Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 1328

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1341/32793

Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 03 травня 2012 року N 605 "Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна" (Порядок N 605), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 року за N 742/21055.

3. Управлінню контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

В. о. Виконавчого директора
Асоціації міст України

В. В. Сидоренко

Заступник Голови -
Керівник Виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад

М. С. Поєдинок

Заступник голови Секретаріату
Української асоціації 
районних та обласних рад

І. Б. Кордуба

Голова Державної 
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
18 жовтня 2018 року N 1328

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1341/32793

ПОРЯДОК
внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, укладених органами приватизації.

2. Внесення змін до договору купівлі-продажу державного (комунального) майна (далі - договір купівлі-продажу) здійснюється шляхом укладання між органом приватизації та власником об'єкта приватизації (далі - власник) договору про внесення змін до договору купівлі-продажу державного (комунального) майна (далі - договір про внесення змін). Якщо об'єкт приватизації був відчужений власником державного (комунального) майна під час дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу цього майна, зміни до договору купівлі-продажу вносяться шляхом укладання договору про внесення змін до нього між органом приватизації та власником об'єкта приватизації, до якого відповідно до законодавства перейшли зобов'язання, визначені для власника державного (комунального) майна договором купівлі-продажу.

3. Право внесення пропозицій щодо змін умов договору купівлі-продажу мають орган приватизації, який уклав договір купівлі-продажу, та власник.

4. Внесення змін до договору купівлі-продажу, умовами якого відповідно до законодавства передбачено розстрочку щодо розрахунків власника за об'єкт приватизації, можливе за умови відсутності на дату внесення змін заборгованості власника з платежів згідно з порядком, визначеним договором купівлі-продажу, та сплати штрафних санкцій за простроченими платежами відповідно до умов договору купівлі-продажу і вимог чинного законодавства.

5. Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, не можуть передбачати:

зменшення відповідальності власника за невиконання ним зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу (далі - зобов'язання).

6. Якщо внесення змін до договору купівлі-продажу передбачає продовження строків виконання інвестиційних зобов'язань, при укладанні договору про внесення змін враховується індекс інфляції (на дату фактичного виконання зобов'язань).

II. Вимоги до строків надання документів для розгляду питання щодо внесення змін до договору купівлі-продажу

1. Документи, надані органу приватизації для розгляду після закінчення строку виконання умов договору купівлі-продажу, але до виявлення факту невиконання цих умов, розглядаються за умови документарного підтвердження сплати штрафних санкцій.

2. Розрахунок штрафних санкцій проводиться відповідно до умов договору купівлі-продажу за період часу від закінчення строку виконання умов договору до фактичної дати подання документів щодо внесення змін до договору купівлі-продажу.

3. Пропозиція про внесення змін до договору купівлі-продажу, що надійшла після звернення до суду органу приватизації для застосування до власника санкцій, передбачених договором купівлі-продажу, не розглядається.

4. Пункти 1 - 3 цього розділу не стосуються випадків, коли договір про внесення змін укладається на виконання відповідного рішення суду, а також випадків, коли власником запропоновано укласти згідно із законодавством мирову угоду в рамках судового провадження про вжиття санкцій за порушення умов договору купівлі-продажу.

5. Пропозиція про укладення мирової угоди в рамках судового провадження про вжиття санкцій за порушення умов договору купівлі-продажу, згідно з якою запропоновано внести зміни до договору купівлі-продажу, розглядається органом приватизації відповідно до цього Порядку.

III. Порядок внесення змін до договорів купівлі-продажу, що стосуються продовження строків виконання зобов'язань

1. Зміни до договорів купівлі-продажу щодо перенесення строків виконання зобов'язань на пізніший строк порівняно зі строком, установленим договором купівлі-продажу, вносяться за таких умов:

обґрунтованість необхідності внесення таких змін;

недопущення зменшення суми встановлених умовами договору купівлі-продажу зобов'язань, що може виникнути внаслідок можливих протягом періоду їх виконання інфляційних процесів.

2. З метою недопущення зменшення суми зобов'язань встановлених умовами договору купівлі-продажу, що може виникнути внаслідок можливих у період їх виконання інфляційних процесів, розмір зобов'язань на дату їх виконання визначається з урахуванням індексу інфляції за період від дати закінчення строку виконання зобов'язання, зміна якого була предметом договору про внесення змін, до дати фактичного виконання зобов'язання.

Сума кожного зобов'язання, що має бути виконано власником у передбачений договором про внесення змін строк, розраховується згідно з вимогами цього Порядку.

3. Фактична сума зобов'язання, що виконується відповідно до умов договору купівлі-продажу та договору про внесення змін, з урахуванням індексу інфляції за період від дати закінчення строку виконання зобов'язання, зміна якого була предметом договору про внесення змін, до фактичної дати виконання зобов'язання розраховується за формулою

Сф =

   Св   ,
   Іін

де Сф - фактична сума зобов'язання, що виконується згідно з умовами договору про внесення змін, з урахуванням індексу інфляції (грн);

Св - сума внесених у відповідному періоді коштів на виконання зобов'язання, строк виконання якого було перенесено умовами договору про внесення змін (грн);

Іін - індекс інфляції за відповідний період, який у кожному конкретному випадку визначається за формулою

Іін = I1 / 100 % х I2 / 100 % х ... х In / 100 %,

де In - показники індексу інфляції, взяті за відповідний період (місяць, рік) на основі офіційних даних Державної служби статистики України, - для національної валюти України (%);

n - кількість періодів, за яку розраховується індекс інфляції (місяць, рік).

У разі визначення зобов'язань в іноземній валюті для розрахунку фактичної суми зобов'язання іноземна валюта перераховується у національну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату фактичного внесення інвестицій.

У разі виконання зобов'язань поетапно (в межах одного періоду, визначеного договором купівлі-продажу та договором про внесення змін) розрахунок фактичної суми зобов'язання (Сф) проводиться окремо для кожного етапу. Загальний розмір фактично виконаних зобов'язань обчислюється шляхом підрахунку суми показників, отриманих за кожним етапом.

4. Умови договору купівлі-продажу та договору про внесення змін вважаються виконаними, якщо фактична сума зобов'язань, визначена пунктом 3 цього розділу, не менша установленої умовами договору купівлі-продажу та договору про внесення змін.

IV. Порядок підготовки проекту договору про внесення змін

1. Проект договору про внесення змін готується з урахуванням вимог чинного на час його укладання законодавства. Проект договору про внесення змін має також ураховувати чинність вимог законодавства щодо інших умов договору купівлі-продажу, до якого вносяться зміни.

2. Якщо ініціатором внесення змін до договору купівлі-продажу виступає власник, пропозиції щодо внесення зазначених змін подаються ним у листі, що направляється органу приватизації, з яким укладався договір купівлі-продажу, за його місцезнаходженням.

3. Орган приватизації у двотижневий строк з дати надходження пропозицій щодо внесення змін до договору купівлі-продажу у разі відсутності необхідних документів для прийняття остаточного рішення повідомляє про це заявника листом.

Для прийняття рішення про внесення змін до договору купівлі-продажу Фонд може затребувати такі документи:

техніко-економічне обґрунтування внесення змін до договору купівлі-продажу;

уточнений бізнес-план розвитку підприємства в частині інвестиційних зобов'язань;

звіт про стан виконання договірних умов на день подання пропозиції про внесення змін до договору купівлі-продажу та підтвердні документи;

проект договору про внесення змін до договору купівлі-продажу;

письмова згода з проектом договору про внесення змін керівника товариства, пакет акцій якого був об'єктом купівлі-продажу (відповідно до статуту - письмова згода керівника, рішення правління або загальних зборів);

інші документи.

У разі внесення змін до договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва щодо продовження строків будівництва заявник, крім документів, визначених у цьому пункті, надає рішення органу місцевого самоврядування про відповідну згоду.

4. Визначені органом приватизації документи власник подає до органу приватизації, де їх реєструють в установленому законодавством порядку.

5. У двадцятиденний строк після одержання від власника всіх потрібних документів їх розглядає орган приватизації. Якщо зауваження відсутні, договір про внесення змін підписується органом приватизації.

6. За наявності зауважень щодо поданих документів або обґрунтованої незгоди з поданою пропозицією про внесення змін до договору купівлі-продажу орган приватизації у двотижневий строк готує і направляє заявнику протокол розбіжностей.

Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

7. Якщо ініціатором внесення змін до договору купівлі-продажу виступає орган приватизації, він направляє проект договору про внесення змін з належним обґрунтуванням власнику.

8. Власник, одержавши проект договору про внесення змін, підготовлений органом приватизації, в двадцятиденний строк подає до органу приватизації підписаний проект договору про внесення змін. У разі незгоди із зазначеним проектом власник надсилає в цей самий строк протокол розбіжностей.

У разі незгоди власника з проектом договору про внесення змін до договору за ініціативою органу приватизації, комісія органу приватизації не може приймати рішення про такі зміни.

Орган приватизації повинен звернутись до суду з обґрунтованою вимогою щодо внесення запропонованих змін до договору купівлі-продажу.

Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

9. Розгляд поданих заявником документів, у тому числі документів, необхідних для прийняття остаточного рішення щодо внесення змін до договору купівлі-продажу, підготовку протоколу розбіжностей на виконання пункту 6 цього розділу, встановлення обґрунтованості змін до договорів купівлі-продажу та підготовку проектів договорів про внесення змін у державному органі приватизації здійснює структурний підрозділ державного органу приватизації, до функціональних обов'язків якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу.

10. Проекти договорів про внесення змін погоджуються із структурним підрозділом, який відповідає за правове забезпечення роботи державного органу приватизації.

11. Договір про внесення змін не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законом.

Усі пов'язані з нотаріальним посвідченням договору про внесення змін витрати у випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору про внесення змін передбачене законодавством, покладаються на власника об'єкта приватизації.

12. По одному примірнику договору про внесення змін зберігаються в органі приватизації та у власника об'єкта приватизації.

13. Усі матеріали щодо розгляду та внесення змін до договору купівлі-продажу зберігаються згідно з вимогами порядку ведення діловодства органу приватизації.

V. Особливі умови внесення змін до договорів купівлі-продажу

1. У разі виникнення спірних питань у процесі розгляду пропозицій щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу рішення щодо внесення змін до таких договорів приймається комісією органу приватизації з цих питань, участь у засіданні якої має право взяти власник об'єкта приватизації.

2. Рішення комісії оформлюється протоколом, який затверджується наказом органу приватизації.

3. Цей Порядок не забороняє власнику об'єкта приватизації вживати інших заходів щодо захисту своїх прав згідно із законодавством.

 

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю

Л. Вєлєва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали