Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2018

м. Київ

N 658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 677/32129

Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку

Відповідно до статті 172 Податкового кодексу України, статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 795 "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (Порядок N 795), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 936/23468 (із змінами).

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України повідомлення про прийняття Фондом державного майна України рішення про введення в експлуатацію Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна та рішення щодо авторизації електронного майданчика.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. О. Бакал

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

В. о. Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

О. Колотілін

В. о. Міністра фінансів України

С. Марченко

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
17 травня 2018 року N 658

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 677/32129

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Фондом державного майна України (далі - Фонд) єдиної бази даних звітів про оцінку, реєстрації в ній звіту про оцінку майна, складеного для цілей обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених Податковим кодексом України, розміщення, використання, зберігання в ній інформації зі звіту про оцінку майна та документів про нерухоме, рухоме майно та майнові права, а також механізм взаємодії єдиної бази даних звітів про оцінку з авторизованими електронними майданчиками.

2. Для цілей цього Порядку об'єктом оцінки є нерухоме майно (житловий будинок, квартира або їх частини, кімнати, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку), земельні ділянки з поліпшеннями або вільні від поліпшень (з урахуванням норм безоплатного передавання земельних ділянок громадянам, визначених статтею 121 Земельного кодексу України), об'єкти нежитлового фонду, іншого майна, що відповідно до статті 181 Цивільного кодексу України належить до нерухомого майна (нерухомості)), рухоме майно та майнові права на зазначене майно, що належить платнику податку - фізичній особі, та оціночна вартість яких підлягає визначенню відповідно до Податкового кодексу України (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою) (далі - об'єкт оцінки).

Базою оцінки є оціночна вартість, яка для цілей цього Порядку є ринковою вартістю.

3. Цей Порядок поширюється на суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України "Про оцінку земель" (у разі визначення оціночної вартості земельної ділянки) (далі - суб'єкти оціночної діяльності).

4. У єдиній базі даних звітів про оцінку підлягають реєстрації звіти про оцінку майна, складені суб'єктами оціночної діяльності для цілей обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) нерухомого, рухомого майна та майнових прав (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених Податковим кодексом України (далі - цілі оподаткування). Зазначена реєстрація здійснюється після внесення суб'єктами оціночної діяльності до такої бази інформації зі звітів про оцінку, за умови її повноти, правильності, відповідності, в тому числі відповідності оціночної вартості об'єкта оцінки результату електронного визначення оціночної вартості, проведеного модулем електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна єдиної бази даних звітів про оцінку, та у послідовності, визначеній цим Порядком.

Результати нормативної грошової оцінки земельної ділянки не підлягають реєстрації в єдиній базі даних звітів про оцінку.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване місце суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса або посадової особи, у присутності якого між фізичними особами здійснюються укладення та оформлення договорів купівлі-продажу (міни, поставки) транспортних засобів, суб'єкта господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні (далі - особа, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна), - електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує розміщення, отримання і передавання інформації та документів до єдиної бази даних звітів про оцінку, автоматичний обмін інформацією з єдиною базою даних звітів про оцінку;

авторизований електронний майданчик - авторизована Фондом відповідно до порядку авторизації електронних майданчиків, затвердженого наказом Фонду та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та забезпечує реєстрацію суб'єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності в єдиній базі даних звітів про оцінку) до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об'єкта нерухомості, здійснення автоматичної ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності, нотаріуса або особи, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, який відповідно до вимог статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки);

єдина база даних звітів про оцінку (далі - Єдина база) - інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", до складу якої входить база даних інформації із звітів про оцінку, що вноситься суб'єктами оціночної діяльності, та модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна (з метою перевірки вартості об'єктів оподаткування, внесеної суб'єктом оціночної діяльності);

звіт про оцінку майна для цілей оподаткування (далі - звіт про оцінку) - звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок, складений відповідно до Закону України "Про оцінку земель";

інформація зі звіту про оцінку - додаток до звіту про оцінку, у якому відображаються інформація про оціночну вартість та характеристики об'єкта оцінки, складені суб'єктами оціночної діяльності у формі, встановленій цим Порядком;

модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна Єдиної бази (далі - Модуль) - складова Єдиної бази, що забезпечує електронне визначення оціночної вартості об'єктів оцінки у випадках відчуження нерухомого майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою) (далі - випадки, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України), та автоматично застосовується Єдиною базою під час реєстрації звіту про оцінку;

моніторинг інформації зі звіту про оцінку - процедура перевірки інформації зі звіту про оцінку, яка забезпечується Єдиною базою щодо відсутності порушень під час складання, повноти та правильності, а у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України, - також щодо відповідності оціночної вартості об'єкта оцінки, зазначеної суб'єктом оціночної діяльності в інформації зі звіту про оцінку, результату електронного визначення оціночної вартості, проведеного Модулем Єдиної бази;

оператор авторизованого електронного майданчика - фізична особа - підприємець, юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика.

6. Єдина база та вся інформація, що міститься в ній, належить державі в особі Фонду. Фонд забезпечує функціонування Єдиної бази та захист інформації, що міститься в ній.

7. Держателем Єдиної бази (далі - Держатель) є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

Аналіз та контроль даних Єдиної бази здійснює Держатель.

Адміністратором Єдиної бази (далі - Адміністратор) є відповідний структурний підрозділ Фонду з питань інформаційних технологій.

Накопичення, зберігання і захист даних Єдиної бази та контроль за доступом до них здійснює Адміністратор.

8. Єдина база забезпечує:

реєстрацію звітів про оцінку, складених суб'єктами оціночної діяльності для цілей оподаткування;

розміщення, використання, зберігання інформації зі звіту про оцінку та документів про об'єкт оцінки, в тому числі його оціночну вартість, що вносять до Єдиної бази суб'єкти оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики;

оприлюднення Фондом інформації з Єдиної бази;

автоматичний обмін інформацією та документами з авторизованими електронними майданчиками;

електронне визначення оціночної вартості об'єктів оцінки у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України;

моніторинг інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб'єктом оціночної діяльності до Єдиної бази;

перевірку нотаріусами або особою, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, через авторизовані електронні майданчики реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та наявності присвоєного йому унікального номера;

збереження та захист інформації про об'єкт оцінки, оціночна вартість якого визначається та вноситься суб'єктом оціночної діяльності до Єдиної бази;

контроль за дотриманням вимог чинного законодавства суб'єктами оціночної діяльності під час визначення оціночної вартості об'єкта оцінки для цілей оподаткування;

взаємодію суб'єктів Єдиної бази.

II. Суб'єкти Єдиної бази

1. Суб'єктами Єдиної бази є:

Фонд;

суб'єкти оціночної діяльності;

нотаріуси або особи, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна;

користувачі інформації з Єдиної бази;

оператори авторизованого електронного майданчика.

2. Держатель Єдиної бази виконує такі функції:

розробляє організаційні та методологічні засади ведення Єдиної бази;

контролює процес надання доступу до Єдиної бази суб'єктам оціночної діяльності;

контролює внесення суб'єктами оціночної діяльності інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази;

використовує інформацію з Єдиної бази, внесену суб'єктами оціночної діяльності та нотаріусами або особою, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, для виконання повноважень Фонду щодо державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

на підставі відповідного рішення Фонду вносить до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, що веде Фонд, інформацію про зупинення доступу суб'єкта оціночної діяльності до Єдиної бази. Таке рішення приймається Фондом у разі ненадання таким суб'єктом у встановлений Фондом строк документів, визначених у абзаці четвертому пункту 4 цього розділу. Наявність такої інформації є підставою для нездійснення авторизованим електронним майданчиком передавання інформації та документів такого суб'єкта оціночної діяльності до/з Єдиної бази на період такого зупинення;

узагальнює та щоквартально оприлюднює інформацію з Єдиної бази на офіційному веб-сайті Фонду;

забезпечує рецензування звітів про оцінку у випадках, передбачених цим Порядком;

аналізує інформацію, що міститься в Єдиній базі;

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази та отримання інформації з неї.

3. Адміністратор Єдиної бази виконує такі функції:

забезпечує технічне функціонування Єдиної бази, збереження даних та їх захист від несанкціонованого доступу та знищення інформації;

забезпечує доступ суб'єктів Єдиної бази до інформації, що міститься в ній, відповідно до вимог законодавства, у тому числі законодавства щодо захисту інформації;

за рішенням Фонду, прийнятим відповідно до порядку авторизації електронних майданчиків, затвердженого наказом Фонду та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, вживає технічних заходів підключення/відключення авторизованого електронного майданчика до/від Єдиної бази;

здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Єдиної бази.

4. Суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:

за результатом визначення оціночної вартості об'єкта оцінки складати звіт про оцінку майна та вносити до Єдиної бази інформацію з нього за формою, встановленою цим Порядком, через авторизований електронний майданчик;

зберігати звіт про оцінку, інформацію зі звіту про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об'єкта оцінки в архіві суб'єкта оціночної діяльності у паперовій формі та на авторизованому електронному майданчику в електронній формі (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб'єкта оціночної діяльності) протягом трьох років після дати оцінки. Звіти про оцінку та інші документи щодо визначення оціночної вартості об'єкта оцінки зберігаються в архіві суб'єкта оціночної діяльності та на авторизованому електронному майданчику з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних", про що має бути зазначено/погоджено в договорі про оцінку майна;

надсилати на відповідний запит Фонду копію звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб'єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року N 1585/1 (Положення N 1585/1), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за N 1351/20089, та завірену в установленому законодавством порядку копію договору на проведення оцінки майна з метою встановлення дотримання вимог частини другої статті 11 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" під час проведення оцінки майна;

відображати у звіті про оцінку та інформації зі звіту про оцінку повну та достовірну інформацію;

забезпечувати повноту, правильність та достовірність інформації, що вноситься до Єдиної бази;

забезпечувати отримання електронного цифрового підпису керівником суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачами, які працюють у складі суб'єкта оціночної діяльності;

завантажувати до авторизованого електронного майданчика електронну форму звіту про оцінку майна (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб'єкта оціночної діяльності). У випадках, визначених пунктом 3 розділу V цього Порядку, авторизований електронний майданчик передає до Єдиної бази електронну форму звіту про оцінку майна;

припиняти внесення інформації до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик після оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду рішення щодо відключення цього майданчика від Єдиної бази, а також забезпечити до моменту технічного відключення Фондом такого авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази вчинення через цей майданчик дій, необхідних для завершення реєстрації звіту(ів) про оцінку, складеного(их) суб'єктом оціночної діяльності до прийняття Фондом рішення щодо відключення авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази. Для подальшого внесення інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази суб'єкт оціночної діяльності обирає інший авторизований електронний майданчик серед тих, які підключені до Єдиної бази;

забезпечувати достовірність та ідентичність паперового примірника звіту про оцінку електронній формі звіту про оцінку (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб'єкта оціночної діяльності), який зберігається на авторизованих електронних майданчиках та в архіві суб'єкта оціночної діяльності;

забезпечувати відповідність інформації зі звіту про оцінку, складеної у паперовій формі, інформації зі звіту про оцінку, внесеній суб'єктом оціночної діяльності до Єдиної бази.

5. Доступ суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або особи, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, до Єдиної бази здійснюється за умови забезпечення належного захисту інформації щодо майна за допомогою автоматичного обміну інформацією та документами між Єдиною базою та авторизованими електронними майданчиками, підключеними до Єдиної бази.

6. Нотаріуси або особи, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, здійснюють перевірку реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі, наявності присвоєння звіту про оцінку унікального номера шляхом звіряння інформації з отриманого ними звіту про оцінку у паперовій формі з відображеною у відповідних полях Єдиної бази інформацією про об'єкт оцінки (в тому числі інформацією про оціночну вартість).

7. Доступ до Єдиної бази нотаріусам або особам, які вчиняють дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, та суб'єктам оціночної діяльності надається через авторизовані електронні майданчики, підключені до Єдиної бази, шляхом реєстрації та ідентифікації (автентифікації) нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, та суб'єктів оціночної діяльності на авторизованому електронному майданчику за допомогою використання електронного цифрового підпису.

Правовідносини нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, з отримання послуг авторизованих електронних майданчиків здійснюються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів.

8. Користувачами інформації з Єдиної бази є правоохоронні та контролюючі органи, зокрема центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та інші органи державної влади.

Доступ на перегляд інформації зі звітів про оцінку, зареєстрованих у Єдиній базі, Фонд надає користувачам інформації з Єдиної бази за допомогою електронного цифрового підпису та на підставі звернення таких користувачів, адресованого Фонду. Користувачі інформації з Єдиної бази зобов'язані використовувати інформацію, що міститься в Єдиній базі, в межах своїх повноважень, визначених законом.

9. Іншим особам, які цим Порядком не визнаються суб'єктами Єдиної бази, загальні відомості з Єдиної бази Фонд надає за умови дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних" та у встановленій цим Порядком формі (додаток 1). Фонд надає інформацію у разі отримання ним відповідного письмового запиту від зазначених осіб, у якому зазначається унікальний номер звіту про оцінку. У разі відсутності унікального номера у запиті на отримання інформації з Єдиної бази Фонд відмовляє у відповіді на такий запит.

III. Порядок реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази

1. Звіт про оцінку підлягає реєстрації в Єдиній базі протягом п'яти робочих днів від дати складання такого звіту про оцінку суб'єктом оціночної діяльності. Для реєстрації звіту про оцінку суб'єкт оціночної діяльності вносить інформацію зі звіту про оцінку до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик.

У разі проведення рецензування звіту про оцінку у випадку, передбаченому пунктом 2 розділу V цього Порядку, реєстрація звіту про оцінку здійснюється протягом п'яти робочих днів від дати отримання суб'єктом оціночної діяльності позитивних результатів рецензування звіту про оцінку за ознаками, визначеними абзацом другим або третім пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року N 1440 (далі - Національний стандарт N 1).

У Єдиній базі підлягають реєстрації виключно звіти про оцінку, щодо яких завершено процедуру складання, що підписані керівником суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачами, які безпосередньо брали участь у їх складанні. Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті.

Реєстрація в Єдиній базі звіту про оцінку, складеного суб'єктом оціночної діяльності у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України, здійснюється за результатом моніторингу інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб'єктом оціночної діяльності через авторизований електронний майданчик, та відповідності оціночної вартості об'єкта оцінки результату електронного визначення оціночної вартості, проведеного Модулем Єдиної бази.

Реєстрація звіту про оцінку, складеного суб'єктом оціночної діяльності, для інших випадків, передбачених Податковим кодексом України, здійснюється Єдиною базою за результатом проведеного моніторингу інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб'єктами оціночної діяльності через авторизований електронний майданчик.

2. З метою реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі керівник суб'єкта оціночної діяльності повинен:

отримати електронний цифровий підпис;

забезпечити оцінювачів, що працюють у складі суб'єкта оціночної діяльності та беруть безпосередню участь у складанні звітів про оцінку для цілей оподаткування, електронним цифровим підписом;

вибрати авторизований електронний майданчик, через який забезпечується реєстрація суб'єкта оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності) до Єдиної бази;

зареєструватися та ідентифікуватися (автентифікуватися) на авторизованому електронному майданчику за допомогою електронного цифрового підпису;

забезпечити ідентифікацію (автентифікацію) оцінювачів, що працюють у його складі;

забезпечити внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик, підключений до Єдиної бази.

3. Правовідносини суб'єктів оціночної діяльності з отримання послуг авторизованих електронних майданчиків здійснюються відповідно до цивільного та господарського законодавства.

Реєстрація суб'єкта оціночної діяльності здійснюється у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати укладання суб'єктами оціночної діяльності цивільно-правової угоди з оператором авторизованого електронного майданчика.

Інформація з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, який ведеться відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 796 (Порядок N 796), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469, та інформація з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який ведеться відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 941, застосовується:

авторизованим електронним майданчиком під час реєстрації суб'єкта оціночної діяльності на такому майданчику та внесення суб'єктами оціночної діяльності інформації зі звітів про оцінку до Єдиної бази, з метою перевірки правових підстав на здійснення суб'єктами оціночної діяльності та/або оцінювачами, практичної діяльності з оцінки майна, встановлених Законами України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та "Про оцінку земель";

Фондом під час реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі з присвоєнням йому унікального номера.

Для реєстрації на авторизованому електронному майданчику суб'єкт оціночної діяльності у сфері оцінки земель подає інформацію з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок щодо оцінювачів, які працюють у складі такого суб'єкта.

4. За результатами перевірки правових підстав на здійснення суб'єктами оціночної діяльності та/або оцінювачами практичної діяльності з оцінки майна авторизований електронний майданчик забезпечує надання до Єдиної бази інформації зі звіту про оцінку, внесеної до нього суб'єктом оціночної діяльності, без попередньої ідентифікації такого суб'єкта.

Оператор авторизованого електронного майданчика протягом доби:

надає Фонду інформацію щодо зареєстрованих суб'єктів оціночної діяльності (додаток 2) та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна (додаток 3);

повідомляє суб'єктів оціночної діяльності та нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, про прийняття Фондом рішення щодо відключення авторизованого електронного майданчика від Єдиної бази.

5. Для реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі суб'єкт оціночної діяльності заповнює інформацію зі звіту про оцінку за відповідною формою, встановленою додатками 4 - 11 до цього Порядку, та додає її до звіту про оцінку. На інформацію зі звіту про оцінку накладається електронний цифровий підпис керівника суб'єкта оціночної діяльності, оцінювача(ів), які безпосередньо склали звіт про оцінку, після чого зазначена інформація вноситься до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності.

Інформацію зі звіту про оцінку підписують керівник суб'єкта оціночної діяльності, оцінювач(і), які безпосередньо склали звіт про оцінку. Вона розподіляється відповідно до виду об'єкта оцінки, а саме щодо:

об'єктів житлової нерухомості;

об'єктів адміністративної нерухомості;

об'єктів промислової (складської) нерухомості;

об'єктів торговельної нерухомості;

земельної ділянки;

колісного транспортного засобу;

рухомих речей (машини, обладнання тощо);

майнових прав на нерухоме та рухоме майно (єдиний майновий комплекс, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності), права на об'єкти інтелектуальної власності).

6. Єдина база формується на основі інформації зі звітів про оцінку, внесеної суб'єктами оціночної діяльності.

7. Перед реєстрацією звіту про оцінку Єдина база здійснює моніторинг інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб'єктом оціночної діяльності (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності).

8. У випадках визначення оціночної вартості, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України, Модуль Єдиної бази забезпечує електронне визначення оціночної вартості об'єктів оцінки шляхом автоматичної обробки інформації:

про оціночну вартість об'єктів оцінки, наявну в Єдиній базі (крім інформації про оціночну вартість об'єктів оцінки, яка внесена до Єдиної бази на підставі абзацу другого пункту 10 розділу V цього Порядку);

про ціни продажу (ціни пропозиції) на ринку подібного майна, отриманої з відкритих джерел, зокрема з мережі Інтернет.

За результатами узагальнення та порівняння зазначеної інформації за основними характеристиками нерухомого майна з інформацією про об'єкт оцінки, внесеною до Єдиної бази суб'єктом оціночної діяльності, формується середньоринковий показник ціни подібного до об'єкта оцінки майна (далі - індикатор).

Основними елементами порівняння є характеристики подібного майна за місцем його розташування, фізичними та функціональними ознаками, умовами продажу тощо.

Середньоринкова ціна подібного до об'єкта оцінки майна - ціна, еквівалентна імовірній ціні, за яку може здійснитися купівля-продаж подібного до об'єкта оцінки майна з відповідним строком експлуатації на встановлену дату оцінки.

Результат електронного визначення оціночної вартості, проведеного Модулем Єдиної бази застосовується в межах +/- 25 відсотків від величини індикатора.

9. Інформація про величину індикатора розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.

10. У разі повноти, правильності та відповідності інформації зі звіту про оцінку, внесеної суб'єктом оціночної діяльності, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав межам від величини індикатора, визначеним абзацом восьмим пункту 8 цього розділу (у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України), Єдина база реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера та з одночасним формуванням довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку (додаток 12) із зазначенням у ній пароля пошуку звіту про оцінку для здійснення перевірки нотаріусом або особою, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, відповідно до пункту 1 розділу IV цього Порядку. Довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази долучається до звіту про оцінку.

Пароль пошуку звіту про оцінку оцінювач зазначає на титульному аркуші звіту про оцінку, у висновку про вартість майна та в інформації зі звіту про оцінку.

Після реєстрації звіту про оцінку, присвоєння йому унікального номера та формування довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази здійснюється автоматизована ідентифікація суб'єкта оціночної діяльності та оцінювача(ів), які склали звіт про оцінку.

Єдина база автоматично відмовляє у реєстрації звіту про оцінку у разі виявлення недоліків та/або порушень під час складання звіту про оцінку, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав межам від величини індикатора, визначеним абзацом восьмим пункту 8 цього розділу (у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 Податкового кодексу України).

11. Суб'єкт оціночної діяльності отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику у разі технічних збоїв під час:

внесення та/або формування інформації зі звіту про оцінку на автоматизованому місці суб'єкта оціночної діяльності;

завантаження електронної форми звіту про оцінку до авторизованого електронного майданчика.

IV. Порядок перевірки реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі, використання та оприлюднення інформації з Єдиної бази

1. Під час посвідчення правочинів, для яких передбачено чинним законодавством України отримання нотаріусом або особою, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна, звіту про оцінку такі особи відповідно до цього Порядку перевіряють реєстрацію такого звіту в Єдиній базі та наявність присвоєного йому унікального номера.

Для здійснення перевірки реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі нотаріус або особа, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна через авторизований електронний майданчик, ідентифікує звіт про оцінку за паролем пошуку звіту про оцінку та звіряє його за ідентифікуючими ознаками майна, в тому числі за його оціночною вартістю, у відповідних полях Єдиної бази та паперовій формі звіту про оцінку.

За результатом перевірки реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі нотаріус або особа, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна через авторизований електронний майданчик, роздруковує витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку (додаток 13), який долучається до нотаріальної справи.

2. Користувачі інформації з Єдиної бази під час виконання своїх повноважень перевіряють реєстрацію звіту про оцінку в Єдиній базі або інформацію зі звіту про оцінку, внесену суб'єктами оціночної діяльності до Єдиної бази, за унікальним номером такого звіту, присвоєним Єдиною базою, та/або поштовою адресою об'єкта оцінки, та/або за кадастровим номером земельної ділянки.

V. Наслідки відмови в реєстрації звіту про оцінку

1. Звіт про оцінку, не зареєстрований в Єдиній базі, без присвоєного унікального номера є недійсним.

2. Повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку (додаток 14) формується Єдиною базою. Зазначеному повідомленню про відмову у реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі присвоюється номер, що є паролем пошуку для забезпечення рецензування звіту про оцінку у разі незгоди суб'єкта оціночної діяльності з результатами перевірки оціночної вартості.

3. Суб'єкт оціночної діяльності, який не погоджується з результатами перевірки оціночної вартості об'єктів оцінки Модулем Єдиної бази, має право протягом десяти днів звернутись із письмовою заявою до Фонду з метою забезпечення рецензування звіту про оцінку відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" та статті 22 Закону України "Про оцінку земель".

До письмової заяви додається оригінал у паперовій формі або завірена суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законодавством порядку паперова копія звіту про оцінку разом з додатками до нього, завірена суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законодавством порядку копія договору на проведення оцінки майна, письмові пояснення по суті питання та повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі. Зазначені документи суб'єкт оціночної діяльності подає з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних", що має бути передбачено в договорі на проведення оцінки майна.

Ненадання суб'єктами оціночної діяльності зазначених документів є підставою для відмови у розгляді Фондом заяви суб'єкта оціночної діяльності щодо рецензування звіту про оцінку.

Одночасно з надсиланням Фонду заяви щодо рецензування звіту про оцінку суб'єкт оціночної діяльності через авторизований електронний майданчик вносить до Єдиної бази інформацію про намір звернутись до Фонду із письмовою заявою з метою забезпечення рецензування звіту про оцінку.

4. Розгляд документів, поданих суб'єктом оціночної діяльності, Фонд здійснює у строк, що не перевищує п'яти днів від дати їх подання. Датою подання є дата реєстрації у Фонді вхідних документів (дата присвоєння реєстраційного індексу).

За результатами розгляду Фонд приймає рішення про рецензування надісланого суб'єктом оціночної діяльності звіту про оцінку. У разі неподання до Фонду документів, визначених абзацом другим пункту 3 цього розділу, рецензування звіту про оцінку не проводиться.

5. У строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня прийняття рішення про рецензування звіту про оцінку, надісланого до Фонду суб'єктом оціночної діяльності, рецензування звіту про оцінку забезпечується:

рецензентами, що працюють у центральному апараті Фонду та його регіональних відділень;

рецензентами, визначеними статтею 22 Закону України "Про оцінку земель", за відповідним зверненням Фонду до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, за відповідним зверненням Фонду до таких організацій.

6. Звіти про оцінку, що надсилаються Фонду з метою рецензування, класифікуються за ознаками, визначеними пунктом 67 Національного стандарту N 1. Результати рецензування відображаються в рецензії на звіт про оцінку, яку складають рецензенти, визначені у пункті 5 цього розділу, та надсилаються до Фонду у встановлений для рецензування строк.

7. У разі класифікації рецензентом звіту про оцінку за ознаками абзацу другого або третього пункту 67 Національного стандарту N 1 Фонд протягом двох робочих днів з дня складення рецензії повідомляє суб'єкта оціночної діяльності про результати рецензування звіту про оцінку для його реєстрації в Єдиній базі.

Реєстрація такого звіту про оцінку здійснюється у послідовності, встановленій цим Порядком. При цьому під час реєстрації звіту про оцінку, щодо якого було проведено процедуру рецензування, електронна форма звіту про оцінку (у форматі, що відображає підписи оцінювачів, які безпосередньо проводили оцінку, керівника суб'єкта оціночної діяльності) завантажується до Єдиної бази через авторизований електронний майданчик.

8. У разі отримання суб'єктом оціночної діяльності, який провадить діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", рецензії на звіт про оцінку, в якій відповідно до загального висновку рецензента такий звіт класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту N 1, Фонд направляє у встановленому законодавством порядку відповідні документи до Екзаменаційної комісії, склад якої затверджується Фондом.

У разі отримання суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель, який провадить діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку земель", рецензії на звіт про оцінку, в якій відповідно до загального висновку рецензента такий звіт класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту N 1, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у встановленому законодавством порядку направляє відповідні документи до Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок для розгляду питання щодо професійної оціночної діяльності оцінювача(ів), які склали звіт про оцінку. Зазначений орган листом повідомляє Фонд про факт направлення документів до Екзаменаційній комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок та за результатами розгляду про прийняте Екзаменаційною комісією з експертної грошової оцінки земельних ділянок рішення щодо оцінювача(ів).

У разі отримання суб'єктом оціночної діяльності рецензії на звіт про оцінку, в якій відповідно до загального висновку рецензента звіт про оцінку класифікується за ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту N 1, протягом двох робочих днів з дня складення рецензії, Фонд повертає документи, визначені абзацом другим пункту 3 цього розділу, разом із рецензією на звіт про оцінку для доопрацювання звіту про оцінку.

9. Фонд у письмовій формі направляє результати рецензування звіту про оцінку суб'єкту оціночної діяльності, який надіслав його з метою рецензування. Інформацію про результати рецензування звіту про оцінку в електронній формі (у форматі, що відображає підпис(и) рецензента(ів)) Фонд та/або рецензенти, визначені пунктом 5 цього розділу, вносить(ять) до Єдиної бази.

Наявність позитивного результату рецензування звіту про оцінку за ознаками абзацу другого або третього пункту 67 Національного стандарту N 1 є підставою для реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі з присвоєнням йому унікального номера.

10. Інформацію, що міститься в Єдиній базі, в тому числі електронні форми звітів про оцінку, що зберігаються на авторизованому електронному майданчику, Фонд може використовувати для реалізації своїх повноважень з державного регулювання оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності

С. Булгакова

 

Додаток 1
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 9 розділу II)

___ 20__ року
(дата формування загальних відомостей
з єдиної бази даних звітів про оцінку)

 

Загальні відомості
з єдиної бази даних звітів про оцінку

1. Унікальний номер звіту про оцінку
_

2. Найменування суб'єкта оціночної діяльності, що склав звіт про оцінку1
_

3. Код згідно з ЄДРПОУ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Оціночна вартість2, тис. грн: __________

5. Дата оцінки

6. Тип об'єкта оцінки3 ______

7. Площа об'єкта оцінки, кв. м ___________


1 Зазначається у разі реєстрації звіту про оцінку майна.

2 З округленням результату за загальновстановленими правилами до цілого числа.

3 Зазначається необхідне:

об'єкт житлової нерухомості;

об'єкт адміністративної нерухомості;

об'єкт промислової (складської) нерухомості;

об'єкт торговельної нерухомості;

земельна ділянка;

колісний транспортний засіб;

рухома річ;

майнові права на нерухоме та рухоме майно.

 

Додаток 2
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 4 розділу III)

___ 20__ року
(дата формування інформації)

 

Інформація щодо зареєстрованих на
_______
(найменування авторизованого електронного майданчика)
суб'єктів оціночної діяльності, станом на _

N
з/п

Суб'єкт оціночної діяльності

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Оцінювач(і), які працюють у складі суб'єкта оціночної діяльності

Дата реєстрації на авторизованому електронному майданчику

код згідно з ЄДРПОУ

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

номер

дата видачі

спеціалізації оцінки майна, щодо яких дозволено практичну оціночну діяльність

прізвище, ім'я, по батькові оцінювача

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

дата видачі

серія, номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 4 розділу III)

___ 20__ року
(дата формування)  

 

Інформація щодо зареєстрованих на
(найменування авторизованого електронного майданчика)
нотаріусів або осіб, які вчиняють дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна, станом на _

N
з/п

Нотаріус або особа, яка вчиняє дії щодо операцій з відчуження об'єктів рухомого майна

Дата реєстрації на авторизованому електронному майданчику

Підстава для реєстрації на авторизованому електронному майданчику

прізвище, ім'я, по батькові

найменування органу, що здійснює дії щодо оформлення операцій з відчуження майна

номер, дата видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Заповнюється у разі внесення інформації про нотаріуса, який зареєстрований на авторизованому електронному майданчику.

 

Додаток 4
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

___________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо об'єктів житлової нерухомості

___
(назва об'єкта оцінки та відомості про кількість житлових кімнат)

N
рядка

Показники

Дані

1

2

3

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт оцінки

 

2

Поштова адреса об'єкта оцінки

 

3

Зона населеного пункту1

 

4

Вид об'єкта нерухомості2

 

5

Тип будинку3

 

6

Клас будинку (зазначається: соціальне, елітне, "старт")

 

7

Група капітальності (зазначається: I, II, III, IV, V, VI)

 

8

Рік введення в експлуатацію

 

9

Кількість кімнат, шт.

 

10

Загальна площа, кв. м

 

10.1

Площа житлових приміщень, кв. м

 

10.2

Площа допоміжних приміщень, кв. м

 

11

Характеристика земельної ділянки

Х

11.1

Загальна площа земельної ділянки, кв. м

 

11.2

Площа забудови, кв. м

 

11.3

Площа стоянки для автотранспорту, кв. м

 

11.4

Речові (майнові) права щодо земельної ділянки4

 

12

Поверх у будівлі (для квартири) / поверховість будівлі

 

13

Частина будинку (розміщення поверху)5

 

14

Висота, м:

Х

14.1

надземного поверху (надземної частини), м

 

14.2

підвального поверху (підвальної частини), м

 

15

Будівельний об'єм об'єкта оцінки, куб. м

 

16

Матеріал стін6

 

17

Матеріал перекриття7

 

18

Інженерне обладнання8

 

19

Господарсько-побутові споруди9

 

20

Фізичний стан10

 

21

Наявність вбудованого паркінгу (наявність паркомісця) (так/ні)

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Кошторисна вартість (для об'єкта, незавершеного будівництва), грн

 

1.2

Коефіцієнт готовності (для об'єкта, незавершеного будівництва), відсотки

 

2

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

3

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

3.1

1 кв. м об'єкта, грн

 

3.2

1 кв. м об'єкта, дол. США

 

4

Розмір частки, що оцінюється, кв. м

 

4.1

Оціночна вартість частки, грн

 

5

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

5.1

порівняльний, грн

 

5.2

інший, грн

 

6

Дата оцінки

 

7

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

______
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітки:

1. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести):

1 Центральна, серединна, периферійна, приміська, поза населеним пунктом.

2 Садибний (індивідуальний) будинок малоповерхового житлового будівництва, садовий (дачний) будинок малоповерхового житлового будівництва, квартира в будинку малоповерхового житлового будівництва, квартира в будинку багатоповерхового житлового будівництва, гуртожиток, житловий будинок коридорного, у тому числі галерейного, готельного типу (будинок для малосімейних) та його частини.

3 "Хрущовка", "Сталінка", "Новобудова", інше (зазначити, зокрема, котедж, будинок підвищеної комфортності, будинок масової забудови).

4 Право власності, право користування, обтяження, інше (зазначити).

5 Надземний поверх, цокольний поверх, підвальний поверх, підземний поверх, мансардний поверх, інше (зазначити).

6 Цегла, природний камінь, монолітні, монолітні, обкладені цеглою, блоки керамзитобетонні, перлітобетонні, вапнякові, шлакобетонні, глинобитні, дерев'яні (колода, брус), дерев'яні (щитові, каркасно-обшивні), інше (зазначити).

7 Дерев'яні, залізобетонні, змішаної конструкції, інше (зазначити).

8 Електрозабезпечення, водозабезпечення, каналізація, водовідведення, газифікація, опалення (централізоване (від зовнішніх мереж), опалення (автономне), без опалення, квартирний лічильник на тепло, вентиляція, кондиціонування, телекомунікації (телефонізація), телекомунікації (радіофікація), телекомунікації (телебачення), телекомунікації (Інтернет), автоматизація, диспетчеризація, ліфт, охоронно-пожежна сигналізація, інше (зазначити).

9 Літня кухня, підвал, погріб, баня (сауна), літній душ, плавальний басейн, господарська будівля для худоби, птиці, сарай, гараж, вбиральня, теплиця (павільйон засклений), колодязь, огорожа, інше (зазначити).

10 Відмінний, добрий, задовільний, незадовільний, ветхий, непридатний.

2. Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу IV Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку ідентифікуючими ознаками майна для здійснення перевірки нотаріусами є показники, визначені такими рядками:

NN 2, 9, 10, 11.1, 11.2 у розділі "Відомості про об'єкт оцінки";

NN 3, 4, 4.1, 6 у розділі "Відомості про оцінку";

NN 1, 1.2, 1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 у розділі "Відомості про суб'єкт оціночної діяльності".

 

Додаток 5
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо об'єктів адміністративної нерухомості


(назва об'єкта оцінки)

N
рядка

Показники

Дані

1

2

3

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт оцінки

 

2

Поштова адреса об'єкта оцінки

 

3

Зона населеного пункту1

 

4

Вид об'єкта нерухомості2

 

5

Класифікація за класами (зазначається: клас A, B, C, D, E, F)

 

6

Група капітальності (зазначається: I, II, III, IV, V, VI)

 

7

Рік введення в експлуатацію

 

8

Загальна площа, кв. м

 

8.1

Площа адміністративних приміщень, кв. м

 

8.2

Площа побутових приміщень, кв. м

 

9

Характеристика земельної ділянки

Х

9.1

Загальна площа земельної ділянки, кв. м

 

9.2

Площа забудови, кв. м

 

9.3

Площа стоянки для автотранспорту, кв. м

 

9.4

Речові (майнові) права щодо земельної ділянки3

 

10

Поверх у будівлі / поверховість будівлі

 

11

Частина будинку4

 

12

Поверх у будівлі для приміщень (розміщення поверху)5

 

13

Висота, м:

Х

13.1

надземного поверху (надземної частини), м

 

13.2

підвального поверху (підвальної частини), м

 

14

Будівельний об'єм об'єкта оцінки, куб. м

 

15

Матеріал стін6

 

16

Інженерне обладнання7

 

17

Фізичний стан8

 

18

Аналіз найбільш ефективного використання9

 

19

Наявність вбудованого паркінгу (наявність паркомісця) (так/ні)

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Кошторисна вартість (для об'єкта, незавершеного будівництва), грн

 

1.2

Коефіцієнт готовності (для об'єкта, незавершеного будівництва), відсотки

 

2

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

3

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

3.1

1 кв. м об'єкта, грн

 

3.2

1 кв. м об'єкта, дол. США

 

4

Розмір частки, що оцінюється, кв. м

 

4.1

Оціночна вартість частки, грн

 

5

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

5.1

порівняльний, грн

 

5.2

дохідний, грн

 

5.3

витратний, грн

 

6

Дата оцінки

 

7

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

_____
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітки:

1. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести):

1 Центральна, серединна, периферійна, приміська, поза населеним пунктом.

2 Бізнес-центр, приміщення в бізнес-центрі, адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі, адміністративні приміщення в житлових будинках, адміністративні приміщення в цокольних, підвальних, мансардних частинах будівлі, інше (зазначити).

3 Право власності, право користування, обтяження, інше (зазначити).

4 Прибудоване приміщення, вбудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення, інше (зазначити).

5 Надземний поверх, цокольний поверх, підвальний поверх, підземний поверх, мансардний поверх, технічний поверх, інше (зазначити).

6 Цегла, природний камінь, монолітні, монолітні, обкладені цеглою, блоки керамзитобетонні, перлітобетонні, вапнякові, шлакобетонні, глинобитні, дерев'яні (колода, брус), дерев'яні (щитові, каркасно-обшивні), інше (зазначити).

7 Електрозабезпечення, водопровід, каналізація (водовідведення), газифікація, опалення централізоване (від зовнішніх мереж), опалення (автономне), без опалення, вентиляція, (кондиціонування), телефонізація (дротова, бездротова), телекомунікації, телекомунікації (телебачення), телекомунікації (радіофікація), телекомунікації (локальна комп'ютерна мережа), телекомунікації (Інтернет), охоронна сигналізація, пожежна сигналізація, інше (зазначити).

8 Відмінний, добрий, задовільний, незадовільний, ветхий, непридатний.

9 Поточне, інше, відмінне від поточного, (зазначити).

2. Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу IV Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку ідентифікуючими ознаками майна для здійснення перевірки нотаріусами є показники, визначені такими рядками:

NN 2, 9.1, 9.2 у розділі "Відомості про об'єкт оцінки";

NN 3, 4, 4.1, 6 у розділі "Відомості про оцінку";

NN 1, 1.2, 1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 у розділі "Відомості про суб'єкт оціночної діяльності".

 

Додаток 6
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо об'єктів промислової (складської) нерухомості

______
(назва об'єкта оцінки)

N
рядка

Показники

Дані

1

2

3

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт оцінки

 

2

Поштова адреса об'єкта оцінки

 

3

Зона населеного пункту1

 

4

Вид об'єкта нерухомості2

 

5

Класифікація за класами (зазначається: клас A, B, C, D)

 

6

Група капітальності (зазначається: I, II, III, IV, V, VI)

 

7

Рік введення в експлуатацію

 

8

Загальна площа, кв. м

 

8.1

Площа промислових приміщень, кв. м

 

8.2

Площа побутових приміщень, кв. м

 

9

Характеристика земельної ділянки

Х

9.1

Загальна площа земельної ділянки, кв. м

 

9.2

Площа забудови, кв. м

 

9.3

Площа стоянки для автотранспорту, кв. м

 

9.4

Речові (майнові) права щодо земельної ділянки3

 

10

Поверх у будівлі / поверховість будівлі

 

11

Частина будинку4

 

12

Поверх у будівлі для приміщень (розміщення поверху)5

 

13

Висота, м:

Х

13.1

надземного поверху (надземної частини), м

 

13.2

підвального поверху (підвальної частини), м

 

14

Будівельний об'єм об'єкта оцінки, куб. м

 

15

Матеріал стін6

 

16

Інженерне обладнання7

 

17

Фізичний стан8

 

18

Аналіз найбільш ефективного використання9

 

19

Розвантажувальні приміщення (платформи) тощо (зазначити)

 

20

Під'їзні шляхи10

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Кошторисна вартість (для об'єкта, незавершеного будівництва), грн

 

1.2

Коефіцієнт готовності (для об'єкта, незавершеного будівництва), відсотки

 

2

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

3

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

3.1

1 кв. м об'єкта, грн

 

3.2

1 кв. м об'єкта, дол. США

 

4

Розмір частки, що оцінюється, кв. м

 

4.1

Оціночна вартість частки, грн

 

5

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

5.1

порівняльний, грн

 

5.2

дохідний, грн

 

5.3

витратний, грн

 

6

Дата оцінки

 

7

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітки:

1. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести):

1 Центральна, серединна, периферійна, приміська, поза населеним пунктом.

2 Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини, будівля складу, ангар тощо та їх частини, гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини, будівля для утримання тварин, для приготування кормів тощо та їх частини, споруда, що використовується в сільському, рибному, водному, лісовому господарствах, інше (зазначити).

3 Право власності, право користування, обтяження, інше (зазначити).

4 Прибудоване приміщення, вбудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення, інше (зазначити).

5 Надземний поверх, цокольний поверх, підвальний поверх, підземний поверх, технічний поверх інше (зазначити).

6 Цегла, природний камінь, монолітні, монолітні, обкладені цеглою, блоки керамзитобетонні, перлітобетонні, вапнякові, шлакобетонні, глинобитні, дерев'яні (колода, брус), дерев'яні (щитові, каркасно-обшивні), інше (зазначити).

7 Електрозабезпечення, водопровід, каналізація (водовідведення), газифікація, опалення централізоване (від зовнішніх мереж), опалення (автономне), без опалення, вентиляція, (кондиціонування), сміттєпроводи, сміттєзбиральна камера, блискавкозахист, телефонізація (дротова, бездротова), телекомунікації (радіофікація, локальна комп'ютерна мережа, Інтернет), охоронна сигналізація, пожежна сигналізація, ліфт (ескалатор), інше вбудоване обладнання (зазначити).

8 Відмінний, добрий, задовільний, незадовільний, ветхий, непридатний.

9 Поточне, інше, відмінне від поточного (зазначити).

10 Дорога з твердим покриттям, залізнична колія, інше (зазначити).

2. Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу IV Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку ідентифікуючими ознаками майна для здійснення перевірки нотаріусами є показники, визначені такими рядками:

NN 2, 9.1, 9.2 у розділі "Відомості про об'єкт оцінки";

NN 3, 4, 4.1, 6 у розділі "Відомості про оцінку";

NN 1, 1.2, 1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 у розділі "Відомості про суб'єкт оціночної діяльності".

 

Додаток 7
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо об'єктів торговельної нерухомості

 ____
(назва об'єкта оцінки)

N
рядка

Показники

Дані

1

2

3

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт оцінки

 

2

Поштова адреса об'єкта оцінки

 

3

Зона населеного пункту1

 

4

Вид об'єкта нерухомості2

 

5

Група капітальності (зазначається: I, II, III, IV, V, VI)

 

6

Рік введення в експлуатацію

 

7

Загальна площа, кв. м

 

7.1

Площа торговельних приміщень, кв. м

 

7.2

Площа виробничих приміщень, кв. м

 

7.3

Площа складських приміщень, кв. м

 

7.4

Площа підсобних приміщень, кв. м

 

7.5

Площа службово-побутових приміщень, кв. м

 

8

Характеристика земельної ділянки

Х

8.1

Загальна площа земельної ділянки, кв. м

 

8.2

Площа забудови, кв. м

 

8.3

Площа стоянки для автотранспорту, кв. м

 

8.4

Речові (майнові) права щодо земельної ділянки3

 

9

Поверх у будівлі / поверховість будівлі

 

10

Частина будинку4

 

11

Поверх у будівлі для приміщень (розміщення поверху)5

 

12

Висота, м:

Х

12.1

надземного поверху (надземної частини), м

 

12.2

підвального поверху (підвальної частини), м

 

13

Будівельний об'єм об'єкта оцінки, куб. м

 

14

Матеріал стін6

 

15

Інженерне обладнання7

 

16

Вид (тип) холодильного обладнання (зазначити)

 

17

Розвантажувальні приміщення, платформи (зазначити)

 

18

Вид (тип) вітрин (зазначити)

 

19

Фізичний стан8

 

20

Аналіз найбільш ефективного використання9

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Кошторисна вартість (для об'єкта, незавершеного будівництва), грн

 

1.2

Коефіцієнт готовності (для об'єкта, незавершеного будівництва), відсотки

 

2

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

3

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

3.1

1 кв. м об'єкта, грн

 

3.2

1 кв. м об'єкта, дол. США

 

4

Розмір частки, що оцінюється, кв. м

 

4.1

Оціночна вартість частки, грн

 

5

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

5.1

порівняльний, грн

 

5.2

дохідний, грн

 

5.3

витратний, грн

 

6

Дата оцінки

 

7

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

___________
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітки:

1. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести):

1 Центральна, серединна, периферійна, приміська, поза населеним пунктом.

2 Торгово-розважальний комплекс, супермаркет, гіпермаркет; магазин (гастроном, універмаг, міні-маркет), аптека, перукарня, хімчистка, пральня, лікарняно-оздоровчий заклад, фізкультурно-оздоровчий заклад; заклад харчування (кафе, бар, ресторан тощо); об'єкт готельного призначення (готель, кемпінг тощо); кіоск, павільйон, намет, інші об'єкти, що належать до малих архітектурних форм; інше (зазначити).

3 Право власності, право користування, обтяження, інше (зазначити).

4 Прибудоване приміщення, вбудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення, надземна частина, підземна частина, інше (зазначити).

5 Надземний поверх, цокольний поверх, підвальний поверх, підземний поверх, мансардний поверх, технічний поверх, інше (зазначити).

6 Цегла, природний камінь, монолітні, монолітні, обкладені цеглою, блоки керамзитобетонні, перлітобетонні, вапнякові, шлакобетонні, глинобитні, дерев'яні (колода, брус), дерев'яні (щитові, каркасно-обшивні), інше (зазначити).

7 Електрозабезпечення, водопровід, каналізація (водовідведення), газифікація, опалення централізоване (від зовнішніх мереж), опалення (автономне), без опалення, вентиляція, (кондиціонування), система прибирання (зазначити), телефонізація (дротова, бездротова), телекомунікації, телекомунікації (телебачення), телекомунікації (радіофікація), телекомунікації (локальна комп'ютерна мережа), телекомунікації (Інтернет), охоронна сигналізація, пожежна сигналізація, ліфт (ескалатор), інше (зазначити).

8 Відмінний, добрий, задовільний, незадовільний, ветхий, непридатний.

9 Поточне, інше, відмінне від поточного (зазначити).

2. Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу IV Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку ідентифікуючими ознаками майна для здійснення перевірки нотаріусами є показники, визначені такими рядками:

NN 2, 8.1, 8.2 у розділі "Відомості про об'єкт оцінки";

NN 3, 4, 4.1, 6 у розділі "Відомості про оцінку";

NN 1, 1.2, 1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 у розділі "Відомості про суб'єкт оціночної діяльності".

 

Додаток 8
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо земельної ділянки

 _______
 (назва об'єкта оцінки)

N
рядка

Показники

Дані

1

2

3

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт оцінки

 

2

Місце розташування земельної ділянки (об'єкта оцінки)

 

3

Зона населеного пункту1

 

4

Вид речового права на земельну ділянку2

 

4.1

Реквізити документа, що посвідчує таке право на земельну ділянку (індексний номер витягу, дата формування) (у разі наявності)

 

5

Реквізити витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (номер, дата формування) (у разі наявності)

 

6

Кадастровий номер земельної ділянки

 

7

Категорія земель3

Х

8

Цільове призначення земельної ділянки

 

9

Площа земельної ділянки, га

 

10

Аналіз найбільш ефективного використання4

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

2

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

2.1

1 га об'єкта, грн

 

2.2

1 га об'єкта, грошовий еквівалент доларів США

 

2.3

1 м2 об'єкта, грн

 

2.4

1 м2 об'єкта, грошовий еквівалент доларів США

 

3

Розмір частки, що оцінюється, га

 

3.1

Оціночна вартість частки, грн

 

4

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

4.1

порівняльний, грн

 

4.2

інший, грн

 

5

Дата оцінки

 

6

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт господарювання

Х

1

Найменування суб'єкта господарювання

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

______
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітки:

1. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести):

1 Центральна, серединна, периферійна, приміська, поза населеним пунктом.

2 Право власності, право користування (оренда, суперфіцій, сервітут, емфітевзис).

3 Землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

4 Поточне, інше, відмінне від поточного (зазначити).

2. Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу IV Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку ідентифікуючими ознаками майна для здійснення перевірки нотаріусами є показники, визначені такими рядками:

NN 2 - 4, 5 - 10 у розділі "Відомості про об'єкт оцінки";

NN 2, 2.1, 3, 3.1, 5 у розділі "Відомості про оцінку";

NN 1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 у розділі "Відомості про суб'єкт господарювання".

 

Додаток 9
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо колісного транспортного засобу

 ________
(назва об'єкта оцінки)

N
рядка

Показники

Дані

1

2

3

1

Тип колісного транспортного засобу (далі - КТЗ)

 

2

Марка, модель, модифікація КТЗ

 

3

Ідентифікаційний номер (VIN)

 

4

Реєстраційний номер

 

5

Робочий об'єм двигуна, см3

 

6

Рік випуску (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію)

 

7

Дата видачі свідоцтва про реєстрацію

 

8

Номер свідоцтва про реєстрацію

 

9

Прийнята дата виготовлення КТЗ

 

10

Колір КТЗ

 

11

Середня ринкова ціна КТЗ відповідно до довідкової літератури, дол. США

 

12

Реквізити довідкової літератури

 

13

Коефіцієнт ринку регіону для цієї моделі

 

14

Загальний технічний стан

 

15

Комплектність

 

16

Додатково встановлене обладнання

 

17

Показники одометра, км

 

18

Нормативний пробіг, км

 

19

Технічний стан (КТЗ на ходу / не на ходу; відповідність його технічного стану строку експлуатації та пробігу тощо)

 

20

Комплектність (базова; базова з додатковим обладнанням; розукомплектований)

 

21

Додатково встановлене обладнання (сума витрат, грн (з ПДВ))

 

22

Відсутні опції (відповідно до базової комплектації)

 

23

Фактичні дані про умови догляду, зберігання, використання тощо (зазначити)

 

23.1

Відсутність корозійних пошкоджень складових частин кузова легкових автомобілів

 

23.2

Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перефарбування кузова легкових автомобілів

 

23.3

Виконано капітальний ремонт двигуна (не менше ніж за рік до дати оцінки)

 

23.4

Виконано капітальний ремонт кузова з повним пофарбуванням (не більше ніж за три роки до дати оцінки)

 

23.5

Виконано заміну кузова на новий (не більше ніж за п'ять років до дати оцінки)

 

23.6

Наявність агрегатів та вузлів, що потребують ремонту (сліди підтікання мастил та пального; підвищена димність і шумність двигуна, порушення функціональних можливостей тощо)

 

23.7

КТЗ пофарбовано в колір, який не користується попитом

 

23.8

Наявність корозійних пошкоджень, пошкоджень обшивки та порушення лакофарбового покриття

 

23.9

Елементи кузова (пошкодження корозією)

 

23.10

Пофарбування кузова (дефекти лакофарбового покриття)

 

23.11

Хромовані деталі (корозія, потьмяніння, відшарування)

 

23.12

Скло (потертості, пошкодження)

 

24

Сума витрат, які необхідно здійснити для відновлення пошкодженого, розукомплектованого КТЗ, грн (з ПДВ)

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

1.2

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

2

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

2.1

порівняльний, грн

 

2.2

інший, грн

 

3

Дата оцінки

 

4

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

______
(посада керівника суб'єкта оціночної
 діяльності або уповноваженої ним особи)

__________
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 10
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку щодо рухомих речей (машини, обладнання тощо)

 _________
 (назва об'єкта оцінки)

N рядка

Показники

Дані

1

2

3

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Код за КОАТУУ території, на якій розташовано об'єкт оцінки1

 

2

Спеціалізація, до якої належить об'єкт оцінки2

 

3

Країна-виробник (підприємство-виробник)

 

4

Дата виготовлення (випуску)

 

5

Дата введення в експлуатацію

 

6

Призначення та принцип дії

 

7

Фізичні та технічні характеристики

 

7.1

Обладнання

 

7.1.1

Марка (тип, модель)

 

7.1.2

Рік виготовлення

 

7.1.3

Технічні характеристики

 

7.1.4

Маса, кг

 

7.1.5

Габарити

 

7.1.6

Комплектація

 

7.1.7

Дата останнього ремонту

 

7.1.8

Технічний стан3

 

7.2

Літак

 

7.2.1

Марка (тип, модель)

 

7.2.2

Заводський номер (планера/двигуна(ів))

 

7.2.3

Дата випуску (планера/двигуна(ів))

 

7.2.4

Наліт з початку експлуатації (планера/двигуна(ів)), години

 

7.2.5

Строк з початку експлуатації (планера/двигуна(ів))

 

7.2.6

Дата останнього вильоту

 

7.2.7

Наліт після останнього ремонту (планера/двигуна(ів)), години

 

7.2.8

Строк зберігання (планера/двигуна(ів)), роки

 

7.2.9

Міжремонтний ресурс (планера/двигуна(ів)), години

 

7.2.10

Призначений ресурс (планера/двигуна(ів)), години

 

7.2.11

Призначений ресурс (планера/двигуна(ів)), роки

 

7.2.12

Маса (планера/двигуна(ів)), кг

 

7.2.13

Наявність бортового журналу літака, формуляра на двигун(ни)4

 

7.3

Судноплавні засоби

 

7.3.1

Назва судноплавного засобу

 

7.3.2

Група за призначенням

Х

7.3.2.1

Транспортні

Х

7.3.2.1.1

Пасажирські5

 

7.3.2.1.2

Вантажні6

 

7.3.2.1.3

Вантажопасажирські

 

7.3.2.2

Промислові

 

7.3.2.2.1

Рибодобувні

 

7.3.2.2.2

Рибопереробні7

 

7.3.2.3

Науково-дослідні8

 

7.3.2.4

Навчальні та спортивні

 

7.3.2.5

Спеціальні9

 

7.3.2.6

Судноремонтні10

 

7.3.2.7

Службові11

 

7.3.2.8

Рятувальні12

 

7.3.2.9

Технічні13

 

7.3.3

Група за районом плавання

Х

7.3.3.1

Морські14

 

7.3.3.2

Внутрішнього плавання15

 

7.3.3.3

Змішаного плавання (ріка - море)

 

7.3.4

За типом головного двигуна (силової установки)16

 

7.3.5

За способом руху17

 

7.3.6

За матеріалом корпусу18

 

7.3.7

Регістровий номер

 

7.3.8

Рік побудови

 

7.3.9

Свідоцтво про право власності на судно

 

7.3.10

Свідоцтво про право плавання під державним прапором (судновий патент), державний прапор

 

7.3.11

Габаритні розміри Д х Ш х В, м

 

7.3.12

Вантажопідйомність, т

 

7.3.13

Вантажомісткість, т

 

7.3.14

Регістрова місткість, т

 

7.3.15

Водотонажність, т

 

7.3.16

Дедвейт, т

 

7.3.17

Пасажиромісткість

 

7.3.18

Швидкість ходу, км/год

 

7.3.19

Дальність плавання

 

7.3.20

Тип / кількість головних двигунів

 

7.3.21

Фізичний стан19

 

7.3.22

Комплектність20

 

7.3.23

Порт приписки

 

7.3.24

Нормативний строк експлуатації

 

7.3.25

Дата останнього докового ремонту

 

7.4

Культурні цінності

 

7.4.1

Антикваріат

 

7.4.2

Твори образотворчого мистецтва

 

7.4.3

Картини, ікони

 

7.4.4

Скульптури

 

7.4.5

Колекції21

 

7.4.6

Музичні інструменти22

 

7.5

Інше, не зазначене в підпунктах 7.1 - 7.423

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

2

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

3

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

3.1

порівняльний, грн

 

3.2

інший, грн

 

4

Дата оцінки

 

5

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

_____
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

______
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

______
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітка. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести):

1 Заповнюється за потреби.

2 Машини та обладнання, літальний апарат, судноплавний засіб, рухома річ, що становить культурну цінність, рухома річ, крім такої, що віднесена до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

3 Нове, добрий, задовільний, придатний до використання, незадовільний, непридатний до продажу чи брухт.

4 Зазначити необхідне.

5 Морські лайнери, круїзні судна.

6 Ролкери, балкери, танкери, інше (зазначити).

7 Сейнери, траулери, китобійні судна, дрифтери.

8 Експедиційні, гідрографічні.

9 Лоцманські, плавучі маяки, водолазні, пожежні.

10 Плавмайстерні, плавучі крани, плавучі доки.

11 Криголами, буксири, штовхачі, роз'їзні.

12 Бази, боти, понтони, буксири.

13 Грунтовози, днопоглиблювачі.

14 Дальнього, необмеженого, прибережного плавання, рейдові.

15 Річкові, озерні.

16 Теплоходи, пароплави, турбоходи, газотурбоходи, дизель-електроходи, електроходи, атомоходи.

17 Водовитісняючі, підводні, з динамічними принципами підтримки (глісери, на підводних крилах, на повітряній подушці).

18 Сталеві, з легких сплавів, пластмасові, дерев'яні, залізобетонні, композитні тощо.

19 Новий, дуже добрий (не потребує заміни складових частин, ремонту), добрий (після капітального ремонту, модернізації, переобладнання), задовільний (потребує поточного, середнього ремонту), незадовільний (потребує капітального ремонту), непридатний (непридатний для експлуатації, ремонт недоцільний).

20 Укомплектованість, додаткове обладнання відповідно до комплектності, відсутність обладнання відповідно до комплектності.

21 Зазначається вид колекції (холодна зброя, вогнепальна зброя, колекція картин, статуетки тощо).

22 Зазначається назва музичного інструмента.

23 Зазначається назва об'єкта оцінки.

 

Додаток 11
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 5 розділу III)

___ 20__ року
(дата реєстрації звіту про оцінку
в єдиній базі даних звітів про оцінку)

__________
(пароль пошуку звіту про оцінку)

Інформація зі звіту про оцінку
щодо майнових прав на нерухоме та рухоме майно (єдиний майновий комплекс, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності), права на об'єкти інтелектуальної власності)


(назва об'єкта оцінки)

N
рядка

Показники

Дані

I

Відомості про об'єкт оцінки

Х

1

Спеціалізація, до якої належить об'єкт оцінки1

 

2

Найменування об'єкта оцінки

 

3

Дозвільний документ (назва)

 

3.1

дата

 

3.2

номер

 

3.3

строк дії

 

II

Відомості про оцінку

Х

1

Офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, на дату оцінки

 

2

Оціночна вартість об'єкта оцінки, грн

 

3

Результати оцінки за методичними підходами:

Х

3.1

майновий, грн

 

3.2

дохідний, грн

 

3.3

порівняльний, грн

 

4

Дата оцінки

 

5

Дата складання звіту

 

III

Відомості про суб'єкт оціночної діяльності

Х

1

Найменування суб'єкта оціночної діяльності

 

1.2

код згідно з ЄДРПОУ

 

1.3

місцезнаходження

 

1.4

сертифікат (номер, дата видачі)

 

2

Оцінювач(і)

Х

2.1.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.1.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.1.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

2.2.1

прізвище, ім'я, по батькові

 

2.2.2

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (номер, дата видачі)

 

2.2.3

посвідчення про підвищення кваліфікації (номер, дата видачі)

 

Оцінювач

_____
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

______
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

______
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


Примітка. Виноски пояснюють, яку саме інформацію, що відповідає об'єкту оцінки, слід зазначити (вибрати, внести).

1 Цілісний майновий комплекс, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності); права на об'єкти інтелектуальної власності.

 

Додаток 12
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 10 розділу III)

___ 20__ року
(дата формування довідки про внесення інформації
 зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку)

 

 

Довідка
про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку

1. Пароль пошуку звіту про оцінку

2. Найменування суб'єкта оціночної діяльності, що склав звіт про оцінку

3. Код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача, що склав звіт про оцінку
___________

5. Дата, номер документа оцінювача, який склав звіт про оцінку ____

6. Назва звіту про оцінку майна ________

7. Об'єкт оцінки _________

8. Оціночна вартість, тис. грн _________

9. Дата оцінки ___________

10. Вид об'єкта оцінки1 ___

11. Площа об'єкта оцінки, кв. м ________


1 Зазначається необхідне:

об'єкт житлової нерухомості;

або об'єкт адміністративної нерухомості;

або об'єкт промислової (складської) нерухомості;

або об'єкт торговельної нерухомості;

або земельна ділянка;

або колісний транспортний засіб;

або рухома річ;

або майнові права на нерухоме та рухоме майно.

_______
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

______
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)


 

Додаток 13
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 1 розділу IV)

___ 20__ року
(дата формування витягу)

 

Витяг
із єдиної бази даних звітів про оцінку

1. Пароль пошуку звіту про оцінку

2. Унікальний номер звіту про оцінку

3. Найменування суб'єкта оціночної діяльності, що склав звіт про оцінку

4. Код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача(ів), що склав(ли) звіт про оцінку
_

6. Дата, номер документа оцінювача, який склав(ли) звіт про оцінку _

7. Об'єкт оцінки __________

8. Тип об'єкта оцінки1 _____

9. Площа об'єкта оцінки, кв. м __________

10. Оціночна вартість2, тис. грн: _________

11. Дата оцінки ___________

12. Прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який посвідчив правочин
_

13. Номер свідоцтва нотаріуса, який посвідчив правочин

14. Фактична ціна продажу об'єкта оцінки2, тис. грн ____

15. Дата правочину ________

Нотаріус
або уповноважена посадова особа відповідного органу, що здійснює дії щодо оформлення операцій з відчуження майна

_____
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)1 Зазначається необхідне:

об'єкт житлової нерухомості;

об'єкт адміністративної нерухомості;

об'єкт промислової (складської) нерухомості;

об'єкт торговельної нерухомості;

земельна ділянка;

колісний транспортний засіб;

рухома річ;

майнові права на нерухоме та рухоме майно.

2 З округленням результату за загальновстановленими правилами до цілого числа.

 

Додаток 14
до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
(пункт 2 розділу V)

___ 20__ року
(дата формування повідомлення)

 

Повідомлення
про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку

1. Пароль пошуку звіту про оцінку

2. Найменування суб'єкта оціночної діяльності, що склав звіт про оцінку

3. Код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача, що склав звіт про оцінку

5. Дата, номер документа оцінювача, який склав звіт про оцінку ____

6. Назва звіту про оцінку майна ________

7. Об'єкт оцінки _________

8. Дата оцінки ___________

9. Оціночна вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності1, тис. грн ________

10. Результат електронного визначення оціночної вартості, проведений Модулем Єдиної бази об'єкта оцінки (величина індикатора), тис. грн _

11. Дата проведення перевірки оціночної вартості Модулем Єдиної бази __________

12. Вид об'єкта оцінки2 ___

13. Площа об'єкта оцінки, кв. м ________


1 З округленням результату за загальновстановленими правилами до цілого числа.

2 Зазначається необхідне:

об'єкт житлової нерухомості;

або об'єкт адміністративної нерухомості;

або об'єкт промислової (складської) нерухомості;

або об'єкт торговельної нерухомості;

або земельна ділянка;

або колісний транспортний засіб;

або рухома річ;

або майнові права на нерухоме та рухоме майно.

_______
(посада керівника суб'єкта оціночної
діяльності або уповноваженої ним особи)

______
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали