МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 січня 2012 року N 111

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в сфері компетенції Міністерства надзвичайних ситуацій України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), та з метою впорядкування діяльності, пов'язаної з підготовкою проектних пропозицій і забезпеченням ефективного впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), наказую:

1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в сфері компетенції Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - Порядок), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за реалізацію проектів/програм МТД на керівників самостійних структурних підрозділів апарату МНС України та/або територіальних органів МНС України, що визначені відповідальними за впровадження проектів (програм) МТД.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
31.01.2012 N 111

ПОРЯДОК
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в сфері компетенції Міністерства надзвичайних ситуацій України

1. Цей Порядок визначає організацію роботи із залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) в сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності (далі - сфера компетенції МНС України).

Терміни та поняття у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному у Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153.

2. Організацію роботи із залучення та використання МТД у сфері компетенції МНС України, співробітництво з донорами забезпечує Відділ міжнародних відносин.

3. З метою залучення МТД територіальні органи МНС України та/або самостійні структурні підрозділи апарату МНС України (далі - органи та/або підрозділи МНС України) з урахуванням пропозицій заінтересованих підприємств, установ та організацій готують проектні пропозиції щодо започаткування проектів (програм) МТД.

Проектна пропозиція повинна містити:

аналіз проблем, розв'язання яких потребує залучення МТД;

мету та завдання проекту (програми);

основні заходи, які планується здійснювати в рамках проекту (програми);

стислу інформацію про потенційного реципієнта;

очікувану вартість проекту (програми) і строк його реалізації;

очікувані результати від реалізації проекту (програми) та їх вплив на розвиток відповідної галузі або регіону.

Пропозиції стосовно проектів (програм) оформляються та подаються для розгляду керівництвом Міністерства через Відділ міжнародних відносин.

4. Відділ міжнародних відносин аналізує подані проектні пропозиції на відповідність вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153, пріоритетам залучення МТД та пріоритетам співпраці із донорами.

5. У разі відповідності поданої проектної пропозиції вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку, Відділ міжнародних відносин забезпечує передачу проектної пропозиції Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та відповідному донору.

6. У разі прийняття донором рішення щодо започаткування проекту (програми) відповідальними за подальше доопрацювання проектних пропозицій і супровід проекту (програми) під час його реалізації визначаються органи та/або підрозділи МНС України, що подавали проектні пропозиції.

7. У разі необхідності Відділ міжнародних відносин спільно із органами та/або підрозділами МНС України, що є відповідальними за реалізацію проекту (програми), готує пакет документів та подає на реєстрацію проект (програму) МТД до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

8. З метою здійснення державної реєстрації проекту (програми) органи та/або підрозділи МНС України, що є відповідальними за реалізацію проекту (програми), забезпечують подання до Відділу міжнародних відносин відомостей щодо:

1) донора (назва, юридична адреса, адреса в Україні уповноваженого донором органу, ім'я, прізвище, посада координатора робіт);

2) виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім'я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) або Державним реєстром фізичних осіб (далі - ДРФО);

3) реципієнта (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО);

4) бенефіціара (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи);

5) номер проекту (програми), визначений донором;

6) засвідчену донором копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги МТД, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, строк та етапи реалізації проекту (програми);

7) засвідчений донором або виконавцем план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД, у двох примірниках, що складається за формою згідно з додатком до цього Порядку (у разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України);

8) документ (меморандум, протокол про наміри, план діяльності, технічне завдання), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром).

Зазначений документ повинен також містити:

заплановані строки виконання робіт; перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми);

очікувані результати від реалізації проекту (програми), кількісні та якісні критерії досягнення результативності та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону;

лист-погодження Нацдержслужби України у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.

9. Відділ міжнародних відносин забезпечує ведення журналу внутрішньої реєстрації програм (проектів) МТД у сфері компетенції МНС України.

10. Протягом терміну реалізації проекту (програми) органи та/або підрозділи МНС України, які є відповідальними за впровадження проекту (програми) МТД, спільно з Відділом міжнародних відносин організовують засідання наглядових рад та експертних груп, що утворюються для супроводження діяльності за проектом (програмою), якщо це передбачено його завданнями.

11. Відповідальні органи та/або підрозділи МНС України:

протягом терміну реалізації проекту (програми) здійснюють нагляд за цільовим використанням МТД;

забезпечують підготовку та подання щокварталу в термін до 5-го числа наступного за звітним періодом місяця керівництву Міністерства через Відділ міжнародних відносин звітності про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) МТД критеріїв, а також картку моніторингу проекту у формі, визначеній додатком 2 цього Порядку.

12. Відділ міжнародних відносин узагальнює інформацію щодо результатів реалізації проектів (програм), отриману від органів та/або підрозділів МНС України, і в установлений чинним законодавством термін подає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щорічний звіт про стан реалізації проектів (програм) МТД.

13. Відділ міжнародних відносин забезпечує проведення роботи з донорами щодо обговорення пріоритетів і форм співробітництва у сфері компетенції МНС України.

 

Начальник Відділу
міжнародних відносин

В. Некипілий

 

Додаток 1
до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в сфері компетенції МНС України
31.01.2012 N 111

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми) N __________

Донор _______
                                                                                                             (назва)

Виконавець __
                                                              (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності))

Реципієнт ___
                                                             (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності))

Бенефіціар ___
                                                                                                            (назва)

Назва проекту (програми) __

Цілі та зміст проекту (програми) _________
_

Кошторисна вартість ______

Строк реалізації ___________

Етапи реалізації ___________

Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором, або номер контракту
_
_

Міжнародний договір ______
_

Інші відомості (*), що стосуються проекту (програми) ____
_

Державна реєстрація від ___ ___________ 20__ р.

Уповноважена особа
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі

        М. П.

 
 
_________
(підпис)

 
 

(ініціали та прізвище)


Примітка.
* Витяг з міжнародного договору або закону України щодо передбачених пільг із зазначенням відповідної статті.

 

Додаток 2
до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в сфері компетенції МНС України
31.01.2012 N 111

КАРТКА
щоквартального моніторингу проекту (програми)

Назва проекту
(програми)

Номер реєстраційної картки

Дата попереднього моніторингу

Дата поточного моніторингу

 

Мета проекту (програми)

Критерії її досягнення

 

Результати впровадження проекту (програми)

Робота, запланована проектом
(програмою)

Результати, досягнуті за звітний квартал*

Вплив на відповідну галузь чи регіон

Робота, запланована на наступне півріччя

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):
Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):

Відповідальна особа

_
           (підпис)

         М. П.

___________
             (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

_

___________


Примітка.
* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, наданих грантів, стипендій тощо.

 

Додаток 3
до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в сфері компетенції МНС України
31.01.2012 N 111

ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги

Назва проекту (програми) _
Донор ______
                                                                                                                  (назва)
Виконавець _
                                                                        (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності))
Реципієнт ___
                                                                        (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності))
Кошторисна вартість проекту (програми) _
Загальна гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту (програми) товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги

Перелік* категорій (типів) товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту (програми), із зазначенням інформації, що становить комерційну таємницю

Гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яку планується виділити на кожен вид товарів, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів в рамках реалізації проекту (програми)

 

 

Уповноважена особа
донора або виконавця
М. П.

______
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖУЮ

 

 

Уповноважена особа
бенефіціара**

______
(підпис)

____
(ініціали та прізвище)

Лист про погодження _____


Примітка.
* До переліку не включаються товари, роботи і послуги, що придбаваються за кошти, залучені на умовах співфінансування з інших джерел.

** У разі наявності листа бенефіціара про погодження зазначаються його реквізити. При цьому уповноважена особа бенефіціара план закупівлі не підписує.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали