Про затвердження Порядку виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва

Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
від 13 травня 2011 року N 329/А-2011

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Одеській області
2 червня 2011 р. за N 18/1039

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 6 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого підприємництва в області:

1. Затвердити Порядок виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

3. Розпорядження набирає чинності з дня опублікування в газеті "Одеські вісті".

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
13.05.2011 N 329/А-2011

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції в Одеській області
2 червня 2011 р. за N 18/1039

ПОРЯДОК
виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва в рамках Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2010 - 2012 роки (далі - Програма).

1.2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва в рамках Програми є Головне управління економіки Одеської обласної державної адміністрації, одержувачем - Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області.

1.3. Кошти обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва в рамках Програми спрямовуються на:

1.3.1. Поворотну фінансову допомогу суб'єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів.

1.3.2. Здійснення часткового відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

1.3.3. Здійснення часткової компенсації суб'єктам малого підприємництва страхових виплат при отриманні ними кредитних ресурсів.

1.4. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого підприємництва з обласного бюджету в рамках Програми здійснюється на конкурсних засадах.

2. Основні засади проведення конкурсного відбору

2.1. Для організації проведення конкурсного відбору суб'єктів малого підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надана фінансово-кредитна підтримка в рамках Програми, створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації.

До складу конкурсної комісії входять представники Одеської обласної державної адміністрації, Регіонального фонду підтримки підприємництва в Одеській області, громадських організацій підприємців, депутати Одеської обласної ради.

Головою комісії є перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, секретарем комісії - представник Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації.

2.2. Право на одержання фінансово-кредитної підтримки мають суб'єкти малого підприємництва, які:

зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в Одеській області;

не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами;

не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 10 відсотків його вартості (у разі реалізації проекту у сільській місцевості), 20 відсотків (у разі реалізації проекту у місті районного значення), 30 відсотків (у разі реалізації проекту у місті обласного значення).

2.3. До участі у конкурсному відборі не допускаються суб'єкти господарської діяльності:

які в установленому законодавством порядку визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація, які ліквідуються;

у яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

2.4. Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

відповідність інвестиційного проекту пріоритетам, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на відповідний рік;

кількість додаткових робочих місць, які планується створити;

строк окупності та економічна доцільність проекту;

надходження до бюджету від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

соціальна значимість проекту.

2.5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється Головним управлінням економіки Одеської обласної державної адміністрації та Регіональним фондом підтримки підприємництва в Одеській області у друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет (сайти: www.oda. odessa.gov.ua; www.rfse.od.ua) у п'ятнадцятиденний строк після затвердження складу комісії і має містити: строк проведення конкурсу; умови проведення конкурсу, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання заявок з відповідними документами; адресу, за якою приймаються документи; телефон для довідок.

Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу впродовж 30-ти календарних днів.

2.6. Суб'єкт малого підприємництва, який бажає взяти участь у конкурсі, подає у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі згідно з додатком та пакет документів відповідно до виду фінансово-кредитної підтримки. Кожний претендент може подати тільки одну заявку на отримання одного виду фінансово-кредитної підтримки.

2.7. Документи подаються до конкурсної комісії суб'єктом малого підприємництва або уповноваженою ним особою. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються у відповідній книзі реєстрації учасників конкурсного відбору у день їх подання. Книга реєстрації учасників конкурсного відбору повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації.

Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із повідомленням причини повернення у день їх подання. У разі прийняття поданих документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається суб'єкту малого підприємництва.

2.8. Прийняття рішення щодо визначення суб'єктів малого підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано фінансово-кредитну підтримку, здійснюється конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

Результати конкурсного відбору оформлюються протягом наступних трьох робочих днів протокольним рішенням, яке підписується головою, секретарем та іншими присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

2.9. Переможці конкурсного відбору визначаються конкурсною комісією, виходячи з критеріїв, визначених у пункті 2.4 цього Порядку, та з урахуванням суми коштів, яка передбачена в обласному бюджеті на зазначені потреби.

Переможців конкурсу може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору. Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації проектів.

2.10. Рішення конкурсної комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності більшості її членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

2.11. Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного відбору письмово інформує суб'єктів малого підприємництва, які брали у ньому участь, про його результати.

2.12. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється Головним управлінням економіки Одеської обласної державної адміністрації.

2.13. Контроль за цільовим використанням та своєчасним поверненням бюджетних коштів здійснює Головне управління економіки Одеської обласної державної адміністрації та Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області.

3. Процедура надання та повернення суб'єктами малого підприємництва коштів обласного бюджету, виданих на фінансово-кредитну підтримку

3.1. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу є підставою для укладення Регіональним фондом підтримки підприємництва в Одеській області із суб'єктами малого підприємництва-переможцями конкурсу договорів про надання фінансово-кредитної підтримки.

3.2. Суб'єкти малого підприємництва-переможці конкурсу повинні:

протягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення про рішення конкурсної комісії укласти з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Одеській області договір про надання фінансово-кредитної підтримки;

у разі отримання поворотної фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів протягом 10 робочих днів з моменту укладення відповідного договору надати Регіональному фонду підтримки підприємництва в Одеській області договір банківської гарантії (термін дії гарантії не може бути меншим, ніж строк дії договору про надання поворотної фінансової допомоги; сума, на яку видано гарантію, не може бути меншою суми фінансової допомоги) або договір застави/іпотеки, або договір майнової поруки, що забезпечують грошові зобов'язання, які виникають із договору про надання фінансово-кредитної підтримки.

3.3. Перерахування бюджетних коштів на рахунок переможця конкурсу здійснюється за умови виконання вимог пункту 3.2. цього Порядку.

3.4. У разі, коли договори не укладено з вини суб'єкта малого підприємництва, Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області повідомляє про це голову конкурсної комісії.

У цьому випадку конкурсна комісія скасовує рішення про надання фінансово-кредитної підтримки такому суб'єкту малого підприємництва.

3.5. Бюджетні кошти, видані суб'єкту малого підприємництва як поворотна фінансова допомога на реалізацію бізнес-планів, повертаються згідно з укладеним договором на рахунок Регіонального фонду підтримки підприємництва в Одеській області і протягом 30 робочих днів перераховуються до обласного бюджету.

3.6. Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Головному управлінню економіки Одеської обласної державної адміністрації перелік суб'єктів малого підприємництва, які отримали бюджетні кошти, та звіт про використання таких коштів.

4. Умови надання поворотної фінансової допомоги суб'єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів

4.1. Суб'єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі з надання поворотної фінансової допомоги для реалізації бізнес-планів, подають до конкурсної комісії наступні документи:

заявку на участь у конкурсі згідно з додатком у двох примірниках;

бізнес-план або інвестиційний проект;

довідку та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

довідку про банківські реквізити, видану банком;

довідку відділу з питань банкрутства в Одеській області про відсутність порушеної справи про банкрутство;

завірену суб'єктом малого підприємства копію статуту (для юридичних осіб);

довідки податкового органу та державних цільових фондів щодо відсутності заборгованості перед бюджетом.

4.2. У десятиденний строк з моменту укладення відповідного договору переможець конкурсу складає та погоджує з Головним управлінням економіки Одеської обласної державної адміністрації та Регіональним фондом підтримки підприємництва в Одеській області план заходів з реалізації бізнес-плану, у якому вказуються напрямки використання фінансової допомоги із зазначенням сум за кожним напрямом.

5. Умови здійснення часткового відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів та часткової компенсації страхових виплат при отриманні ними кредитних ресурсів

5.1. Часткове відшкодування відсотків за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, та часткова компенсація страхових виплат при отриманні кредитних ресурсів, надається тим суб'єктам малого підприємництва, які залучили кредити, починаючи з 2010 року.

5.2. Кошти спрямовуються на часткове відшкодування фактично сплачених відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів.

5.3. Суб'єкти малого підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі з надання часткового відшкодування відсотків за кредитами, залученими ними для реалізації інвестиційних проектів, або часткової компенсації страхових виплат при отриманні кредитних ресурсів, до закінчення граничного строку подають до конкурсної комісії наступні документи:

заявку на участь у конкурсі згідно з додатком у двох примірниках;

бізнес-план або інвестиційний проект;

завірену банком копію кредитного договору, укладеного з банком, який видав кредит;

завірену страховою компанією копію договору, укладеного зі страховою компанією щодо страхування кредиту;

завірені банком копії платіжних доручень щодо сплати зобов'язань за кредитним договором;

довідку з банку щодо сплати зобов'язань за кредитним договором;

довідку та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

довідку про банківські реквізити, видану банком;

довідку відділу з питань банкрутства в Одеській області про відсутність порушеної справи про банкрутство;

завірену суб'єктом малого підприємства копію статуту (для юридичних осіб);

довідки податкового органу та державних цільових фондів щодо відсутності заборгованості перед бюджетом.

5.4. Розмір відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, визначається конкурсною комісією по кожному претенденту окремо, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.

5.5. Розмір компенсації страхових виплат при отриманні суб'єктами малого підприємництва кредитних ресурсів визначається конкурсною комісією по кожному претенденту окремо, але не більше 70 % від загальної суми страхових виплат.

5.6. Якщо кредит отриманий до початку поточного бюджетного року, відшкодування відсотків надається з початку поточного бюджетного року, якщо кредит отриманий протягом бюджетного року - з моменту отримання кредиту.

5.7. При підтвердженні сплати переможцем конкурсу відсотків за користування кредитом або страхових виплат у повному обсязі за бюджетний період, Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області перераховує одноразово відповідну суму на рахунок переможця конкурсу у межах, визначених конкурсною комісією, протягом одного місяця з моменту отримання на власний рахунок відповідних коштів з обласного бюджету.

5.8. Кошти на компенсацію надаються в межах одного бюджетного періоду.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 

Додаток
до Порядку виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на отримання фінансово-кредитної підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2010 - 2012 роки

Прошу допустити
__
__
                                 (повна назва суб'єкта малого підприємництва або П. І. Б. фізичної особи-підприємця)
до участі у конкурсному відборі на отримання фінансово-кредитної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2010 - 2012 роки (необхідне зазначити):

  - поворотна фінансова допомога суб'єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-плану
__
                                                                                               (назва бізнес-плану);
  - часткове відшкодування відсотків за кредитами, залученими суб'єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;
  - часткова компенсація суб'єктам малого підприємництва страхових виплат при отриманні ними кредитних ресурсів.

Відомості про суб'єкта:

Керівник (назва посади, П. І. Б.) __________
__
__

Юридична адреса __________
__

Місцезнаходження виробничих потужностей ___________
__

Телефон ___________ факс __

E-mail ________

Вид діяльності (основний) ___

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) ___

Банківські реквізити ________
__

З вимогами Порядку виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 13.05.2011 N 329/А-2011, ознайомлений.

Керівник

____
(підпис)

______
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний N ____
від "___" 20__ р.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали