Додаткова копія: Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018

м. Київ

N 892/5/379

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 362/31814

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

Відповідно до Митного кодексу України ( N 4495-VI), Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII) та з метою вдосконалення механізму розпорядження конфіскованим за рішеннями судів майном, що було вилучене митницями Державної фіскальної служби,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12 жовтня 2009 року N 1833/5/943 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2009 року за N 978/16994.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра В. С. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр фінансів України

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України
23 березня 2018 року N 892/5/379

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 2018 р. за N 362/31814

Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Митного кодексу України ( N 4495-VI), Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), врегульовує механізм передавання вилученого митницями Державної фіскальної служби (далі - митниці ДФС) та конфіскованого за судовими рішеннями майна органам державної виконавчої служби, подальшого інформування про здійснене розпорядження ним та взаємодії представників митниць ДФС і державних виконавців під час здійснення такої діяльності.

2. Дія цього Порядку поширюється на майно (в тому числі транспортні засоби), вилучене митницями ДФС і конфісковане на підставі судових рішень, а також на вилучене митницями ДФС майно з обмеженим терміном зберігання, що потребує невідкладного розпорядження.

3. Метою взаємодії є забезпечення виконання завдань з мобілізації коштів до Державного бюджету України шляхом вжиття дієвих заходів щодо забезпечення визначення реальної вартості конфіскованого майна, а також якісного та своєчасного оформлення необхідних документів під час роботи з конфіскованим майном.

4. Реалізація конфіскованого за рішеннями судів майна здійснюється відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року N 2831/5 (Порядок N 2831/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за N 1301/29431, державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи реалізації арештованого майна, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною, забезпечення збереження майна (далі - уповноважене державне підприємство).

5. Облік, попередня оцінка конфіскованого за рішеннями судів майна до його вилучення державним виконавцем або передачі уповноваженому державному підприємству покладаються на митниці ДФС та здійснюються відповідно до Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724 (зі змінами) (далі - Порядок обліку майна).

6. Протягом першого кварталу поточного року за участю керівників або уповноважених ними посадових осіб органів державної виконавчої служби, які задіяні в процесі розпорядження конфіскованим за рішенням суду майном, та митниць ДФС, якими це майно було вилучено, проводиться робоча нарада, на якій розглядаються результати роботи в минулому році та виносяться в межах компетенції рішення для покращення взаємодії.

Копія протоколу робочої наради не пізніше 5 робочих днів після її проведення надсилається органами державної виконавчої служби та митницями ДФС відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної фіскальної служби України.

7. Розпорядження конфіскованим майном у способи, відмінні від реалізації, здійснюється комісією, порядок утворення та роботи якої визначено пунктом 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року N 985 (зі змінами) (далі - Порядок розпорядження майном).

8. Після відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення суду про конфіскацію майна державний виконавець невідкладно з'ясовує у митниці ДФС місцезнаходження майна, що підлягає опису та арешту, та умови його зберігання для організації його подальшого зберігання. У разі необхідності на вимогу державного виконавця митниця ДФС надає вказану інформацію у письмовому вигляді.

Опис та арешт майна проводяться державним виконавцем у строк не пізніше п'яти днів з моменту відкриття виконавчого провадження.

На призначений державним виконавцем день проведення опису та арешту майна митниця ДФС забезпечує безперешкодний доступ та супроводження державного виконавця, суб'єкта оціночної діяльності, понятих, інших осіб, залучених державним виконавцем, до майна, що підлягає опису та арешту.

9. Державний виконавець за участю суб'єкта оціночної діяльності оглядає майно, що підлягає конфіскації, і виносить постанову про опис та арешт майна, в якій зазначаються відомості про майно.

Передача майна зберігачеві (крім митниці ДФС) оформлюється актом приймання-передавання майна за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

10. Постанова про опис та арешт майна підписується державним виконавцем, представником митниці ДФС, понятими, зберігачем майна, іншими особами, які були присутні при описі майна. Постанова про опис та арешт майна складається у трьох примірниках (у разі якщо зберігачем майна визначено митницю ДФС - у двох примірниках). Перший примірник залишається у провадженні державного виконавця, другий та третій видаються представнику митниці ДФС і зберігачу майна під підпис на першому примірнику.

11. Довідка про визначення вартості майна після нарахування усіх податків та зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України (далі - довідка), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, готується митницею ДФС до кожного примірника постанови про опис та арешт майна / рішення суду про конфіскацію майна та надсилається до органу державної виконавчої служби для подальшої передачі суб'єкту оціночної діяльності.

Суб'єкт оціночної діяльності на дату оцінки майна на підставі довідки та офіційного курсу гривні до іноземної валюти встановленого Національним банком України, на дату оцінки майна визначає його ринкову вартість з урахуванням особливостей, визначених у пункті 4 Порядку обліку майна.

12. Узгодження вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, проводиться відповідно до пункту 9 Порядку обліку майна.

Заборонено передавання на реалізацію або безоплатне передавання конфіскованого майна до повного узгодження оцінки такого майна державним виконавцем та митницею ДФС.

Перевірка митницею ДФС повноти та правильності врахування розміру податків, зборів, платежів, установлених Податковим кодексом України, при визначенні ринкової вартості майна полягає у звіренні застосованих суб'єктом оціночної діяльності ставок податків з даними Довідки митниці ДФС.

Якщо відповідно до звіту про оцінку майна сумарний розмір нарахованих податків, зборів, платежів перевищує ринкову вартість майна, визначену суб'єктом оціночної діяльності, комісія, визначена пунктом 7 цього Порядку, приймає рішення про недоцільність передачі майна на реалізацію. Подальше розпорядження таким майном здійснюється відповідно до Порядку розпорядження майном.

13. Передача конфіскованого майна від зберігача уповноваженому державному підприємству здійснюється згідно з пунктом 10 Порядку обліку майна.

14. Перші примірники акта приймання-передавання майна та видаткової накладної, а також копія звіту про оцінку майна суб'єктом оціночної діяльності залишаються у справах митниці ДФС.

15. Вилученим митницями ДФС майном, що швидко псується або має обмежений строк зберігання, до моменту опису такого майна державним виконавцем мають право розпоряджатися митниці ДФС згідно з Порядком розпорядження майном.

Швидкопсувне майно передається митницею ДФС для реалізації, а за наявності ознак псування, непридатності до використання чи загрози санітарно-епідеміологічному благополуччю населення, що підтверджується фаховими висновками спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції, - для переробки або знищення (утилізації) з дотриманням вимог Порядку розпорядження майном.

Якщо до рішення суду передане митницею ДФС для реалізації швидкопсувне майно не реалізовано або реалізовано частково, подальше розпорядження таким майном здійснюється митницею ДФС шляхом передачі його на переробку або знищення (утилізацію). Після здійснення остаточного розпорядження швидкопсувним майном митниця ДФС надсилає державному виконавцю, яким відкрито виконавче провадження про конфіскацію майна, інформацію про спосіб розпорядження цим майном з копіями підтвердних документів.

Після отримання вказаних документів державний виконавець закінчує виконавче провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII).

16. Доручення державного виконавця щодо розпорядження майном за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, надається митниці ДФС виключно у випадках, передбачених абзацом другим пункту 11 Порядку обліку майна.

Про результати виконання доручення державного виконавця щодо розпорядження майном або про неможливість його виконання із наведенням обґрунтованих підстав митниця ДФС письмово повідомляє відповідного державного виконавця у 10-денний строк.

17. Майно (в тому числі транспортні засоби), яке не може бути реалізоване, заборонене для експлуатації та яке не реалізоване в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), передається безоплатно або на переробку чи знищення (утилізацію) згідно з Порядком розпорядження майном.

Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, надається митницею ДФС державному виконавцю для забезпечення її оприлюднення разом з повідомленням про майно, щодо якого комісією прийнято рішення про можливість безоплатної передачі.

18. Документи, що підтверджують сплату податків, зборів, платежів, визначених Податковим кодексом України, під час операцій з реалізації конфіскованого майна, надсилаються до митниці ДФС протягом трьох днів з дня їх сплати.

Кошти, одержані від реалізації конфіскованого майна, після сплати податків, зборів, платежів, справляння яких передбачене Податковим кодексом України, та відшкодування витрат виконавчого провадження підлягають перерахуванню державним виконавцем до Державного бюджету України.

19. У разі реалізації, переробки або знищення (утилізації) чи безоплатного передавання конфіскованого майна державний виконавець виносить відповідну постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), копію якої надсилає до митниці ДФС.

20. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження якого надійшло, повертає майно власникові в порядку, встановленому законодавством.

Якщо описане державним виконавцем майно на момент скасування рішення суду про конфіскацію продовжує зберігатися митницею ДФС, таке повернення здійснюється митницею ДФС за участю державного виконавця.

Якщо на момент скасування рішення суду про конфіскацію майна таке майно надійшло у розпорядження державного виконавця (передано ним на зберігання чи реалізацію), орган державної виконавчої служби забезпечує повернення майна митниці ДФС для забезпечення дотримання митних формальностей під час повернення його власнику, або уповноваженій ним особі, або особі, до якої перейшло право власності на таке майно чи право володіння ним. Повернення майна митниці ДФС здійснюється на підставі матеріальної довіреності та оформлюється актом приймання-передавання від зберігача майна до митниці ДФС.

21. Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, між органом державної виконавчої служби та митницею ДФС проводиться звірення щодо розпорядження конфіскованим майном.

За результатами такого звірення складаються акт звірення щодо розпорядження конфіскованим майном за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

Звірення проводиться наростаючим підсумком з початку року з урахуванням залишків описаного та (або) переданого протягом попередніх років майна. В актах звірення обов'язково зазначаються показники щодо всього конфіскованого майна, виконавчі документи стосовно якого знаходяться на виконанні, з урахуванням документів, які на початок звітного року не були завершені. Дані можуть бути виключені з актів звірення лише після здійснення повного розпорядження майном на початку наступного звітного року.

Узагальнений акт щодо розпорядження конфіскованим майном до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилається органами державної виконавчої служби та митницями ДФС відповідно до підпорядкованості до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та до Державної фіскальної служби України.

22. У кінці поточного року (грудень) комісія у складі представників органу державної виконавчої служби та митниці ДФС проводить суцільну перевірку наявності конфіскованого майна, переданого на зберігання та реалізацію, в усіх місцях його зберігання, у тому числі в митницях ДФС та на уповноваженому державному підприємстві. За результатами проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна складається акт за формою, встановленою у додатку 6 до цього Порядку.

Про результати проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна органи державної виконавчої служби та митниці ДФС інформують у довільній формі відповідно до підпорядкованості Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та Державну фіскальну службу України одночасно з поданням узагальненої інформації про результати розпорядження конфіскованим майном за четвертий квартал.

 

Директор Департаменту з питань
правосуддя та національної безпеки

О. М. Олійник

Директор Департаменту
митної політики

О. П. Москаленко

 

Додаток 1
до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним
(пункт 9)

АКТ N ___
приймання-передавання майна

"___" 20__ року

_
(місце складання)

Представник __
                                                                                            (найменування митниці ДФС)
__
                                                                (посадова особа митниці ДФС, прізвище, ім'я, по батькові)
представник __
                                                            (найменування суб'єкта господарювання, який приймає майно)
__
                                      (матеріально відповідальна особа суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності
представника _
                                                                            (найменування органу державної виконавчої служби)
__
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця)
на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724 "Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним" провели приймання-передавання нижченаведеного майна:

N з/п

Номер виконавчого документа, дата видачі та яким судом видано

Дата, серія та номер постанови про опис та арешт майна

Номер і дата первинного документа, на підставі якого вилучено майно

Перелік майна

Одиниця виміру

Кількість

Вартість майна при передачі

на зберігання (згідно з поперед-
ньою оцінкою митниці ДФС), грн

на реалізацію (згідно зі звітом про оцінку майна), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

УСЬОГО

 

 

Видав

_____
   (підпис посадової особи митниці ДФС)

Майно, зазначене в цьому Акті, прийняв:
"___" 20__ року _________
                                                                         (підпис)
____
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Присутній

____
          (підпис державного виконавця)

Довіреність: серія __________ N _____
"___" 20 __ року

Паспорт: серія _ N ______

виданий ___
___________
        "___" _ 20__ року

 

Додаток 2
до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним
(пункт 11)

Довідка
про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України

А. НОМЕР ТА ДАТА ДОВІДКИ (присвоюється митницею ДФС)

Б. Реквізити рахунків для перерахування сум податків після реалізації товарів

Г. Найменування митниці ДФС

Ґ. Відомості про осіб, які заповнювали Довідку

П. І. Б.

посада

дата та підпис

 

 

 

 

 

 

В. Номер та дата документа, що є підставою для розпорядження майном

 

 

 

 

 

 

N з/п

Найменування товару та його стислий опис

Кількість товару

Одиниця виміру

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (Тарифи N 584-VII)

База оподаткування у разі застосування специфічних ставок

Ставки податків

мито

акцизний податок

податок на додану вартість

інші*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Заповнюється за потреби.

 

Додаток 3
до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним
(пункт 16)

_
                   (найменування митниці ДФС,
_
                     якій доручається здійснити
_
                     розпорядження майном)

ДОРУЧЕННЯ
державного виконавця щодо розпорядження майном

"___" _ 20__ року

____
(місце складання)

Відповідно до пункту 11 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724, доручаю здійснити розпорядження
_,
                                                                                               (найменування майна)
конфіскованим на підставі ___
                                                                                     (назва виконавчого документа, дата видачі, номер, ким виданий)
_,
що перебуває на виконанні у відділі державної виконавчої служби / підрозділі примусового виконання рішень _______ управління юстиції ________, за виконавчим провадженням
N ________ від "___" ___________ 20__ року.

Державний виконавець ____
                                                                     (підпис)

М. П.

____
               (П. І. Б.)

 

Додаток 4
до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним
(пункт 21)

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
___________
                  (посада керівника органу ДВС)

 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                       (посада керівника митниці ДФС)


     (підпис)

_
         (прізвище, ім'я, по батькові)

 


  (підпис)

_
       (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

 

"___" 20 __ року

Акт N _______
звірення щодо розпорядження конфіскованим майном

станом на "___"20__ року

грн

N з/п

Номер і дата виконав-
чого документа

Протокол про пору-
шення митних правил

Перелік майна

Кількість, од.

Зберігач майна

Постанова про опис та арешт майна

Акт приймання-передавання

Розмір податків, врахованих суб'єктом оціночної діяльності у ринковій вартості майна

Розпорядження майном

Загальна сума витрат на організацію розпоряд-
ження
(комісійна винагорода, виконавчий збір, витрати на експертизу, зберігання тощо)

Перераховано від розпорядження майном

Залишок майна, розпорядження яким не здійснено

дата і номер

вартість

дата і номер

вартість

розмір уцінки (-), дооцінки (+) при роз- поряд-
женні

реалізо-
вано

передано на переробку, утилізо-
вано (операції з отрима-
нням виручки)

безоп-
латно передано

зни-
щено

повернуто митниці ДФС

передано до (отримано від) іншого органу ДВС

вилучено органами досудового розсліду-
вання

виявлено нестачу або крадіжку

до державного бюджету

на рахунок митниці ДФС, податків

кількість, од.

ціна за одиницю

зага-
льна вартість

ціна за одиницю

зага-
льна вартість

ціна за одиницю

зага-
льна вартість

сума коштів

рекві-
зити платіжних доку-
ментів

сума коштів

рекві-
зити платіжних доку-
ментів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

На початок звітного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За звітний період без урахування залишку документів, які не були виконані на початок звітного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
        (посада посадової особи органу ДВС)

 

________
      (посада посадової особи митниці ДФС)


     (підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

 


     (підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

 

"___" 20 __ року

 

Додаток 5
до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним
пункт 21)

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
___________
                  (посада керівника органу ДВС)
_________ _
    (підпис)          (прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ року

 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                       (посада керівника митниці ДФС)
___________
      (підпис)            (прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20 __ року

УЗАГАЛЬНЕНИЙ АКТ
щодо розпорядження конфіскованим майном

за 20__ року
(квартал словами)

грн

Наймену-
вання органу державної виконавчої служби

Залишки майна на початок року

Рух майна в поточному році

Залишки майна на кінець звітного періоду

описано та передано митниці ДФС на зберігання

фактично передано органу ДВС

розмір податків, врахованих суб'єктом оціночної діяльності у ринковій вартості майна

нестачі та крадіжки майна

передавання майна

розмір податків, врахованих суб'єктом оціночної діяльності у ринковій вартості майна

розпорядження майном митницею ДФС за дорученням ДВС

розпорядження майном органом ДВС

нестача або крадіжка

загальна сума витрат органів ДВС на організацію розпорядження (комісійна винагорода, виконавчий збір, витрати на експертизу, зберігання, транспортування тощо)

перераховано від розпорядження майном

описано та передано митниці ДФС на зберігання

фактично передано органам ДВС

розмір податків, врахованих суб'єктом оціночної діяльності у ринковій вартості майна

нестачі та крадіжки майна

описано й арештовано майна з початку року

описано та передано митниці ДФС на зберігання

фактично передано органу ДВС

розмір уцінки (-), дооцінки (+) при розпорядженні

реалі-
зовано

передано на переробку, утилізовано (операції з отриманням виручки)

безоп-
латно передано

знищено

повернуто митниці ДФС

передано до (отримано від) іншого органу ДВС

вилучено органами досудового розсліду-
вання

виявлено

погашено чи списано

до державного бюджету

на рахунок митниці ДФС, податків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
        (посада посадової особи органу ДВС)

 

________
      (посада посадової особи митниці ДФС)


     (підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

 


     (підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" 20__ року

 

"___" 20 __ року

 

Додаток 6
до Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядження ним
(пункт 22)

                    ЗАТВЕРДЖУЮ
___________
                  (посада керівника органу ДВС)
_________ _
    (підпис)          (прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20__ року

 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                       (посада керівника митниці ДФС)
___________
      (підпис)            (прізвище, ім'я, по батькові)
"___" 20 __ року

Акт
проведення суцільної перевірки наявності конфіскованого майна
станом на "___" 20__ року

зберігач / місце зберігання _______
                                                           (найменування/назва)
______
(адреса)

Комісією у складі:

1. П. І. Б. ____ посада ______

2. П. І.Б. ____ посада ______

3. П. І. Б. ____ посада ______


проведено суцільну перевірку наявності конфіскованого майна.

Перевірку проведено з "___" 20__ року по "___" 20__ року

N з/п

Номер і дата виконавчого документа (ким і коли виданий)

Протокол про порушення митних правил

Номер виконавчого провадження

Дата і номер документа, що підтверджує приймання майна (акт приймання-передавання, постанова про опис та арешт майна)

Перелік майна

Залишок майна по факту

Залишок майна, розпорядження яким не здійснено (згідно з даними документів виконавчого провадження та з урахуванням переоцінок)

Виявлено нестачу або крадіжку (відхилення)

Примітка

кількість (із зазначенням одиниці виміру)

загальна вартість, грн

кількість (із зазначенням одиниці виміру)

загальна вартість, грн

кількість (із зазначенням одиниці виміру)

загальна вартість, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті, перелічені комісією в натурі за моєї (нашої) присутності та внесені в опис. Претензій до комісії не маю (не маємо).

Цінності, перелічені у цьому Акті, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна(і) особа(и):

1. П. І. Б. _________ представник зберігача _____

Члени комісії:

1. Посада __ підпис _________ П. І. Б. ___________

2. Посада __ підпис _________ П. І. Б. ___________

3. Посада __ підпис _________ П. І. Б. ___________
...
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали