ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2011 року N 842

Про затвердження Порядку затвердження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна

З метою забезпечення виконання функцій орендодавця державного майна, які Фонд державного майна виконує відповідно до статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", наказую:

1. Затвердити Порядок затвердження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду державного майна України, які відповідають за питання оцінки та оренди державного майна згідно з розподілом функціональних обов'язків. 

 

Голова Фонду 

О. Рябченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
06.06.2011 N 842 

ПОРЯДОК
затвердження Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна

I. Загальні положення

1.1. Розрахунок плати за оренду нерухомого (будівлі, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна подається орендарем у складі пакета документів, визначеного Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 р. N 2975 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 р. за N 29/11903.

Розрахунок плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів здійснюється орендарем після затвердження акта оцінки.

1.2. Затвердження розміру орендної плати здійснюється Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами (далі - органи приватизації) перед укладенням договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого (будівлі, споруди, приміщення) або іншого окремого індивідуально визначеного майна.

1.3. У разі прийняття рішення про визначення орендаря на конкурсних засадах публікації оголошення про проведення конкурсу на право оренди державного майна передує затвердження розміру стартової орендної плати як однієї з умов конкурсу, яке здійснюється в порядку, визначеному в розділі II цього Порядку. У подальшому такий розмір орендної плати може бути збільшений за результатами проведення конкурсу.

1.3. При розгляді розрахунків орендної плати органи приватизації керуються вимогами Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна", наказу Фонду державного майна України від 22.08.2000 N 1765 "Щодо роз'яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна", а також роз'ясненнями, які надає Фонд державного майна України відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна".

1.4. Розрахунок плати за перший (базовий) місяць оренди державного нерухомого майна здійснюється за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна - за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, а цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу - за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

1.5. Вартість об'єктів оренди визначається відповідно до Методики оцінки вартості об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629 (із змінами).

Період між датою оцінки майна і датою укладення договору оренди нерухомого майна не може перевищувати 6 місяців, якщо інший строк не передбачено звітом про оцінку майна.

II. Затвердження розміру орендної плати при укладенні органом приватизації договору оренди

2.1. Затвердження розміру орендної плати за оренду нерухомого (будівлі, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна здійснюється підрозділом органу приватизації, який відповідає за укладення договорів оренди державного майна (далі - підрозділ оренди), протягом 5 робочих днів після отримання від підрозділу органу приватизації, який відповідає за питання оцінки майна (далі - підрозділ оцінки), наказу про затвердження висновку про вартість або акта оцінки з додатками до нього, а цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів протягом 5 днів після затвердження акта оцінки.

2.2. Підрозділ оренди перевіряє комплектність наданих документів і направляє звіт про оцінку або акт оцінки об'єкта оренди на рецензування до підрозділу оцінки. За результатами рецензування, що не може тривати більше 15 робочих днів, підрозділ оцінки повертає підрозділу оренди:

звіт про оцінку з висновком про вартість або акт оцінки;

рецензію на звіт про оцінку (акт оцінки);

наказ про затвердження висновку про вартість або акта оцінки з додатками до нього, підписаний керівником органу приватизації або його заступником, який відповідає за питання оцінки майна, у разі відповідності загального висновку, що міститься у рецензії, абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440.

У випадку коли в оренду передається цілісний майновий комплекс підприємства, його структурного підрозділу орендар надає підрозділу оренди розрахунок орендної плати, складений на підставі затвердженого акта оцінки.

2.3 Після отримання зазначених матеріалів підрозділ оренди перевіряє розрахунок орендної плати, у разі необхідності приводить його у відповідність з вимогами Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, надає на підпис орендарю та подає на затвердження керівнику органу приватизації або його заступнику, який відповідає за питання оренди державного майна.

У разі встановлення неможливості застосування результатів оцінки звіт про оцінку (акт оцінки) разом з рецензією повертається орендарю або комісії з оцінки майна, що передається в оренду, для усунення виявлених у звіті про оцінку або акті оцінки недоліків.

2.3. У разі укладення договору оренди затверджений розрахунок орендної плати застосовується як додаток до цього договору, а у разі визначення орендаря на конкурсних засадах - передається конкурсній комісії для використання в умовах конкурсу як стартової орендної плати.

 

Заступник директора Департаменту
з питань управління державним
майном та орендних відносин
 

Я. Усенко 

 

Додаток 1
до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Фонду державного майна України (начальник РВ ФДМУ або його заступник)
__________
"___" 20__ року

М. П. 

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди державного нерухомого майна

Майно перебуває на балансі _
                                                                                                     (назва державного підприємства) 

N
з/п 

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди 

Площа об'єкта оренди,
м5 

Вартість об'єкта оренди за незалежною оцінкою на
"___" 20__ року 

Застосовані величини 

Орендна плата за перший (базовий)* місяць оренди 

орендна ставка, % 

індекс інфляції 

назва місяця, рік 

орендна плата без ПДВ**, грн. 


* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

Директор 

__________
(підпис) 

__
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис)

М. П. 

__
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Додаток 2
до Порядку затвердження (погодження) Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна 

ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Фонду державного майна України (начальник РВ ФДМУ або його заступник)
__________
"___" 20__ року

М. П. 

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна

Майно перебуває на балансі _
                                                                                                              (назва державного підприємства) 

N
з/п 

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди  

Вартість об'єкта оренди за незалежною оцінкою або актом оцінки на "___" 20__ р. 

Застосовані величини 

Орендна плата за перший (базовий)* місяць оренди 

орендна ставка, % 

індекс інфляції 

назва місяця, рік 

орендна плата без ПДВ**, грн. 


* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

Директор 

__________
(підпис) 

__
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис)

М. П. 

__
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Додаток 3
до Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Фонду державного майна України (начальник РВ ФДМУ або його заступник)
__________
"___" 20__ року

М. П. 

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди цілісного майнового комплексу
__
(назва структурного підрозділу)
державного підприємства
__
(назва)

N
з/п 

Назвала місцезнаходження об'єкта оренди 

Вартість основних засобів* за актом оцінки (визначена на підставі їх незалежної оцінки), грн. 

Застосовані величини 

Орендна плата за перший (базовий)** місяць оренди 

орендна ставка, % 

індекс інфляції 

назва місяця, рік 

орендна плата без ПДВ***, грн. 


* Під основними засобами маються на увазі матеріальні активи, вказані у пунктах 5.1 та 5.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92.

** Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

*** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

Директор 

__________
(підпис) 

__
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис)

М. П. 

__
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали