ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 липня 2011 року N 75

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні НПІ

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 9 лютого 2012 року N 28 (Наказ N 28)

Відповідно до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352, з метою визначення загальних засад організації робіт з формування та виконання проектів Національної програми інформатизації, державним замовником яких є Держінформнауки, наказую:

1. Затвердити Порядок взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні проектів Національної програми інформатизації (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Держінформнауки, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Держінформнауки, а також виконавцям робіт за контрактами (договорами) на створення (передачу) науково-технічної продукції, замовником яких є Держінформнауки, дотримуватись вимог Порядку.

3. контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. П. Семиноженко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки
21.07.2011 N 75

ПОРЯДОК
взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні проектів Національної програми інформатизації

1. Загальні положення

1.1. Порядок взаємодії структурних підрозділів Держінформнауки при формуванні та виконанні Національної програми інформатизації (далі - Порядок) визначає загальні засади організації робіт з формування та виконання проектів Національної програми інформатизації (далі - НПІ), державним замовником яких є Держінформнауки.

1.2. Порядок розроблено на основі Закону України "Про Національну програму інформатизації", Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352, Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 N 1048, Положення про порядок відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.04.2007 N 325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.05.2007 N 485/13752, Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 437 (Указ N 437/2011).

1.3. Порядок спрямований на реалізацію функцій Держінформнауки як Генерального державного замовника НПІ, а також як державного замовника проектів НПІ, відповідно до функцій, визначених у статті 8 Закону України "Про Національну програму інформатизації".

1.4. Суб'єктами Порядку є:

- керівник НПІ;

- департамент стратегії розвитку інформатизації та впровадження електронного урядування розвитку інформатизації (далі - Департамент);

- структурні підрозділи Держінформнауки - орієнтовні замовники проектів НПІ (далі - Замовники робіт);

- управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності Держінформнауки;

- організації, установи і підприємства, які беруть участь у виконанні проектів НПІ (далі - Виконавці робіт).

1.5. Об'єктами Порядку є:

- пропозиції Замовників робіт до НПІ на наступний рік та наступні три роки;

- тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Держінформнауки на рік за бюджетною програмою "Національна програма інформатизації" (далі - Тематичний план);

- продукція та послуги, що передбачаються контрактами на виконання проектів НПІ.

1.6. Вимоги цього Порядку є обов'язковим для виконання усіма вказаними суб'єктами під час формування та контролю за виконанням НПІ.

2. Організація робіт з формування проектів НПІ, замовником яких є Держінформнауки

2.1. Замовники робіт протягом I кварталу поточного року подають керівнику НПІ наступні документи, оформлені згідно з додатками 1 - 3 до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352, та додатком 1 до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 N 1048 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 N 294), а саме:

- пропозиції до НПІ у складі: пропозиції до завдань НПІ на наступні три роки; техніко-економічні обґрунтування проектів НПІ, підписані керівниками Замовників робіт; пропозиції до програми завдань та проектів на наступний бюджетний рік;

- експертні висновки, отримані на основі організованої Замовниками робіт попередньої експертизи проектів НПІ, що пропонуються.

2.2. Організація експертизи окремих завдань (проектів) НПІ здійснюється керівником НПІ.

2.3. Документи, зазначені у пункті 2.1 цього Порядку, попередньо мають бути узгоджені Замовниками робіт із заступником Голови Держінформнауки, відповідно до розподілу обов'язків. В електронному вигляді ці документи надсилаються до Департаменту.

2.4. Департамент організовує та контролює роботи з розгляду та відбору пропозицій до НПІ відповідно до вимог Положення про порядок відбору завдань (проектів) Національної програми інформатизації на конкурсних засадах, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 19.04.2007 N 325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08.05.2007 N 485/13752.

2.5. Організація контролю за відбором виконавців окремих завдань (проектів) НПІ здійснюється керівником НПІ.

2.6. Департамент за результатами конкурсного відбору та за погодженням керівника НПІ, а також враховуючи доведені граничні обсяги фінансування бюджетної програми "Національна програма інформатизації" на наступний рік, формує попередній проект переліку завдань (проектів) НПІ на наступний рік та проект завдань НПІ на наступні три роки.

2.7. Після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік Департамент, за необхідності коригує проект переліку завдань (проектів) НПІ на рік, розробляє та забезпечує внесення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку проекту нормативного акту щодо затвердження переліку завдань (проектів) НПІ на відповідний рік.

2.8. Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності у триденний термін після затвердження Державного бюджету України на рік доводить до Департаменту граничні обсяги фінансування бюджетної програми "Національна програма інформатизації" на відповідний рік і надає копію лімітної довідки у триденний термін після її отримання.

2.9. Після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку завдань (проектів) НПІ на рік Департамент готує та подає на затвердження Голові Держінформнауки проект наказу, про затвердження Тематичного плану та Замовників робіт.

2.10. Наказ про затвердження Тематичного плану доводиться до Замовників робіт.

2.11. Замовники робіт відповідно до поданих пропозицій, що пройшли конкурсний відбір, забезпечують в установленому порядку здійснення процедур закупівель, укладання контрактів з переможцем торгів та супроводження їх виконання.

3. Організація робіт з укладання контрактів на виконання проектів НПІ

3.1. Проекти НПІ, державним замовником яких визначений Держінформнауки, виконуються за контрактами (договорами) на створення (передачу) продукції та надання послуг (далі - контракт), що укладаються між Держінформнауки та Виконавцями робіт.

3.2. Підставами для укладання контракту є:

- тематичний план;

- план закупівель Держінформнауки;

- відповідне рішення Комітету з конкурсних торгів Держінформнауки за результатами проведених процедур закупівель.


3.3. Організація робіт з підготовки проектів Контрактів здійснюється Замовниками робіт відповідно до форм, наведених у додатку 1 до Порядку організації та супроводу виконання робіт за договорами на створення (передачу) науково-технічної продукції", затвердженого (Наказ N 28) наказом Держкомінформнауки від 18.11.2010 N 100 (Порядок N 100). (Наказ N 28)

(пункт 3.3 у редакції наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 09.02.2012 р. N 28) (Наказ N 28)

3.4. Обов'язки структурних підрозділів Держінформнауки при укладанні контрактів.

3.4.1. Замовник робіт:

несе відповідальність за відповідність робіт технічним вимогам, якість та терміни їх виконання, організацію приймання робіт та їх впровадження; здійснює перевірку відповідності проекту контракту нормативно-правовим актам та нормативним документам, тендерним пропозиціям і цьому Порядку, візує та підписує проект контракту в установленому порядку як відповідальний підрозділ;

надає проект контракту для опрацювання в межах компетенції та візування до Департаменту, Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності, юридичного сектору;

організовує візування проекту контракту заступником Голови Держінформнауки, відповідно до розподілу обов'язків, та його підписання Головою Держінформнауки;

забезпечує передачу одного примірника контракту до Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності, другого примірника - до Виконавця робіт та копію - до Департаменту.

3.4.2. Департамент:

забезпечує опрацювання проекту контракту на предмет відповідності вимогам цього Порядку, а також на предмет відповідності запланованих результатів роботи очікуваним результатами, що затверджені відповідним нормативним актом Кабінету Міністрів України;

забезпечує організацію проведення первинної експертизи проекту контракту, за результатами якої здійснює візування проекту контракту.

3.4.3. Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності:

забезпечує опрацювання проекту контракту в частині відповідності взяття бюджетних фінансових зобов'язань Держінформнауки та калькуляції кошторисної вартості робіт вимогам нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини;

забезпечує реєстрацію та зберігання контрактів.

3.5. Проекти НПІ підлягають обов'язковій реєстрації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 N 977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.04.2009 N 312/16328.

У місячний термін після укладання контракту Замовник робіт забезпечує отримання від Виконавця робіт копії реєстраційної картки НДДКР та передачу її до Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності та Департаменту.

4. Фінансування проектів НПІ, державним замовником яких є Держінформнауки

4.1. Фінансування робіт здійснюється на умовах, що визначені в контрактах, з урахуванням вимог законодавства та відповідних нормативно-правових актів.

4.2. Департамент на виконання вимог частини першої статті 48 Бюджетного кодексу України за результатами науково-технічної експертизи, організованої відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 N 1048, готує листи-погодження контрактів до Державної казначейської служби, які після підписання керівництвом Держінформнауки передає до Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності.

4.3. Замовник робіт готує письмові пропозиції щодо обсягів фінансування робіт згідно з умовами контракту та за погодженням із заступником Голови Держінформнауки, відповідно до розподілу обов'язків, подає їх Голові Держінформнауки.

4.4. Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності здійснює оплату робіт та їх етапів, згідно з умовами контракту, резолюцією Голови Держінформнауки до пропозицій Замовника робіт та листа-погодження контракту.

4.5. Кошти, виділені з Державного бюджету України на виконання проектів НПІ, є цільовими і не можуть бути використані з будь-якою іншою метою.

5. Супроводження виконання робіт за контрактом

5.1. Замовник робіт здійснює науково-технічне та організаційно-тематичне супроводження виконання робіт за контрактами на всіх етапах їх виконання, а саме:

протягом усього часу виконання робіт за контрактом здійснює контроль за термінами та якістю робіт шляхом проведення перевірок їх відповідності вимогам Технічного завдання, переліку обов'язкових етапів робіт, а також за термінами подання звітних матеріалів Виконавцем Держінформнауки;

організує приймання кожного етапу роботи, передбаченого календарним планом виконання робіт за контрактом, та роботи в цілому;

готує висновки щодо впровадження результатів роботи та доцільності її продовження.

5.2. Стан виконання робіт за контрактом контролюється Замовником робіт шляхом проведення планових та позапланових перевірок, що оформлюється відповідним актом (протоколом) перевірки. Результати таких перевірок використовуються Замовником робіт з метою координації належного рівня виконання робіт та при здаванні-прийманні робіт.

5.3. Замовник робіт разом з Виконавцем несе відповідальність за одержання кінцевих результатів і вживає дієвих заходів для забезпечення їх практичного застосування та впровадження.

5.4. Департамент здійснює загальне консультаційно-методичне супроводження виконання робіт за контрактом, а саме:

доводить до Замовників робіт нормативні документи стосовно змін в порядку укладання контрактів на створення (передачу) продукції за проектами НПІ, фінансування та супроводу виконання робіт, звітності та впровадження (використання) продукції;

готує для керівника НПІ поточні довідки щодо стану робіт за контрактами та їх фінансування, за інформацією, отриманою від Замовників робіт;

готує узагальнену інформацію для Кабінету Міністрів України щодо стану виконання проектів НПІ у відповідному році.

6. Здавання-приймання результатів робіт та їх впровадження

6.1. Приймання та оцінювання створеної за контрактом продукції проводиться Держінформнауки відповідно до умов контракту.

6.2. Організація приймання виконаних завдань (робіт) з інформатизації здійснюється Замовником робіт.

6.3. Замовник робіт готує проект розпорядження Держінформнауки про створення Приймальної комісії з розгляду результатів виконаних робіт за контрактами. До складу Приймальної комісії входять:

Голова приймальної комісії - заступник Голови Держінформнауки, відповідно до розподілу обов'язків;

керівник Замовника робіт;

керівник Департаменту;

керівник юридичного сектору;

керівник Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності;

керівники інших структурних підрозділів Держінформнауки та організацій, де передбачається впровадження результатів роботи за контрактом;

представники Виконавця.

6.4. Приймальна комісія заслуховує доповідь Виконавця, Замовника робіт, розглядає надані звітні документи та результати виконаних робіт.

6.5. Замовник робіт готує проект протоколу засідання Приймальної комісії, в якому обов'язково зазначається відповідність результатів виконаних робіт вимогам Технічного завдання, відповідність планової кошторисної вартості фактичним витратам (за висновками Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності), викладаються пропозиції щодо затвердження акту здавання-приймання продукції, акта впровадження науково-технічної продукції, акта прийняття-передачі спецустаткування та нематеріальних активів (за наявністю), тощо.

Замовник організує підписання проекту протоколу засідання Приймальної комісії всіма членами Приймальної комісії та його затвердження Головою Приймальної комісії. Матеріали роботи приймальної комісії зберігаються у Замовника робіт, а їх копії - в Департаменті.

6.6. Рішення Приймальної комісії є підставою для затвердження акта здавання-приймання продукції, впровадження науково-технічної продукції, акта прийняття-передачі спецустаткування та нематеріальних активів (за наявністю). Замовник робіт після затвердження цих актів надає по одному примірнику до Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності (для зберігання) та до Виконавця робіт, а також копії - до Департаменту.

6.7. Замовник робіт контролює впровадження (використання) створеної за контрактом продукції. За результатами впровадження складається відповідний акт. Акт впровадження є обов'язковим документом, який додається до акту здавання-приймання продукції.

6.8. Спецустаткування та нематеріальні активи, придбані в рамках виконання контракту, передаються Виконавцем до Держінформнауки за актом прийняття-передачі, до якого додаються копії первинних документів по його придбанню, технічна документація, документи про гарантійні обов'язки та інші документи.

Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності здійснює зарахування спецустаткування та нематеріальних активів на баланс Держінформнауки та ведення їх обліку відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

7. Звітність за контрактами

7.1. Перелік звітних документів, що подаються Держінформнауки по завершенні робіт, визначається умовами контракту.

7.2. Звітні документи, передбачені контрактом, подаються Виконавцем із супровідним листом до Держінформнауки в 2-х примірниках.

Науковий звіт і науково-технічна документація подаються у друкованому вигляді та на магнітному носії. Усі документи оформлюються державною мовою, а в електронному вигляді мають бути подані у форматі *.rtf. Один примірник наукового звіту після затвердження Держінформнауки, передається Виконавцю, другий - зберігається у Замовника робіт.

7.3. Замовник робіт відповідно до вимог Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.98 N 1352, після закінчення робіт за контрактом на виконання проекту НПІ, готує та подає до Департаменту в паперовому та електронному вигляді інформаційні звіти про стан виконання проекту інформатизації.

7.4. У місячний термін після завершення робіт за контрактом Замовник робіт забезпечує отримання від Виконавця робіт копії облікової картки НДДКР та передачу її до Управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності та Департаменту.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей Прядок вводиться в дію наказом Голови Держінформнауки.

8.2. Всі пропозиції щодо коригування цього Порядку офіційно подаються до Департаменту для розгляду та узгодження та вводяться в дію наказом Держінформнауки про доповнення або зміну цього Порядку.

 

Заступник директора департаменту
стратегії розвитку інформатизації та
впровадження електронного урядування
розвитку інформатизації -
начальник відділу

О. Дорохова

 

Додаток 1
до Порядку

Контракт N ___
на створення (передачу) науково-технічної продукції

Додаток 1 виключено (Наказ N 28)

(згідно з наказом Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 09.02.2012 р. N 28) (Наказ N 28)

 

Додаток 2
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
(посада керівника, заступника керівника
організації)
______
                               (підпис)

"___" 201_ р.

Акт
здавання-приймання продукції

за _____ етапом контракту N ___ від "___" 201_ р.

"___" 201_ р.

_
(найменування етапу робіт)

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _________,
                                                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника ___________,
                                                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що Виконавець здав, а Замовник прийняв продукцію, яка відповідає вимогам Технічного завдання і фактичним обсягам фінансування і оформлена в належному порядку.

Стислий опис продукції
_
_

Фактична вартість етапу становить                                                                                                  гривень
                                                                                                                                                                         (прописом)
_

Загальна сума авансу, перерахована за
контрактом, становить                                                                                                                       гривень
                                                                                                                            (прописом)
_

Сума, перерахована за попередні етапи

                                                                     гривень
                                           (прописом)

Підлягає перерахуванню за цим актом

                                                                     гривень
                                           (прописом)

Здав
(від Виконавця)

Прийняв
Від Замовника:

 

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

_____
(посада)

________ _____
(підпис)

М. П.

М. П.

(підпис)

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

 

_____
(підпис)

 

Додаток 3
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
(посада керівника, заступника керівника
організації)
______
                               (підпис)

"___" 201_ р.

Акт
здавання-приймання продукції

за контрактом N ___ від "___" 201_ р.

___________
(найменування продукції та етапу робіт)

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _________,
                                                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника ___________,
                                                                                                                                   (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що Виконавець здав, а Замовник прийняв продукцію, яка
_
                                    (відповідає вимогам контракту N ___ від "___" 201_ р. та Технічного завдання)
оформлена в належному порядку та впроваджена ______,
                                                                                                                                       (місце та дата впровадження)
що відображено у протоколі засідання приймальної комісії Замовника від "___" 201_ р. N ___, створеної відповідно до розпорядження Замовника від "___" 201_ р. N ___.

Стислий опис продукції       _

Фактична ціна роботи становить            ___
                                                                                                                   (прописом)                                                                        гривень
_

Загальна сума авансу, перерахована за контрактом, становить                               _____
                                                                                                                                                                                                  (прописом)
                                                                                                                                                             гривень,

Сума, перерахована за попередні етапи:                                                                                         гривень
                                                                                                                                            (прописом)

Підлягає перерахуванню за цим актом              _________
                                                                                                                                            (прописом)
                                                                                                                                                              гривень

Здав
від Виконавця

Прийняв
від Замовника

_____
(посада)
_____
(підпис)

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

_____
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

 

_____
(підпис)

 

Додаток 4
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)
за 201_ р.
(період виконання)

Стаття витрат

Кошторисна вартість
(гривень)

Надійшло коштів
(гривень)

Фактичні витрати
(гривень)

 

 

 

 

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

Матеріали

 

 

 

Витрати на службові відрядження

 

 

 

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

Всього

 

 

 

Від Виконавця

 

_____
(посада)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 1
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

Етап

Посада наукового працівника

Фактична кількість працівників
(чоловік)

Фактична кількість відпрацьованих людино-місяців

Фактична сума заробітної плати
(гривень)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 2
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "МАТЕРІАЛИ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

Найменування

Одиниця виміру

Фактична кількість

Кошторисна вартість
(гривень)

Фактичні витрати
(гривень)

ціна одиниці

всього

ціна одиниці

всього

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 3
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "ВИТРАТИ НА СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

Місто та мета відрядження за етапами

Фактична кількість відряджених працівників

Фактична тривалість перебування у відрядженні одного працівника, діб

Фактична тривалість перебування у відрядженні працівників, людино-днів

Фактичні витрати за видами, гривень

Всього фактичних витрат,
гривень

добові

проживання

проїзд

 

 

 

 

у день

всього

у день

всього

у день

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 4
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "СПЕЦУСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОБІТ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

Найменування обладнання
(тип, марка, склад, конфігурація тощо)

Одиниця виміру

Фактична кількість

Кошторисна вартість одиниці,
гривень

Фактична вартість одиниці,
гривень

Кошторисна вартість
(гривень)

Фактична вартість
(гривень)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 5
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "ВИТРАТИ НА РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

N

Найменування організації
(підприємства)

Назва роботи

Кошторисна вартість
(гривень)

Фактичні витрати
(гривень)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 6
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "ІНШІ ВИТРАТИ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

N

Найменування витрат

Фактичні витрати
(гривень)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 7
до звіту про виконання кошторису

ФАКТИЧНІ ВИТРАТИ
ЗА СТАТТЕЮ "НАКЛАДНІ ВИТРАТИ"

до контракту N ___ від "___" 201_ р.

(бюджетне фінансування)

_
_
(назва роботи, етапу)

N

Найменування витрат

Фактичні витрати
(гривень)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Від Виконавця

 

_____
(посада, підпис)

 

М. П.

 

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

 

_____
(підпис)

 

 

Додаток 5
до Порядку

Акт
випробування науково-технічної продукції за контрактом N ___

"___" 201_ р.

_
                                                                              (найменування продукції та етапу робіт)
_

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _________,
                                                                                                                                       (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника ___________,
                                                                                                                                        (посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що продукція, передбачена умовами контракту N _____ від "___" 201_ р., а саме:
_
_
перевірена згідно з програмою випробувань (планом проведення модернізації тощо) (додається) і відповідає умовам виконання робіт по контракту та Технічного завдання.

Від Виконавця:

Від Замовника:

 

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

_____
(посада, підпис)

_____
(підпис)

М. П.

М. П.

 

Додаток 6
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
(посада керівника, заступника
керівника організації)
______
                               (підпис)

"___" 201_ р.

Акт
прийняття-передачі спеціального, стандартного устаткування, матеріалів та нематеріальних активів за контрактом N ___

_
(вид, назва роботи)

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _________,
(посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника ___________,
(посада, прізвище, ініціали)
з другої сторони, уклали цей акт про те, що устаткування, передбачене умовами контракту N ___ від "___" 201_ р. згідно з переліком спеціального та стандартного устаткування, придбаного (розробленого) за кошти Замовника на суму ,
                                                                                                                                                                    (прописом)

N

Назва, марка, тип, серійний та інвентарний номер

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю
(гривень)

Сума
(гривень)

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

перевірене на комплектність, у тому числі на наявність експлуатаційної документації, знаходиться в стані, що відповідає категорії (нове, було в користуванні тощо), функціонує нормально, та в належному порядку передається на баланс Замовника.

Від Виконавця:

Від Замовника:

 

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

_____
(посада, підпис)

_____
(підпис)

М. П.

М. П.

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

_____
(підпис)

_____
(підпис)

 

Додаток 7
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
(посада керівника, заступника
керівника організації, де проводиться
впровадження)
______
                               (підпис)

"___" 201_ р.

Акт
впровадження продукції за контрактом N ___

"___" 201_ р.

_
                                                                              (найменування продукції)

В присутності приймальної _____ комісії, яку було створено на підставі
                                                                (державної, міжвідомчої, відомчої)
наказу про склад приймальної комісії N ___ від "___" 201_ р., у складі:

Голова комісії                      
                                                                (посада)                                                                         (П. І. Б.)

Члени комісії:                      
                                                                (посада)                                                                          (П. І. Б.)
яка працювала в період з "___" 201_ р. по "___" 201_ р.,
ми, нижчепідписані, представник Виконавця _______, з однієї сторони,
                                                                                                         (посада, прізвище, ініціали)
представник Замовника ___________, з другої сторони, та представник
                                                                              (посада, прізвище, ініціали)
співвиконавця __________, з третьої сторони, уклали цей акт про те, що
                                                   (посада, прізвище, ініціали)
продукцію, передбачену умовами контракту N ___ від "___" 201_ р. та Технічним завданням, впроваджено, а саме:
_
                                                                                         (місце впровадження)
_
                          (перелік складових технічного, програмного, інформаційного і організаційного забезпечення,
                                                                                       що прийняті в промислову експлуатацію)

Протокол засідання комісії по впровадженню додається.

Від Виконавця:

Від Замовника:

_____
(посада, підпис)

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

_____
(підпис)

М. П.

М. П.

Від Співвиконавця

 

_____
(підпис)

 

М. П.

 

 

Додаток 8
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
(посада керівника, заступника керівника
організації)
______
                               (підпис)

"___" 201_ р.

Протокол N ___
засідання комісії по впровадженню продукції за контрактом N ___ в промислову експлуатацію від "___" ___________ 201_ р.

_
(найменування продукції)

Присутні члени комісії:

 

 

Голова комісії


(посада)


(П. І. Б.)

Члени комісії:


(посада)


(П. І. Б.)

 


(посада)


(П. І. Б.)

Розглянуто:
_
                                                                        (перелік документів, які надані комісії на розгляд)
_
 (стисла характеристика і основні результати виконаної роботи, оцінка відповідності продукції Технічному завданню)

Слухали:
_

Ухвалили:
_
                                    (оцінка науково - технічного рівня, оцінка економічної ефективності від впровадження)
_

Рекомендації комісії щодо подальшого використання продукції:
_

Додатки:             Програма і протоколи випробувань;

                            Акти приймання в промислову експлуатацію прийнятих раніше частин продукції;

                            Перелік технічних засобів, які були використані комісією при прийманні;

                            Довідка про застосування уніфікованих форм документів і класифікаторів.

 

 

 


(підпис)

 

 

 


(підпис)

 

Додаток 9
до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ
______
(посада керівника, заступника
керівника організації)
______
                               (підпис)

"___" 201_ р.

АКТ
про форс-мажорні обставини, що виникли під час виконання робіт за контрактом N ___ від "___" 201_ р.

Ми, нижчепідписані, представник Виконавця _________,
                                                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник Замовника ___________,
                                                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)
з іншого боку, уклали цей акт про те, що у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин, пов'язаних з _______ відповідно до статті 4 контракту (договору) N ___ від "___" 200_ р. вважати за доцільне
_.

Загальна вартість робіт за контрактом (договором) ____ і
                                                                                                                              (змінюється/не змінюється)
становить _________ гривень.

Загальна сума перерахованого авансу становить гривень.

Загальна вартість робіт за основним контрактом (договором) _________
                                                                                                                                                          (додаткова угода)
_________ і становить __________ гривень. (змінюється/не змінюється)

Копія акта про форс-мажорні обставини від "___" 201_ р. додається.

Додаток: копія акта про форс-мажорні обставини на _____ арк.

Від Виконавця:

Від Замовника:

 

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

_____
(посада, підпис)

_____
(підпис)

М. П.

М. П.

Керівник планово-виробничого
(бухгалтерського) підрозділу

Керівник управління планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності

_____
(підпис)

_____
(підпис)

М. П.

 

 

Додаток 10
до Порядку

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ ЗА ПРОЕКТОМ

1. Назва проекту

 

2. Детальний зміст проекту

 

3. Фінансові аспекти проекту

 

   3.1. Загальна вартість проекту

 


 

   3.2. Строки виконання проекту

 


 

4. Виконавці та співвиконавці

__

Основний виконавець

 

Співвиконавці

 

5. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів між виконавцями

N

Найменування етапу робіт

Строки виконання

Виконавці

Обсяги фінансування (гривень) за рахунок

державного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

6. Впровадження продукції

   6.1. Перелік продукції (послуг)

   6.2. Потенційні споживачі продукції (послуг)

Країна

Найменування організації

Найменування продукції (послуг)

1

2

3

 

 

 

   6.3. Оцінка ефекту від впровадження продукції

7. Відповідальний за проект від державного замовника

Керівник структурного підрозділу - Замовник роботи

 


(посада)

 


(прізвище, ім'я, по батькові)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали