КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2012 р. N 286

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств і здешевлення кредитів для їх технічного переоснащення

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств і здешевлення кредитів для їх технічного переоснащення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 226 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва об'єктів вугле- і торфодобувних підприємств" (Постанова N 226) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 18, ст. 763);

постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 р. N 836 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для технічного переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, наданих у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання" (Постанова N 836) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 60, ст. 2413).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2012 р. N 286

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств і здешевлення кредитів для їх технічного переоснащення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств, у тому числі технічне переоснащення державних торфодобувних підприємств" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугле- та торфодобувні підприємства, господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів", що згідно з його статутом здійснює функції оперативно-розпорядчого замовника з нового будівництва шахт, підприємств у добувній та інших галузях промисловості, об'єктів виробничого і соціального призначення, їх реконструкції, розширення та технічного переозброєння (далі - підприємства).

3. Бюджетні кошти використовуються для підвищення ефективності роботи підприємств з метою задоволення потреби галузей економіки у необхідному обсязі вугілля і торфу шляхом будівництва, реконструкції, технічного переоснащення підприємств, що забезпечить підтримання, приріст їх виробничих потужностей з видобутку, переробки вугілля і торфу, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці, і спрямовуються на:

1) реалізацію проектів капітального будівництва;

2) компенсацію відсотків за користування кредитами, що залучалися для технічного переоснащення (далі - компенсація);

3) технічне переоснащення державних торфодобувних підприємств;

4) виконання бюджетних зобов'язань минулого року, взятих на облік в органах Казначейства.

4. Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, крім тих, що визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або які перебувають у стані припинення шляхом ліквідації, за переліком проектів будівництва на безповоротній основі.

Згідно з галузевою програмою розвитку підприємств на відповідний рік бюджетні кошти спрямовуються на будівництво об'єктів, передбачених проектом будівництва, в тому числі впровадження інноваційних технологій і нової техніки, поетапне введення яких в експлуатацію у відповідному році забезпечить збільшення обсягу видобутку вугілля і торфу або підтримання виробничої потужності, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці, модернізацію підземного транспорту, водовідливу, вдосконалення системи вентиляції, енерго- і теплозабезпечення.

5. До переліку проектів будівництва підприємств включаються не завершені будівництвом об'єкти, які визначені Програмою "Українське вугілля", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1731), та планом заходів на 2006 - 2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 436, об'єкти, які потребують реконструкції або технічного переоснащення з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків на підставі затверджених у встановленому порядку титулів будов (об'єктів), а також об'єкти, які визначені Програмою розвитку Державного концерну "Укрторф" на відповідний рік, затвердженою Міненерговугіллям.

6. Перелік проектів будівництва підприємств та розподіл (перерозподіл) обсягу бюджетних асигнувань затверджуються Міненерговугіллям за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку.

У такому переліку зазначаються найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження, строки будівництва, проектна потужність, загальна кошторисна вартість, її залишок, рівень освоєння та обсяг бюджетних асигнувань на відповідний рік.

Міненерговугілля на підставі звітів підприємств не рідше ніж один раз на квартал оцінює ефективність використання бюджетних коштів і в разі потреби вносить до переліку проектів будівництва підприємств зміни у частині обсягу бюджетних асигнувань.

7. Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374) і від 8 вересня 1997 р. N 995 "Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

8. Компенсація надається підприємствам на конкурсних засадах за середньостроковими (до трьох років) та довгостроковими (до п'яти років) кредитами, залученими у національній валюті, у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, у разі постачання гірничошахтного обладнання безпосередньо його виробником.

Порядок проведення відповідного конкурсу та склад конкурсної комісії, що утворюється для його організації, затверджуються Міненерговугіллям.

9. Для отримання компенсації підприємства подають Міненерговугіллю:

1) нотаріально засвідчену копію кредитного договору;

2) довідку фінансової установи про надання кредиту;

3) довідку-розрахунок фінансової установи про:

розмір відсоткової ставки та строк сплати відсотків за користування кредитом;

суму сплачених відсотків за користування кредитом протягом відповідного періоду;

4) розрахунок суми компенсації.

10. Конкурсна комісія, зазначена у пункті 8 цього Порядку, на підставі поданих документів формує реєстр підприємств, які мають право на компенсацію в межах бюджетних коштів, передбачених для її надання, і подає його на затвердження Міненерговугіллю.

11. Підприємства, що отримали компенсацію, подають Міненерговугіллю щомісяця до 7 числа, а за грудень - до 25 числа документи, які підтверджують стан погашення кредиту та відсотків за користування ним з урахуванням отриманої компенсації.

12. Для перерахування компенсації Міненерговугілля подає органам Казначейства платіжні доручення та зазначений у пункті 10 цього Порядку реєстр.

Компенсація перераховується на поточний рахунок підприємства, відкритий у банку.

13. Компенсація не може спрямовуватися на оплату штрафних санкцій та пені за порушення умов кредитного договору.

14. Перелік державних торфодобувних підприємств, технічне переоснащення яких передбачається здійснити за рахунок бюджетних коштів, затверджується Міненерговугіллям за результатами конкурсу бізнес-планів технічного переоснащення (далі - бізнес-плани), порядок проведення якого встановлюється Міністерством.

До такого переліку включаються підприємства в порядку зменшення кількості нарахованих балів за результатами оцінки поданих ними бізнес-планів, яка проводиться за такими критеріями:

1 - збільшення обсягу випуску фрезерного або сільськогосподарського торфу;

2 - збільшення обсягу випуску торфобрикетів або кускового торфу;

3 - строк окупності проекту;

4 - внутрішня норма рентабельності;

5 - середньорічний прибуток за весь строк реалізації проекту.

15. У разі нарахування двом або більше бізнес-планам однакової загальної кількості балів перевага надається бізнес-плану, якому нараховано більшу кількість балів за критерієм 1, у разі однакової загальної кількості за критерієм 1 - за критерієм 2, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 і 2 - за критерієм 3, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 - 3 - за критерієм 4, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 - 4 - за критерієм 5.

Пропозиції щодо технічного переоснащення підприємств за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі вносяться стосовно підприємств, бізнес-планам яких нараховано найбільшу кількість балів.

Кількість таких бізнес-планів визначається виходячи з обсягу бюджетних коштів, передбачених для технічного переоснащення підприємств.

16. Бізнес-плани розробляються державними торфодобувними підприємствами з урахуванням методичних рекомендацій, підготовлених Міненерговугіллям.

17. З метою проведення конкурсу бізнес-планів утворюється конкурсна комісія, склад і порядок роботи якої затверджуються Міненерговугіллям.

Рішення зазначеної комісії оформляються протоколом, який підписується членами комісії та затверджується її головою.

Комісія за результатами конкурсу вносить пропозиції щодо включення державних торфодобувних підприємств до зазначеного в пункті 14 цього Порядку переліку та затвердження Міненерговугіллям розподілу бюджетних коштів у розрізі підприємств.

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

19. Міненерговугілля:

1) подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі поданих підприємствами звітів;

2) складає та подає Мінфіну щокварталу до 25 числа наступного місяця звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та підприємств.

20. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

21. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали