ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 квітня 2011 року N 595

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній

З метою забезпечення виконання у повному обсязі планових показників із підготовки та виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, а також вжиття заходів для забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів, начальникам регіональних відділень ФДМУ забезпечити неухильне дотримання термінів, встановлених Порядком щодо підготовки до продажу та виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній.

3. Керівникам структурних підрозділів, начальникам регіональних відділень ФДМУ про реалізацію кожного з етапів, визначених Порядком, надавати інформацію до Департаменту оперативного планування.

4. Департаменту оперативного планування забезпечити здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ФДМУ відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду 

О. Рябченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
20.04.2011 N 595 

Порядок
здійснення моніторингу підготовки до продажу, виставлення на продаж та продажу пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній

1. Загальні положення

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення виконання у повному обсязі планових показників із підготовки та виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній, а також вжиття заходів для забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України.

1.1. Об'єктами моніторингу відповідно до цього Порядку є:

- об'єкти груп В, Г та об'єкти агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу;

- пакети акцій господарських товариств та холдингових компаній, які пропонуються до продажу.

1.2. Згідно з цим Порядком здійснюється моніторинг:

- підготовки до продажу об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу;

- пільгового продажу акцій;

- продажу пакетів акцій на конкурсі;

- продаж пакетів акцій на фондовій біржі;

- продаж акцій на відкритих грошових регіональних аукціонах (ВГРА);

- продаж акцій на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти (САГК).

1.3. Координацію дій, по здійсненню моніторингу та наповненню інформацією бази даних "Моніторинг" забезпечує Департамент оперативного планування.

1.4. Департамент інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування забезпечує функціонування програмного продукту бази даних "Моніторинг", що забезпечує ведення моніторингу.

2. Порядок формування, ведення та надання структурними підрозділами ФДМУ інформації про проходження етапів підготовки до продажу об'єктів приватизації для здійснення моніторингу

2.1. Департамент оперативного планування протягом 3-х днів після затвердження наказом ФДМУ Переліку об'єктів груп В, Г та об'єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу надає зазначений перелік до Департаменту оціночної діяльності, Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю, Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, регіональних відділень ФДМУ.

2.2. Департамент оціночної діяльності протягом 2 днів після надходження переліку, зазначеного у п. 2.1, готує запити на відповідні органи, уповноважені управляти державним майном, про надання економічної інформації щодо державних підприємств та акціонерних товариств, до прийняття рішення про їх приватизацію.

2.3. Департамент оціночної діяльності:

- протягом 21 дня забезпечує отримання економічної інформації про об'єкт приватизації від органів, уповноважених управляти державним майном;

- протягом 5 днів після отримання економічної інформації від відповідних органів, уповноважених управляти державним майном, опрацьовує її та направляє для оприлюднення до Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю з метою вивчення попиту.

2.4. Департамент взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю:

- протягом 1 дня після отримання інформації від Департаменту оціночної діяльності розміщує її на Web-сайті ФДМУ;

- протягом 30 днів вивчає попит на даний об'єкт приватизації та направляє отриману інформацію до Департаменту реформування власності, Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності.

2.5. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ:

- протягом 5 днів після закінчення вивчення попиту готують наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта з визначенням способу приватизації (продаж акцій, що належать державі у господарських товариствах або продаж на конкурсній основі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства);

- протягом 10 днів після прийняття рішення надають інформацію Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції для опублікування;

- протягом 30 днів після прийняття рішення про приватизацію проводять роботу щодо приймання в установленому порядку функцій з управління майном підприємства, підписують акт приймання-передавання та забезпечують отримання від відповідного органу, уповноваженого управляти державним майном, відомостей відповідно до вимог п. 1 наказу ФДМУ від 17.09.2008 N 1079;

- протягом 30 днів з дня прийняття рішення про приватизацію створюють комісію з приватизації та затверджують її склад відповідним наказом;

- протягом 5 днів після затвердження наказу про створення комісії з приватизації забезпечують створення інвентаризаційної комісії та визначення дати оцінки.

2.6. Департамент оціночної діяльності, регіональні відділення ФДМУ для об'єктів груп В, Г (для яких визначено спосіб приватизації - продаж акцій, що належать державі у господарських товариствах) проводять стандартизовану оцінку з метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації), яка передбачає:

- відбір державним органом приватизації на конкурентних засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, та укладення з ним договору на проведення незалежної оцінки у тритижневий строк, але не пізніше ніж за п'ять днів до дати оцінки;

- проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання незалежної оцінки необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками і подання висновку про вартість майна та звіту про оцінку майна державному органу приватизації для рецензування у строк, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

- проведення державним органом приватизації рецензування звіту про оцінку майна у строк, що не перевищує 13 календарних днів від дати його надходження;

- подання державним органом приватизації комісії з приватизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки необоротних активів з метою їх надання підприємству для складення передавального балансу у строк, що не перевищує 48 календарних днів від дати оцінки;

2.7. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (комісії з приватизації), за участю Департаменту оціночної діяльності:

- складення підприємством передавального балансу на дату оцінки за результатами інвентаризації та переоцінки необоротних активів і подання його разом з висновками аудиторської перевірки та іншими матеріалами, що вимагаються для проведення оцінки, комісії з приватизації (корпоратизації) у строк, що не перевищує 52 календарних дні від дати оцінки;

- складення комісією з приватизації (корпоратизації) акта оцінки майна підприємства, подання його для рецензування державному органу приватизації та за наслідками рецензування - затвердження керівниками цих органів у строк, що не перевищує 55 календарних днів від дати оцінки.

Підготовка та затвердження акта оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки. У разі неможливості затвердження з поважних причин акта оцінки майна в установлені строки або виникнення необхідності у додатковому рецензуванні звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) строк подання та затвердження акта оцінки майна за рішенням державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) продовжується, але не більше ніж на 45 календарних днів.

2.8. Департамент оціночної діяльності, регіональні відділення ФДМУ для об'єктів груп В, Г (для яких визначено спосіб приватизації - продаж на конкурсній основі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства) у двомісячний строк від дати оцінки проводять незалежну оцінку єдиного (цілісного) майнового комплексу, що приватизується.

При цьому звіт про оцінку майна подається державному органу приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення вищезазначеного строку.

Затвердження оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки.

2.9. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (комісії з приватизації):

- протягом 60 днів з дня затвердження складу комісії з приватизації розробляють проект плану приватизації підприємств. Після погодження плану приватизації трудовими колективами, він подається на розгляд до органу приватизації;

- протягом 10 днів після надходження на розгляд відповідний орган приватизації затверджує проект плану приватизації підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесено до групи В.

Протягом 3-х робочих днів з дня затвердження плану приватизації передає його для подальшої роботи Департаменту продажу об'єктів нерухомості (для об'єктів, приватизацію яких здійснює центральний апарат ФДМУ).

2.10. Департамент реформування власності, Департамент оперативного планування), регіональні відділення ФДМУ (відповідно до покладених на них обов'язків) протягом 65 днів після надходження до органу приватизації проекту плану приватизації підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесено до групи Г, погоджують його з КМУ.

2.11. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (для об'єктів груп В, Г, для яких визначено спосіб приватизації - продаж акцій, що належать державі у господарських товариствах) контролюють здійснення та дотримання термінів керівниками підприємств (в. о. голів правлінь акціонерних товариств):

- протягом 10 днів з дня затвердження Плану приватизації - прийняття рішення про перетворення об'єкта у акціонерне товариство та затвердження його Статуту;

- протягом 7 днів з дня затвердження Статуту - подання документів на державну реєстрацію;

- протягом 7 днів з дня державної реєстрації акціонерного товариства - поданння документів для реєстрації випуску акцій.

2.12. Департамент стратегії корпоративного управління, регіональні відділення ФДМУ (відповідно до визначених їм повноважень) протягом 3 днів після отримання копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій забезпечують внесення відомостей про реєстрацію випуску акцій до ІПС "ЕТАП".

2.13. Департамент стратегії корпоративного управління, регіональні відділення ФДМУ (відповідно до визначених їм повноважень):

- протягом 21 дня після отримання копій: договору про обслуговування емісії цінних паперів, акта приймання - передавання глобального сертифіката, глобального сертифіката (з відміткою депозитарія) та статуту акціонерного товариства забезпечують постановку акцій на облік у зберігача;

- протягом 3 днів після отримання виписки, що підтверджує зарахування акцій на рахунок в цінних паперах ФДМУ, регіонального відділення ФДМУ у зберігача забезпечують внесення відомостей про акції, зараховані на рахунок в цінних паперах ФДМУ, регіонального відділення ФДМУ у зберігача, до ІПС "ЕТАП".

2.14. Департамент продажу об'єктів нерухомості, регіональні відділення ФДМУ (для об'єктів груп В, Г, для яких визначено спосіб приватизації - продаж на конкурсній основі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства) протягом 7 днів після отримання від Департаменту реформування власності затвердженого плану приватизації готують наказ про прийняття рішення про продаж єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства (щодо об'єктів групи В).

2.15. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (для об'єктів груп В, Г, для яких визначено спосіб приватизації - продаж на конкурсній основі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства) протягом 7 днів готують наказ про прийняття рішення про продаж єдиного (цілісного) майнового комплексу державного підприємства (щодо об'єктів групи Г).

2.16. Департамент реформування власності в тижневий строк після підписання акта приймання-передавання пакета документів щодо корпоратизації підприємства від засновника акціонерного товариства до ФДМУ готує наказ про приватизацію об'єкта, який перетворено у акціонерне товариство у процесі корпоратизації шляхом продажу акцій, забезпечує затвердження плану розміщення акцій та передає його до Департаменту оперативного планування для прийняття рішення про продаж акцій.

2.17. Департамент з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності в 10-ти денний строк після підписання акта приймання-передачі пакета документів підприємства від засновника холдингової компанії до ФДМУ готує наказ про приватизацію об'єкта шляхом продажу акцій, забезпечує затвердження плану розміщення акцій та передає його до Департаменту оперативного планування для прийняття рішення про продаж акцій.

2.18. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (відповідно до функціональних обов'язків):

- протягом 5 днів після надходження Переліку об'єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу готують запити до органу управління стосовно надання установчих та звітних документів;

- протягом 5 днів після отримання вказаних документів приймають рішення про приватизації об'єкта;

- протягом 30 днів після прийняття рішення про приватизацію проводять роботу щодо приймання в установленому порядку повноважень з управління майном підприємства та підписують акт приймання-передавання;

- протягом 30 днів з дня прийняття рішення про приватизацію створюють комісії з приватизації та затверджують склад комісії відповідними наказами ФДМУ;

- протягом 5 днів після створення комісії з приватизації видають наказ ФДМУ про проведення повної інвентаризації матеріальних цінностей на об'єкті приватизації.

2.19. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (комісії з приватизації), Департамент оціночної діяльності в двомісячний строк від дати оцінки на підставі передавального балансу підприємства, складеного за результатами повної інвентаризації з урахуванням переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів складають акт оцінки акціонерного товариства (пайового фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства та затверджують наказом ФДМУ.

2.20. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ (комісії з приватизації):

- після затвердження акта оцінки складає проект плану приватизації і вносить його на розгляд загальних зборів трудового колективу;

- після погодження плану приватизації трудовим колективом подає його на розгляд ФДМУ;

- протягом 65 днів погоджує з КМУ проект плану приватизації державного підприємства або організації агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється за погодженням з КМУ.

2.21. Департамент реформування власності, регіональні відділення ФДМУ протягом 10 календарних днів з дня отримання розглядають та затверджують погоджений трудовим колективом план приватизації або альтернативний проект плану приватизації та документи, що до нього додаються, розроблений трудовим колективом, у разі його незгоди з проектом плану приватизації, розробленим комісією з приватизації;

- протягом 10 днів з дня затвердження Плану приватизації забезпечують прийняття рішення про перетворення об'єкта у акціонерне товариство або колективне сільськогосподарське підприємство (недержавне сільськогосподарське підприємство) та затвердження його Статуту;

- протягом 7 днів з дня затвердження Статуту забезпечують подання документів на державну реєстрацію;

- протягом 7 днів з дня державної реєстрації акціонерного товариства забезпечують поданння документів для реєстрації випуску акцій.

3. Порядок формування, ведення та надання структурними підрозділами ФДМУ інформації про проходження етапів підготовки до виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній

3.1. Департамент оперативного планування, Департамент реформування власності після затвердження наказом ФДМУ Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній:

а) готують уточнені плани розміщення акцій об'єктів груп В (в тому числі об'єктів АПК) та Г (умови приватизації яких не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України), виставлення на продаж яких планується здійснити протягом найближчих 6 місяців з дня затвердження плану-графіка та протягом 7 робочих днів затверджують їх наказами ФДМУ;

б) готують проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до планів розміщення акцій об'єктів груп В (в тому числі об'єктів АПК) та Г (умови приватизації яких потребують погодження з Кабінетом Міністрів України), виставлення на продаж яких запланований відповідно до плану-графіка:

- протягом 65 днів погоджують з КМУ зазначені проекти розпоряджень,

- протягом 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення Уряду готують уточнені плани розміщення акцій цих об'єктів і протягом 7 робочих днів затверджують їх наказами ФДМУ.

3.2. Регіональні відділення ФДМУ після затвердження наказом ФДМУ Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній:

а) готують уточнені плани розміщення акцій об'єктів групи В, (в тому числі об'єктів АПК), зміни до яких не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України, виставлення на продаж яких планується здійснити протягом найближчих 6 місяців з дня затвердження плану-графіка та протягом 7 робочих днів затверджують їх наказами ФДМУ;

б) протягом 7 робочих днів готують та подають до ФДМУ пропозиції щодо внесення змін до планів розміщення акцій об'єктів груп В (в тому числі об'єктів АПК) та Г (умови приватизації яких потребують погодження з Кабінетом Міністрів України).

3.3. Департамент оперативного планування протягом 3-х днів після затвердження уточненого плану розміщення акцій забезпечує його передачу Департаменту оціночної діяльності, Департаменту з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, Департаменту підготовки та проведення конкурсів і протягом 7 днів регіональними відділеннями ФДМУ та контролює його отримання.

3.4. Департамент офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції після отримання затверджених наказами ФДМУ Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній та уточнених планів розміщення акцій акціонерних товариств забезпечує їх опублікування в газеті "Відомості приватизації".

3.5. Департамент оперативного планування, регіональні відділення ФДМУ для забезпечення проведення пільгового продажу акцій акціонерного товариства:

- протягом 5 днів після затвердження плану розміщення акцій (у разі потреби - уточненого плану розміщення акцій) готують запити на акціонерне товариство щодо отримання кандидатур, необхідних для створення комісії з продажу акцій;

- протягом 10 днів після отримання від акціонерного товариства документів готують наказ Фонду про продаж акцій акціонерного товариства, яким затверджують склад комісії з продажу акцій;

- протягом 5 днів з дня створення комісії з продажу акцій готують та підписують договір-доручення між Головою правління акціонерного товариства і Головою комісії з продажу акцій;

- протягом 10 днів з дня затвердження складу комісії з продажу акцій розглядають та затверджують протоколом списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій акціонерного товариства;

- протягом двох місяців з дати затвердження наказу про продаж акцій комісія приймає заяви на пільгове придбання акцій;

- протягом 5 днів після завершення прийому заяв на пільгове придбання акцій комісія аналізує заяви, оформляє та підписує Протокол про підсумки (поточні підсумки) пільгового продажу акцій;

- протягом 5 днів після підписання протоколу комісією з продажу акцій відповідні органи приватизації розглядають протокол про підсумки (поточні підсумки) продажу акцій та подають на затвердження.

3.6. Департамент з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності, регіональні відділення ФДМУ протягом 2-х днів після отримання затвердженого уточненого плану розміщення акцій організовують роботу із забезпечення Департаменту оціночної діяльності пакетом документів, перелік яких затверджено Департаментом оціночної діяльності, від підприємств, з керівниками яких укладено контракти, необхідних для проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій з метою їх продажу на конкурсах:

- готують запити на акціонерне товариство щодо отримання пакета необхідних документів;

- здійснюють контроль отримання документів.

3.7. Департамент оперативного планування, регіональні відділення ФДМУ протягом 2-х днів після затвердження уточненого плану розміщення акцій організовує роботу із забезпечення Департамента оціночної діяльності (відповідного структурного підрозділу РВ ФДМУ), пакетом документів, перелік яких затверджено Департаментом оціночної діяльності, необхідних для проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій акціонерних товариств з керівниками яких укладено контракти, з метою продажу пакетів акцій через організаторів торгівлі цінними паперами, на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші:

- готують запити на акціонерне товариство щодо отримання пакета необхідних документів;

- здійснюють контроль отримання документів.

3.8. Департамент підготовки та проведення конкурсів, регіональні відділення ФДМУ після затвердження наказом ФДМУ Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових та після отримання уточненого плану розміщення акцій акціонерного товариства проводить підготовчу роботу для продажу пакетів акцій акціонерного товариства на конкурсі:

- готує запити до органів влади щодо включення до конкурсної комісії представників;

- приймає пропозиції до умов продажу.

3.9. Департамент оперативного планування, Департамент з питань корпоративних відносин та відновлення платоспроможності протягом 2-х днів після отримання документів від акціонерного товариства, зазначених у пп. 3.6, 3.7, передають ці документи до Департаменту оціночної діяльності для проведення оцінки пакета акцій та контролюють отримання.

3.10. Департамент оціночної діяльності:

а) проводить стандартизовану оцінку пакетів акцій:

- протягом 7 робочих днів від дати надходження повного пакета документів проводить стандартизовану оцінку пакета акцій акціонерного товариства для продажу його на конкурсі або для продажу його через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах за гроші;

б) забезпечує проведення незалежної оцінки пакета акцій державних акціонерних та холдингових компаній:

- протягом 14 - 30 днів після опублікування інформації про проведення конкурсу проводить конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;

- протягом 60 днів від дати укладання договору між Фондом державного майна України та суб'єктом оціночної діяльності суб'єкт оціночної діяльності проводить незалежну оцінку пакета акцій;

- протягом 15 днів від дати надходження звіту про оцінку пакета акцій проводить рецензування звіту;

в) протягом 1 дня після затвердження акта оцінки пакета акцій забезпечує передачу та контролює отримання Департаментом оперативного планування, Департаментом підготовки та проведення конкурсів затвердженого акта оцінки пакета акцій.

3.11. Департамент оперативного планування (протягом 2 днів), регіональні відділення ФДМУ (протягом 7 днів) після отримання затвердженого акта оцінки пакета акцій, продаж якого планується здійснити через організаторів торгівлі цінними паперами, на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за гроші, передають пакет документів до Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування для вводу до ІППС "ЕТАП-Грошові види продажу" інформаційного повідомлення.

3.12. Департамент інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування протягом 3-х днів після отримання пакету документів від Департаменту оперативного планування, регіональних відділень ФДМУ вводить інформаційне повідомлення до ІППС "ЕТАП-Грошові види продажу" та передає пакет документів до Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів для підготовки інформаційних повідомлень про продаж пакетів акцій для опублікування в газеті "Відомості приватизації".

3.13. Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів після отримання пакету документів від Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування, регіональних відділень ФДМУ готує для публікації інформаційні повідомлення про продаж пакетів акцій на фондових біржах:

- протягом 5 днів проводить перевірку пакета документів акціонерного товариства, акції якого пропонуються до продажу на фондовій біржі на відповідність вимогам діючих нормативно-правових актів;

- протягом 10 календарних днів забезпечує організацію продажу пакета акцій акціонерного товариства на фондових біржах України та їхніх філіях.

Після завершення підготовки передає інформаційні повідомлення про продаж пакетів акцій на фондових біржах до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції для опублікування в газеті "Відомості приватизації".

3.14. Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів протягом 10 днів після затвердження наказів Фонду про затвердження переліку акціонерних товариств, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші та про затвердження переліку акціонерних товариств, пакети акцій яких плануються Фондом до продажу за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через ДАК "НМАЦ" готує відповідну інформацію для публікації про продаж пакетів акцій на фондових біржах або відкритому грошовому регіональному аукціоні та надає її до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції.

3.15. Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів протягом 10 днів після отримання від Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування зведеного переліку пакетів акцій акціонерних товариств, запропонованих до продажу на САГК, готує перелік акціонерних товариств, пакети акцій яких пропонуються до продажу на САГК та надає його до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції.

3.16. Департамент підготовки та проведення конкурсів, регіональні відділення ФДМУ:

- протягом 7 календарних днів після отримання затвердженого наказом ФДМУ акта оцінки пакета акцій акціонерного товариства готують та затверджують наказом склад конкурсної комісії;

- протягом 14 календарних днів після затвердження наказом ФДМУ складу конкурсної комісії розробляють умови проведення конкурсу та затверджують їх протоколом;

- протягом 14 календарних днів після затвердження умов проведення конкурсу погоджують їх з органами влади та направляють на розгляд та затвердження до КМУ (розгляд та затвердження триває протягом 30 календарних днів) (за необхідності);

- протягом 2-х днів після затвердження умов проведення конкурсу затверджують інформаційне повідомлення про проведення конкурсу.

3.17. Департамент підготовки та проведення конкурсів протягом 3-х днів (для об'єктів, продаж яких здійснює центральний апарат) або протягом 7 днів (для об'єктів, продаж яких здійснюють регіональні відділення) після затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу передає його для публікації до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції.

3.18. Департамент офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції протягом 7 календарних днів після отримання від Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів або Департаменту підготовки та проведення конкурсів відповідно інформаційного повідомлення про продаж акцій на фондових біржах, САГК, ВГРА або про проведення конкурсу з продажу пакета акцій забезпечує його опублікування в газеті "Відомості приватизації".

4. Порядок надання структурними підрозділами ФДМУ інформації про продаж пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній

4.1. Департамент підготовки та проведення конкурсів, Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, регіональні відділення ФДМУ надають до Департаменту оперативного планування інформацію про:

- прийняття наказу про затвердження зведеного протоколу про підсумки аукціону (САГК, ВГРА);

- підписання біржового контракту на купівлю-продаж цінних паперів (Фондова біржа та ПФТС);

- підписання договору купівлі-продажу (конкурс).

4.2. Департамент фінансової роботи, регіональні відділення ФДМУ наступного дня після отримання виписки про надходження коштів від продажу пакетів акцій акціонерних товариств на рахунок органу приватизації надають до Департаменту оперативного планування зазначену інформацію.

 

Заступник Голови Фонду 

А. Мангул 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали