СХІДНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 01.02.2012 р. N 85

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Східної митниці при випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України

Відповідно до положень статей 262 і 264 Митного кодексу України, п. 15 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 (із змінами та доповненнями), Порядку випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 17.03.2008 N 230 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.03.2008 за N 259/14950, з метою реалізації права декларанта щодо випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання, спрощення та оптимізації процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, наказую:

1. Затвердити Порядок взаємодії структурних підрозділів Східної митниці при випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України, що додається.

2. Наказ Східної митниці від 13.08.2010 N 707 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Східної митниці при випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України" вважати таким, що втратив чинність.

3. Відділу організаційного та документального забезпечення (Лоскутова М. В.) направити наказ до структурних підрозділів Східної митниці згідно реєстру розсилки та довести до громадської ради при Східній митниці.

4. Відповідальність за виконанням вимог наказу покласти на начальників задіяних структурних підрозділів Східної митниці.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника Східної митниці згідно розподілу функціональних обов'язків.

 

Начальник Східної митниці

Є. Г. Романчикова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Східної митниці
01.02.2012 N 85

ПОРЯДОК
взаємодії структурних підрозділів Східної митниці при випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання при ввезенні їх на митну територію України

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії структурних підрозділів Східної митниці при реалізації права декларанта, що заявляє митну вартість, згідно з положеннями статей 262 і 264 Митного кодексу України і пункту 15 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 (із змінами та доповненнями), далі - Порядок 1766.

2. Випуск у вільний обіг товарів у разі виникнення потреби в уточненні заявленої митної вартості таких товарів або незгоди декларанта з митною вартістю, визначеною митним органом, може бути здійснений на підставі письмової Заяви декларанта до митного органу.

3. У поданій Заяві декларант обов'язково зазначає обраний вид гарантійних зобов'язань (далі - Зобов'язання) митному органу.

Зобов'язання надаються шляхом сплати до державного бюджету суми податків і зборів (обов'язкових платежів), згідно з митною вартістю товарів, визначеною митним органом, або надання гарантії уповноваженого банку.

Гарантія уповноваженого банку щодо сплати належних податків і зборів (обов'язкових платежів) надається на різницю між визначеною митним органом і заявленою декларантом митною вартістю товарів.

4. Строк дії зобов'язання не може перевищувати 90 календарних днів з моменту випуску товарів у вільний обіг, про що попередньо зазначається у відповідній Заяві при зверненні декларанта до митного органу.

5. Заява подається до відділу організаційного та документального забезпечення митниці (далі - ВОДЗ), посадова особа якого реєструє її в установленому порядку та в той же день передає на розгляд начальнику (першому заступнику начальника) Східної митниці.

6. Після розгляду Заява опрацьовується ВОДЗ, сканується та направляється засобами електронної пошти до відповідного митного поста (далі - МП).

7. Начальник МП розглядає Заяву та в термін, що не перевищує 2-х робочих днів з дня її реєстрації, забезпечує підготовку проекту відповіді та направлення її засобами електронного зв'язку на поштову скриньку ВОДЗ.

8. Письмове повідомлення про згоду на випуск товарів у вільний обіг обов'язково містить інформацію про право митного органу щодо контролю правильності визначення митної вартості товарів після закінчення митного контролю, оформлення та пропуску товарів через митний кордон України.

9. Підписане та зареєстроване рішення сканується ВОДЗ та засобами електронного зв'язку пересилається на поштову скриньку.

Оригінал рішення направляється ВОДЗ поштою або видається нарочно.

10. Випуск товарів у вільний обіг здійснюється на МП на підставі поданої до митного оформлення вантажної митної декларації, заповненої відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (із змінами та доповненнями), а також інших поданих до оформлення документів, перелік яких визначено законодавством. При цьому в графі 47 ВМД зазначаються відповідні коди способу розрахунку. Подання декларації митної вартості цих товарів є обов'язковим.

11. У разі випуску товарів у вільний обіг під гарантію уповноваженого банку до оформлення подається документ про банківську гарантію щодо цієї зовнішньоекономічної операції.

12. Митне оформлення здійснюється на підставі поданих документів. У графу "Для відміток митного органу" декларації митної вартості (ДМВ-2) за формою згідно з додатком 2 до Порядку 1766, Уповноваженим вносяться такі записи: "контроль митної вартості після пропуску", а також "сплачено до бюджету" чи "гарантія банку" відповідно до обраного декларантом виду Зобов'язань. Записи завіряються особистим підписом цієї посадової особи.

13. Після завершення процедур з митного оформлення та випуску товарів у вільний обіг МП інформує про здійснену операцію відділ митного аудиту (далі - ВМА) в термін, що не перевищує 7 робочих днів.

При цьому, до ВМА направляються копії документів, на підставі яких було здійснено митне оформлення, та в супровідному листі обов'язково наводиться перелік документів, відповідно до яких декларантом може бути підтверджена заявлена митна вартість.

Разом з цим, МП протягом 3-х робочих днів інформує відділ митних платежів (далі - ВМП). Лист обов'язково повинен містити інформацію про оформлену ВМД та роз'яснення щодо підстав випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання.

14. За результатами розгляду отриманих документів, ВМА опрацьовуються пропозиції щодо отримання додаткових документів для підтвердження митної вартості, заявленої декларантом.

Пропозиції разом з пакетом документів протягом 7-ми робочих днів направляються до відповідного МП.

15. З урахуванням узагальнених пропозицій, МП направляє запит підприємству, яким здійснювався імпорт товарів, або декларантові, яким пред'явлено даний товар до митного оформлення, про надання додаткових документів, відповідно до яких може бути підтверджена заявлена митна вартість. При цьому зазначається термін подачі таких документів, який не може перевищувати одного місяця.

16. По отриманню/неотриманню від декларанта відомостей, необхідних для підтвердження заявленої митної вартості, Уповноважений перевіряє їх, за результатом чого здійснюється один з наступних заходів:

а) у разі неможливості застосування заявленої декларантом митної вартості - ВМП повідомляє про це декларанта або підприємство листом за підписом начальника митниці (особи, яка його заміщує) в термін не пізніше 10 днів до завершення строку дії зобов'язань.

При цьому, для прийняття остаточного рішення, у даному випадку, МП надає до ВМП копії пакету документів (не пізніше 20 днів до завершення строку дії зобов'язань);

б) у разі можливості застосування заявленої декларантом митної вартості - протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання відповіді декларанта/підприємства, інформує та передає до ВМА копії документів, які надані до та після митного оформлення, для опрацювання питання про здійснення контролю на підставі статті 60 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1730 "Про затвердження Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України", інших нормативно-правових актів.

Після проведення перевірки, копії документів та пропозиції ВМА, щодо повернення/неповернення коштів, для прийняття остаточного рішення надаються до ВМП (не пізніше 20 днів до завершення строку дії зобов'язань).

17. На підставі результатів перевірки, але не пізніше 10 днів до завершення строку дії зобов'язань, ВМП приймає рішення та готує лист за підписом начальника митниці (особи, яка його заміщує) з повідомленням підприємства або декларанта про можливість або неможливість застосування митної вартості, заявленої декларантом.

У разі прийняття рішення про можливість застосування митної вартості, заявленої декларантом, в листі повідомляється про необхідність подачі окремої Заяви відповідно до п. 2 розділу II Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.07.2007 N 618 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 25.09.2007 за N 1097/14364) (далі - Порядок 618).

18. ВМП вживаються заходи щодо повернення сум надміру сплачених податків і зборів (обов'язкових платежів) підприємству (декларанту) відповідно доПорядку 618.

До оригіналу та електронної копії ВМД, згідно з якою було здійснено митне оформлення товарів під гарантійне зобов'язання та випущено їх у вільний обіг, вносяться відповідні зміни.

 

Т. в. о. заступника начальника
відділу митних платежів

М. М. Терехов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали