Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013

м. Київ

N 796

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 року за N 937/23469

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), підпункту 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (Постанова N 231)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України:

від 19 грудня 2001 року N 2355 "Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за N 1092/6283 (зі змінами);

від 09 вересня 2002 року N 1594 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2002 року за N 752/7040 (зі змінами);

від 25 травня 2004 року N 995 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за N 715/9314 (зі змінами).

3. Установити, що оцінювачі, включені до Державного реєстру оцінювачів, та суб'єкти оціночної діяльності, включені до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності, автоматично включаються до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності за тими самими напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, за якими вони були включені до Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності відповідно.

4. Документи оцінювачів (суб'єктів оціночної діяльності), зазначених у пункті 3 цього наказу, не потребують приведення у відповідність до вимог, установлених розділом V Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого цим наказом.

5. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
10.06.2013 N 796

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 червня 2013 р. за N 937/23469

Порядок
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові засади та організаційні процедури збирання, накопичення, обробки та отримання інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (далі - Державний реєстр), встановлює вимоги і порядок включення (виключення) інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності до (з) Державного реєстру.

1.2. Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які отримали сертифікати суб'єктів оціночної діяльності.

1.3. Державний реєстр є системою, що створюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та діє з метою забезпечення інформування суспільства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні.

1.4. Метою ведення Державного реєстру є:

забезпечення повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в установленому порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва (документи) оцінювачів, та суб'єктів господарювання, які в установленому порядку отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;

моніторинг розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та створення конкурентного середовища серед оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечення доступності інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності відповідно до законодавства для суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об'єднань, інших заінтересованих осіб;

узагальнення інформації про оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності, у тому числі за напрямами оцінки та спеціалізаціями у межах цих напрямів;

забезпечення моніторингу дотримання оцінювачами і суб'єктами оціночної діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, у тому числі дотримання правил організації системи зовнішнього контролю якості, затверджених Фондом державного майна України (далі - Фонд).

1.5. Суб'єктами Державного реєстру є:

Фонд;

оцінювачі;

суб'єкти оціночної діяльності;

адміністратор Державного реєстру;

користувачі інформацією Державного реєстру.

1.6. Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації даних, яка подається в порядку, встановленому законодавством.

Адміністратором Державного реєстру є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань інформаційних технологій та моніторингу (далі - Адміністратор).

Накопичення, зберігання і захист даних Державного реєстру та контроль за доступом до них здійснюються Адміністратором.

Розпорядником Державного реєстру є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань оціночної діяльності (далі - Розпорядник).

Аналіз та контроль даних Державного реєстру здійснюються Розпорядником.

1.7. Фонд веде Державний реєстр, є власником інформації, яка в ньому міститься, та здійснює розпорядчі повноваження щодо нього.

1.8. Розпорядник Державного реєстру виконує такі функції:

удосконалює Державний реєстр;

визначає організаційні та методологічні засади ведення Державного Реєстру;

організовує створення системи збирання та накопичення інформації, що надається оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності;

контролює подання оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності інформації до Державного реєстру;

використовує інформацію Державного реєстру для виконання повноважень Фонду з метою державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, визначених чинним законодавством;

узагальнює інформацію з Державного реєстру щодо діяльності оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, готує та оприлюднює відповідну інформацію;

здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування Державного реєстру та отримання достовірної інформації з нього.

1.9. Адміністратор Державного реєстру виконує такі функції:

забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп'ютерної системи Державного реєстру, збереження даних і їх захист від несанкціонованого доступу та руйнування;

забезпечує технічне оформлення інформації, що надається Фондом з Державного реєстру, та відповідність цієї інформації змісту Державного реєстру;

забезпечує доступ користувачів Державного реєстру до інформації, що міститься в Державному реєстрі, відповідно до вимог законодавства;

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Державного реєстру та отримання достовірної інформації з нього.

II. Структура Державного реєстру

2.1. Державний реєстр складається з розділів "Оцінювачі" та "Суб'єкти оціночної діяльності". До розділу "Оцінювачі" вноситься інформація про фізичних осіб - оцінювачів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, а до розділу - "Суб'єкти оціночної діяльності" вноситься інформація про суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які отримали сертифікати суб'єктів оціночної діяльності.

2.2. Кожен з розділів Державного реєстру ведеться за окремими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму.

2.3. Розділ "Оцінювачі" ведеться за такими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму, а саме:

напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності";

спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2.4. Розділ Державного реєстру "Суб'єкти оціночної діяльності" ведеться за такими напрямами та спеціалізаціями у межах кожного напряму, а саме:

напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності";

спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

III. Інформація Державного реєстру

3.1. Інформацією, що вноситься до Державного реєстру, є:

інформація, що подається оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності до Фонду відповідно до цього Порядку, а також інша інформація, що надається ними за власною ініціативою;

інформація щодо напряму (напрямів) оцінки та спеціалізації (спеціалізацій) у межах такого(их) напряму(ів), за якими оцінювачі, а також суб'єкти оціночної діяльності мають право здійснювати оцінку;

інформація щодо проходження суб'єктами оціночної діяльності, які мають чинний сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" (далі - спеціалізація 1.8) та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності" (далі - спеціалізація 2.3) або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), перевірки на відповідність правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України;

інформація про членство оцінювача в одній або декількох саморегулівних організаціях оцінювачів;

інформація про результати рецензування звітів про оцінку майна, виконаних оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності, а також щодо порушень оцінювачами і суб'єктами оціночної діяльності нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, у тому числі виявлених під час проведення перевірок на відповідність правилам організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженим Фондом державного майна України;

інформація щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг на діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

інформація про рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна, що проведена оцінювачами або суб'єктами оціночної діяльності;

інформація про факти порушення оцінювачами або суб'єктами оціночної діяльності обмежень щодо проведення оцінки майна, майнових прав, установлених чинним законодавством;

інша додаткова інформація, що подається оцінювачами або суб'єктами оціночної діяльності за власною ініціативою.

3.2. Унесення інформації про оцінювача та суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру здійснюється після її отримання та відповідної перевірки. Фонд визначає перелік посадових осіб Фонду, які здійснюють перевірку інформації, що вноситься до Державного реєстру.

3.3. Під час ведення Державного реєстру Фонд повинен забезпечити дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3.4. Зміни до інформації, яка зазначена в Державному реєстрі, вносяться після їх надходження, розгляду і перевірки Фондом.

IV. Порядок надання інформації з Державного реєстру

4.1. На запит користувача інформація надається з Державного реєстру в опрацьованому форматі за результатами узагальнення Фондом.

Інформація в загальному форматі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та у засобах масової інформації, визначених Фондом.

4.2. Довідки з Державного реєстру надаються Фондом протягом п'яти робочих днів з дати надходження письмового запиту, який містить обґрунтування щодо необхідності надання інформації. Довідки надаються на офіційному бланку Фонду за підписом уповноваженої особи Фонду.

4.3. Поширення інформації з Державного реєстру, яка отримується на письмові запити користувачів, без письмової згоди Фонду не допускається. Поширення користувачами інформації з Державного реєстру здійснюється з обов'язковим посиланням на Державний реєстр.

V. Порядок включення інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності до Державного реєстру

5.1. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб'єкти оціночної діяльності, які отримали сертифікати суб'єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", подають до Фонду відповідні документи за встановленою цим Порядком процедурою для включення інформації про них до Державного реєстру.

5.2. Процедура включення інформації про оцінювачів до Державного реєстру передбачає подання до Фонду таких документів:

заяви про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (додаток 1);

довідки з місця роботи (подається, якщо оцінювач працює) (додаток 2);

довідки про оцінювача (додаток 3);

повідомлення про відсутність непогашеної судимості (додаток 4);

копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

копії паспорта.

Якщо на дату подання інформації до Державного реєстру оцінювач:

постійно проживає на території України і є громадянином України, подається копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

постійно (або тимчасово) проживає за кордоном і є громадянином України, подається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

постійно (або тимчасово) проживає на території України і є іноземцем або особою без громадянства, подається копія посвідки про постійне або тимчасове проживання.

Якщо на дату подання інформації оцінювач тимчасово не працює, про це робиться відповідний запис у довідці про оцінювача. Після працевлаштування оцінювач повинен у тижневий строк направити до Фонду довідку з місця роботи.

Інформація про суб'єктів оціночної діяльності підлягає внесенню до Державного реєстру в порядку, передбаченому Положенням про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами).

Документи, що подаються оцінювачами та суб'єктами оціночної діяльності, повинні бути складені державною мовою.

5.3. Розгляд та перевірку поданих оцінювачами і суб'єктами оціночної діяльності документів Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Фонд має право звертатися до оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, що подали документи, для отримання додаткової інформації.

5.4. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Фонд приймає відповідне рішення про включення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру або відмову у включенні інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру.

Рішення про включення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру приймається у разі відповідності поданих документів вимогам цього Порядку. Рішення про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру приймається у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання документів, шляхом прийняття наказу Фонду та видачі свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (додаток 5). Рішення про включення інформації про суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру приймається у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання документів, шляхом прийняття наказу Фонду.

Рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру Фонд приймає у таких випадках:

подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, передбачених цим Порядком;

подання недостовірної інформації.

Рішення про відмову у включенні інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру направляється оцінювачу (суб'єкту оціночної діяльності) у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання документів, із зазначенням підстав для відмови.

5.5. Інформація про оцінювача вноситься до Державного реєстру у розділ "Оцінювачі" за відповідним напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, а інформація про суб'єкта оціночної діяльності вноситься до Державного реєстру у розділ "Суб'єкти оціночної діяльності". Інформація про оцінювача включається виключно за тим напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача, а інформація про суб'єкта оціночної діяльності включається виключно за тим напрямом та спеціалізацією (спеціалізаціями) у межах такого напряму, який зазначено у сертифікаті суб'єкта оціночної діяльності. Перелік напрямів та спеціалізацій у межах таких напрямів відповідно до кваліфікаційного свідоцтва оцінювача зазначається у свідоцтві про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру.

5.6. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру (наказ про включення інформації про суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру) є документом, що підтверджує факт включення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру та право здійснювати оцінку майна та майнових прав за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що зазначені у ньому, та є невід'ємним додатком до кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (сертифіката суб'єкта оціночної діяльності). Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру підписується уповноваженою посадовою особою Фонду та засвідчується печаткою Фонду.

5.7. Оцінювач (суб'єкт оціночної діяльності), інформація про якого не включена до Державного реєстру, не має права здійснювати оцінку майна, майнових прав.

5.8. Оцінювачі, інформація про яких включена до Державного реєстру, отримують оригінал свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру особисто або через уповноважених осіб за наявності у них відповідних документів, що підтверджують їх повноваження. Факт отримання свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру фіксується в журналі реєстрації вхідних документів заявників. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру підписується у двох примірниках, один примірник видається оцінювачу, другий зберігається у Фонді.

5.9. Фонд забезпечує реєстрацію документів, які подаються оцінювачами (суб'єктами оціночної діяльності) для включення інформації про них до Державного реєстру. Реєстрація документів здійснюється в журналі реєстрації вхідних документів заявників. У журналі зазначаються дата та реєстраційний номер отриманих Фондом документів.

5.10. З метою вчасного відображення достовірної інформації про оцінювачів (суб'єктів оціночної діяльності), інформація про яких включена до Державного реєстру, оцінювачі (суб'єкти оціночної діяльності) зобов'язані у тижневий строк від дати виникнення будь-яких змін інформації, що подавалася оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності) для включення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру, направити відповідне повідомлення до Фонду.

VI. Порядок виключення інформації про оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності з Державного реєстру

6.1. Фонд має право прийняти рішення про виключення інформації про оцінювачів (суб'єктів оціночної діяльності) з Державного реєстру.

Виключення Фондом інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) з Державного реєстру здійснюється у таких випадках:

у разі подання відповідного звернення оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності);

у разі зупинення дії (анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;

у разі анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

6.2. Для виключення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) з Державного реєстру Фонд приймає наказ, у якому зазначаються підстави для прийняття відповідного рішення.

6.3. Виключення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) з Державного реєстру здійснюється одночасно з оприлюдненням відповідного наказу Фонду на офіційному веб-сайті Фонду.

6.4. Повторне включення інформації про оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) до Державного реєстру здійснюється відповідно до цього Порядку.

 

Директор Департаменту координації
розробки та виконання програмних
документів, оцінки та розпорядження
об'єктами державної власності

М. Горяйнов

 

Додаток 1
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
 (пункт 5.2)

Заява
про включення інформації про оцінювача до Реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Заявник  ______
(прізвище, ім'я та по батькові)

Кваліфікаційний документ оцінювача  _____
                                                                                                                                        (назва документа)

Виданий  _____
(зазначаються орган державної влади та навчальний заклад, які видали
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача)

за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів:

__
(зазначається зміст документа)
__
__
__

Протокол Екзаменаційної комісії від N ___

Прошу включити інформацію про мене до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Згода на використання персональних даних.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на обробку моїх персональних даних: ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, місце проживання, телефон), паспортні дані, інформація про результати підготовки у навчальному закладі, інформація стосовно кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, - з метою виконання своїх обов'язків та перевірки їх дійсності.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про захист персональних даних" мені роз'яснено мої права.

Документи, передбачені Порядком ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, додаються.


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

Додаток 2
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 5.2)

Довідка

Цією довідкою засвідчується, що __________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)

дійсно працює у штатному складі _________
                                                                                                   (повне найменування підприємства, установи, організації)

на посаді _ з __________ року.


         (дата)

Довідка видана для пред'явлення до Фонду державного майна України для включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

________
    (посада керівника підприємства, установи,
            організації, що видав довідку)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

"___" 20__ року

 

 

Додаток 3
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 5.2)

ДОВІДКА ПРО ОЦІНЮВАЧА

1

Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача

2

Громадянство (1)

3

Паспортні реквізити (серія, номер, ким та коли видано) (2)4

Реквізити кваліфікаційного документа оцінювача:

 

 

Назва,

 

номер та дата видачі,

 

орган, що видав документ,


 

напрям оцінки (3),

 

спеціалізація у межах напряму (4)


5

Місце проживання, телефон (факс) (5)

 

6

Місце роботи (6)

7

Інша інформація (7)

 

 

"___" ___________ 20__ року ___________ / __________
                                                                          (підпис              (ініціали, прізвище оцінювача)

(1) Заповнюється таким чином: громадянами України вказується - "Україна"; громадянами інших держав вказується повна назва країни громадянства; особами без громадянства ставиться "-".

(2) Додається копія відповідних сторінок паспорта громадянина України (паспорта громадянина іншої держави).

(3) Зазначається повністю з кваліфікаційного документа оцінювача.

(4) Зазначається повністю з кваліфікаційного документа оцінювача.

(5) Вказуються місце проживання, телефон (факс)

(6) Вказується місце роботи (якщо оцінювач не працює, ставиться "-").

(7) Вказується інформація, яку оцінювач сам вважає за необхідне зазначити.

 

Додаток 4
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 5.2)

Фонд державного майна України

ПОВІДОМЛЕННЯ

Я, ___________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

повідомляю, що на дату подання повідомлення:

не погашену судимість _____;
                           (зазначити про наявність або відсутність не погашеної судимості*)

не зняту судимість за вчинення злочину ___;
                                                                                                       (зазначити про наявність або відсутність не знятої судимості*)

адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року __
                                                          (зазначити про наявність або відсутність накладання стягнення*)

Відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" повідомляю, що мені відомо про те, що:

оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину;

оцінювачем не може бути особа, на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Оцінка майна, проведена фізичною особою, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, або фізичною особою, на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення протягом останнього року, або фізичною особою, дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (кваліфікаційного документа оцінювача) якої зупинена, вважається недійсною.

Повідомляю також, що мені відомо про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 3652 Кримінального кодексу України.

У разі відкриття кримінальної справи (погашення, зняття судимості) або накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення зобов'язуюся протягом тижня письмово інформувати Фонд державного майна України.

"___" 20__ р.
(дата)

_____
(підпис)


* Заповнюється власноруч.

 

Додаток 5
до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності
(пункт 5.4)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

від 20__ року

N __

Видане _______
(прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)

на підставі ____
(назва кваліфікаційного свідоцтва (документа) оцінювача)

від N ________, виданого _____

_,
(зазначаються орган державної влади та навчальний заклад, які видали кваліфікаційне свідоцтво (документ) оцінювача)

та свідчить про те, що інформацію про нього (неї) включено до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності як оцінювача, який має право здійснювати оцінку майна та майнових прав за такими напрямами1:

напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності";

спеціалізація 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":

Це свідоцтво є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

"___" 20__ року

 


1 Вказуються напрями та спеціалізації у межах таких напрямів, зазначені у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали