що укладені для цього клієнта та не виконані до моменту розрахунку рівня маржі.

Розмір маржі узгоджується торговцем з клієнтом та обов'язково має бути вписаний у застереження про ризики, що підписується клієнтом згідно з пунктом 5 розділу IV цього Порядку.

5. З метою управління ризиками за маржинальними операціями торговець розраховує рівень маржі стосовно клієнта з використанням програмно-технічного комплексу у режимі он-лайн, зокрема:

при укладанні договору купівлі-продажу цінних паперів в інтересах клієнта;

при укладанні біржового контракту (договору) за цінними паперами, які входять до величин ВЦП або/та ЗК;

у випадку відхилення ціни на цінні папери, які є забезпеченням зобов'язань клієнта перед торговцем цінними паперами за маржинальними операціями;

на момент закінчення торгової сесії на фондовій біржі, на якій здійснюються маржинальні операції;

при здійсненні операції з коштами та цінними паперами, що призводить до зміни залишку на рахунку клієнта у внутрішньому обліку торговця.

6. При розрахунках величини ВЦП, рівня маржі та заборгованості клієнта перед торговцем на момент розрахунку розрахункова вартість кожного виду цінних паперів клієнта приймається за ціну, що дорівнює ціні останньої біржової угоди на такий самий цінний папір, зафіксованої в системі фондової біржі.

При здійсненні маржинальних операцій на двох або більше фондових біржах торговець згідно з умовами договору з клієнтом має право самостійно, але з урахуванням інтересів клієнта визначити фондову біржу та ціни за договорами купівлі-продажу цінних паперів, зафіксованими в системі фондової біржі, які приймаються торговцем для зазначених у цьому пункті розрахунків.

7. Граничний рівень маржі - рівень маржі, при якому торговець не має права:

укладати договори, внаслідок яких рівень маржі зменшиться нижче граничного рівня маржі, а також договори, що призводять до зменшення рівня маржі, коли рівень маржі нижчий за граничний рівень маржі, крім операцій купівлі-продажу цінних паперів, що здійснюються торговцем для врегулювання зобов'язань клієнта перед торговцем;

здійснювати операцію з коштами та/або цінними паперами клієнта, наслідком якої є зміна залишку на рахунку внутрішнього обліку коштів та/або цінних паперів цього клієнта, внаслідок якої рівень маржі зменшиться нижче граничного рівня маржі, за винятком розрахунків за раніше укладеними договорами або у разі, коли рівень маржі є нижчим за граничний, за винятком розрахунків за раніше укладеними договорами.

Вимоги абзаців другого та третього цього пункту не розповсюджуються на утримання торговцем з коштів клієнта винагороди, що належить торговцю згідно з договором з клієнтом.

Рівень маржі, при досягненні якого торговець повинен направити клієнту вимогу про внесення коштів або цінних паперів у розмірі, достатньому для збільшення рівня до граничного рівня маржі (далі - рівень маржі для направлення вимоги) або зменшення величини ЗК, шляхом укладання договорів, які до цього призводять, узгоджується торговцем з клієнтом та обов'язково має бути вписаний у застереження про ризики, що підписується клієнтом.

Рівень маржі для направлення вимоги не може бути нижче встановленого торговцем критичного рівня маржі та вище граничного рівня маржі.

8. Критичний рівень маржі узгоджується торговцем з клієнтом та обов'язково має бути вписаний у застереження про ризики, що підписується клієнтом.

При зниженні рівня маржі протягом торговельної сесії нижче рівня маржі для направлення вимоги торговець повинен надіслати клієнту вимогу про внесення коштів або цінних паперів або зменшення величини заборгованості шляхом укладання договорів, які до цього призводять. При повторному зниженні рівня маржі протягом торгової сесії нижче рівня маржі для направлення вимоги торговець може не направляти повторну вимогу клієнту про внесення коштів або цінних паперів.

Торговець зобов'язаний направляти клієнту вимогу про збільшення рівня маржі до граничного рівня шляхом внесення грошових коштів та/або цінних паперів або шляхом укладання договорів, які до цього призводять, у письмовій формі, якщо інший порядок направлення вимог не передбачено договором з клієнтом.

Якщо рівень маржі стає менше критичного рівня маржі в результаті здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнта, а також в інших випадках, передбачених законодавством про цінні папери, та якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, торговець здійснює реалізацію цінних паперів клієнта, що становлять забезпечення, або купівлю цінних паперів за рахунок коштів клієнта, що становлять забезпечення, у кількості, достатній для погашення зобов'язань клієнта, які виникли в результаті здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнта.

Рівень маржі після погашення частини заборгованості клієнта повинен дорівнювати граничному рівню маржі або у випадку неможливості відновлення рівня маржі до граничного рівня маржі - мінімальному значенню, що перевищує граничний рівень маржі, до якого рівень маржі може бути відновлений у результаті реалізації належних клієнту цінних паперів чи придбання за грошові кошти клієнта відповідних цінних паперів.

9. Торговець зобов'язаний надавати клієнту звіт, що містить інформацію про перерахунок рівня маржі, у порядку та терміни, встановлені в договорі з клієнтом.

IV. Обов'язки торговців при здійсненні маржинальних операцій

1. Торговець, що здійснює маржинальні операції, повинен розраховувати на кожний день та підтримувати такі нормативи:

норматив граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (норматив R1), який має становити не більше 2;

норматив граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (норматив R2), який має становити не більше 0,25.

2. Норматив R1 розраховується за формулою

R1 =

ЗЗК
_______
ВК

,


де ЗЗК - сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів;

ВК - власний капітал торговця цінними паперами.

Норматив R2 розраховується за формулою

R2 =

ЗК
_______
ВК

,


де ЗК - заборгованість одного клієнта перед торговцем, розрахована згідно з вимогами пункту 3 розділу III цього Порядку.

3. Торговець зобов'язаний вести журнал обліку направлених клієнту вимог про внесення коштів та/або цінних паперів (далі - журнал).

3.1. Журнал має містити:

номер вимоги про внесення коштів та/або цінних паперів;

найменування або унікальний код (номер) клієнта;

дату та час направлення вимоги;

рівень маржі станом на момент направлення вимоги.

3.2. У випадку продажу торговцем частини цінних паперів, що належать клієнту і знаходяться в розпорядженні торговця на підставі договору з клієнтом, або купівлі цінних паперів за рахунок коштів клієнта згідно з вимогами абзацу четвертого пункту 8 розділу III журнал також повинен містити:

рівень маржі до часткового погашення зобов'язань клієнта перед торговцем;

дату та час розрахунку рівня маржі до погашення зобов'язань клієнта перед торговцем;

номер договору;

вид договору (купівля, продаж);

найменування емітента, вид, форму випуску, тип цінного папера;

суму погашених зобов'язань у вартісному вираженні у гривнях;

рівень маржі після часткового погашення зобов'язань клієнта перед торговцем.

4. Торговець має право примусово реалізовувати цінні папери, що належать клієнту, або купувати цінні папери за рахунок коштів клієнта з метою виконання зобов'язань клієнта перед торговцем за маржинальними операціями, якщо рівень маржі менший за критичний рівень маржі, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування.

5. Торговець, який здійснює маржинальні операції, зобов'язаний:

розробити застереження про ризики, які можуть виникнути внаслідок здійснення маржинальних операцій, та ознайомити усіх клієнтів, в інтересах яких торговцем здійснюються такі операції, з інформацією про зазначені ризики;

використовувати програмно-технічний комплекс, який забезпечує автоматизовану систему розрахунку рівня маржі та заборгованості клієнта перед торговцем, контроль відповідності рівня маржі та нормативів R1 та R2 встановленим вимогам у режимі он-лайн;

призначити відповідальну особу, до обов'язків якої належить контроль за ризиками, що можуть виникати під час здійснення маржинальних операцій, та забезпечення інформаційної взаємодії з усіма клієнтами, в інтересах яких торговцем здійснюються такі операції.

6. Торговець, який здійснює маржинальні операції, повинен надавати звіти клієнту за такими операціями.

7. Торговець подає адміністративні дані щодо здійснення маржинальних операцій за договорами на брокерське обслуговування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.

8. Державний нагляд та контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали