ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.02.2011 р. N 90

Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в облдержадміністрації

Відповідно до статей 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою впорядкування ведення договірної роботи в обласній державній адміністрації:

1. Затвердити Порядок ведення договірної роботи в облдержадміністрації, що додається.

2. Установити, що:

2.1. Договори, які укладаються облдержадміністрацією, інші документи, що стосуються договірної роботи облдержадміністрації, підписуються головою облдержадміністрації або уповноваженими ним посадовими особами.

2.2. Договори, укладання яких пов'язане із забезпеченням діяльності апарату облдержадміністрації, а також документи, пов'язані з їх укладанням та виконанням, між облдержадміністрацією і райдержадміністраціями, міськими (міст обласного значення) радами з питань матеріально-технічного забезпечення ведення Державного реєстру виборців підписуються заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

2.3. Міжнародні договори, інші угоди про співробітництво підписуються головою облдержадміністрації, а у разі його відсутності - першим заступником голови облдержадміністрації.

2.4. До подання на підпис голові облдержадміністрації або іншим уповноваженим посадовим особам усі документи попередньо візуються відповідно до вимог затвердженого Порядку.

3. Відділу фінансового-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації (М. Свінцицька) забезпечити зберігання та облік оригіналів договорів, якими передбачається витрачання коштів апарату облдержадміністрації.

4. Загальному відділу апарату облдержадміністрації (Г. Кузьменко) забезпечити зберігання та облік оригіналів міжнародних договорів та інших угод про співробітництво.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, які беруть участь у веденні договірної роботи, забезпечити виконання Порядку ведення договірної роботи в облдержадміністрації.

6. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації (В. Потапенко) забезпечити здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами облдержадміністрації встановленого Порядку ведення договірної роботи в облдержадміністрації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації С. Ющика.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
28.02.2011 N 90

ПОРЯДОК
ведення договірної роботи в облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення договірної роботи в облдержадміністрації (далі - Порядок) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, інших нормативно-правових актів. Порядок установлює механізм підготовки проектів договорів, їх укладання та контролю за виконанням в облдержадміністрації.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всі правовідносини, які виникають у результаті діяльності облдержадміністрації, визначеної Конституцією України та Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

1.3. Питання ведення договірної роботи в самостійних структурних підрозділах облдержадміністрації (крім апарату) щодо правовідносин, де структурні підрозділи виступають як самостійні юридичні особи, здійснюються згідно з чинним законодавством відповідно до встановленого ними порядку.

1.4. Порядок є обов'язковим для виконання посадовими особами та працівниками облдержадміністрації, які беруть участь при укладенні договорів головою облдержадміністрації або уповноваженою ним особою від імені облдержадміністрації.

У кожному структурному підрозділі облдержадміністрації, який бере участь у веденні договірної роботи, виконання цієї роботи покладається на конкретного працівника.

Недодержання встановленого порядку ведення договірної роботи є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою відповідальність винних у цьому осіб згідно з чинним законодавством України.

1.5. Договірна робота повинна сприяти:

- виконанню зобов'язань для задоволення потреб облдержадміністрації, області та держави;

- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів;

- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх зумовлюють.

1.6. До договірної роботи належать:

- підготовка та розгляд проектів договорів, що надійшли від іншої сторони;

- погодження проектів договорів структурними підрозділами облдержадміністрації;

- реєстрація та зберігання укладених договорів;

- ведення журналів обліку договорів;

- здійснення розрахунків та контроль за виконанням укладених договорів.

2. Порядок укладання та здійснення контролю за виконанням договорів

2.1. Підготовка проекту договору.

2.1.1. Договори, стороною в яких виступає облдержадміністрація, мають укладатися у письмовій формі.

2.1.2. Проект договору готується структурним підрозділом облдержадміністрації, до компетенції якого належать питання, що становлять предмет договору.

Цей же структурний підрозділ подає проект договору на візування, підпис та здійснює інші дії з супроводу проекту договору.

Проект договору може розроблятися будь-якою зі сторін, що домовляються, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Пропозиція укласти договір має відповідати вимогам чинного законодавства, містити істотні умови договору і відображати намір особи, яка її внесла, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

2.1.3. Проект договору повинен бути завізований у тижневий термін:

- керівником структурного підрозділу облдержадміністрації, заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків, який готує проект договору, або, в разі одержання проекту договору від іншої сторони, структурним підрозділом облдержадміністрації, заступником голови облдержадміністрації, до повноважень якого належать питання, що становлять предмет договору (далі - структурний підрозділ, що супроводжує договір);

- начальником юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

- начальником відділу фінансового-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації (якщо фінансування договору здійснюватиметься за рахунок коштів апарату облдержадміністрації);

- керівниками відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, заінтересованих в укладенні договору і визначених такими головою облдержадміністрації.

У разі нагальної потреби укладання договору за дорученням голови облдержадміністрації строк візування проекту договору може бути зменшено.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, до повноважень яких належать питання, що становлять істотні умови договору, зобов'язані не допускати фактів безпідставних відмов від візування проектів договорів або затягування термінів візування.

У разі незгоди керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання, що становлять істотні умови договору, з певними положеннями запропонованого проекту договору та недосягнення згоди щодо їх редакції зі структурним підрозділом, що супроводжує договір, керівник структурного підрозділу, який має візувати проект договору, зобов'язаний у дводенний термін підготувати проект протоколу узгодження позицій (форма додається) та подати його структурному підрозділу, який супроводжує договір.

Протокол узгодження позицій підписується керівником структурного підрозділу, що супроводжує договір, додається до проекту договору, є його невід'ємною частиною до моменту підписання останнього та має бути належно обґрунтований з посиланням на відповідні акти законодавства.

Рішення щодо врахування зауважень, що містяться в протоколі узгодження позицій, та щодо остаточної редакції проекту договору приймає заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації або безпосередньо посадова особа, яка підписує договір.

2.1.4. Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року N 1040, юридичний відділ апарату облдержадміністрації погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

2.1.5. З метою забезпечення захисту фінансових інтересів держави та здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням бюджетного законодавства в облдержадміністрації Головне фінансове управління облдержадміністрації погоджує (візує) всі договори, угоди про співробітництво пов'язані з використанням бюджетних коштів, що укладаються головою облдержадміністрації або уповноваженим ним особами від імені облдержадміністрації (крім договорів на матеріально-технічне обслуговування апарату облдержадміністрації).

2.1.6. Проект договору, завізований у встановленому порядку керівниками заінтересованих підрозділів, подається на підпис голові облдержадміністрації або його першому заступникові (одному із заступників голови облдержадміністрації в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень).

Договір, пов'язаний з матеріально-технічним та іншим забезпеченням апарату облдержадміністрації, підписується заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

2.1.7. Розрахунок вартості договору складається його виконавцем (продавцем, постачальником тощо), а на етапі укладання договору із замовником (покупцем тощо) підписується останнім на знак досягнутої згоди (про що, в разі необхідності, складається протокол узгодження договірної ціни).

2.1.8. Розбіжності, що виникають між сторонами під час укладання договору, розглядаються структурним підрозділом, який супроводжує договір, із залученням у разі необхідності відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації або заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

2.1.9. У випадку наявності заперечень щодо умов проекту договору, сторона, яка одержала його, складає протокол розбіжностей, який підписується, про що обов'язково робиться застереження в договорі, та не пізніше 20-денного строку надсилає іншій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з договором, підписаним у порядку, встановленому підпунктами 2.1.3 - 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку.

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов'язана розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з іншою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції.

2.1.10. Укладений договір реєструється структурним підрозділом, що супроводжує договір, в окремому журналі обліку договорів, який зберігається в юридичному відділі апарату облдержадміністрації.

Одночасно з реєстрацією договору структурний підрозділ, що супроводжує договір, зобов'язаний подати до юридичного відділу апарату облдержадміністрації копію підписаного договору з усіма додатками до нього.

2.1.11. Структурний підрозділ, який супроводжує договір, здійснює контроль за його виконанням.

У разі невиконання чи неналежного виконання договору стороною структурний підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це юридичний відділ апарату облдержадміністрації. Таке повідомлення має бути обґрунтованим та містити відповідні підтверджувальні документи.

2.1.12. Договір повинен містити:

- найменування сторін;

- предмет договору (найменування товарів (робіт, послуг), характер товарів, що поставляються (виконуваної роботи, послуг, що надаються);

- зазначені та додаткові вимоги за згодою сторін можуть бути відображені в додатках до договору;

- строк дії договору;

- строки і порядок поставки товарів (виконання робіт, надання послуг; за домовленістю сторін);

- визначення вартості товарів (робіт, послуг), порядок розрахунків;

- відповідальність сторін.

Крім умов, зазначених вище, договором можуть бути передбачені інші умови, погоджені сторонами, та такі, що не суперечать чинному законодавству.

2.1.13. Договір за результатами проведення процедур закупівлі укладається на підставі Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та заповнюється згідно з Інструкцією щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 27 липня 2010 року N 925.

Певні види договорів повинні містити умови, визначені як обов'язкові (істотні) згідно з вимогами чинного законодавства у відповідній галузі правового регулювання.

2.2. Підстави для зміни або розірвання договору.

2.2.1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, та вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, надсилає пропозицію щодо цього іншій стороні, у терміни, визначені у такому договорі.

Сторона, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, повинна відповісти на неї. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення відповідного суду.

У випадку виникнення необхідності внесення за згодою сторін змін до договору проект таких змін готується структурним підрозділом, що супроводжує договір, або іншою стороною договору в порядку, визначеному пунктом 2.1 розділу 2 цього Порядку.

2.2.2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, а також в інших випадках, установлених договором або законом.

2.2.3. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються, про що структурним підрозділом, що супроводжує договір, робиться відмітка у журналі реєстрації договорів.

2.3. Порядок приймання товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

2.3.1. Приймання товарів здійснюється за накладною, а приймання робіт і послуг оформлюється двостороннім актом, який складається сторонами і є підставою для взаємних розрахунків.

Зі сторони облдержадміністрації акт візується структурним підрозділом, що супроводжує договір, та підписується головою облдержадміністрації або одним із його заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень (іншою уповноваженою особою (за довіреністю).

У разі необхідності для приймання товарів (робіт, послуг) може утворюватися відповідна комісія.

2.3.2. Сторони в договорі можуть передбачити інший порядок і терміни приймання переданих товарів, виконаних робіт (наданих послуг), якщо це не суперечитимете вимогам чинного законодавства.

Виконавець має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

2.3.3. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони передбачають у договорі відповідальність як передбачену чинним законодавством, так і додаткову відповідно до досягнутої згоди.

2.4. Розрахунки за договором.

2.4.1. Розрахунки за виконані за договором зобов'язання здійснюються на підставі вартості, визначеної договором, з урахуванням виконання сторонами договірних зобов'язань та відповідно до строків платежів, передбачених договором.

2.4.2. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.4.3. У договорі може бути передбачена одноразова або поетапна оплата вартості товарів, робіт, послуг за договором у встановлений сторонами термін.

2.5. Відповідальність за ведення договірної роботи.

2.5.1. Відповідальність за перевірку відповідності товарів, виконуваних робіт і послуг умовам укладених договорів покладається на структурний підрозділ, що супроводжує договір.

2.5.2. Відповідальність за правильність визначення форм та умов оплати, своєчасність здійснення фінансових операцій покладається на відділ фінансового-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації (якщо фінансування договору здійснюватиметься за рахунок коштів апарату облдержадміністрації).

2.5.3. Відповідальність за відповідність договірних документів вимогам чинного законодавства покладається на юридичний відділ апарату облдержадміністрації.

3. Порядок підготовки, укладання та виконання окремих видів договорів

3.1. Порядок підготовки міжнародних договорів.

3.1.1. Міжнародні договори, меморандуми, угоди про співробітництво тощо (далі - міжнародні договори) з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та суб'єктами права іноземних держав (далі - інша сторона) розробляються з урахуванням вимог цього Порядку та відповідно до нормативно-правових актів та правил здійснення зовнішніх зносин.

3.1.2. Проект міжнародного договору готується (вноситься) або супроводжується управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації з урахуванням пропозицій, поданих відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, виходячи з предмету договору.

Опрацювання тексту проекту міжнародного договору на відповідність вимогам законодавства України здійснює юридичний відділ апарату облдержадміністрації спільно з управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації.

3.2. Порядок підготовки угод про співробітництво.

3.2.1. Меморандуми, угоди про співробітництво тощо (далі - угоди про співробітництво) розробляються з урахуванням вимог цього Порядку відповідно до чинних нормативно-правових актів та практики.

3.2.2. Проект угоди про співробітництво готується (вноситься) структурним підрозділом, до повноважень якого належать питання, що становлять предмет угоди, або заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків, з урахуванням пропозицій, поданих відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації.

Опрацювання тексту проекту угоди на відповідність вимогам законодавства України здійснює юридичний відділ апарату облдержадміністрації.

3.3. Укладання договорів за результатами проведення процедур закупівлі, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

3.3.1. Відповідно до вимог законодавства для належної організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в апараті облдержадміністрації та кожному самостійному структурному підрозділі облдержадміністрації, який є розпорядником бюджетних коштів, має бути утворено комітет з конкурсних торгів.

3.3.2. Підготовку річного плану державних закупівель апарату облдержадміністрації здійснює відділ фінансового-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.

Рішення щодо вибору процедури здійснення закупівлі приймає комітет з конкурсних торгів за обґрунтованою пропозицією структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, до повноважень якого належать питання, що становлять предмет закупівлі.

Рішення щодо дати початку проведення певної процедури закупівлі приймається комітетом з конкурсних торгів за пропозицією структурного підрозділу апарату облдержадміністрації, до повноважень якого належать питання, що становлять предмет закупівлі.

Проекти порядку денного та протоколів засідань комітету з конкурсних торгів готує секретар комітету.

Підготовка проекту договору про закупівлю здійснюється в порядку, встановленому пунктом 2.1 розділу 2 Порядку.

3.3.3. Забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

3.4. Укладання трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

3.4.1. Наймання на роботу керівника підприємства, установи, організації, що є у державній власності та належить до сфери управління облдержадміністрації (далі - підприємство), здійснюється шляхом укладання з ним контракту відповідно до вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року N 203, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання у цій сфері.

3.4.2. Проект контракту з керівником підприємства готується структурним підрозділом облдержадміністрації, до сфери повноважень якого належить це підприємство, та подається на підпис голові облдержадміністрації (або одному з його заступників у разі покладання на нього в установленому порядку таких повноважень) після проходження візування в порядку, визначеному пунктом 2.1 розділу 2 цього Порядку, та додаткового візування начальником відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

 

Додаток
до підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 Порядку

ПРОТОКОЛ
узгодження позицій за договором (угодою)

між _______ про _____

Редакція пункту договору, запропонованого структурним підрозділом, який супроводжує договір

Редакція пункту договору структурного підрозділу, який погоджує договір

Узгоджена редакція пункту договору

Примітка

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу,
який супроводжує договір

Керівник структурного підрозділу,
який погоджує договір

_______
    (підпис, ім'я, прізвище)

_______
    (підпис, ім'я, прізвище)

"__" _ 20 __ р.

"__" _ 20 __ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали