МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018

м. Київ

N 1301/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 травня 2018 р. за N 544/31996

Про затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

Відповідно до статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу, що додається.

2. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д. В.

 

Перший заступник Міністра

Н. Бернацька

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Голова Державної судової
адміністрації України

З. Холоднюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
27 квітня 2018 року N 1301/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 травня 2018 р. за N 544/31996

ПОРЯДОК
виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення:

засуджені - особи, засуджені до покарання у виді штрафу;

орган пробації - уповноважений орган з питань пробації;

судові рішення - вирок, ухвала суду про призначення покарання у виді штрафу.

3. Підстави для виконання судових рішень визначаються Кримінально-виконавчим кодексом України.

II. Функції уповноваженого органу з питань пробації при виконанні покарання у виді штрафу

1. При виконанні судового рішення на орган пробації покладаються:

облік засуджених;

контроль за строками сплати штрафу засудженими;

внесення до суду подань стосовно засуджених, які порушують строки сплати штрафу або ухиляються від сплати штрафу.

2. Виконання судових рішень здійснюється за місцем проживання засудженого.

III. Умови виконання судового рішення про призначення покарання у виді штрафу

1. Підставою для виконання судового рішення є копія судового рішення, підписана відповідним працівником суду та суддею, а також скріплена відбитком гербової печатки суду, та розпорядження суду про його виконання.

2. У день отримання судового рішення дані про засудженого заносяться до журналу обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафу (далі - журнал обліку) (додаток 1).

3. У триденний строк орган пробації надсилає:

до суду, який виніс судове рішення, повідомлення про прийняття судового рішення до виконання (додаток 2);

до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції повідомлення про засуджену особу (додаток 3).

4. На кожного засудженого в органі пробації заводиться особова справа (додаток 4). Номер особової справи має збігатися з номером, за яким судове рішення зареєстроване в журналі обліку.

5. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням судового рішення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

6. Якщо у судовому рішенні, що надійшло до органу пробації, виявлені неточності, які перешкоджають виконанню покарання у виді штрафу, орган пробації протягом трьох днів інформує про це суд, який виніс судове рішення, для вжиття заходів щодо усунення виявлених неточностей.

У день отримання судового рішення засудженому за адресою, зазначеною у судовому рішенні, надсилається повідомлення (додаток 5).

7. Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання судовим рішенням законної сили і повідомити про це орган пробації шляхом пред'явлення документа про сплату штрафу.

Якщо засудженому призначено штраф із розстрочкою виплати певними частинами, він зобов'язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, що встановлені судовим рішенням. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє орган пробації шляхом пред'явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

8. У документі про сплату штрафу мають міститися реквізити, які звіряються з реквізитами для сплати штрафу за кримінальними провадженнями (справами), що розміщені на офіційних веб-сайтах місцевих загальних судів.

9. Якщо засуджений не з'явився до органу пробації та не підтвердив сплату штрафу шляхом пред'явлення документа після закінчення місячного строку від набрання судовим рішенням законної сили, орган пробації надсилає подання (додаток 6) до суду, який виніс судове рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

10. У разі якщо засуджений під час призначення штрафу з розстрочкою виплати не повідомив орган пробації про сплату чергового платежу, через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу орган пробації надсилає до суду подання (додаток 7) про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

11. У разі якщо штраф призначено як додаткове покарання до позбавлення або обмеження волі, відповідно до пункту 1 частини першої статті 537 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) орган пробації направляє до суду подання про відстрочку виконання судового рішення до відбуття засудженим покарання у виді позбавлення або обмеження волі.

IV. Підстави та порядок зняття з обліку уповноваженого органу з питань пробації осіб, засуджених до покарання у виді штрафу

1. Виконання покарання у виді штрафу припиняється, а засуджений знімається з обліку у зв'язку із:

сплатою штрафу;

заміною несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду;

скасуванням вироку - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, а також скріпленого відбитком гербової печатки суду;

застосуванням амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, підписаного відповідальним(ою) працівником (особою) суду та суддею, скріпленої відбитком гербової печатки суду;

виданням Указу Президента України про помилування засудженого - за наявності копії Указу про помилування;

смертю - за наявності рішення суду про оголошення засудженого померлим або за наявності повідомлення органу державної реєстрації актів цивільного стану чи копії свідоцтва про смерть;

зміною засудженою особою постійного місця проживання - за наявності підтвердження про отримання особової справи й постановку засудженого на облік в уповноваженому органі з питань пробації за новим місцем проживання.

2. У день отримання документа, зазначеного у пункті 1 цього розділу, готується довідка про зняття засудженого з обліку (додаток 8) за підписом керівника органу пробації, яка підшивається у хронологічному порядку до особової справи засудженого.

3. У триденний строк після зняття з обліку засудженого орган пробації надсилає:

до суду, який виніс відповідне судове рішення, - повідомлення про виконання судового рішення та зняття засудженого з обліку (додаток 9);

до підрозділів інформаційної підтримки та координації поліції територіальних органів поліції - повідомлення про засуджену особу згідно з додатком 3 до цього Порядку.

4. Про дату та підстави зняття засудженого з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку та на титульному аркуші (обкладинці) його особової справи.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

Додаток 1
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 2 розділу III)

_
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до покарання у виді штрафу

Розпочато "___"______ 20_ року

Закінчено "___"______ 20_ року

Строк зберігання - п'ять років

N з/п

Дата взяття на облік

Прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження

Місце проживання

Дата ухвалення вироку (ухвали) та найменування суду

За якою статтею Кримінального кодексу України засуджено

Дата набрання вироком (ухвалою) законної сили

Сума штрафу

Можливість розстрочки штрафу

Дата та підстави для зняття з обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Додаток 2
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 3 розділу III)

Місце для штампа

 


        (найменування та місцезнаходження суду)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття судового рішення до виконання

На N ________ від "___" 20__ р. повідомляємо, що копію вироку (ухвали) суду щодо
громадянина(ки) __________,
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
засудженого(ї) "___" 20__ р. _______ судом
                                                                                                                                  (найменування суду)
до ___________
_,
                                                                                                            (вид покарання)
отримано "___" 20__ р. та прийнято до виконання.

__________
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)

_________
(підпис)

______
(прізвище, ініціали)

Тел. _

 

Додаток 3
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 3 розділу III)

___
  (найменування підрозділу інформаційно-аналітичного
__
                                      забезпечення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про засуджену особу

Прізвище _____

Ім'я, по батькові ___________

Дата народження __________

Громадянство _

Місце народження _________

Місце проживання _________

Місце реєстрації ___________

Засуджений(а) "___" 20__ р. _____ судом за
                                                                                                                      (найменування суду)
частиною ____ статті ______ Кримінального кодексу України до ______
_
                                                                            (строк та вид покарання)
вирок змінено рішенням _ від "___" 20__ р.
                                                                                    (найменування суду)
_
                                                                                                        (зміст рішення)
_
_
_

Звільнений(а) "___" 20__ р. _
                                                                                                                       (підстави, ким, коли прийнято рішення і його зміст)
_
_

Підстави для зняття з обліку засудженого(ї)
_
_

____
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації, звання)


(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

Тел. _

 

Додаток 4
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 4 розділу III)

_
(найменування уповноваженого органу з питань пробації)

ОСОБОВА СПРАВА N _____/20__ р.

Прізвище ______

Ім'я _____ По батькові _______

Дата народження "____" _ _____ р.

Місце проживання __ тел. ___

Засуджений(а) _______ судом "___" 20__ р.
                                                                    (найменування суду)

Строк та вид покарання _____
__

Узятий(а) на облік "___" 20__ р.

Знятий(а) з обліку "___" 20__ р.

Підстави для зняття з обліку _

Кількість аркушів у справі ___
                                                                                                                                    (словами)

Строк зберігання - 1 рік

ОПИС
документів, які містяться у справі

N з/п

Стислий зміст документа

Аркуші справи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 6 розділу III)

Повідомлення
громадянину(ці) ______

Вироком _________ суду Вас засуджено за статтею ____ Кримінального кодексу України до покарання у виді штрафу __________ гривень.

Відповідно до статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України Ви зобов'язані сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це кримінально-виконавчу інспекцію (уповноважений орган з питань пробації) за місцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату штрафу.

У разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами Ви зобов'язані сплачувати штраф у розмірі та строки, що встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу необхідно повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію (уповноважений орган з питань пробації) за місцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

У разі несплати штрафу у місячний строк, після набрання вироком суду законної сили, суд за поданням кримінально-виконавчої інспекції (уповноваженого органу з питань пробації) розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

У разі несплати засудженим чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу за поданням кримінально-виконавчої інспекції (уповноваженого органу з питань пробації) замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Місцезнаходження уповноваженого органу з питань пробації та контактний телефон:
_
_

__________
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)

_________
(підпис)

_____
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 6
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 9 розділу III)

Місце для штампа

 

 

Голові _
________
   (найменування та місцезнаходження суду)

ПОДАННЯ
на підставі частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України

м. _______

"___" 20__ р.

Я, ___________
                                                      (посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)
________, розглянувши матеріали стосовно
                                                           (прізвище, ініціали)
громадянина(ки) __________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
засудженого(ї) "___" 20__ р. _____ судом за
                                                                                                                                    (найменування суду)
частиною _____ статті _____ Кримінального кодексу України до ______
                                                                                                                                                                         (строк та вид покарання)
_,
який (яка) проживає _______,
                                                                                                (місце проживання засудженого(ї))

УСТАНОВИВ:

Вирок набрав законної сили __. Вирок був направлений на виконання до уповноваженого органу з питань пробації ___________.

Відповідно до частини першої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату штрафу.

Станом на ____ уповноважений орган з питань пробації не отримував від засудженого документа про сплату штрафу.

Інформації про причини невиконання вироку суду протягом понад уповноважений орган з питань пробації не має.

Відповідно до частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений частиною першою цієї статті, суд розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

З урахуванням викладеного та на підставі частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України просимо розглянути питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі стосовно засудженого ________ відповідно до закону.

Додаток: на ______ арк.

__________
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)

_________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 7
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 10 розділу III)

Місце для штампа

 

 

Голові _
________
   (найменування та місцезнаходження суду)

ПОДАННЯ
на підставі частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України

м. _______

"___" 20__ р.

Я, ___________
                                                       (посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)
________, розглянувши матеріали стосовно
                                                         (прізвище, ініціали)
громадянина(ки) __________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
засудженого(ї) "___" 20__ р. _____ судом за
                                                                                                                          (найменування суду)
частиною _____ статті ____ Кримінального кодексу України до _______
                                                                                                                                                                   (строк та вид покарання)
_,
який (яка) проживає _______,
                                                                                                 (місце проживання засудженого(ї))

УСТАНОВИВ:

Вирок набрав законної сили . Вирок був направлений на виконання до уповноваженого органу з питань пробації _.

Відповідно до частини другої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати певними частинами засуджений зобов'язаний сплачувати штраф у розмірі та строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини штрафу засуджений повідомляє кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання шляхом пред'явлення документа про сплату відповідної частини штрафу.

Станом на ________ уповноважений орган з питань пробації не отримував від засудженого документа про сплату штрафу.

Інформації про причини несплати частини штрафу протягом понад _____ уповноважений орган з питань пробації не має.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі несплати засудженим чергового платежу у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

З урахуванням викладеного та на підставі частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України просимо розглянути питання про заміну несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі стосовно засудженого _______ відповідно до закону.

Додаток: на ______ арк.

__________
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)

_________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 8
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 2 розділу IV)

Довідка

На обліку перебуває _______,
                                                                                                          (прізвище, ініціали засудженого)
засуджений(а) "___" 20__ р. _______ судом
                                                                                                                            (найменування суду)
до ___________
__

Станом на __________ уповноважений орган з питань пробації отримав
.
                                                          (зазначити документ, який є підставою для зняття з обліку)

Враховуючи те, що ________,
прошу зняти засудженого з обліку, особову справу направити до архіву.

__________
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)

_________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 9
до Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації судових рішень про призначення покарання у виді штрафу
(пункт 4 розділу IV)

Місце для штампа

 

 

________
    (найменування та місцезнаходження суду)
________
________

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що ________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
засуджений(а) "___" 20__ р. _______ судом
                                                                                                                          (найменування суду)
до ___________
_,
                                                                                                (вид покарання)
знятий з обліку "___" 20__ р.
                                                                                                                      (підстави для зняття з обліку засудженого)
_

__________
(посада, найменування уповноваженого органу з питань пробації)

_________
(підпис)

__
(прізвище, ініціали)

Тел. _
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали