КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2011 р. N 886

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2011 р. N 886

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Національна академія аграрних наук (далі - Академія).

3. Одержувачі бюджетних коштів - дослідні господарства, які перебувають у віданні Академії, є суб'єктами племінної справи у тваринництві і яким за результатами державної атестації (переатестації) присвоєно статус племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, заводської конюшні, трендепо, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на доплату за виконані роботи у сфері селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах або відшкодування витрат, пов'язаних з:

1) придбанням (без права на перепродаж) для подальшого відтворення племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження - тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі), сперми, ембріонів, яйцеклітин, інкубаційних яєць, які мають племінну (генетичну) цінність, та розширенням власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) тварин (крім птиці) за договорами купівлі-продажу, міни та іншими цивільно-правовими договорами;

2) збереженням (утриманням) основного поголів'я тварин у племінних стадах та утриманням (вирощуванням) кондиційного племінного ремонтного молодняку в птахівництві.

Розміри доплати або відшкодування витрат визначені у додатку.

5. Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами конкурсу, порядок проведення якого встановлюється Академією.

6. Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути дослідні господарства, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованість за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України і заборгованість з виплати заробітної плати.

7. Бюджетні кошти розподіляються у такій пропорції (у відсотках):

молочне і м'ясне скотарство - 50 - 60;

свинарство - 25 - 30;

птахівництво - 5 - 10;

конярство - 1 - 2;

вівчарство - 8 - 13;

звірівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво - 2 - 5.

8. Розподіл бюджетних коштів між їх одержувачами проводиться пропорційно наявному поголів'ю племінних тварин відповідної племінної цінності, обсягам придбаних племінних (генетичних) ресурсів, наданим послугам або виконаним роботам.

Пріоритет надається тим суб'єктам племінної справи у тваринництві, в яких частка використання за минулий рік вироблених племінних (генетичних) ресурсів для власних потреб не перевищує 50 відсотків таких ресурсів (крім великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, звірів, бджіл).

9. Виділення бюджетних коштів їх одержувачам здійснюється за умови, що вони не отримують кошти на зазначений вид робіт за іншими бюджетними програмами.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.

11. Для отримання бюджетних коштів їх одержувачі подають відомості про обсяги виконаних робіт за формою, визначеною Академією.

Відомості про обсяги виконаних робіт затверджуються Академією.

12. До відомостей про обсяги виконаних робіт додаються:

1) у разі придбання для подальшого відтворення племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження:

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів на племінні (генетичні) ресурси, ветеринарних свідоцтв, паспортів тварин, завірені в установленому порядку. У разі коли кількість таких документів становить понад 20 одиниць, подається тільки реєстр зазначених документів (крім документів щодо спермопродукції), засвідчений керівником підприємства та скріплений печаткою;

копії документів на придбання племінних (генетичних) ресурсів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, договори про виконання робіт або реєстри), завірені в установленому порядку;

копія звіту про стан тваринництва (форма N 24-сг) щодо наявності тварин на 1 січня і перше число місяця, що настає за звітним періодом поточного року, засвідчена керівником та скріплена печаткою одержувача бюджетних коштів;

2) у разі збереження (утримання) генофонду існуючих, локальних і зникаючих порід у племінних стадах - копія звіту про стан тваринництва (форма N 24-сг) щодо наявності тварин на 1 січня і перше число місяця, що настає за звітним періодом поточного року, засвідчена керівником та скріплена печаткою одержувача бюджетних коштів, та результати оцінки тварин за власною продуктивністю та (або) якістю потомства.

13. Бюджетні кошти спрямовуються їх одержувачам головним розпорядником бюджетних коштів на підставі підтвердних документів шляхом перерахування суми витрат із власного реєстраційного рахунка на поточний рахунок одержувача, відкритий в установі банку.

14. Одержувачі бюджетних коштів подають до Академії щомісяця до 15 числа та щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт про їх використання за формою, що затверджується Академією.

15. Академія щокварталу до 25 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного року подає до Мінфіну звітність про використання та спрямування бюджетних коштів із зазначенням результатів аналізу ефективності їх використання.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку

РОЗМІРИ
доплати за виконані роботи у сфері селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах або відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням таких робіт, за рахунок бюджетних коштів

Вид робіт

Розмір доплати або відшкодування витрат, гривень

1. Придбання за кордоном племінних (генетичних) ресурсів особливо високої племінної цінності (за погодженням з Мінагрополітики та Національною академією аграрних наук)

 

1) молочне скотарство:

 

бугаї-плідники, оцінені за якістю потомства як поліпшувачі, - за одну голову за умови відповідності показників їх племінної цінності вимогам щодо внесення до каталогу бугаїв для відтворення маточного поголів'я

200000

бугайці, оцінені за походженням, - за одну голову за умови відповідності показників їх племінної цінності вимогам щодо внесення до каталогу бугаїв для відтворення маточного поголів'я

40000

корови - за одну голову

10000

нетелі - за одну голову

12500

спермопродукція - за одну спермодозу

250

ембріони - за одну штуку

4000

2) м'ясне скотарство:

 

бугаї-плідники, оцінені за якістю потомства як поліпшувачі, - за одну голову за умови відповідності показників їх племінної цінності вимогам щодо внесення до каталогу бугаїв для відтворення маточного поголів'я

60000

бугайці, оцінені за походженням, - за одну голову

35000

спермопродукція - за одну спермодозу

250

ембріони - за одну штуку

4000

3) свинарство - за одну голову:

 

кнурці

9700

свинки

2700

4) вівчарство - за одну голову:

 

барани

5700

ярки

1400

5) козівництво - за одну голову:

 

цапи, козлики

1200

кози, кізки

1800

6) звірівництво - за одну голову:

 

норки:

 

самці

500

самки

400

кролі:

 

самці

300

самки

250

лисиці:

 

самці

700

самки

500

2. Придбання племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження особливо високої племінної цінності з метою розвитку племінної бази провідних порід (типів, кросів), а також придбання племінних (генетичних) ресурсів локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин:

 

1) молочне скотарство:

 

корови - за одну голову за умови досягнення продуктивності за минулий рік на рівні 100 відсотків і вище стандарту породи за молочним жиром, який визначено інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом Мінагрополітики, та наявності копії паспорта великої рогатої худоби

8000

телиці (нетелі) - за одну голову за умови досягнення продуктивності корів у стаді, з якого походить тварина, за минулий рік на рівні 110 відсотків і вище стандарту породи за молочним жиром за другу лактацію, який визначено інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом Мінагрополітики, та наявності копії паспорта великої рогатої худоби

8000

бугайці - за одну голову за умови відповідності показників їх племінної цінності вимогам щодо внесення до каталогу бугаїв для відтворення маточного поголів'я та наявності копії паспорта великої рогатої худоби

9000

ембріони - за одну штуку

500

2) м'ясне скотарство:

 

корови - за одну голову за умови наявності копії паспорта великої рогатої худоби

8000

телиці (нетелі) - за одну голову за умови наявності копії паспорта великої рогатої худоби

8000

бугайці - за одну голову за умови відповідності показників їх племінної цінності вимогам щодо внесення до каталогу бугаїв для відтворення маточного поголів'я та наявності копії паспорта великої рогатої худоби

9000

ембріони - за одну штуку

500

3) свинарство:

 

свиноматки (класу "еліта") - за одну голову за умови проведення оцінки за якістю потомків

2000

кнурці (класу "еліта") - за одну голову за умови проведення оцінки за власною продуктивністю

3000

свинки (класу "еліта") - за одну голову за умови проведення оцінки за власною продуктивністю

1800

4) вівчарство і козівництво:

 

вівцематки або кози - за одну голову за умови проведення оцінки за власною продуктивністю

1200

барани-плідники або цапи - за одну голову за умови проведення оцінки за якістю потомків

3000

ярки (кізки) - за одну голову

1200

5) птахівництво:

 

племінні інкубаційні яйця - за одне яйце:

 

птиці вихідних ліній:

 

кури яєчні і комбіновані

0,8

кури м'ясні

1

качки

2

гуси

4,4

індики

5,4

птиці прабатьківських стад:

 

кури яєчні та комбіновані

0,5

кури м'ясні

0,8

качки

1,6

гуси

3,4

індики

4

птиці батьківських стад:

 

кури яєчні і комбіновані

0,4

кури м'ясні

0,5

качки

1

гуси

2,7

індики

2,4

племінний молодняк добовий - за одну голову:

 

кури яєчні і комбіновані

2,5

кури м'ясні

2,6

качки

3

гуси

5

індики

6,2

племінний молодняк кондиційний ремонтний - за одну голову:

 

кури яєчні і комбіновані

15

кури м'ясні

17

качки

25

гуси

30

індики

37

6) звірівництво - за одну голову:

 

норки:

 

самці

400

самки

200

лисиці:

 

самці

400

самки

300

кролі:

 

самці

120

самки

80

7) рибництво:

 

племінний ремонтний молодняк - за одну голову

76

рибопосадковий племінний матеріал, однорічки - за один кілограм

20

8) бджільництво:

 

бджолині матки (плідна) - за одну матку

45

бджолині матки (неплідна) - за одну матку

15

нуклеуси - за один нуклеус

100

бджолопакети - за один бджолопакет

150

батьківські і материнські бджолосім'ї - за одну бджолосім'ю

300

3. Розширення власної племінної бази в результаті власного вирощування (відтворення) тварин (крім птиці)

50 відсотків розміру доплати або відшкодування витрат, визначених у пункті 2 цього додатка

4. Збереження (утримання) племінних тварин у селекційних центрах (у тому числі науково-дослідних інститутах), на підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи, племінних (кінних) заводах, у репродукторах, на інших підприємствах, де утримується племінне поголів'я існуючих, локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин іноземного та вітчизняного походження:

 

1) утримання на племінному заводі однієї голови маточного поголів'я великої рогатої худоби голштинської, української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної, української бурої молочної породи, української червоної молочної, симентальської, червоної степової - за одну голову за умови, що самиця задіяна в системі перевірки плідників за якістю потомства, досягнення продуктивності корів у стаді, з якого походить тварина, за минулий рік на рівні 130 відсотків і вище стандарту породи за молочним жиром за другу лактацію, який визначено інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом Мінагрополітики, збільшення чисельності основного стада або реалізації племінних тварин за минулий рік у кількості від 5 відсотків маточного поголів'я та наявності копії паспортів великої рогатої худоби

2000

2) збереження однієї голови маточного поголів'я великої рогатої худоби локальних та зникаючих молочних і комбінованих порід: білоголової української, червоної польської, лебединської, швіцької, бурої карпатської, англерської, айрширської та сірої української - за одну голову за умови досягнення продуктивності корів у стаді, з якого походить тварина, за минулий рік на рівні і вище стандарту породи за молочним жиром за другу лактацію (крім білоголової української та сірої української), який визначено інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом Мінагрополітики, збільшення чисельності основного стада або обсягу реалізації племінних тварин за минулий рік у кількості від 2 відсотків маточного поголів'я (крім білоголової української та сірої української) та наявності копії паспортів великої рогатої худоби

2200

3) збереження в селекційних центрах, на племінних заводах, у племінних репродукторах основних свиноматок і кнурів миргородської, великої чорної, українських степових білої і рябої порід - за одну голову за умови отримання за попередній рік не менше 1,8 опороса та 18 поросят на основну свиноматку

460

4) збереження в селекційних центрах та племінних заводах основних свиноматок і кнурів великої білої породи - за одну голову за умови отримання за попередній рік не менше 1,8 опороса та 18 поросят на основну свиноматку

460

5) збереження (утримання) племінних кобил, за наявності копії паспортів тварин - за одну голову:

 

у селекційних центрах та кінних заводах

2200

у племінних репродукторах

1000

6) збереження (утримання) в селекційних центрах, на кінних заводах, у племінних репродукторах, трендепо та заводських конюшнях жеребців-плідників, внесених до каталогу жеребців-плідників, допущених до відтворення, затвердженого Мінагрополітики, за наявності копії паспортів тварин - за одну голову

4000

7) збереження (утримання) на племінних заводах та у племінних репродукторах вівцематок, кіз, ярок (кізок) старше одного року, баранів-плідників та цапів-плідників

400

8) утримання племінної птиці вихідних ліній - за одну голову:

 

кури яєчні і комбіновані

40

кури м'ясні

45

качки

50

гуси

50

індики

60

9) утримання племінної птиці прабатьківських стад - за одну голову:

 

кури яєчні і комбіновані

25

кури м'ясні

30

качки

40

гуси

45

індики

55

10) утримання (вирощування) кондиційного племінного ремонтного молодняку батьківського стада - за одну голову:

 

кури яєчні і комбіновані

20

кури м'ясні

20

качки

20

гуси

20

індики

30

11) утримання племінних кролів - за одну голову

25

12) утримання норок - за одну голову

60

13) утримання племінних лисиць - за одну голову

180

14) утримання основної батьківської або материнської бджолосім'ї - за одну бджолосім'ю

130

15) утримання нуклеусу бджіл - за один нуклеус

26

16) утримання генофондного гнізда риби - за одне гніздо

180

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали